Schrif­te­lijke vragen Afsluiting Zuiderpark voor Invictus Games


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Van 16 tot 22 april worden de Invictus Games georganiseerd in het Zuiderpark. Een prachtig sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Het is prachtig dat een dergelijk evenement georganiseerd wordt in Den Haag, maar helaas leidt het evenement tot veel overlast voor omwonenden, bedrijven en verenigingen in het park zoals ook wordt benoemd in een artikel op Omroep West.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Lesley Arp (SP) en Leonie Gerritsen (PvdD) de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de overlast die omwonenden, bedrijven en verenigingen in en om het Zuiderpark ervaren door de afsluiting van het Zuiderpark?
 2. Kan het college aangeven waarom de Henriette R. Holstweg (tussen Marie Heineweg en Marie Jungiusweg) en de fietspaden ter hoogte van Losh richting Vreeswijkstraat (tot de H.R. Holstweg) voor 2,5 maand zijn afgesloten ten behoeve van de Invictus Games?
 3. Is bij het college bekend dat deze (fiets)paden heel veel worden gebruikt om te sporten, als doorgaande fietsroute en ter ontspanning? Waarom was het niet mogelijk om deze veel gebruikte paden korter af te sluiten?

Zoals genoemd zijn de Invictus Games een mooi evenement, maar hebben met name de bewoners van Zuidwest hier veel (over)last van.

 1. Kan het college aangeven hoe de maatschappelijke kosten en baten in verhouding staan tot elkaar? Voor wie zijn de baten en wie draaien er op voor de kosten?

Het Zuiderpark is voor veel mensen uit Zuidwest, met name uit Moerwijk en Morgenstond, de ‘achtertuin’, waar gespeeld, gerecreëerd en gebarbecued wordt. In nota bene het lange Paasweekend is een groot gedeelte van het Zuiderpark, inclusief de speeltuin, alleen toegankelijk na persoonscontrole.

 1. Vindt het college dat er voldoende rekening met deze omstandigheden is gehouden, gezien de duur en de omvang van de afsluitingen?
 2. Is het college bereid om bij een volgend evenement met dergelijke impact op het park en de omgeving, vooraf bewoners te raadplegen of zij positief staan tegenover een dergelijk evenement?

Van diverse bewoners rond het Zuiderpark hebben wij vernomen dat er richting hen niet is gecommuniceerd over de afsluiting, de alternatieve routes en mogelijke overlast.

 1. Wanneer en op welke manier heeft het college met omwonenden, bedrijven en verenigingen gecommuniceerd over de afsluitingen en beperkingen door de Invictus Games? Indien er is gecommuniceerd met omwonenden, kan het college aangeven welke straten zij verstaat onder “omwonenden”?
 2. Hebben omwonenden vooraf de mogelijkheid gehad om te reageren of bezwaar te maken op de plannen? Zo ja, wat is daarmee gedaan?

De organisator van de Invictus Games heeft zelf wel een briefje rondgestuurd, hoewel onduidelijk is aan wie. In dit briefje stond onder andere als alternatieve route voor de afsluiting van de Vreeswijkstraat tijdens het evenement, de Rhenenstraat. Een hele smalle woonstraat, volkomen ongeschikt als doorgaande route.

 1. Is het college bekend met de inhoud van dat briefje? Denkt het stadhuis in dergelijke gevallen mee over alternatieve routes? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom is de Rhenenstraat bedacht als alternatieve route?
 2. Waar kunnen omwonenden, bedrijven en verenigingen terecht met vragen en klachten met betrekking tot de Invictus Games? Is er bijvoorbeeld een telefoonnummer gecommuniceerd waarnaartoe kan worden gebeld? Zo nee, waarom niet?

Langs de Loevesteinlaan, tussen de Marie Heinenweg en het Almeloplein, is men tegelijkertijd bezig met ander onderhoud, waardoor dit fietspad niet toegankelijk is. Dit maakt een fietsroute van de Hengelolaan naar het Soestdijkseplein momenteel haast onmogelijk.

 1. Waarom is er geen rekening gehouden met de Invictus Games bij het plannen van de werkzaamheden aan het fietspad aan de Loevesteinlaan?

Omwonenden maken zich ook zorgen over de parkeeroverlast in de aangrenzende wijken.

 1. Welke maatregelen heeft het college genomen om parkeeroverlast gedurende het evenement te voorkomen? Worden er bijvoorbeeld extra handhavers ingezet in de omliggende wijken om overlast te voorkomen? Of worden bezoekers actief aangespoord om met het openbaar vervoer te komen?
 2. Een gedeelte van de Vreeswijkstraat wordt ook afgesloten en daarmee ook een gedeelte van de parkeerplekken in deze straat. Welk alternatief is er aangeboden voor het parkeren van de auto aan de omwonenden?

Een gedeelte van het park is tijdens de Invictus Games alleen toegankelijk na persoonscontrole.

 1. Is het college het met de indieners eens dat het onwenselijk is dat mensen een ID-bewijs moeten laten zien voor ze een openbaar park in mogen?
 2. Hoe is richting bewoners gecommuniceerd welk gedeelte van het Zuiderpark onder het ‘evenemententerrein’ valt waar men een ID-bewijs moet tonen voordat men dit gebied kan betreden en welk deel niet?
 3. Klopt het dat bezoekers van het evenemententerrein niet alleen een ID-bewijs moeten tonen maar mogelijk ook door detectiepoortjes moeten en hun jassen, tassen en andere bezittingen moeten laten scannen en controleren, zoals op de webpagina met huisregels van de Invictus Games staat? Zo ja, is dit nog op andere manieren aan omwonenden gecommuniceerd behalve via deze website en op welke wijze?
 4. Is overwogen om (een gedeelte van) het Zuiderpark openbaar toegankelijk te houden tijdens de Invictus Games, zonder restricties zoals het tonen van een ID-bewijs? Zo nee, waarom is dit niet overwogen?
 5. Door wie of welke organisatie wordt persoonscontrole op burgers uitgevoerd? Zijn dit handhavers van de gemeente?
 6. Op basis van welke wettelijke bepaling mogen zij identiteitscontroles uitvoeren? Wordt mensen de toegang geweigerd als zij zich niet willen identificeren?

Verschillende delen van het park die gebruikt worden door omwonenden, bijvoorbeeld het terreintje met sporttoestellen, zijn nu omheind met grote zwarte hekken. Sommige bewoners ervaren dat het park hierdoor een onprettige uitstraling heeft gekregen.

 1. Wil het college ervoor zorgen dat bij toekomstige evenementen in het Zuiderpark gekozen wordt voor een omheining die als minder onaangenaam kan worden ervaren, door bijvoorbeeld met transparante hekken te werken? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het mogelijk om er voor en tijdens de Invictus Games al voor te zorgen dat de omheining minder onaangenaam wordt gemaakt, bijvoorbeeld door deze te ontdoen van de zwarte kunststof? Zo nee, waarom niet?

Een dergelijk groot evenement kan leiden tot schade aan de natuur in en rond het Zuiderpark.

 1. Zijn er afspraken gemaakt met de organisatie over het herstellen van schade aan het Zuiderpark na afloop van het evenement? Hoe wordt er bijvoorbeeld gezorgd dat het gras weer gezond kan gaan groeien?
 2. Wie is er verantwoordelijk voor de inventarisatie van natuurschade en eventueel herstel?
 3. Kan het college aangeven waar bezoekers van het Zuiderpark eventuele klachten over schade aan het Zuiderpark na het evenement kunnen melden?
 4. Kan het college aangeven of er conform het locatiebeleid evenementen (RIS311558) dat al geruime tijd in de maak is, een voorschouw door een ecologisch deskundige is geweest? Zo niet, waarom niet? Zo ja, kan het college uitleggen waarom het locatiebeleid niet wordt nagevolgd?

Nesten zijn vaak lastig te vinden.

 1. Kan het college uiteenzetten of er richtlijnen zijn voor de tijdstippen waarop de voorschouw voor broedvogelinventarisatie moet plaatsvinden, en hoe vaak er gekeken wordt of er nestactiviteiten zijn?
 2. Was er blijkens de voorschouw van de ecologisch deskundige sprake van nesten in aanbouw en hoe is daar vervolgens mee omgegaan?
 3. Was er blijkens de voorschouw van de ecologisch deskundige sprake van aanwezige nesten en hoe is daar vervolgens mee omgegaan?
 4. Is er monitoring om te zien of de nestbescherming effectief is, of het broedsel uitkomt, en of de jonge vogels daadwerkelijk ongestoord door het evenement kunnen opgroeien tot het moment dat zij uitvliegen? Zo niet, hoe weet het college dan of de nestbeschermingsmaatregelen effectief zijn?

Op de website van Invictus Games wordt vermeld dat iedere dag een demonstratie wordt gegeven met diensthonden.

 1. Heeft de organisatie in de vergunningsaanvraag vermeld dat er gebruik van dieren wordt gemaakt voor vermaak?
 2. Hoe verhoudt dit zich tot het geldende beleid dat er bij evenementen die door de gemeente zijn georganiseerd geen dieren worden gebruikt?
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Lesley Arp
SP
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 31 mrt. 2022
Antwoorddatum: 20 apr. 2022

De raadsleden mevrouw Klokkenburg-Reedeker, mevrouw Arp en mevrouw Gerritsen hebben op 31 maart 2022 een brief met daarin 31 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Van 16 tot 22 april worden de Invictus Games georganiseerd in het Zuiderpark. Een prachtig sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Het is prachtig dat een dergelijk evenement georganiseerd wordt in Den Haag, maar helaas leidt het evenement tot veel overlast voor omwonenden, bedrijven en verenigingen in het park zoals ook wordt benoemd in een artikel op Omroep West.

1. Is het college bekend met de overlast die omwonenden, bedrijven en verenigingen in en om het Zuiderpark ervaren door de afsluiting van het Zuiderpark?

Ja.

2. Kan het college aangeven waarom de Henriette R. Holstweg (tussen Marie Heineweg en Marie Jungiusweg) en de fietspaden ter hoogte van Losh richting Vreeswijkstraat (tot de H.R. Holstweg) voor 2,5 maand zijn afgesloten ten behoeve van de Invictus Games?

Er is geen sprake van 2,5 maand aaneengesloten afsluitingen. We sluiten fietsroutes en wandelpaden alleen tijdelijk af, namelijk tijdens de op- en afbouw van de werkzaamheden. Deze tijdelijke afsluiting is nodig om een veilige omgeving voor de Zuiderparkgebruikers te garanderen. Wekelijks wordt er gekeken naar de voortgang van de werkzaamheden en zodra het mogelijk is, wordt de afsluiting weer ongedaan gemaakt. De Henriette R. Holstweg is tijdens de op- en afbouw van het evenement enkele dagen volledig afgesloten.

3. Is bij het college bekend dat deze (fiets)paden heel veel worden gebruikt om te sporten, als doorgaande fietsroute en ter ontspanning? Waarom was het niet mogelijk om deze veel gebruikte paden korter af te sluiten?

Ja, dat is bekend. De Invictus Games is een zeer groot (internationaal) evenement waar wordt gewerkt met veel faciliteiten om alle (internationale) veteranen, familie, vrienden en bezoekers te kunnen ontvangen. De permanente sportinstallaties blijven bereikbaar en toegankelijk voor recreanten. Slechts tijdens een aantal activiteiten waarbij additionele veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn, zijn de permanente callestenics toestellen niet bereikbaar.

Zoals genoemd zijn de Invictus Games een mooi evenement, maar hebben met name de bewoners
van Zuidwest hier veel (over)last van.

4. Kan het college aangeven hoe de maatschappelijke kosten en baten in verhouding staan tot
elkaar? Voor wie zijn de baten en wie draaien er op voor de kosten?


Den Haag, als internationale stad van vrede en recht, is trots om op te treden als gastheer van de
Invictus Games. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. Naast het steunen van dit doel heeft een dergelijk toonaangevend evenement een positief effect op het imago van Den Haag en specifiek het Zuiderpark. Het college is zich ervan bewust dat het evenementterrein van de Invictus Games voor de omwonenden tijdelijk voor ongemak zorgt. Hier tegenover staat dat er straks een prachtig internationaal evenement plaatsvindt in het Zuiderpark. De persoonscontrole is een vereiste gezien de aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders en de daaruit voortkomende veiligheidsmaatregelen. De omwonenden zijn uitgenodigd de wedstrijden van de Invictus Games bij te wonen.

Het Zuiderpark is voor veel mensen uit Zuidwest, met name uit Moerwijk en Morgenstond, de ‘achtertuin’, waar gespeeld, gerecreëerd en gebarbecued wordt. In nota bene het lange Paasweekend is een groot gedeelte van het Zuiderpark, inclusief de speeltuin, alleen toegankelijk na persoonscontrole.

5. Vindt het college dat er voldoende rekening met deze omstandigheden is gehouden, gezien de
duur en de omvang van de afsluitingen?


Ja, zie antwoord bij vraag 2.

6. Is het college bereid om bij een volgend evenement met dergelijke impact op het park en de
omgeving, vooraf bewoners te raadplegen of zij positief staan tegenover een dergelijk
evenement?


Ja. De gemeente zal ook bij toekomstige evenementen met een dergelijke impact op de omgeving tijdig in gesprek gaan met omwonenden om ideeën, wensen en meningen te verzamelen. Uitgangspunt zal zijn, conform het locatiebeleid evenementen in openbare ruimte, een goede balans te behouden tussen levendigheid en leefbaarheid. Van diverse bewoners rond het Zuiderpark hebben wij vernomen dat er richting hen niet is gecommuniceerd over de afsluiting, de alternatieve routes en mogelijke overlast.

7. Wanneer en op welke manier heeft het college met omwonenden, bedrijven en verenigingen
gecommuniceerd over de afsluitingen en beperkingen door de Invictus Games? Indien er is
gecommuniceerd met omwonenden, kan het college aangeven welke straten zij verstaat onder
“omwonenden”?


Bewoners hebben een brief ontvangen met informatie over de afsluitingen en beperkingen door de
Invictus Games. Deze brief is 3 maart verstuurd naar de adressen aan de grote wegen rond het
Zuiderpark: Moerweg, Melis Stokelaan, Loevesteinlaan en Vreeswijkstraat. Op 12 april is een tweede brief huis-aan-huis verspreid met aanvullende, actuele informatie.

Ook is hierin de uitnodiging opgenomen kaarten te bestellen voor de verschillende wedstrijden. Het verspreidingsgebied van de tweede brief omvat de Escamplaan, Leyweg, Erasmusweg, Herman Costerstraat. Daarnaast zijn er via ondernemersinitiatief ‘platform Zuiderpark’ diverse informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Op maandag 11 april vond een bewonersbijeenkomst plaats. De bewoners werden ontvangen op de sportcampus waar tijdens een plenaire bijeenkomst een toelichting is gegeven op het evenement. Daarna was er de mogelijkheid aan een rondleiding over het terrein deel te nemen. Ongeveer 170 personen waren bij de bijeenkomst aanwezig.
Met de exploitanten in het Zuiderpark is vroegtijdig en uitvoerig gesproken en zijn afspraken gemaakt.

8. Hebben omwonenden vooraf de mogelijkheid gehad om te reageren of bezwaar te maken op de
plannen? Zo ja, wat is daarmee gedaan?


De aanvraag is gepubliceerd en belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. De ingekomen zienswijzen zijn besproken met de organisator en geadresseerd in de beschikking. Er zijn vooralsnog geen bezwaarschriften ingediend. De organisator van de Invictus Games heeft zelf wel een briefje rondgestuurd, hoewel onduidelijk is
aan wie. In dit briefje stond onder andere als alternatieve route voor de afsluiting van de
Vreeswijkstraat tijdens het evenement, de Rhenenstraat. Een hele smalle woonstraat, volkomen
ongeschikt als doorgaande route.

9. Is het college bekend met de inhoud van dat briefje? Denkt het stadhuis in dergelijke gevallen
mee over alternatieve routes? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waarom is de Rhenenstraat bedacht
als alternatieve route?

Er is in afstemming met de gemeente een bewonersbrief verstuurd. In deze brief is vermeld dat
fietsers worden omgeleid via de Rhenenstraat i.v.m. de gedeeltelijke afsluiting in de Vreeswijkstraat.

10. Waar kunnen omwonenden, bedrijven en verenigingen terecht met vragen en klachten met
betrekking tot de Invictus Games? Is er bijvoorbeeld een telefoonnummer gecommuniceerd
waarnaartoe kan worden gebeld? Zo nee, waarom niet?


Omwonenden, bedrijven en verenigingen kunnen met vragen en klachten terecht via een mailadres en een telefooncentrale die dagelijks bereikbaar is tussen 08.00-22.00 uur via telefoonnummer 085-1850070. Dit is gecommuniceerd in de bewonersbrief en staat ook op de website van de organisatie. Langs de Loevesteinlaan, tussen de Marie Heinenweg en het Almeloplein, is men tegelijkertijd bezig met ander onderhoud, waardoor dit fietspad niet toegankelijk is. Dit maakt een fietsroute van de Hengelolaan naar het Soestdijkseplein momenteel haast onmogelijk.

11. Waarom is er geen rekening gehouden met de Invictus Games bij het plannen van de
werkzaamheden aan het fietspad aan de Loevesteinlaan?


Bij het plannen van de werkzaamheden aan het fietspad aan de Loevesteinlaan is helaas onvoldoende rekening gehouden met de opbouw van het evenement, waardoor de fietsroute van de Hengelolaan naar het Soestdijkseplein op dit moment lastig is.

Omwonenden maken zich ook zorgen over de parkeeroverlast in de aangrenzende wijken.

12. Welke maatregelen heeft het college genomen om parkeeroverlast gedurende het evenement te voorkomen? Worden er bijvoorbeeld extra handhavers ingezet in de omliggende wijken om
overlast te voorkomen? Of worden bezoekers actief aangespoord om met het openbaar vervoer te komen?

Bezoekers aan de Invictus Games worden aangespoord om met het openbaar vervoer te komen. Via communicatiekanalen van de organisatie wordt opgeroepen om de auto te laten staan en het OV te pakken. Op verschillende NS-stations worden mensen ingezet in herkenbaar Invictus Games uitingen om de mensen verder te helpen naar de juiste aansluitingen. De HTM verhoogt de capaciteit gedurende het evenement. Bezoekers, leveranciers, media en personeel worden naar parkeerplaatsen en garages in de buurt verwezen waar een shuttlebus hen naar het terrein brengt.

13. Een gedeelte van de Vreeswijkstraat wordt ook afgesloten en daarmee ook een gedeelte van de parkeerplekken in deze straat. Welk alternatief is er aangeboden voor het parkeren van de auto
aan de omwonenden?

Nu een gedeelte van de Vreeswijkstraat wordt afgesloten en het gebied rondom het Zuiderpark verder
gewoon bereikbaar is, biedt de wijk voldoende alternatieve parkeerplekken voor de omwonenden.

Een gedeelte van het park is tijdens de Invictus Games alleen toegankelijk na persoonscontrole.

14. Is het college het met de indieners eens dat het onwenselijk is dat mensen een ID-bewijs moeten laten zien voor ze een openbaar park in mogen?

Door de aanwezigheid van een aantal hoogwaardigheidsbekleders zijn de veiligheidsmaatregelen
aangescherpt en is controle bij toegang helaas noodzakelijk. Het park blijft hierdoor wel voor iedereen toegankelijk.

15. Hoe is richting bewoners gecommuniceerd welk gedeelte van het Zuiderpark onder het
‘evenemententerrein’ valt waar men een ID-bewijs moet tonen voordat men dit gebied kan
betreden en welk deel niet?

Er is op 12 april door de gemeente een bewonersbrief gestuurd met deze aanvullende informatie. Zie ook het antwoord op vraag 7.

16. Klopt het dat bezoekers van het evenemententerrein niet alleen een ID-bewijs moeten tonen
maar mogelijk ook door detectiepoortjes moeten en hun jassen, tassen en andere bezittingen
moeten laten scannen en controleren, zoals op de webpagina met huisregels van de Invictus
Games staat? 2 Zo ja, is dit nog op andere manieren aan omwonenden gecommuniceerd
behalve via deze website en op welke wijze?

Ja, er zijn controleposten aanwezig. Dit is ook vermeld in de bewonersbrief die in april is verstuurd.

17. Is overwogen om (een gedeelte van) het Zuiderpark openbaar toegankelijk te houden tijdens de
Invictus Games, zonder restricties zoals het tonen van een ID-bewijs? Zo nee, waarom is dit niet
overwogen?

Nee, dit is niet overwogen omdat dit gezien de verhoogde veiligheidseisen niet mogelijk is.

18. Door wie of welke organisatie wordt persoonscontrole op burgers uitgevoerd? Zijn dit
handhavers van de gemeente?

De controle zal, zoals gebruikelijk bij evenementen, worden uitgevoerd door een gecertificeerd, privaat beveiligingsbedrijf, niet door handhavers van de gemeente.

19. Op basis van welke wettelijke bepaling mogen zij identiteitscontroles uitvoeren? Wordt mensen
de toegang geweigerd als zij zich niet willen identificeren?

Op basis van artikel 3 van de politiewet wordt deze controle uitgevoerd. Mensen zullen worden
geweigerd als zij zich niet willen identificeren.

Verschillende delen van het park die gebruikt worden door omwonenden, bijvoorbeeld het terreintje met sporttoestellen, zijn nu omheind met grote zwarte hekken. Sommige bewoners ervaren dat het park hierdoor een onprettige uitstraling heeft gekregen.

20. Wil het college ervoor zorgen dat bij toekomstige evenementen in het Zuiderpark gekozen wordt voor een omheining die als minder onaangenaam kan worden ervaren, door bijvoorbeeld met transparante hekken te werken? Zo nee, waarom niet?


Een dergelijke omheining moet altijd afgeschermd zijn om de werkzaamheden en objecten aan het
zicht te onttrekken en kan daarom niet transparant zijn. Op deze wijze wordt voorkomen dat er zicht is op de activiteiten en de getroffen veiligheidsmaatregelen. Wel kan in de toekomst worden gekeken naar andere kleuren dan de huidige keuze voor zwart.

21. Is het mogelijk om er voor en tijdens de Invictus Games al voor te zorgen dat de omheining
minder onaangenaam wordt gemaakt, bijvoorbeeld door deze te ontdoen van de zwarte
kunststof? Zo nee, waarom niet?


Zie antwoord vraag 20.

Een dergelijk groot evenement kan leiden tot schade aan de natuur in en rond het Zuiderpark.

22. Zijn er afspraken gemaakt met de organisatie over het herstellen van schade aan het
Zuiderpark na afloop van het evenement? Hoe wordt er bijvoorbeeld gezorgd dat het gras weer
gezond kan gaan groeien?


Na het evenement wordt de eventuele schade in kaart gebracht en het onderhoud ingepland. In de
weken na het evenement is er een rust- en herstelperiode ingepland. Er is op het gebied van
groenbeheer extra toezicht tijdens het evenement, inclusief de op- en afbouwperiode. Er is continu
nauw contact tussen de organisatie en de beheerders van het park.

23. Wie is er verantwoordelijk voor de inventarisatie van natuurschade en eventueel herstel?


Eventuele schade wordt door de gemeente vastgesteld en herstelkosten worden verhaald op de
organisatie.

24. Kan het college aangeven waar bezoekers van het Zuiderpark eventuele klachten over schade
aan het Zuiderpark na het evenement kunnen melden?

Zie antwoord vraag 10.

25. Kan het college aangeven of er conform het locatiebeleid evenementen (RIS311558) dat al
geruime tijd in de maak is, een voorschouw door een ecologisch deskundige is geweest? Zo niet,
waarom niet? Zo ja, kan het college uitleggen waarom het locatiebeleid niet wordt nagevolgd?

Er heeft een ecologische voorschouw plaatsgevonden, conform het locatiebeleid evenementen in de openbare ruimte. Deze voorschouw is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Hierbij zijn de beoogde activiteiten in het Zuiderpark en de consequenties getoetst aan relevante natuur- en milieuwetten. De adviezen zijn gevolgd en de voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd.

Nesten zijn vaak lastig te vinden.

26. Kan het college uiteenzetten of er richtlijnen zijn voor de tijdstippen waarop de voorschouw
voor broedvogelinventarisatie moet plaatsvinden, en hoe vaak er gekeken wordt of er nest
activiteiten zijn?


De schouw dient plaats te vinden binnen het broedseizoen van vogels (half maart tot en met half juli). Daarnaast heeft de organisatie een ecologische deskundige ingehuurd die het evenemententerrein inspecteert en continu monitort.

27. Was er blijkens de voorschouw van de ecologisch deskundige sprake van nesten in aanbouw en hoe is daar vervolgens mee omgegaan?


Tijdens de voorschouw zijn geen aanwezige nesten en broedplaatsen gelokaliseerd. Rondom de bomen en bosschages wordt helemaal niet bebouwd.

28. Was er blijkens de voorschouw van de ecologisch deskundige sprake van aanwezige nesten en
hoe is daar vervolgens mee omgegaan?


Zie antwoord vraag 27.

29. Is er monitoring om te zien of de nestbescherming effectief is, of het broedsel uitkomt, en of de jonge vogels daadwerkelijk ongestoord door het evenement kunnen opgroeien tot het moment
dat zij uitvliegen? Zo niet, hoe weet het college dan of de nest beschermingsmaatregelen effectief
zijn?


Zie antwoord vraag 27.

Op de website van Invictus Games wordt vermeld dat iedere dag een demonstratie wordt gegeven
met diensthonden.

30. Heeft de organisatie in de vergunningsaanvraag vermeld dat er gebruik van dieren wordt
gemaakt voor vermaak?


Tijdens de behandeling van de vergunningsaanvraag is naar voren gekomen dat Defensie
diensthonden wil inzetten in het kader van een demonstratie. De demonstratie is bedoeld als
bewustwording van het belang van de inzet van honden in het leven van de veteranen. Hierbij is
nadrukkelijk geen sprake van vermaak, maar een uitoefening van de reguliere taken van de honden en de begeleiders.

31. Hoe verhoudt dit zich tot het geldende beleid dat er bij evenementen die door de gemeente zijn georganiseerd geen dieren worden gebruikt?

Op 1 juli 2021 is een voorstel om het gebruik van levende dieren bij evenementen te ontmoedigen
unaniem door de Haagse gemeenteraad aangenomen. Mensen die levende dieren willen gebruiken
voor ‘vermaak’, moeten daarvoor een vergunning aanvragen. Ondanks het feit dat de honden en
begeleiders demonstraties verzorgen die tot hun reguliere werkzaamheden behoren (en dus
nadrukkelijk niet worden aangemerkt als vermaak), zijn de demonstraties meegenomen in de
aanvraag en als zodanig vergund.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Brute klemmen zorgen voor veel dierenleed

Lees verder

Schriftelijke vragen Dieren bij evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer