Schrif­te­lijke vragen Afwe­gingen veiligheid verga­de­ringen


Indiendatum: 9 feb. 2023

Indiener: Fatima Faïd (HSP), Leonie Gerritsen (PvdD)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 12 januari jongstleden om 19.30 was er veel beveiliging en politie inzet rondom de vergadering. Insprekers zijn door de politie het gebouw in gevolgd en er waren vele politiebussen en auto’s rondom het stadhuis. Dit ontluikt enkele vragen wat betreft risicoinschatting voor vergaderingen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faïd en Leonie
Gerritsen de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of er met veiligheidsniveaus gewerkt wordt voor raad en commissie
vergaderingen? Zo ja, wat was het veiligheidsniveau voor de commissievergadering Ruimte op
12 januari jongstleden?

2. Wat voor afspraken zijn er gemaakt met de politie over de desbetreffende
commissievergadering? Wat is hiervoor de gebruikelijke procedure?

3. Kan het college inzicht geven in welke afwegingen worden gemaakt bij het oproepen van de
politie voor commissievergaderingen of raadsvergaderingen?

4. Kan het college aangeven wie er betrokken zijn bij de besluiten om tot politie-inzet over te
gaan bij een raadsvergadering of commissievergadering?

5. Hoe staat het college tegenover de inzet van politie en beveiliging rondom de
commissievergadering Ruimte van 12 januari jongstleden? Vindt het college dat de inzet
overeen is gekomen met de daadwerkelijke veiligheidsrisico’s? Graag een reflectie.

6. Is het college het met de Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren eens dat insprekers uit
alle lagen van de samenleving veilig moeten kunnen inspreken op het stadhuis zonder dat zij
het gevoel krijgen in het middelpunt te staan van extra beveiligingsmaatregelingen? Zo ja, hoe
denkt het college een zelfde situatie in de toekomst te kunnen voorkomen?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 feb. 2023
Antwoorddatum: 19 apr. 2023

De raadsleden mevrouw Faïd en mevrouw Gerritsen hebben op 14 februari 2023 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 12 januari jongstleden om 19.30 was er veel beveiliging en politie inzet rondom de vergadering. Insprekers zijn door de politie het gebouw in gevolgd en er waren vele politiebussen en auto’s rondom het stadhuis. Dit ontluikt enkele vragen wat betreft risico-inschatting voor vergaderingen.

1. Kan het college aangeven of er met veiligheidsniveaus gewerkt wordt voor raad en commissie vergaderingen? Zo ja, wat was het veiligheidsniveau voor de commissievergadering Ruimte op 12 januari jongstleden?

2. Wat voor afspraken zijn er gemaakt met de politie over de desbetreffende commissievergadering? Wat is hiervoor de gebruikelijke procedure?

3. Kan het college inzicht geven in welke afwegingen worden gemaakt bij het oproepen van de politie voor commissievergaderingen of raadsvergaderingen?
Ad 1 t/m 3

In de voorbereiding van raads- en commissievergaderingen staat de griffie in contact met de beveiliging van het stadhuis. Wanneer er een debat staat gepland waar mogelijk veel insprekers of andere belangstellenden op afkomen, dan geeft de griffie dit signaal af bij de beveiliging. Op basis van een afgegeven signaal over de bespreking van een agendaonderwerp met een verhoogd risico vindt contact plaats tussen team beveiliging van het stadhuis en de politie. De griffie, team beveiliging van het stadhuis en de politie maken gezamenlijk een inschatting en komen tot een afweging aan de hand waarvan de benodigde maatregelen worden getroffen.

In het geval van het debat over de samenscholing van 12 januari jl. heeft de griffie, mede naar aanleiding van de rechtszaak van 28 december 2022 waar veel belangstellenden op afkwamen, aangegeven dat mogelijk veel insprekers of andere belangstellenden bij het debat aanwezig zouden kunnen zijn. Op basis van dit signaal heeft team beveiliging van het stadhuis contact gezocht met de politie. Na overleg tussen bovengenoemde partijen is besloten om extra beveiligers in te zetten, een aantal toegangsdeuren van het stadhuis eerder te sluiten en dat de politie aanwezig zou zijn in de nabijheid van het stadhuis.

4. Kan het college aangeven wie er betrokken zijn bij de besluiten om tot politie-inzet over te gaan
bij een raadsvergadering of commissievergadering?

Afwegingen ten aanzien van de veiligheid bij raads- en/of commissievergaderingen worden gemaakt in overleg met de griffie, team beveiliging van het stadhuis en de politie.
De voorzitter van de vergadering bepaalt wanneer de vergadering gesloten wordt en er
ontruimd moet worden. Mochten bezoekers in een dergelijke situatie niet vrijwillig de locatie verlaten dan kan de beveiliging de hulp van de politie inroepen.

5. Hoe staat het college tegenover de inzet van politie en beveiliging rondom de
commissievergadering Ruimte van 12 januari jongstleden? Vindt het college dat de inzet
overeen is gekomen met de daadwerkelijke veiligheidsrisico’s? Graag een reflectie.

Op basis van de ontvangen signalen is er overleg geweest tussen betrokken partijen en is in
gezamenlijkheid een beoordeling gemaakt over de situatie. Vervolgens is een afweging gemaakt over de in te zetten maatregelen. Tegelijkertijd begrijpen wij dat er bewoners zijn die kwamen
inspreken die zich mogelijk ongemakkelijk hebben gevoeld bij de extra beveiligingsmaatregelen.

6. Is het college het met de Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren eens dat insprekers uit alle
lagen van de samenleving veilig moeten kunnen inspreken op het stadhuis zonder dat zij het
gevoel krijgen in het middelpunt te staan van extra beveiligingsmaatregelingen? Zo ja, hoe
denkt het college een zelfde situatie in de toekomst te kunnen voorkomen?

Het college vindt dat insprekers veilig moeten kunnen inspreken op het stadhuis. Gastvrijheid voor
alle bezoekers van het stadhuis heeft de gemeente hoog in het vaandel staan en dat geven wij ook mee aan onze beveiligers. Mede daarom wordt er, ook in de toekomst, in voorbereiding op debatten (met verhoogd signaal) een zorgvuldige afweging gemaakt door betrokken partijen om tot een passende inzet te komen. Dat neemt niet weg dat het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers van het stadhuis altijd topprioriteit zal zijn van onze beveiliging.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen