Schrif­te­lijke vragen Afwe­gingen veiligheid verga­de­ringen


Indiendatum: 9 feb. 2023

Indiener: Fatima Faïd (HSP), Leonie Gerritsen (PvdD)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 12 januari jongstleden om 19.30 was er veel beveiliging en politie inzet rondom de vergadering. Insprekers zijn door de politie het gebouw in gevolgd en er waren vele politiebussen en auto’s rondom het stadhuis. Dit ontluikt enkele vragen wat betreft risicoinschatting voor vergaderingen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faïd en Leonie
Gerritsen de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of er met veiligheidsniveaus gewerkt wordt voor raad en commissie
vergaderingen? Zo ja, wat was het veiligheidsniveau voor de commissievergadering Ruimte op
12 januari jongstleden?

2. Wat voor afspraken zijn er gemaakt met de politie over de desbetreffende
commissievergadering? Wat is hiervoor de gebruikelijke procedure?

3. Kan het college inzicht geven in welke afwegingen worden gemaakt bij het oproepen van de
politie voor commissievergaderingen of raadsvergaderingen?

4. Kan het college aangeven wie er betrokken zijn bij de besluiten om tot politie-inzet over te
gaan bij een raadsvergadering of commissievergadering?

5. Hoe staat het college tegenover de inzet van politie en beveiliging rondom de
commissievergadering Ruimte van 12 januari jongstleden? Vindt het college dat de inzet
overeen is gekomen met de daadwerkelijke veiligheidsrisico’s? Graag een reflectie.

6. Is het college het met de Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren eens dat insprekers uit
alle lagen van de samenleving veilig moeten kunnen inspreken op het stadhuis zonder dat zij
het gevoel krijgen in het middelpunt te staan van extra beveiligingsmaatregelingen? Zo ja, hoe
denkt het college een zelfde situatie in de toekomst te kunnen voorkomen?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren