Schrif­te­lijke vragen Waar blijven de pread­viezen?


Indiendatum: 31 jan. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de raad is vastgesteld dat het college binnen 3 maanden een preadvies ontvangt op een initiatiefvoorstel. Het college houdt zich echter vaak niet aan deze afspraak. Dit geldt in elk geval over de volgende drie ingediende initiatiefvoorstellen:

1. het voorstel Handel zonder dieren (RIS312624) van 1 juli 2022;
2. het voorstel Wonen in een leefbare stad (RIS313042) van 1 september 2022;
3. het voorstel Help huurders uit de kou (RIS313269) van 26 september 2022.

Bij de meest recente is de vertraging al opgelopen meer dan een maand en bij de oudste is de vertraging al opgelopen tot meer dan drie maanden (bovenop de afgesproken 3 maanden). Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vraag:

1) Wanneer ontvangt de raad eindelijk het preadvies van het college op de drie genoemde voorstellen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 31 jan. 2023
Antwoorddatum: 8 mrt. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 30 januari 2023 een brief met daarin een vraag aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vraag als volgt.

In de raad is vastgesteld dat het college binnen 3 maanden een preadvies ontvangt op een initiatiefvoorstel. Het college houdt zich echter vaak niet aan deze afspraak. Dit geldt in elk geval over de volgende drie ingediende initiatiefvoorstellen:
1. het voorstel Handel zonder dieren (RIS312624) van 1 juli 2022;
2. het voorstel Wonen in een leefbare stad (RIS313042) van 1 september 2022;
3. het voorstel Help huurders uit de kou (RIS313269) van 26 september 2022.

Bij de meest recente is de vertraging al opgelopen meer dan een maand en bij de oudste is de vertraging al opgelopen tot meer dan drie maanden (bovenop de afgesproken 3 maanden).

1. Wanneer ontvangt de raad eindelijk het preadvies van het college op de drie genoemde voorstellen?
Het voorstel Handel zonder dieren (RIS312624) is inmiddels aan de raad aangeboden. Het preadvies is op 2 februari 2023 op het RIS geplaatst.

Het voorstel Wonen in een leefbare stad (RIS313042) is nog in behandeling. Dit duurt langer dan de raad van ons mag verwachten. Bij dit voorstel wordt voorgesteld zowel het opstellen van beleid als reeds bestaande beleidsstukken op diverse terreinen aan te passen. Het betreft (in het kort) de volgende voorstellen:
- Het verwerken van referentienormen in de Leefbaarheidseffectrapportage (LER);
- De LER te verankeren in alle bouwplannen vanaf 2023;
- Bij elk ruimtelijk plan specificeren hoeveel bomen worden gekapt;
- Bij elk ruimtelijk plan specificeren hoeveel onverharde ruimte verdwijnt, dit te motiveren en aan te geven welke alternatieven die resulteren in minder groenverlies zijn bekeken;
- Twee artikelen toe te voegen aan de Nota parkeernormen Den Haag 2021 (RIS309940);
- De Woonagenda 2020-2023 (RIS305711) aan te passen.

Afstemming van al deze onderwerpen vindt plaats maar is nog niet afgerond. Naar verwachting wordt het preadvies in Q2 2023 aan de raad aangeboden.

Het preadvies op het voorstel Help huurders uit de kou (RIS313269) is inmiddels aan de raad aangeboden.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Alweer aantasting Koekamp?

Lees verder

Schriftelijke vragen Afwegingen veiligheid vergaderingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer