Schrif­te­lijke vragen Alweer aantasting Koekamp?


Indiendatum: 30 jan. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Nadat de afgelopen jaren al veel bomen op de Koekamp zijn gekapt voor de plannen van de gemeente en Staatsbosbeheer dreigen weer vele bomen het loodje te moeten leggen voor een horecavoorziening.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college de betreffende aanvraag voor de kapvergunning en omgevingsvergunning van 18 november 2022 naar de raad sturen?

2) Hoe loopt de communicatie tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag over dit project?

3) Kan het college toelichten waarom Staatsbosbeheer weer een ingreep wil doen in de natuur van de Koekamp met als gevolg bomenkap en meer lichthinder voor nachtdieren?

4) Klopt het dat deze plannen aanvullend zijn op het eerder door de raad vastgestelde ontwerp? Zo ja, kunnen deze nieuwe plannen naar de raad worden gestuurd?

5) Kan worden aangegeven hoeveel bomen dreigen te worden gekapt? Kan de boomeffectanalyse worden gedeeld?

6) Komt er meer versteend oppervlakte indien de plannen worden uitgevoerd?

7) Is er een natuuronderzoek verricht? Kan het college die dan delen?

8) Is het college voornemens deze vergunningen af te wijzen gegeven de gevolgen voor de bomen en dieren? Zo nee, waarom niet?

9) Is het college voornemens om Staatsbosbeheer toestemming te geven af te wijken van het verbod op lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen? Op basis waarvan beoordeelt het college verzoeken hiertoe?

10) Kan het college aangeven hoe het plan zich verhoudt tot de uitspraak van de Raad van State waarin juist de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van horeca is vernietigd?

11) Indien toch wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan door horeca mogelijk te maken; welke procedure moet er dan worden gevolgd? Is hiervoor een Verklaring van Geen Bedenking van de gemeenteraad vereist?

Het valt op dat in de nacht het terrein van Staatsbosbeheer op de Koekamp sinds de herinrichting met fel licht is verlicht (zie foto’s verlichting onderaan bijgevoegd). Het gaat zowel om licht vanuit bedrijfsgebouwen als om meerdere felle buitenlichten. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat geen lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen mogen worden geplaatst, tenzij toestemming is verkregen van het college. Dit juist om dieren te beschermen.

12) Kan het college aangeven waarom Staatsbosbeheer deze verlichting heeft aangebracht bij de natuur?

13) Erkent het college dat op deze plek felle verlichting hebben slecht is voor diersoorten?

14) Is deze verlichting toegestaan? Zo ja, op basis waarvan? Heeft de gemeente deze toestemming gegeven?

15) Indien de gemeente toestemming heeft gegeven voor deze verlichting waarom is hier niet
sprake van de verplichte vleermuisvriendelijke verlichting, zoals dat de verlichting neerwaarts
is gericht en de lichtkleur een maximum van 3000K heeft?

16) Gaat het college Staatsbosbeheer aanspreken op deze felle verlichting en eventueel
handhavend optreden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 jan. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 30 januari 2023 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Nadat de afgelopen jaren al veel bomen op de Koekamp zijn gekapt voor de plannen van de gemeente en Staatsbosbeheer dreigen weer vele bomen het loodje te moeten leggen voor een horecavoorziening.

1. Kan het college de betreffende aanvraag voor de kapvergunning en omgevingsvergunning van 18 november 2022 naar de raad sturen?
Op 15 november 2022 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor initiatieven bij het Koekamp. Op deze aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing vanwege de benodigde afwijking van het geldende bestemmingsplan en vanwege de gevraagde natuuractiviteit.

Voor wat betreft de afwijking van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad om een specifieke verklaring van geen bedenkingen worden gevraagd. Voor de gevraagde natuuractiviteit is een verklaring van geen bedenkingen nodig van provincie Zuid-Holland.

Op het moment van schrijven is de aanvraag nog niet volledig en inhoudelijk te beoordelen. Zo ontbreekt onder andere een Bomen Effect Analyse. De aanvrager is tot en met 21 april 2023 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.

De aanvraag toont op dit moment een onvolledig beeld, het plan en de effecten daarvan kunnen niet in zijn volle omvang beoordeeld worden. Omdat we graag een volledig beeld willen verstrekken, zullen in het kader van de specifieke verklaring van geen bedenkingen zowel de door het raadslid opgevraagde documenten als de ontwerpverklaring worden voorgelegd aan de raad. Het overleggen van de stukken zal daarom plaatsvinden na ontvangst van een volledige aanvraag en een beoordeling daarvan.

2. Hoe loopt de communicatie tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag over dit project?
De aangevraagde omgevingsvergunning is een uitwerking van de doelstellingen die in de visie ‘Stadsentree Den Haag CS’ (RIS296855) zijn opgenomen. Deze visie is onder meer in samenspraak met Staatsbosbeheer tot stand gekomen. Het indienen van de huidige aanvraag voor een omgevingsvergunning is voorafgegaan door diverse ambtelijke vooroverleggen.

3. Kan het college toelichten waarom Staatsbosbeheer weer een ingreep wil doen in de natuur van
de Koekamp met als gevolg bomenkap en meer lichthinder voor nachtdieren?

Met betrekking tot de aanleiding en het doel van de ingreep, draagt de aanvrager het volgende aan:
“De Koekamp ligt in het hart van de stad Den Haag maar functioneert nu als een afgesloten
werklocatie voor Staatsbosbeheer en is ontoegankelijk voor het publiek. De wens bestaat om het
gebied openbaar en beleefbaar te maken en bestaat uit twee delen die in samenhang worden
ontwikkeld en uitgevoerd:
• De realisatie van een paviljoen met daarin een bezoekerscentrum, een horecagelegenheid en
huisvesting (kantoor en werkschuur) van de beheereenheid van Staatsbosbeheer;
• De realisatie van een terreininrichting geïnspireerd op het oorspronkelijk tuin- landschapsontwerp
van J.D. Zocher jr.
De herinrichting draagt bij aan de versterking van de verbinding tussen het centraal station,
stadscentrum en Haagse Bos. Daarmee wordt ook de ecologische verbinding tussen Koekamp en
Haagse Bos versterkt. De locatie gaat daarmee als poort fungeren voor het Nationaal Park
Hollandse Duinen.”
Zie ook de bijlage bij de raadsmededeling lijst met plannen, periode november/december 2022, in het kader van de toepassing van de Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS314584, bijlage).

4. Klopt het dat deze plannen aanvullend zijn op het eerder door de raad vastgestelde ontwerp?
Zo ja, kunnen deze nieuwe plannen naar de raad worden gestuurd?

Nee, dat klopt niet. Reeds in het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is een
herinrichting van de werf van Staatsbosbeheer op de Koekamp mogelijk gemaakt (RIS302851).
Daartoe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 25.2 van de regels van het
bestemmingsplan ‘Koekamp, Malieveld, Haagse Bos’.

Voor het overgrote deel wordt met de aangevraagde initiatieven invulling gegeven aan de
mogelijkheden die in de wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen. De aangevraagde horeca-inrichting valt buiten de wijzigingsbevoegdheid (zie antwoord 10). Dit heeft tot gevolg dat vergunningverlening alleen mogelijk is wanneer aan de hand van een ruimtelijke onderbouwing wordt vastgesteld dat het initiatief niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In deze ruimtelijke onderbouwing worden ook de gevolgen voor de natuur meegewogen.

Het aangevraagde initiatief is een uitwerking van de doelstellingen die in de visie ‘Stadsentree Den
Haag CS’ (RIS296855) zijn opgenomen. In het kader van de specifieke verklaring van geen bedenkingen zullen de door het raadslid opgevraagde documenten worden voorgelegd aan de raad. Zie antwoord op vraag 1.

5. Kan worden aangegeven hoeveel bomen dreigen te worden gekapt? Kan de boomeffectanalyse
worden gedeeld?

De voorliggende aanvraag ziet op het kappen van 10 bomen en het verplaatsen van 3 bomen. Er
worden 55 bomen herplant. In het kader van de specifieke verklaring van geen bedenkingen zal de
Bomen Effect Analyse worden voorgelegd aan de raad.

6. Komt er meer versteend oppervlakte indien de plannen worden uitgevoerd?

Dat is nog niet bekend, geverifieerde informatie is (nog) niet voorhanden. Zie antwoord op vraag 1.

7. Is er een natuuronderzoek verricht? Kan het college die dan delen?

Er is natuuronderzoek verricht. De ingediende Quickscan (in het kader van de Wet natuurbescherming en Omgevingsverordening Zuid-Holland) en de ingediende ruimtelijke onderbouwing tonen echter nog geen eenduidige conclusie. Wij hebben gevraagd naar aangepaste en eenduidige documenten. In het kader van de specifieke verklaring van geen bedenkingen zullen de door het raadslid opgevraagde documenten worden voorgelegd aan de raad. Zie antwoord op vraag 1.

8. Is het college voornemens deze vergunningen af te wijzen gegeven de gevolgen voor de bomen
en dieren? Zo nee, waarom niet?

Dit is nog niet bekend, een inhoudelijke beoordeling heeft nog niet plaatsgevonden. Zie antwoord op vraag 1.

9. Is het college voornemens om Staatsbosbeheer toestemming te geven af te wijken van het
verbod op lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen? Op basis waarvan beoordeelt het
college verzoeken hiertoe?

Dit is nog niet bekend. Zie antwoord op vraag 1.

10. Kan het college aangeven hoe het plan zich verhoudt tot de uitspraak van de Raad van State
waarin juist de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van horeca is vernietigd?

De aanvraag ziet onder meer op de bouw van een paviljoen ten behoeve van een bezoekerscentrum, een horecagelegenheid en huisvesting (kantoor en werkschuur) van de beheereenheid van Staatsbosbeheer. In de uitspraak met kenmerk ECLI:NL:RVS:2021:1214 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat de wijzigingsbevoegdheid de deur zou kunnen openen voor horeca met een niet onaanzienlijke omvang en ruimtelijke uitstraling in de groene omgeving van de Koekamp.

Geoordeeld is dat de gemeenteraad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de ruimtelijke gevolgen in het wijzigingsgebied aanvaardbaar werden geacht. De Raad van State heeft dus niet geoordeeld dat het vestigen van horeca in geheel niet mogelijk is. Slechts is overwogen dat de motivering niet afdoende was.

11. Indien toch wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan door horeca mogelijk te maken;
welke procedure moet er dan worden gevolgd? Is hiervoor een Verklaring van Geen Bedenking
van de gemeenteraad vereist?

Zie antwoord op vraag 1.

Het valt op dat in de nacht het terrein van Staatsbosbeheer op de Koekamp sinds de herinrichting
met fel licht is verlicht (zie foto’s verlichting onderaan bijgevoegd). Het gaat zowel om licht vanuit
bedrijfsgebouwen als om meerdere felle buitenlichten. In het bestemmingsplan wordt aangegeven
dat geen lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen mogen worden geplaatst, tenzij toestemming is verkregen van het college. Dit juist om dieren te beschermen.

12. Kan het college aangeven waarom Staatsbosbeheer deze verlichting heeft aangebracht bij de
natuur?

We hebben navraag gedaan bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat de verlichting er circa 20 jaar hangt en bedoeld is om diefstal/vandalisme te voorkomen. Ook is aangegeven dat de voormalige boswachterswoning wordt bewoond en er beneden een vergaderzaal is. ’s Avonds is daar dus soms verlichting aan.

13. Erkent het college dat op deze plek felle verlichting hebben slecht is voor diersoorten?

Dit is ter beoordeling van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zie antwoord op vraag 14.

14. Is deze verlichting toegestaan? Zo ja, op basis waarvan? Heeft de gemeente deze toestemming
gegeven?

De op de foto’s weergegeven verlichting is, voor zover wij hebben kunnen nagaan, gesitueerd op grond met de bestemming ‘Bedrijf’ (bestemmingsplan ‘Koekamp, Malieveld, Haagse Bos’). Binnen deze bestemming zijn lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen toegestaan. Het verbod op het bouwen van lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen is van toepassing op grond met de bestemming ‘Groen’.

Wat betreft de Wet natuurbescherming (Wnb), zou er sprake kunnen zijn van een ontheffingplicht
indien de verlichting verstorend is voor (beschermde) soorten. Handhaving van de Wnb is een taak
van de provincie en is belegd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid is ook de uitvoerende handhavingsinstantie van de Wet milieubeheer. Of de huidige verlichting in strijd is met de Wet natuurbescherming en de Wet milieubeheer is ter beoordeling aan de Omgevingsdienst. De reeds aangebrachte verlichting is onder de aandacht gebracht van de omgevingsdienst.

15. Indien de gemeente toestemming heeft gegeven voor deze verlichting waarom is hier niet sprake van de verplichte vleermuisvriendelijke verlichting, zoals dat de verlichting neerwaarts is
gericht en de lichtkleur een maximum van 3000K heeft?

Zie het antwoord op vraag 14.

16. Gaat het college Staatsbosbeheer aanspreken op deze felle verlichting en eventueel handhavend optreden?

Zie het antwoord op vraag 14.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Een toegankelijk Den Haag

Lees verder

Schriftelijke vragen Waar blijven de preadviezen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer