Schrif­te­lijke vragen Alweer aantasting Koekamp?


Indiendatum: 30 jan. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Nadat de afgelopen jaren al veel bomen op de Koekamp zijn gekapt voor de plannen van de gemeente en Staatsbosbeheer dreigen weer vele bomen het loodje te moeten leggen voor een horecavoorziening.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college de betreffende aanvraag voor de kapvergunning en omgevingsvergunning van 18 november 2022 naar de raad sturen?

2) Hoe loopt de communicatie tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag over dit project?

3) Kan het college toelichten waarom Staatsbosbeheer weer een ingreep wil doen in de natuur van de Koekamp met als gevolg bomenkap en meer lichthinder voor nachtdieren?

4) Klopt het dat deze plannen aanvullend zijn op het eerder door de raad vastgestelde ontwerp? Zo ja, kunnen deze nieuwe plannen naar de raad worden gestuurd?

5) Kan worden aangegeven hoeveel bomen dreigen te worden gekapt? Kan de boomeffectanalyse worden gedeeld?

6) Komt er meer versteend oppervlakte indien de plannen worden uitgevoerd?

7) Is er een natuuronderzoek verricht? Kan het college die dan delen?

8) Is het college voornemens deze vergunningen af te wijzen gegeven de gevolgen voor de bomen en dieren? Zo nee, waarom niet?

9) Is het college voornemens om Staatsbosbeheer toestemming te geven af te wijken van het verbod op lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen? Op basis waarvan beoordeelt het college verzoeken hiertoe?

10) Kan het college aangeven hoe het plan zich verhoudt tot de uitspraak van de Raad van State waarin juist de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van horeca is vernietigd?

11) Indien toch wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan door horeca mogelijk te maken; welke procedure moet er dan worden gevolgd? Is hiervoor een Verklaring van Geen Bedenking van de gemeenteraad vereist?

Het valt op dat in de nacht het terrein van Staatsbosbeheer op de Koekamp sinds de herinrichting met fel licht is verlicht (zie foto’s verlichting onderaan bijgevoegd). Het gaat zowel om licht vanuit bedrijfsgebouwen als om meerdere felle buitenlichten. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat geen lichtmasten, lantaarnpalen en lichtarmaturen mogen worden geplaatst, tenzij toestemming is verkregen van het college. Dit juist om dieren te beschermen.

12) Kan het college aangeven waarom Staatsbosbeheer deze verlichting heeft aangebracht bij de natuur?

13) Erkent het college dat op deze plek felle verlichting hebben slecht is voor diersoorten?

14) Is deze verlichting toegestaan? Zo ja, op basis waarvan? Heeft de gemeente deze toestemming gegeven?

15) Indien de gemeente toestemming heeft gegeven voor deze verlichting waarom is hier niet
sprake van de verplichte vleermuisvriendelijke verlichting, zoals dat de verlichting neerwaarts
is gericht en de lichtkleur een maximum van 3000K heeft?

16) Gaat het college Staatsbosbeheer aanspreken op deze felle verlichting en eventueel
handhavend optreden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren