Schrif­te­lijke vragen Alter­na­tieve locatie de Samen­scholing op de Binck­horst


Indiendatum: 15 nov. 2023

Hoofdindiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de open uitnodiging van de wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Bibliotheken, Europa en stadsdeel Segbroek in de commissie Ruimte van 21 juni 2023 heeft een vertegenwoordiging van de Samenscholing afgelopen maand een afspraak gehad over het vestigen van een vrijplaats op de Binckhorst.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Faïd (Haagse Stadspartij), Gerritsen (Partij voor de Dieren), Van Esch (D66), Holman (PvdA), Bos (GroenLinks) en Arp (SP) de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven hoeveel culturele vierkante meters er nog moeten worden gerealiseerd op de Binckhorst?
 2. Op welke wijze gaat het college deze opgave invullen?
 3. Ziet het college de meerwaarde van een vrijplaats om het culturele aanbod op de

  Binckhorst op gang te brengen? Zo nee, waarom niet?

 4. Wanneer wordt het vrijplaatsenbeleid gedeeld met de raad, dat volgens de

  aangenomen motie ‘Met spoed aan de slag met vrijplaatsenbeleid’ (RIS314380) in Q3 2023 voorgelegd zou worden?

 5. Is het college zich ervan bewust dat het idee van een vrijplaats een ander soort

  benadering vergt dan bijvoorbeeld het vestigen van een commerciële horecagelegenheid? Zo ja, wat is de visie van het college hierop?

De Samenscholing heeft interesse in de kavel 6/7/8 zoals benoemd in de Programmering Openbare Ruimte Binckhorst (RIS315738), ook wel bekend als het oude paintballterrein.

6. Kan het college aangeven welke partijen er momenteel gebruikmaken van deze kavel?

7. Tot wanneer lopen deze contracten?

8. Kan het college toezeggen deze contracten niet te verlengen zolang er gesprekken lopen over een mogelijke vestiging van een vrijplaats op deze plek? Zo nee, waarom niet?

9. Klopt het dat deze locatie pas ontwikkeld kan worden op het moment da tde afvalcluster is verhuisd? Zo nee, waarom niet?

10.Kan het college aangeven wat de planning is voor de verhuizing van de afvalcluster?

11.Klopt het dat er voor deze locatie nog geen definitieve plannen zijn gemaakt in het omgevingsplan Binckhorst?

12.Kan het college aangeven of deze locatie in het omgevingsplan Binckhorst tweede fase beschikbaar is voor een permanente vrijplaats? Zo nee, waarom niet?

13.Volgens het bestaande omgevingsplan wordt hier in de toekomst “op organische wijze” het waterfrontpark ontwikkeld. Kan het college toezeggen te onderzoeken hoe hier - en onder welke voorwaarden - een permanente vrijplaats onderdeel van kan worden?

14.Kan het college uitleggen wat de plannen van OCW zijn om op deze locatie een ‘art village’ te realiseren? Op welke termijn zou dit gaan gebeuren?

De ondertekenaars hebben van de Samenscholing begrepen dat het gesprek met ambtenaren nieuwe vragen opriep.

15.Klopt het dat de Samenscholing, naast het realiseren van hun eigen bebouwing, ook de kosten voor de onderzoeken voor grond of geluid moet dragen?

16.Is het college het met ons eens dat de meerwaarde van een vrijplaats - op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak - het rechtvaardigt deze kosten als gemeente te dragen?

17.In de nieuwe begroting is jaarlijks 200.000 euro vrijgemaakt voor het steunen van tijdelijke initiatieven op de Binckhorst. Kan de vestiging van een (tijdelijke) vrijplaats ook aanspraak maken op dit budget?

18.Klopt het dat de Samenscholing deze locatie voor slechts 3 jaar is aangeboden?

19.Is het college op de hoogte van het feit dat het opbouwen van een vrijplaats van de grond af tijd kost en een termijn van 3 jaar te kort is?

20.Is het college het met ons eens dat een termijn van 10-15 jaar veel logischer is? Zo nee, waarom niet?

21.Heeft het college aan de Samenscholing gevraagd hoe groot de kavel moet zijn voor de vestiging van een vrijplaats? Zo nee, waarom niet?

De partijen die deze vragen indienen vinden allen deze plek zeer geschikt voor de vestiging van een permanente of langdurige vestiging van een vrijplaats.

22.Is het college bereid in samenwerking met de Samenscholing serieus te onderzoeken of (een deel van) de locatie voor 10-15 jaar kan worden ingezet voor een permanente vrijplaats? En daarvoor de kosten op zich te nemen?

23.Kan het college toezeggen de tijdelijke opslag van apparatuur van de Samenscholing in een zeecontainer, zoals eerder toegezegd, te handhaven totdat er een nieuwe locatie is?

24.Kan het college toezeggen om gedurende die tijd geen nieuwe huurcontracten aan te gaan voor deze locatie?

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Andrew van Esch
D66
Lesley Arp
SP
Janneke Holman
PvdA
Isabel Bos
GroenLinks