Schrif­te­lijke vragen Asfal­teren Malieveld


Indiendatum: okt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Den Haag 650.000,- euro geïnvesteerd om het Malieveld voor evenementen en demonstraties toekomstbestendig te maken. Naast het egaliseren van het terrein is op het achterste deel van het Malieveld een nieuwe afwatering en een verstevigde ondergrond aangelegd. In het voorjaar 2019 bleek echter de grasmat onvoldoende stevig waardoor er na zware en langdurige neerslag schade was ontstaan aan de toplaag. Staatsbosbeheer heeft daarna extra maatregelen getroffen om de waterdoorlaatbaarheid van de toplaag te verbeteren. Tot veler verbazing is er nu op het achterste deel van het Malieveld een dikke laag zand, stenen en asfalt aangelegd, ter voorbereiding op de komst van Cirque du Soleil.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Wijsmuller en Smit de volgende vragen:

 1. Wat hebben de extra maatregelen ter verbetering van de waterdoorlaatbaarheid van het Malieveld dit jaar gekost, en wie heeft deze kosten gedekt?
 2. Waarom is nu voor Cirque du Soleil over het achterste deel van het Malieveld een dikke laag zand, stenen en asfalt aangebracht? Hoeveel vierkante meter precies, en voor welke (verschillende) doeleinden dient deze dikke laag?
 3. Wie draait er op voor de kosten van het aanleggen en het weghalen van deze dikke laag?
 4. Hoe lang precies blijft deze laag op het Malieveld liggen?
 5. Is het Malieveld eerder op dezelfde wijze bedekt? Zo ja wanneer, waarvoor, hoe lang en met welke gevolgen voor het grasveld?
 6. Wat is de impact van deze dikke, zware laag op de afwatering van het Malieveld en de waterdoorlaatbaarheid van de toplaag?

Het Malieveld is Rijksbeschermd Stadsgezicht en behoort tot de stedelijke groene hoofdstructuur. Het Malieveld heeft de bestemming groen, en in artikel 4.5.1 van het bestemmingsplan staat opgenomen dat er een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd voor het aanbrengen van oppervlakteverharding.

 1. Is er een omgevingsvergunning verleend voor het verharden van het Malieveld? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 2. Wie/welke instanties heeft/hebben er geadviseerd bij de aanleg van deze dikke laag? Op welke wijze is er gekeken naar de impact van deze maatregel op de natuurwaarde van het Malieveld?
 3. Is er al een evenementenvergunning aangevraagd voor Cirque du Soleil? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoe verhouden de verleende vergunningen zich tot de uitspraak van de Raad van State over de PAS-regeling? Zijn er in verband hiermee aanvullende maatregelen nodig? Zo nee, waarom niet?
 5. Wat moet er gebeuren om na afloop van Cirque du Soleil het gras ter plaatse weer te laten herstellen? Hoeveel tijd is hiervoor nodig, gaat dit gepaard met extra maatregelen en wie draait op voor deze extra kosten?
 6. Is het college met ons van mening dat het (tijdelijk) asfalteren van het Malieveld voor Cirque du Soleil om het jaar een ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 19 nov. 2019

De raadsleden de heren Wijsmuller en Smit hebben op 30 september 2019 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Den Haag 650.000,- euro geïnvesteerd om het Malieveld voor evenementen en demonstraties toekomstbestendig te maken. Naast het egaliseren van het terrein is op het achterste deel van het Malieveld een nieuwe afwatering en een verstevigde ondergrond aangelegd. In het voorjaar 2019 bleek echter de grasmat onvoldoende stevig waardoor er na zware en langdurige neerslag schade was ontstaan aan de toplaag. Staatsbosbeheer heeft daarna extra maatregelen getroffen om de waterdoorlaatbaarheid van de toplaag te verbeteren. Tot veler verbazing is er nu op het achterste deel van het Malieveld een dikke laag zand, stenen en asfalt aangelegd, ter voorbereiding op de komst van Cirque du Soleil.

 1. Wat hebben de extra maatregelen ter verbetering van de waterdoorlaatbaarheid van het Malieveld dit jaar gekost, en wie heeft deze kosten gedekt?

De maatregelen betroffen reguliere maatregelen en zijn genomen en bekostigd door Staatsbosbeheer.

 1. Waarom is nu voor Cirque du Soleil over het achterste deel van het Malieveld een dikke laag zand, stenen en asfalt aangebracht? Hoeveel vierkante meter precies, en voor welke (verschillende) doeleinden dient deze dikke laag?

Cirque du Soleil (CdS) bleek niet uit de voeten te kunnen met de verharde ondergrond. De periode waar CdS gebruik maakt van het malieveld is erg lang, te weten 4 maanden (incl. op- en afbouwperiode) en is in het najaar, de periode met de meeste regendagen. De technische apparatuur en podiumtechnieken zijn van wereldniveau en zeer complex. De artiesten en acrobaten zijn topatleten van olympisch wereldniveau. De exploitatie van CdS vergt daarom een zeer hoog kwaliteits- en continuïteitsniveau. Vocht door binnentredend regenwater of condensvorming zijn funest voor techniek en atleten.

De opbouw van het tentencomplex op de huidige ondergrond zorgt per definitie voor moddervorming. Het toepassen van rijplaten is niet voldoende omdat water en grond tussen de kieren door komt. Omdat er dagelijks (meerdere) voorstellingen plaatsvinden, zijn er rondom het tentencomplex veel transport-bewegingen. De toplaag van de bestaande grasmat is weggehaald, om ‘kuilvorming’ (rotten van gras) te voorkomen, zodat er geen condens- en stankvorming kan ontstaan. Ook de stabiliteit voor de langere periode voor de constructieveiligheid van het tentencomplex, podiumtechniek en acrobatiektoestellen worden geborgd door de solide ondergrond. In verband met bovenstaande feiten is er voor gekozen om het terrein van ca. 10.000m2 te verharden. Dit gebeurt voor eigen rekening en risico. Na afloop van het evenement wordt het terrein door Cirque du Soleil ook weer geheel in de oorspronkelijke staat opgeleverd.

 1. Wie draait er op voor de kosten van het aanleggen en het weghalen van deze dikke laag?

Cirque du Soleil.

 1. Hoe lang precies blijft deze laag op het Malieveld liggen?

Cirque du Soleil loopt tot december 2019. Direct daarna wordt gestart met het verwijderen van de tijdelijke verharding. Medio januari 2020 is het terrein weer teruggebracht naar de oorspronkelijke staat.

 1. Is het Malieveld eerder op dezelfde wijze bedekt? Zo ja wanneer, waarvoor, hoe lang en met welke gevolgen voor het grasveld?

Nee

 1. Wat is de impact van deze dikke, zware laag op de afwatering van het Malieveld en de waterdoorlaatbaarheid van de toplaag?

Volgens de eigenaar Staatsbosbeheer en de aannemer heeft dit geen impact.

Het Malieveld is Rijksbeschermd Stadsgezicht en behoort tot de stedelijke groene hoofdstructuur. Het Malieveld heeft de bestemming groen, en in artikel 4.5.1 van het bestemmingsplan staat opgenomen dat er een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd voor het aanbrengen van oppervlakteverharding.

 1. Is er een omgevingsvergunning verleend voor het verharden van het Malieveld? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

De benodigde omgevingsvergunning hiervoor is bij de gemeente Den Haag aangevraagd en verkregen.

 1. Wie/welke instanties heeft/hebben er geadviseerd bij de aanleg van deze dikke laag? Op welke wijze is er gekeken naar de impact van deze maatregel op de natuurwaarde van het Malieveld?

Staatsbosbeheer heeft als eigenaar van het terrein in het voortraject technisch advies ingewonnen. Het perceel heeft de bestemming ‘Groen’met dubbelbestemming ‘Waarde archeologie’. Daarom heeft de gemeente extra advies ingewonnen bij de afdeling Archeologie. Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn onder andere evenementen, parkeervoorzieningen en aan evenementen gerelateerde tijdelijke bebouwing toegestaan. Het betreffende perceelsgedeelte is feitelijk in gebruik als plantsoen/grasveld zonder specifieke natuurwaarde.

 1. Is er al een evenementenvergunning aangevraagd voor Cirque du Soleil? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

De evenementenvergunning is aangevraagd op 27 augustus 2018 en verleend op 16 juli 2019.

 1. Hoe verhouden de verleende vergunningen zich tot de uitspraak van de Raad van State over de PAS-regeling? Zijn er in verband hiermee aanvullende maatregelen nodig? Zo nee, waarom niet?

De omgevingsvergunningen dateren van januari en februari 2019 en zijn hiermee van voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en zijn onherroepelijk.

 1. Wat moet er gebeuren om na afloop van Cirque du Soleil het gras ter plaatse weer te laten herstellen? Hoeveel tijd is hiervoor nodig, gaat dit gepaard met extra maatregelen en wie draait op voor deze extra kosten?

Het terrein wordt weer teruggebracht naar grasterrein. Dit gebeurt door Cirque du Soleil/Mojo in samenwerking met Staatsbosbeheer en zal medio januari gereed zijn. Zoals eerder gemeld wordt dit bekostigd door Cirque du Soleil.

 1. Is het college met ons van mening dat het (tijdelijk) asfalteren van het Malieveld voor Cirque du Soleil om het jaar een ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?

Nee, want het is relatief eenvoudig en zonder schade aan te brengen en te verwijderen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn BoerJohan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verbod klimaatstaking

Lees verder

Schriftelijke vragen Tractoren op het Malieveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer