Schrif­te­lijke vragen Basis­in­komen in Den Haag?


Indiendatum: 27 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Verschillende partijen hebben in hun verkiezingsprogramma het basisinkomen benoemd, zowel landelijk[1] als lokaal[2]. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zouden meer zicht willen hebben op de mogelijkheden om in Den Haag een pilot met basisinkomen in te voeren en het collegestandpunt hierover.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren en het raadslid Erlijn Wenink, GroenLinks daarom de volgende vragen:

  1. Kan het college ingaan op de mogelijke voordelen van een (kleinschalige) gemeentelijke pilot met het basisinkomen in Den Haag? Welke maatschappelijke effecten verwacht het college als een basisinkomen wordt ingevoerd?
  2. Is een dergelijke pilot binnen de participatiewet juridisch mogelijk (gericht op de doelgroep van die wet)? Hoe lang mag een experiment binnen de participatiewet maximaal duren? Aan welke criteria moet zo’n pilot voldoen? Wat zijn eventuele beperkingen?
  3. Zou een pilot met basisinkomen ook mogelijk zijn met een (deels) andere doelgroep dan die van de participatiewet? Zo nee, waarom niet?
  4. Zou het college het uitvoeren van een pilot inzake een regelluwe bijstand wenselijk achten (breder dan het traject rond ondernemen in de bijstand)? In een dergelijke pilot zouden mensen binnen de bijstand deeltijdwerk kunnen accepteren met behoud van inkomen.
  5. Is er volgens het college gezien de maatschappelijke ontwikkelingen meer maatschappelijke draagvlak voor een basisinkomen dan voor de Covidcrisis?
  6. Ziet het college het als wenselijk dat de Rijksoverheid meer ruimte aan gemeenten geeft voor het uitvoeren van pilots met het basisinkomen?
  7. Zou het college bereid zijn om in de komende landelijke formatie bij de onderhandelende partijen te pleiten voor meer ruimte voor gemeentes om pilots met het basisinkomen uit te voeren? Zou het college bereid zijn om dit binnen de VNG en de G4 te bespreken?
Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Erlijn Wenink

GroenLinks


[1] PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren

[2] D66, PvdA en Partij voor de Dieren