Schrif­te­lijke vragen Maak Haagse wind­turbine vogel­vrien­de­lijker


Indiendatum: 27 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs berichtte het AD over een lammergier, een zeldzame roofvogel, die uit de lucht is geslagen door een windturbine bij de kop van Noord-Holland (zie bijlage 1). De betreffende vogel heeft dit incident niet overleefd. De lammergier is een grote roofvogel die gefokt wordt om deze voor uitsterven te behoeden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dit bericht (zie bijlage 1)?

Met technische oplossingen kunnen windturbines vogelvriendelijker worden gemaakt. Zo kan één wiek zwart worden geverfd, een zogeheten rotormarkering, om de molen zichtbaarder te maken voor vogels. Ook kan de windturbine worden stilgezet als een geïnstalleerd detectiesysteem grote vogels in de omgeving waarneemt, aldus Hans Pohlmann, voorzitter van de stichting Vulture Conservation Foundation (zie bijlage 1). Windturbines kunnen ook worden stilgezet tijdens pieken in de vogeltrek (enkele dagen per jaar), of tijdens risicovolle weersomstandigheden. Verschillende windparken werken al met zulke stilstandvoorzieningen, aldus de Vogelbescherming (zie bijlage 2).

  1. Is het college bereid om met de exploitant van de Haagse windturbine in overleg te treden en te pleiten voor de toepassing van de genoemde technische oplossingen?

  2. Is het college bereid aandacht voor dit onderwerp te vragen bij de Rijksoverheid, bijvoorbeeld voor de windmolenparken in de Noordzee?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 mei 2021
Antwoorddatum: 7 sep. 2021

Het raadslid de heren Barker en Smit heeft op 27 mei 2021 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs berichtte het AD over een lammergier, een zeldzame roofvogel, die uit de lucht is geslagen door een windturbine bij de kop van Noord-Holland (zie bijlage 1). De betreffende vogel heeft dit incident niet overleefd. De lammergier is een grote roofvogel die gefokt wordt om deze voor uitsterven te behoeden.

1. Is het college bekend met dit bericht (zie bijlage 1)?

Ja.

Met technische oplossingen kunnen windturbines vogelvriendelijker worden gemaakt. Zo kan één wiek zwart worden geverfd, een zogeheten rotormarkering, om de molen zichtbaarder te maken voor vogels.

Ook kan de windturbine worden stilgezet als een geïnstalleerd detectiesysteem grote vogels in de omgeving waarneemt, aldus Hans Pohlmann, voorzitter van de stichting Vulture Conservation Foundation (zie bijlage 1). Windturbines kunnen ook worden stilgezet tijdens pieken in de vogeltrek (enkele dagen per jaar), of tijdens risicovolle weersomstandigheden. Verschillende windparken werken al met zulke stilstandvoorzieningen, aldus de Vogelbescherming (zie bijlage 2).

2. Is het college bereid om met de exploitant van de Haagse windturbine in overleg te treden en te pleiten voor de toepassing van de genoemde technische oplossingen?

Het college is bereid om de eigenaar te attenderen op de genoemde mogelijke technische oplossingen.

Een kanttekening is dat onderzoek van Sovon vogelonderzoek en het Ministerie van LNV uit 2021 laat zien dat er in de regio waar de windturbine van Den Haag zich bevindt globaal een laag risico bestaat dat er zich gevoelige vogelsoorten bevinden, gezien de belangrijkste verspreidingsgebieden en verspreidingsbewegingen van die soorten binnen heel Nederland.

Daarnaast komt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen naar voren dat in de periode 2010 t/m 2017 op nationaal niveau 0,2% van de sterftegevallen van vogels te wijten was aan windmolens. De belangrijkste sterfteoorzaken op het niveau van heel Nederland in die periode zijn veranderingen in de waterhuishouding, verstoring door recreatie & sport, klimaatverandering en intensieve landbouw.

3. Is het college bereid aandacht voor dit onderwerp te vragen bij de Rijksoverheid, bijvoorbeeld voor de windmolenparken in de Noordzee?

Hoewel het welzijn van wilde dieren zoals vogels het college uiteraard aan het hart gaat, richten wij ons op het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen van Den Haag.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx
de burgemeester,

Jan van Zanen