Schrif­te­lijke vragen Bescherm vleer­muizen in bunkers


Indiendatum: 31 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het aantal illegale betredingen van bunkers is flink toegenomen, stelt onder meer de Zoogdiervereniging in een brief van 24 januari 2021 aan de gebiedsbeheerders van Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal (zie bijlage 1). Hierdoor worden strikt beschermde vleermuissoorten verstoord in hun winterrust. “Daarmee komen de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden in gevaar en wordt de landelijke Staat van Instandhouding van een aantal soorten geschaad,” zo stellen de opstellers van de brief. Naast deze illegale verstoring is door Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen en waterleidingbedrijf Dunea afgesproken om de bunkers een aantal maal per jaar open te stellen voor publiek (zie bijlage 2). De Partij voor de Dieren is bezorgd over de impact van deze verschillende verstoringen op de vleermuizen en op het Natura 2000-gebied.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de brief van onder meer de Zoogdierenvereniging (zie bijlage 1)?

 2. De bijgevoegde brief is op 24 januari 2021 verstuurd. Hoe is deze afgehandeld?

 3. Is het college op de hoogte gebracht van deze situatie? Hoe beoordeelt het college deze situatie?

 4. Welk orgaan is belast met de handhaving op de illegale betreding van bunkers in de genoemde Natura 2000-gebieden?

 5. Welke middelen zet het college in om vleermuizen beter te beschermen tegen illegale betreding van bunkers?

 6. Heeft het college zicht op andere plekken, naast de genoemde bunkers, waar beschermde vleermuissoorten overwinteren? Zo ja, welke zijn die en hoe wordt verstoring door menselijk betreden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Het beheer van de bunkers is niet of nauwelijks gericht op vleermuisbescherming, stelt de Zoogdiervereniging. Zo vinden er zelden reguliere controles van de afsluitingen plaats, zodat het kan gebeuren dat bunkers weken tot maandenlang toegankelijk zijn en vleermuizen verstoord kunnen worden.

 1. Herkent het college deze situatie? Is het college bereid dit probleem aan te pakken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen en waterleidingbedrijf Dunea willen de bunkers een aantal maal per jaar openstellen voor publiek, zo stelt Omroep West (zie bijlage 2).

 1. Welke invloed zullen de bezoeken hebben op de vleermuispopulaties die de bunkers als paar-, verblijf-, of rustplaats gebruiken? Acht het college deze impact in het licht van het strikte beschermingsregime acceptabel? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 2. Om bij de bunkers te komen, moeten bezoekers van de paden afwijken. Welke invloed zullen deze wandelaars hebben op de Natura 2000-gebieden? Is deze impact in het licht van de kwetsbare status van de Natura 2000-gebieden naar de mening van het college wenselijk? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 3. Worden er maatregelen genomen om de bunkers toegankelijk te maken voor bezoekers? Zo ja, welke?

 4. Acht het college het wenselijk dat deze rondleidingen plaatsvinden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 5. Indien het college de rondleidingen onwenselijk acht, welke maatregelen is het college bereid te nemen om de rondleidingen tegen te gaan?

Robin Smit
Partij voor de Dieren