Schrif­te­lijke vragen Kapstok­overleg Maat­schap­pe­lijke opvang


Indiendatum: 28 jul. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens het periodieke Kapstokoverleg Maatschappelijke Opvang d.d. 6 juli 2021 zijn ervaringen van

de mensen in de maatschappelijke opvang, het werkveld en de cliëntenraden gedeeld met aanwezige

gemeenteraadsleden. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking tussen de gemeenteraadsleden en de

aanwezigen.


Overeenkomstige art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Arp (SP), Holman (PvdA),

Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Mostert (D66), Bos (Haagse Stadspartij), Partiman (CDA),

Roopram (HvDH) en Smit (Partij voor de Dieren) de volgende vragen:

Daklozenloket

1. Kan het college uiteenzetten wat wordt gedaan om het kennisniveau van medewerkers op peil
te houden over welke rechten personen die zich melden bij het daklozenloket allemaal kunnen
hebben?
2. Kan het college uitleggen welke criteria gebruikt het daklozenloket om te beoordelen of
iemand wel of geen rechten heeft opgebouwd onder de Wmo?
3. Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij het daklozenloket dagelijks personen aanwezig zijn die
meerdere talen beheersen?
4. Wat wordt er gedaan als er een taalbarrière wordt gesignaleerd bij iemand die zich meldt bij
het daklozenloket? Wordt er dan altijd gebruik gemaakt van de tolkentelefoon?
5. Op basis van welke criteria wordt de zelfredzaamheid van iemand beoordeeld?
6. Wordt er bijgehouden wie er wordt afgewezen bij het daklozenloket? Kan het college een
overzicht geven van hoeveel mensen zich aanmelden bij het loket en hoeveel daarvan er
worden afgewezen?
7. Kan het college bevestigen dat niet iedereen die afgewezen wordt bij het daklozenloket een
beschikking krijgt? Zo ja, wat is de reden hiervan en wat voor invloed heeft dit op de
mogelijkheden om bezwaar te maken?

Eerder in de commissievergadering zijn er vragen gesteld of iedereen die zich meldt bij het
daklozenloket een beschikking krijgt (ook bij afwijzing).
8. Kan het college uiteenzetten hoe nu wordt geborgd dat nu iedereen een beschikking krijgt?
9. Hoe worden jongeren die worden afgewezen bij het daklozenloket doorverwezen naar andere
hulpinstanties?
10. Hoe worden dak- en thuisloze jongeren gemonitord die afgewezen worden bij het
daklozenloket? Is daar iemand die daar overzicht over heeft en bijhoudt?
11. Op basis waarvan worden de huidige openingstijden van het daklozenloket gehanteerd? Welke
overwegingen zijn gemaakt om de openingstijden van het daklozenloket niet anders in te
richten of breder te verspreiden gedurende de gehele dag?
12. Klopt het dat er bij het daklozenloket een hoog ziekteverzuim en verloop onder medewerkers is? Zo ja, wat zijn daar de redenen voor en wat doet het college om de arbeidsomstandigheden
aldaar te verbeteren?

Doorstromen

13. Kan het college cijfers aanleveren van de wachttijden in doorstroomvoorzieningen van voor de
invoering van Maatwerkarrangementen (MWA’s) en de wachttijden sinds de MWA’s benodigd
zijn? Kan het college een beeld schetsen van hoe de zwaarte van de indicaties zich heeft
ontwikkeld sinds de invoering van de MWA’s? Kunnen deze cijfers en bijbehorende indicaties
mee worden genomen in de jaarrapportages Wmo?
14. Hoe kunnen dak- en thuislozen aanspraak maken op urgentie voor een nieuwe woning vanuit
een doorstroomvoorziening?
15. Wat is de gemiddelde wachttijd voordat een dak- of thuisloze vanuit een
doorstroomvoorziening onderdak vindt in een zelfstandige woning?
16. Welke (MWA) indicaties hebben de cliënten in de doorstroomvoorzieningen die wel klaar zijn
voor uitstroom?
17. Hoe zit het met het onderzoek naar het afschaffen van de kostendelersnorm in Den Haag? Wat
voor maatregelen of pilots kunnen we verwachten in Den Haag en wanneer?
18. Hoe stimuleert het college woningcorporaties om meer convenant woningen te realiseren voor
deze doelgroep?
19. Hoe kijkt het college naar de optie om mensen die uit een doorstroomvoorziening komen een
convenantwoning te laten delen, zoals in Amersfoort gebeurt? Welke landelijke en lokale
regels zouden daarvoor een belemmering vormen? Hoe kan het college op die belemmerende
regels een uitzondering maken?

Er zijn geluiden dat er discussies zijn tussen zorginstellingen en gemeente over de zwaarte van de
afgegeven indicaties bij dak- en thuislozen mensen.

20. Kan het college aangeven welke indicaties worden gegeven met betrekking tot dak- en
thuislozen en een overzicht van het aantal en soort arrangementen? Op basis waarvan wordt
de zwaarte van de indicaties bepaald? Kan het college toelichten waar het geschil punt ligt?
21. Welke ondersteunings- en begeleidingsopties worden geboden indien de indicatie niet langer
meer intensief is en de mensen hun leven weer kunnen opbouwen?
22. Welke uitstroom opties zijn er vanuit de Maatschappelijke opvang? Kan het college daar een
overzicht van geven?
23. Wat heeft het college geleerd van de coronanoodopvang? Wat betekenen die leerpunten voor
de permanente opvang?
24. Kan het college een overzicht geven van de te gemaakte kosten voor het realiseren van de
winteropvang vanaf 2018?
25. Wat is het verschil in kosten tussen de Coronanoodopvang en de opvang in normale tijden?
26. Wanneer komt het besluit over de winteropvang 2021/2022 naar de raad?

Robin Smit, Partij voor de Dieren

Lesley Arp, SP

Janneke Holman, PvdA

Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP

Marije Mostert, D66

Peter Bos, Haagse Stadspartij

Kavish Partiman CDA

Janice Roopram, Groep de Mos