Vervolg­vragen Behoud de buurt­parel speel­plaats Klein Tasmania


Indiendatum: 20 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Tasmanstraat ligt een ware buurtparel, de speelplaats Klein Tasmania. Eén van de weinige stukjes groen in de wijk Duinoord, waar jonge kinderen kunnen spelen. Deze buurtparel dreigt te verdwijnen door het voornemen van het Gymnasium Haganum om er fietsenrekken te plaatsen. De Partij voor de Dieren stelt vervolgvragen op de door D66 eerder gestelde vragen over de speeltuin Klein Tasmania (RIS308776).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte dat de Speeltuin Klein Tasmania de ‘Gulden Klinker’ in 2017 heeft ontvangen? Zo ja, kan het college toelichten waarom deze prijs toentertijd is uitgereikt?
 2. Erkent het college het belang van dit stukje groen en speelplaats voor de versteende omgeving en voor de kinderen die er gebruik van maken?
 3. Hoeveel groen dreigt er vanwege deze plannen te verdwijnen? Hoe wordt dat gecompenseerd?
 4. Is het college bekend met de vastgestelde uitgangspunten tussen het Haganum, de omwonenden en de stichting speelplaats Klein Tasmania? Zo ja, welke zijn dat?
 5. Is het college bekend hoe bewoners en het Haganum het participatieproces hebben ervaren?

Al eerder heeft het Haganum geprobeerd om de speelplaats te veranderen. Door opstand van omwonenden zijn die plannen uiteindelijk niet doorgegaan.

 1. Is het college ervan op de hoogte dat eerder is geprobeerd om de buurtparel speel- en ontmoetingsplaats Klein Tasmania te sluiten? Waarom heeft het Haganum toentertijd uiteindelijk toch afgezien van die plannen?
 2. Kan het college toelichten waarom het Haganum de uitbreiding van fietsparkeerplekken nodig acht? Welke alternatieven hiervoor zijn bekeken?
 3. Kan het college de bruikleen constructie tussen het Haganum en de omwonenden toelichten en welke rol de gemeente hierin speelt?

Het Haganum is voornemens om deze zomer het plan van de fietsenrekken op de plek van de speelplaats te realiseren.

 1. Kan het college zich inspannen dat buurtbewoners en het Haganum alsnog in gesprek treden voordat onomkeerbare stappen worden genomen?
 2. In hoeverre wil het college meewerken aan dit plan?
 3. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat het totaal aan groen en speelplaatsen in de buurt niet vermindert vanwege deze plannen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren