Vervolg­vragen Behoud de buurt­parel speel­plaats Klein Tasmania


Indiendatum: 20 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Tasmanstraat ligt een ware buurtparel, de speelplaats Klein Tasmania. Eén van de weinige stukjes groen in de wijk Duinoord, waar jonge kinderen kunnen spelen. Deze buurtparel dreigt te verdwijnen door het voornemen van het Gymnasium Haganum om er fietsenrekken te plaatsen. De Partij voor de Dieren stelt vervolgvragen op de door D66 eerder gestelde vragen over de speeltuin Klein Tasmania (RIS308776).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte dat de Speeltuin Klein Tasmania de ‘Gulden Klinker’ in 2017 heeft ontvangen? Zo ja, kan het college toelichten waarom deze prijs toentertijd is uitgereikt?
 2. Erkent het college het belang van dit stukje groen en speelplaats voor de versteende omgeving en voor de kinderen die er gebruik van maken?
 3. Hoeveel groen dreigt er vanwege deze plannen te verdwijnen? Hoe wordt dat gecompenseerd?
 4. Is het college bekend met de vastgestelde uitgangspunten tussen het Haganum, de omwonenden en de stichting speelplaats Klein Tasmania? Zo ja, welke zijn dat?
 5. Is het college bekend hoe bewoners en het Haganum het participatieproces hebben ervaren?

Al eerder heeft het Haganum geprobeerd om de speelplaats te veranderen. Door opstand van omwonenden zijn die plannen uiteindelijk niet doorgegaan.

 1. Is het college ervan op de hoogte dat eerder is geprobeerd om de buurtparel speel- en ontmoetingsplaats Klein Tasmania te sluiten? Waarom heeft het Haganum toentertijd uiteindelijk toch afgezien van die plannen?
 2. Kan het college toelichten waarom het Haganum de uitbreiding van fietsparkeerplekken nodig acht? Welke alternatieven hiervoor zijn bekeken?
 3. Kan het college de bruikleen constructie tussen het Haganum en de omwonenden toelichten en welke rol de gemeente hierin speelt?

Het Haganum is voornemens om deze zomer het plan van de fietsenrekken op de plek van de speelplaats te realiseren.

 1. Kan het college zich inspannen dat buurtbewoners en het Haganum alsnog in gesprek treden voordat onomkeerbare stappen worden genomen?
 2. In hoeverre wil het college meewerken aan dit plan?
 3. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat het totaal aan groen en speelplaatsen in de buurt niet vermindert vanwege deze plannen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 20 mei 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 20 mei 2021 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de Tasmanstraat ligt een ware buurtparel, de speelplaats Klein Tasmania. Eén van de weinige stukjes groen in de wijk Duinoord, waar jonge kinderen kunnen spelen. Deze buurtparel dreigt te verdwijnen door het voornemen van het Gymnasium Haganum om er fietsenrekken te plaatsen. De Partij voor de Dieren stelt vervolgvragen op de door D66 eerder gestelde vragen over de speeltuin Klein Tasmania (RIS308776).

1. Is het college op de hoogte dat de Speeltuin Klein Tasmania de ‘Gulden Klinker’ in 2017 heeft ontvangen? Zo ja, kan het college toelichten waarom deze prijs toentertijd is uitgereikt?

Ja, het college is hiervan op de hoogte. De Gulden Klinker is onder andere toegekend vanwege de inzet van Stichting Klein Tasmania voor het beheer van de speeltuin.

2. Erkent het college het belang van dit stukje groen en speelplaats voor de versteende omgeving en voor de kinderen die er gebruik van maken?

Ja, het college erkent dit.

3. Hoeveel groen dreigt er vanwege deze plannen te verdwijnen? Hoe wordt dat gecompenseerd?

De hoeveelheid groen die in de huidige plannen zal verdwijnen is beperkt. In de huidige situatie is slechts een klein deel (circa 80 m2) van het terrein van de speeltuin begroeid. In de huidige plannen is wordt rond het speelgedeelte circa 50 m2 groen teruggebracht. Deze afname van groen wordt gecompenseerd door groen toe te voegen elders op het schoolterrein.

4. Is het college bekend met de vastgestelde uitgangspunten tussen het Haganum, de omwonenden en de stichting speelplaats Klein Tasmania? Zo ja, welke zijn dat?

Het college is bekend met uitgangspunten die besproken zijn tijdens een overleg tussen schoolbestuur VO Haaglanden en Stichting Klein Tasmania. Deze betreffen o.a. een beoogde groene uitstraling, het behoud van bomen en het afsluitbaar houden van het plein.

5. Is het college bekend hoe bewoners en het Haganum het participatieproces hebben ervaren?

Het stadsdeel is aangehaakt bij dit proces. Hiermee zorgt het college dat zij op de hoogte is van wensen, zorgen en standpunten van de verschillende partijen. Al eerder heeft het Haganum geprobeerd om de speelplaats te veranderen. Door opstand van omwonenden zijn die plannen uiteindelijk niet doorgegaan.

6. Is het college ervan op de hoogte dat eerder is geprobeerd om de buurtparel speel- en ontmoetingsplaats Klein Tasmania te sluiten? Waarom heeft het Haganum toentertijd uiteindelijk toch afgezien van die plannen?

Het college heeft geen informatie hierover kunnen achterhalen.

7. Kan het college toelichten waarom het Haganum de uitbreiding van fietsparkeerplekken nodig acht? Welke alternatieven hiervoor zijn bekeken?

Het realiseren van voldoende fietsparkeerplekken is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Om fietsgebruik te stimuleren en het plaatsing van fietsen in de openbare ruimte te voorkomen, wil schoolbestuur VO Haaglanden zorgen voor voldoende fietsparkeerplekken op het terrein van het Gymnasium Haganum. Het Gymnasium Haganum heeft tegenwoordig ongeveer 200 leerlingen meer dan toen het terrein voor Klein Tasmania beschikbaar werd gesteld. Er is naar diverse alternatieven gekeken, maar daaraan kleven volgens het schoolbestuur vaak nadelen voor de school.

8. Kan het college de bruikleen constructie tussen het Haganum en de omwonenden toelichten en welke rol de gemeente hierin speelt?

In 2011 hebben stichting Klein Tasmania en stichting VO Haaglanden een beheerovereenkomst voor een minimale periode van tien jaar gesloten met betrekking tot de bruikleen van de grond van speeltuin Klein Tasmania. Met het oog op het aflopen van deze termijn heeft VO Haaglanden in 2019 bij stichting Klein Tasmania aangegeven de beheerovereenkomst begin 2021 op te zeggen, met als doel het exclusieve gebruik van het terrein door Klein Tasmania te beëindigen en toe te werken naar een inrichting waarbij zowel de leerlingen van het Gymnasium Haganum, als de kinderen uit de buurt gebruik kunnen maken van deze ruimte. De gemeente speelt geen rol in deze private overeenkomst tussen school(bestuur) en buurt. Het Haganum is voornemens om deze zomer het plan van de fietsenrekken op de plek van de speelplaats te realiseren.

9. Kan het college zich inspannen dat buurtbewoners en het Haganum alsnog in gesprek treden voordat onomkeerbare stappen worden genomen?

Nee. Buurtbewoners (Stichting Klein Tasmania) en schoolbestuur VO Haaglanden zijn reeds sinds 2019 in gesprek over de plannen van het schoolbestuur.

10. In hoeverre wil het college meewerken aan dit plan?Het terrein waarop speeltuin Klein Tasmania ligt is in eigendom bij schoolbestuur VO Haaglanden.

Het college heeft geen rol in deze plannen.

11. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat het totaal aan groen en speelplaatsen in de buurt niet vermindert vanwege deze plannen?

Het college zet zich in voor voldoende speelplekken en groen in de stad, maar kan geen garanties geven voor compensatie voor de gevolgen van particuliere initiatieven als voorliggend plan.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,

Ilma Merx

Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Inzetten op duurzame winterterrassen

Lees verder

Schriftelijke vragen Basisinkomen in Den Haag?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer