Schrif­te­lijke vragen Bebouwing bij Sunny Court


Indiendatum: 1 aug. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ter hoogte van de Obrechtstraat 106 ligt een binnenterrein met Sunny Court, een parkje, en een kantoorgebouwtje. Er is een aanvraag gedaan om dit kantoorgebouw te slopen en hogere nieuwbouw te plegen met 6 woningen. Deze plannen zouden ten koste gaan van de rust en het groen. Buurtbewoners maken zich hier zorgen over.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Barker (Partij voor de Dieren), Vavier (GroenLinks), Pronk (VVD) en Groenewold (D66) de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er een plan is om het kantoorgebouwtje te slopen en er zes woningen voor terug te bouwen?
 2. Hoe is en wordt de buurt betrokken bij de mogelijke bouwontwikkeling?
 3. Wordt of is er gekeken naar hergebruik van het bestaande, bijna honderdjarige gebouw?
 4. Kan het college meer informatie geven over het stadium van deze plannen, wat deze plannen inhouden en hoe het college naar deze plannen kijkt?
 5. Klopt het dat deze bouw binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is aangezien de bestemming, het bouwvlak en bouwhoogte afwijken van het geldende bestemmingsplan?
 6. Een deel van het mogelijke bouwgebied heeft nu de bestemming ‘tuin’ (naast de bestemming ‘bedrijf’). Is het college het met de vragenstellers eens dat het onwenselijk is om hier te bouwen?
 7. Indien dit project doorgang vindt, moeten dan bomen worden gekapt en verdwijnt er groen? Hoeveel bomen en vierkante meters groen gaat het om?
 8. Is het college het eens met de vragenstellers dat een grote bouwontwikkeling waarbij bomen moeten worden gekapt en groen verdwijnt op deze plek onwenselijk is? En dat het wenselijk is om de rust bij Sunny Court te behouden?
 9. Is het college het ermee eens dat de rust van het Sunny Court wordt aangetast en er negatieve gevolgen zijn voor de natuur als de huidige blinde muur van het gebouw wordt vervangen door een gebouw met ramen aan de kant van het Sunny Court?
 10. Is het college ermee bekend dat in het Sunny Court veel beschermde diersoorten zijn waargenomen, zoals de boomvalk en bosuil? Hoe worden de effecten van deze ontwikkeling op de natuur in kaart gebracht?
 11. Is het college het met de vragenstellers eens dat het project buiten de intensiveringsgebieden zoals aangewezen in het coalitieakkoord ligt?
 12. Dit zou betekenen dat er op deze plek alleen ruimte voor bouw- of vervangingsprojecten is die passen bij de bestaande bouwstijl en in de bestaande omgeving. Hoe beziet het college in dat licht de plannen?
 13. Is het college het met de vragenstellers eens dat het project niet past binnen de wens van het college om op zgn. ‘postzegelgebieden’ geen bouw- of vervangingsprojecten meer toe te staan en dat dit ook meerdere malen door de raad is bevestigd door het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen (zoals bij Villa Paulowna en de Vijzelstraat)? Hoe beziet het college in dat licht de plannen?
 14. Is in de bouwplannen voorzien in de door het college gewenste 30% sociaal en 20% middeldure woningen? Zo nee, waarom niet?
 15. Ziet het college mogelijkheden om het gebied bij het Sunny Court voor de buurt en natuur te versterken?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Jan Pronk
VVD

Dennis Groenewold
D66

Indiendatum: 1 aug. 2020
Antwoorddatum: 1 okt. 2020

De raadsleden, de heer Barker, mevrouw Vavier, de heer Pronk, de heer Groenewold hebben op 17 augustus 2020 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Ter hoogte van de Obrechtstraat 106 ligt een binnenterrein met Sunny Court, een parkje, en een kantoorgebouwtje. Er is een aanvraag gedaan om dit kantoorgebouw te slopen en hogere nieuwbouw te plegen met 6 woningen. Deze plannen zouden ten koste gaan van de rust en het groen. Buurtbewoners maken zich hier zorgen over.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Barker (Partij voor de Dieren), Vavier (GroenLinks), Pronk (VVD) en Groenewold (D66) de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er een plan is om het kantoorgebouwtje te slopen en er zes woningen voor terug te bouwen?
De eigenaar van het gebouwtje heeft een plan opgesteld voor vijf woningen op de kavel waar nu een
bedrijfspand met enkele bijgebouwen staat. Hiervoor is een beginselplan ingediend, de beoordeling
hiervan is nog niet volledig afgerond.

Dit plan gaat om een afwijking van het bestemmingsplan buiten de in het coalitieakkoord aangegeven
intensiveringsgebieden. Hierover hebben we in het coalitieakkoord het volgende afgesproken: ‘We
voegen alleen woningen toe in wijken (verdichten) die daar beter van worden. Dit doen we in nauw
overleg met de bewoners’. Ondanks de goede inspanningen en bedoelingen van de initiatiefnemer in
zijn inzet op een toevoeging voor de buurt en het toepassen van participatie leven er toch een aantal
grote zorgen bij de buurt, met name met betrekking op het groen en (parkeer)overlast. Daarom ziet het
college op dit moment te weinig draagvlak om verder mee te werken aan deze ontwikkeling.
 1. Hoe is en wordt de buurt betrokken bij de mogelijke bouwontwikkeling?
De initiatiefnemer heeft twee participatie-avonden georganiseerd en een informatieavond. Tevens zijn
vragen en opmerkingen schriftelijk beantwoord. De eerste participatieavond vond plaats op 26 juni
2019 met circa 60 deelnemers. De plannen die op basis van deze avond zijn gemaakt zijn
gepresenteerd en besproken op de tweede participatieavond op 9 december 2019 met circa 40
deelnemers.
Op 13 juli 2020 is een digitale informatieavond georganiseerd (met circa 20 deelnemers) waarop
vragen van buurtgenoten en werkgroep Sunny Court zijn beantwoord en waarop het meest recente,
aangepaste plan is getoond. Op verzoek van de buurt hebben ook medewerkers van de gemeente Den
Haag deelgenomen aan deze digitale informatieavond. Na afloop zijn aanvullende vragen door de
initiatiefnemer beantwoord in een uitgebreid document.
 1. Wordt of is er gekeken naar hergebruik van het bestaande, bijna honderdjarige gebouw?
De eigenaar heeft daarnaar gekeken en heeft geconcludeerd dat het pand zich niet goed leent voor
herontwikkeling tot woningen. Het is daarnaast een optie voor de eigenaar om het bedrijfspand als
zodanig te gaan verhuren binnen de geldende voorwaarden uit het bestemmingsplan.
 1. Kan het college meer informatie geven over het stadium van deze plannen, wat deze plannen inhouden en hoe het college naar deze plannen kijkt?
Zie voor het stadium van de plannen en hoe het college hiernaar kijkt het antwoord op vraag 1.
Wat de plannen inhouden: Het initiatief bestaat uit een vijftal (tweelaagse) woningen, bovenop een
verdiept gelegen parkeerkelder. De bebouwing is ca. 12 meter verschoven ten opzichte van de blinde
gevel van de huidige bebouwing om meer afstand te houden tot Sunny Court. De vrijkomende strook
wordt gebruikt voor parkinrichting/groen. Het initiatief gaat uit van vier parkeerplekken op maaiveld.
Het overige terrein krijgt een zo groen mogelijke inrichting.
 1. Klopt het dat deze bouw binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is aangezien de bestemming, het bouwvlak en bouwhoogte afwijken van het geldende bestemmingsplan?
Dat klopt. Het terrein waar de voorgestelde nieuwbouw is gesitueerd heeft de bestemming Bedrijf en
voor een beperkt deel de bestemming Tuin. De bestemming Wonen en het bouwvlak wijken af van het
vigerende bestemmingsplan. De hoogte van de nieuwbouw komt overeen met de hoogte van het
bestaande gebouw. Áls het tot een vergunningsaanvraag komt, zal er daarom een uitgebreide WABOprocedure gevolgd moeten worden.
 1. Een deel van het mogelijke bouwgebied heeft nu de bestemming ‘tuin’ (naast de bestemming ‘bedrijf’). Is het college het met de vragenstellers eens dat het onwenselijk is om hier te bouwen?
Zie het antwoord op vraag 1.
 1. Indien dit project doorgang vindt, moeten dan bomen worden gekapt en verdwijnt er groen? Hoeveel bomen en vierkante meters groen gaat het om?
Het beginselplan gaat ervan uit dat op het terrein van het bedrijfsgebouw 2 of 3 bomen worden gekapt.
In het Sunny Court zelf hoeft niets gekapt te worden en er verdwijnen geen m2 groen. In het plan komt
er netto ruim 600m2 groen/park bij en in de planvorming wordt rekening gehouden met het
aanplanten van nieuwe bomen op het voormalige bedrijfsterrein.
 1. Is het college het eens met de vragenstellers dat een grote bouwontwikkeling waarbij bomen moeten worden gekapt en groen verdwijnt op deze plek onwenselijk is? En dat het wenselijk is om de rust bij Sunny Court te behouden?
Het college onderschrijft het belang van groenwaarden en de rust bij Sunny Court.
 1. Is het college het ermee eens dat de rust van het Sunny Court wordt aangetast en er negatieve gevolgen zijn voor de natuur als de huidige blinde muur van het gebouw wordt vervangen door een gebouw met ramen aan de kant van het Sunny Court?
Zie het antwoord op vraag 1.
 1. Is het college ermee bekend dat in het Sunny Court veel beschermde diersoorten zijn waargenomen, zoals de boomvalk en bosuil? Hoe worden de effecten van deze ontwikkeling op de natuur in kaart gebracht?
Er is al in 2018 een oriënterend flora en fauna rapport opgesteld waaruit blijkt dat de planlocatie
aannemelijk geen essentiële functie heeft voor beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Er volgt nog een update van het flora en faunaonderzoek
onderzoek bij een eventuele aanvraag voor de omgevingsvergunning. Hierin moet dan ook
nadrukkelijk gekeken worden naar de bestaande bomen.
 1. Is het college het met de vragenstellers eens dat het project buiten de intensiveringsgebieden zoals aangewezen in het coalitieakkoord ligt?
Het klopt dat deze locatie is gelegen buiten de intensiveringsgebieden.
 1. Dit zou betekenen dat er op deze plek alleen ruimte voor bouw- of vervangingsprojecten is die passen bij de bestaande bouwstijl en in de bestaande omgeving. Hoe beziet het college in dat licht de plannen?
Zie het antwoord op vraag 1.
 1. Is het college het met de vragenstellers eens dat het project niet past binnen de wens van het college om op zgn. ‘postzegelgebieden’ geen bouw- of vervangingsprojecten meer toe te staan en dat dit ook meerdere malen door de raad is bevestigd door het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen (zoals bij Villa Paulowna en de Vijzelstraat)? Hoe beziet het college in dat licht de plannen?

Zie het antwoord op vraag 1.

 1. Is in de bouwplannen voorzien in de door het college gewenste 30% sociaal en 20% middeldure woningen? Zo nee, waarom niet?
Nee, de omvang van het project is daarvoor te klein (5 woningen).
 1. Ziet het college mogelijkheden om het gebied bij het Sunny Court voor de buurt en natuur te versterken?

De gemeente kan dit niet eisen, omdat we geen eigenaar van de grond zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma MerxJan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Hondenlosloopgebieden in het Zuiderpark

Lees verder

Schriftelijke vragen Riooloverstorten schadelijk voor dieren?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer