Schrif­te­lijke vragen Bebouwing bij Sunny Court


Indiendatum: aug. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ter hoogte van de Obrechtstraat 106 ligt een binnenterrein met Sunny Court, een parkje, en een kantoorgebouwtje. Er is een aanvraag gedaan om dit kantoorgebouw te slopen en hogere nieuwbouw te plegen met 6 woningen. Deze plannen zouden ten koste gaan van de rust en het groen. Buurtbewoners maken zich hier zorgen over.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Barker (Partij voor de Dieren), Vavier (GroenLinks), Pronk (VVD) en Groenewold (D66) de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er een plan is om het kantoorgebouwtje te slopen en er zes woningen voor terug te bouwen?
 2. Hoe is en wordt de buurt betrokken bij de mogelijke bouwontwikkeling?
 3. Wordt of is er gekeken naar hergebruik van het bestaande, bijna honderdjarige gebouw?
 4. Kan het college meer informatie geven over het stadium van deze plannen, wat deze plannen inhouden en hoe het college naar deze plannen kijkt?
 5. Klopt het dat deze bouw binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is aangezien de bestemming, het bouwvlak en bouwhoogte afwijken van het geldende bestemmingsplan?
 6. Een deel van het mogelijke bouwgebied heeft nu de bestemming ‘tuin’ (naast de bestemming ‘bedrijf’). Is het college het met de vragenstellers eens dat het onwenselijk is om hier te bouwen?
 7. Indien dit project doorgang vindt, moeten dan bomen worden gekapt en verdwijnt er groen? Hoeveel bomen en vierkante meters groen gaat het om?
 8. Is het college het eens met de vragenstellers dat een grote bouwontwikkeling waarbij bomen moeten worden gekapt en groen verdwijnt op deze plek onwenselijk is? En dat het wenselijk is om de rust bij Sunny Court te behouden?
 9. Is het college het ermee eens dat de rust van het Sunny Court wordt aangetast en er negatieve gevolgen zijn voor de natuur als de huidige blinde muur van het gebouw wordt vervangen door een gebouw met ramen aan de kant van het Sunny Court?
 10. Is het college ermee bekend dat in het Sunny Court veel beschermde diersoorten zijn waargenomen, zoals de boomvalk en bosuil? Hoe worden de effecten van deze ontwikkeling op de natuur in kaart gebracht?
 11. Is het college het met de vragenstellers eens dat het project buiten de intensiveringsgebieden zoals aangewezen in het coalitieakkoord ligt?
 12. Dit zou betekenen dat er op deze plek alleen ruimte voor bouw- of vervangingsprojecten is die passen bij de bestaande bouwstijl en in de bestaande omgeving. Hoe beziet het college in dat licht de plannen?
 13. Is het college het met de vragenstellers eens dat het project niet past binnen de wens van het college om op zgn. ‘postzegelgebieden’ geen bouw- of vervangingsprojecten meer toe te staan en dat dit ook meerdere malen door de raad is bevestigd door het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen (zoals bij Villa Paulowna en de Vijzelstraat)? Hoe beziet het college in dat licht de plannen?
 14. Is in de bouwplannen voorzien in de door het college gewenste 30% sociaal en 20% middeldure woningen? Zo nee, waarom niet?
 15. Ziet het college mogelijkheden om het gebied bij het Sunny Court voor de buurt en natuur te versterken?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks

Jan Pronk
VVD

Dennis Groenewold
D66