Schrif­te­lijke vragen Honden­los­loop­ge­bieden in het Zuiderpark


Indiendatum: 1 aug. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Zuiderpark zijn verschillende gebieden aangewezen als losloopgebied voor honden. Het is de enige plek in de buurt waar honden van de lijn mogen die niet direct langs een autoweg of trambaan ligt. Het park accommodeert vele doelgroepen zoals recreanten, sporters en hondenbezitters. Al jaren leidt dit tot confrontaties.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De Partij voor de Dieren ontvangt signalen van hondenbezitters die het niet veilig vinden om hun hond los te laten in het Zuiderpark. Eén van de klachten is de hoeveelheid eten die op de grond wordt achtergelaten door mensen die in het park komen picknicken of barbecueën. Bepaalde etensresten, zoals botjes, chocolade en druiven zijn gevaarlijk of zelfs dodelijk voor honden.

 1. Ziet het college ook dat voedselresten vaak worden achtergelaten en dat dit risico's oplevert voor honden en dat dit ook andere dieren zoals ratten kan aantrekken?
 2. Wat doet het college om te voorkomen dat voedselresten worden achtergelaten en lang blijven liggen?
 3. Overweegt het college om extra borden te plaatsen om mensen te waarschuwen over de gevaren van het achterlaten van voedsel?
 4. Is het toegestaan om te picknicken en barbecueën in hondenlosloopgebieden? Zo ja, erkent het college dat dit problemen en gevaarlijke situaties op kan leveren? Zo nee, wordt hierop gehandhaafd?
 5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het geen goed idee is om barbecues toe te staan op plekken waar honden los rennen, ook in verband met vuurveiligheid?

Andere signalen die binnenkomen zijn de confrontaties met andere bezoekers van het park. Zo zijn er mensen die zich niet realiseren dat zij in een hondengebied gaan zitten en vervolgens angstig, boos of zelfs agressief worden als er een hond op ze afkomt.

 1. Heeft de gemeente deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?
 2. Is het college het met de indiener eens dat het problematisch is dat de duidingsbordjes voor losloopgebieden vaak niet goed zichtbaar of niet aanwezig zijn vanwege hun locatie of vandalisme?
 3. Hoe vaak wordt gecheckt of de bordjes nog goed zichtbaar of aanwezig zijn?
 4. Zou het college bereid zijn om in het Zuiderpark duidelijker aan te geven welke plekken zijn aangewezen als hondenlosloopgebied? Denk bijvoorbeeld aan signalering op de wandelpaden, zoals nu ook wordt aangegeven om 1,5 meter afstand te houden.
 5. Zou het college bereid zijn een bewustwordingscampagne op zetten voor het Zuiderpark?

Klachten van een andere aard die de Partij voor de Dieren ook ontvangt, komen van mensen die last hebben van hondenpoep, loslopende honden buiten de daarvoor aangewezen gebieden, slecht afgerichte honden en zelfs bijtincidenten.

 1. Heeft de gemeente meldingen en klachten ontvangen van hondenbezitters die tegen problemen aanlopen bij het uitlaten van hun hond in het Zuiderpark? Zo ja, wat is de aard van deze klachten en hoeveel komen er binnen?

In het verleden zijn er vaker vragen gesteld over deze problematiek, zoals in 2011 (RIS 180434), 2013 (RIS 260029) en 2014 (RIS 275381). De beantwoording van het college is geweest dat het park groot genoeg is voor alle gebruikers en dat er bordjes worden geplaatst. Toch komen de problemen nog altijd voor. De huidige maatregelen schieten dus tekort.

 1. Wat voor signalen ontvangt het college van handhavers in het Zuiderpark over losloopgebieden?
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het goed zou zijn om boa’s (tijdens de zomer) meer in te zetten in het park met als focus het handhaven op alle bovengenoemde zaken? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 aug. 2020
Antwoorddatum: 1 okt. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 11 augustus 2020 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Zuiderpark zijn verschillende gebieden aangewezen als losloopgebied voor honden. Het is de enige plek in de buurt waar honden van de lijn mogen die niet direct langs een autoweg of trambaan ligt. Het park accommodeert vele doelgroepen zoals recreanten, sporters en hondenbezitters. Al jaren leidt dit tot confrontaties.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De Partij voor de Dieren ontvangt signalen van hondenbezitters die het niet veilig vinden om hun hond los te laten in het Zuiderpark. Eén van de klachten is de hoeveelheid eten die op de grond wordt achtergelaten door mensen die in het park komen picknicken of barbecueën. Bepaalde etensresten, zoals botjes, chocolade en druiven zijn gevaarlijk of zelfs dodelijk voor honden.

 1. Ziet het college ook dat voedselresten vaak worden achtergelaten en dat dit risico's oplevert voor honden en dat dit ook andere dieren zoals ratten kan aantrekken?
Het college constateert dat er regelmatig afval wordt achtergelaten, waaronder mogelijk ook
voedselresten. Dit betreurt het college. Achtergelaten voedselresten kan risico’s opleveren voor honden
en trekt inderdaad ongedierte aan. Daarom is de inzet van het college om in het Zuiderpark in het
regulier onderhoud oog voor mogelijk achtergelaten afval te hebben. Tijdens warme zomerdagen
wordt het Zuiderpark intensiever schoongemaakt. Daarnaast staan in de zomer extra afvalbakken
waardoor het risico op achtergelaten voedselresten aanzienlijk verminderd.
 1. Wat doet het college om te voorkomen dat voedselresten worden achtergelaten en lang blijven liggen?
Zie beantwoording vraag 1.
 1. Overweegt het college om extra borden te plaatsen om mensen te waarschuwen over de gevaren van het achterlaten van voedsel?
Nee, in het Zuiderpark zijn voldoende waarschuwingsborden over de gevaren van het achterlaten van voedsel aanwezig.
 1. Is het toegestaan om te picknicken en barbecueën in hondenlosloopgebieden? Zo ja, erkent het college dat dit problemen en gevaarlijke situaties op kan leveren? Zo nee, wordt hierop gehandhaafd?
In het Zuiderpark is het op barbecueplekken niet toegestaan om honden los te laten lopen. Dit is terug te vinden op de hondenkaarten van de gemeente Den Haag. Bij iedere ingang van het Zuiderpark staat een grote kaart waar informatie over de locatie van de barbecueplekken en de hondenlosloopgebieden opstaat.
 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het geen goed idee is om barbecues toe te staan op plekken waar honden los rennen, ook in verband met vuurveiligheid?

Ja, zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 4 zijn barbecueplekken en hondenlosloopgebieden in het Zuiderpark van elkaar gescheiden.

Andere signalen die binnenkomen zijn de confrontaties met andere bezoekers van het park. Zo zijn er mensen die zich niet realiseren dat zij in een hondengebied gaan zitten en vervolgens angstig, boos of zelfs agressief worden als er een hond op ze afkomt.

 1. Heeft de gemeente deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?
Nee, deze signalen zijn niet bij de gemeente bekend.
 1. Is het college het met de indiener eens dat het problematisch is dat de duidingsbordjes voor losloopgebieden vaak niet goed zichtbaar of niet aanwezig zijn vanwege hun locatie of vandalisme?
Nee, de bebording van de hondenlosloopgebieden zijn zichtbaar voor de bezoekers en op strategische
plekken aanwezig. Bij vandalisme wordt de bebording vervangen.
 1. Hoe vaak wordt gecheckt of de bordjes nog goed zichtbaar of aanwezig zijn?
De gemeente is dagelijks in het park aanwezig, voor beheer en onderhoud en/of voor surveillance van boswachters en handhavers. Mocht bebording niet zichtbaar of niet aanwezig zijn, wordt dit doorgegeven en hersteld.
 1. Zou het college bereid zijn om in het Zuiderpark duidelijker aan te geven welke plekken zijn aangewezen als hondenlosloopgebied? Denk bijvoorbeeld aan signalering op de wandelpaden, zoals nu ook wordt aangegeven om 1,5 meter afstand te houden.
Nee, het college is van mening dat hondenlosloopgebieden voldoen zijn aangegeven door de hondenkaart van de gemeente Den Haag, die op de site van de gemeente Den Haag te vinden is, door de entree informatieborden en door de bebording die bij het hondenlosloopgebied staan.
 1. Zou het college bereid zijn een bewustwordingscampagne op zetten voor het Zuiderpark?

Klachten van een andere aard die de Partij voor de Dieren ook ontvangt, komen van mensen die last hebben van hondenpoep, loslopende honden buiten de daarvoor aangewezen gebieden, slecht afgerichte honden en zelfs bijtincidenten.

 1. Heeft de gemeente meldingen en klachten ontvangen van hondenbezitters die tegen problemen aanlopen bij het uitlaten van hun hond in het Zuiderpark? Zo ja, wat is de aard van deze klachten en hoeveel komen er binnen?

Nee, er zijn in het Zuiderpark geen recente klachten hierover bekend.

In het verleden zijn er vaker vragen gesteld over deze problematiek, zoals in 2011 (RIS 180434), 2013 (RIS 260029) en 2014 (RIS 275381). De beantwoording van het college is geweest dat het park groot genoeg is voor alle gebruikers en dat er bordjes worden geplaatst. Toch komen de problemen nog altijd voor. De huidige maatregelen schieten dus tekort.

 1. Wat voor signalen ontvangt het college van handhavers in het Zuiderpark over losloopgebieden?
Vanuit het handhavingsteam worden geen bijzonderheden met betrekking tot de hondenlosloopgebieden gemeld. Daarnaast zijn handhavers niet bekend met recente klachten.
 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het goed zou zijn om boa’s (tijdens de zomer) meer in te zetten in het park met als focus het handhaven op alle bovengenoemde zaken? Zo nee, waarom niet?

In de zomermaanden handhaven de boa’s intensiever in het Zuiderpark. In hun ronde handhaven zij op alle aspecten, ook op de overtreding van bovengenoemde zaken.