Schrif­te­lijke vragen Bebouwing park Arendsdorp-Oostduin


Indiendatum: 23 jun. 2020

Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente om monument ‘de Theekoepel’, op landgoed Arendsdorp-Oostduin tijdelijk uit te breiden (kenmerk: 202009388). Het zou hier gaan om een extra accommodatie voor één jaar en zes maanden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Barker (Partij voor de Dieren) en Wijsmuller (Haagse Stadspartij) de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er door de huurder van ‘de Theekoepel’, het 350 jaar oude monument in het midden van park Arendsdorp-Oostduin, een aanvraag is gedaan om een portacabin naast de koepel te plaatsten?
 2. Op de verbeelding die onze fracties is toegezonden, blijkt dat het tijdelijke gebouw maar liefst twee keer de oppervlakte van de toren is, klopt deze informatie?

In de vigerende beheervisie van de landgoederen Arendsdorp-Oostduin, staat het volgende opgenomen: “In 1995 is het Benoordenhout aangewezen als beschermd stadsgezicht, zoals is bedoeld in de Monumentenwet. Dit betekent dat voor wijzigingen in het gebied om advies gevraagd moet worden van de gemeentelijk afdeling Monumentenzorg. Ook dient de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geraadpleegd te worden.” (RIS162714)

 1. Is de aanvraag voor de tijdelijke bebouwing naast de Theekoepel al voorgelegd aan de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in lijn met de beheervisie? Zo ja, wat is de visie van deze instanties? Zo nee, gaat dit nog gebeuren?

In de beheervisie staat ook aangegeven dat aan de hand van analyses en inventarisaties enerzijds, en het overleg anderzijds, er in de doelstelling een volgorde is aangebracht:

 • cultuurhistorische landschappelijke kwaliteiten komen op de eerste plaats. Belangrijke bestaande elementen (overblijfselen) worden behouden en opgewaardeerd.
 • de ecologische kwaliteiten worden versterkt.
 • het recreatief medegebruik wordt gehandhaafd en waar het de eerste twee kwaliteiten niet beïnvloedt, versterkt.

Ook wordt gesteld dat “ter vergroting van de beleving en vanuit cultuurhistorische motieven de zichtassen worden gekoesterd. Open plekken dragen aanzienlijk bij aan het belevingsaspect. Deze open ruimten worden behouden. De bestaande open plekken worden beschermd en versterkt.”

 1. Is het college met ons van mening dat de extra (tijdelijke) bebouwing in strijd is met de beheervisie Arendsdorp-Oostduin en afbreuk doet aan het groene en cultuurhistorische karakter van het landgoed?
 2. Is het college het met de indieners eens dat een portacabin op deze open plek (gazon) naast de Theekoepel niet in lijn is met het beschermen en versterken van de bestaande open plekken?

De Theekoepel wordt gehuurd door de organisatie VisieScope. Het gebouwtje is niet hun hoofdlocatie.

 1. Is het college het met de indieners eens dat het niet wenselijk is dat een private organisatie een uitbouw neerzet in de publieke ruimte?
 2. Is het college het met de indieners eens dat bebouwing aan het park toevoegen precedent zou kunnen scheppen voor verdere bebouwing of zou kunnen resulteren in permanente bebouwing?
 3. Is deze aanvraag gedaan naar aanleiding van het artikel in de wijkkrant van het Benoordenhout juni 2019 “Investeren in Benoordenhout, creatief meedenken over Park Oostduin” waar Shell bewoners oproept om ideeën aan te dragen voor aanpassingen in Park Oostduin?

In de commissiebrief van 19 mei 2020 ‘Tijdelijke spelregels voor gebruik openbare ruimte wegens Coronavoorwaarden’ (RIS305282), worden kaders en voorwaarden gesteld waarbinnen ondernemers moeten blijven bij bijvoorbeeld uitbreiding van hun terras. Een van deze voorwaarden is dat er geen terrasruimte mag worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.

 1. Is het college het met de indieners eens dat naast horecaondernemers, ook andere ondernemingen zich aan de voorwaarden hebben te houden?
 2. Is het college het met de indieners eens dat vanwege alle bovengenoemde redenen, er geen vergunning zou moeten worden verleend voor (tijdelijke) bebouwing in park Arendsdorp-Oostduin?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijIndiendatum: 23 jun. 2020
Antwoorddatum: 1 sep. 2020

Indiendatum: juni 2020

Antwoorddatum: september 2020

Het raadslid de heer Barker heeft op 23 juni 2020 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente om monument ‘de Theekoepel’, op landgoed Arendsdorp-Oostduin tijdelijk uit te breiden (kenmerk: 202009388). Het zou hier gaan om een extra accommodatie voor één jaar en zes maanden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Barker (Partij voor de Dieren) en Wijsmuller (Haagse Stadspartij) de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er door de huurder van ‘de Theekoepel’, het 350 jaar oude monument in het midden van park Arendsdorp-Oostduin, een aanvraag is gedaan om een portacabin naast de koepel te plaatsten?
 2. Op de verbeelding die onze fracties is toegezonden, blijkt dat het tijdelijke gebouw maar liefst twee keer de oppervlakte van de toren is, klopt deze informatie?

In de vigerende beheervisie van de landgoederen Arendsdorp-Oostduin, staat het volgende opgenomen: “In 1995 is het Benoordenhout aangewezen als beschermd stadsgezicht, zoals is bedoeld in de Monumentenwet. Dit betekent dat voor wijzigingen in het gebied om advies gevraagd moet worden van de gemeentelijk afdeling Monumentenzorg. Ook dient de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geraadpleegd te worden.” (RIS162714)

 1. Is de aanvraag voor de tijdelijke bebouwing naast de Theekoepel al voorgelegd aan de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in lijn met de beheervisie? Zo ja, wat is de visie van deze instanties? Zo nee, gaat dit nog gebeuren?

In de beheervisie staat ook aangegeven dat aan de hand van analyses en inventarisaties enerzijds, en het overleg anderzijds, er in de doelstelling een volgorde is aangebracht:

 • cultuurhistorische landschappelijke kwaliteiten komen op de eerste plaats. Belangrijke bestaande elementen (overblijfselen) worden behouden en opgewaardeerd.
 • de ecologische kwaliteiten worden versterkt.
 • het recreatief medegebruik wordt gehandhaafd en waar het de eerste twee kwaliteiten niet beïnvloedt, versterkt.

Ook wordt gesteld dat “ter vergroting van de beleving en vanuit cultuurhistorische motieven de zichtassen worden gekoesterd. Open plekken dragen aanzienlijk bij aan het belevingsaspect. Deze open ruimten worden behouden. De bestaande open plekken worden beschermd en versterkt.”

 1. Is het college met ons van mening dat de extra (tijdelijke) bebouwing in strijd is met de beheervisie Arendsdorp-Oostduin en afbreuk doet aan het groene en cultuurhistorische karakter van het landgoed?
 2. Is het college het met de indieners eens dat een portacabin op deze open plek (gazon) naast de Theekoepel niet in lijn is met het beschermen en versterken van de bestaande open plekken?

De Theekoepel wordt gehuurd door de organisatie VisieScope. Het gebouwtje is niet hun hoofdlocatie.

 1. Is het college het met de indieners eens dat het niet wenselijk is dat een private organisatie een uitbouw neerzet in de publieke ruimte?
 2. Is het college het met de indieners eens dat bebouwing aan het park toevoegen precedent zou kunnen scheppen voor verdere bebouwing of zou kunnen resulteren in permanente bebouwing?
Ad. Vraag 1 t/m 7.
Het klopt dat er een vergunningsaanvraag gedaan om tijdelijke bebouwing naast de monumentale
theekoepel in park Arendsdorp-Oostduin te plaatsen. Echter heeft de indiener van de
vergunningsaanvraag deze op 24 juli weer ingetrokken, omdat klanten van de indiener hun opdrachten
hebben ingetrokken in relatie tot de coronaproblematiek. Door het intrekken van de aanvraag is de
toetsing van de vergunning niet afgerond en is er door het college geen besluit genomen om de
vergunning wel of niet te verstrekken.
 1. Is deze aanvraag gedaan naar aanleiding van het artikel in de wijkkrant van het Benoordenhout juni 2019 “Investeren in Benoordenhout, creatief meedenken over Park Oostduin” waar Shell bewoners oproept om ideeën aan te dragen voor aanpassingen in Park Oostduin?

In de commissiebrief van 19 mei 2020 ‘Tijdelijke spelregels voor gebruik openbare ruimte wegens Coronavoorwaarden’ (RIS305282), worden kaders en voorwaarden gesteld waarbinnen ondernemers moeten blijven bij bijvoorbeeld uitbreiding van hun terras. Een van deze voorwaarden is dat er geen terrasruimte mag worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.

 1. Is het college het met de indieners eens dat naast horecaondernemers, ook andere ondernemingen zich aan de voorwaarden hebben te houden?
Ja
 1. Is het college het met de indieners eens dat vanwege alle bovengenoemde redenen, er geen vergunning zou moeten worden verleend voor (tijdelijke) bebouwing in park Arendsdorp-Oostduin?

Zie het antwoord op vraag 1 t/m 7.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,

Ilma Merx


de burgemeester,

Jan van Zanen