Schrif­te­lijke vragen Maai­beleid in Bouwlust


Indiendatum: 10 jun. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Door bezorgde bewoners is de Partij voor de Dieren erop geattendeerd dat rijkbloeiend bloemrijk grasland in de wijk Bouwlust zonder blikken of blozen is afgemaaid (zie de bijlage). In de betreffende bermen stonden zeldzame wilde orchissen, maar ook bijvoorbeeld door bewoners aangeplante anemonen. Helaas is niet met de maaiwerkzaamheden gewacht totdat de planten zaad hadden gevormd. Het is niet de eerste keer dat zoiets is gebeurd (RIS299716).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat het in de wijk Bouwlust, in de straten naast de Meppelweg tussen de Bouwlustlaan en de Dedemsvaartweg, maaiwerkzaamheden heeft laten uitvoeren van bloeiende bermen?
 2. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’ (RIS304121) is te lezen dat ecologisch beheer van de publieke ruimte de standaard van de gemeente is. Waarom is dan niet gewacht met maaien totdat de planten zaad hadden gevormd? Wat is hier misgegaan?
 3. Hoe gaat het college voorkomen dat dezelfde fouten in de toekomst opnieuw worden gemaakt?
 4. Is het college bereid om voortaan gefaseerd te maaien, waardoor dieren altijd voedsel- en schuilmogelijkheden overhouden? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid om voortaan met maaiwerkzaamheden te wachten totdat de planten zaad hebben gevormd? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bereid de bermen waar nog zeldzame orchissen staan (in ieder geval bermen Meppelweg en omgeving Bouwlustlaan) voorlopig niet te maaien, of de orchissen op een andere manier te beschermen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 jun. 2020
Antwoorddatum: 7 jul. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 10 juni 2020 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Door bezorgde bewoners is de Partij voor de Dieren erop geattendeerd dat rijkbloeiend bloemrijk grasland in de wijk Bouwlust zonder blikken of blozen is afgemaaid (zie de bijlage). In de betreffende bermen stonden zeldzame wilde orchissen, maar ook bijvoorbeeld door bewoners aangeplante anemonen. Helaas is niet met de maaiwerkzaamheden gewacht totdat de planten zaad hadden gevormd. Het is niet de eerste keer dat zoiets is gebeurd (RIS2997161).

 1. Kan het college bevestigen dat het in de wijk Bouwlust, in de straten naast de Meppelweg tussen de Bouwlustlaan en de Dedemsvaartweg, maaiwerkzaamheden heeft laten uitvoeren van bloeiende bermen?

Ja.

 1. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’ (RIS304121) is te lezen dat ecologisch beheer van de publieke ruimte de standaard van de gemeente is. Waarom is dan niet gewacht met maaien totdat de planten zaad hadden gevormd? Wat is hier misgegaan?

Het beheer is ingezet op 6x per jaar maaien zodat er gedurende het seizoen zaadval wordt gerealiseerd.

 1. Hoe gaat het college voorkomen dat dezelfde fouten in de toekomst opnieuw worden gemaakt?

Het beheer is gericht op bloei gedurende het seizoen en is gericht op het beperken van rattenoverlast. Op deze specifieke locatie is het niet wenselijk om schuilplaatsen te creëren voor dieren. In de nabijheid van aanwezige winkels is sprake van rattenoverlast. Om de rattenoverlast in dit gebied te beperken is gekozen voor de beheerkeuze 6 x per jaar maaien. De maaiaannemer dient de werkzaamheden zo uit te voeren dat de aanwezige dieren tijdens de werkzaamheden voldoende vluchtmogelijkheden hebben. Hierbij houdt de gemeente altijd rekening met ecologische verbindingszones.

 1. Is het college bereid om voortaan gefaseerd te maaien, waardoor dieren altijd voedsel- en schuilmogelijkheden overhouden? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 3.

 1. Is het college bereid om voortaan met maaiwerkzaamheden te wachten totdat de planten zaad hebben gevormd? Zo nee, waarom niet?

Maaien draagt ook bij aan zaadval. Dit zorgt voor een evenwichtig en bloemrijke groei gedurende het jaar.

 1. Is het college bereid de bermen waar nog zeldzame orchissen staan (in ieder geval bermen Meppelweg en omgeving Bouwlustlaan) voorlopig niet te maaien, of de orchissen op een andere manier te beschermen?

De maaiaannemer is middels ”De Wet Natuurbescherming” gehouden om voor iedere maaironde uit, het te maaien vak te inspecteren op de aanwezigheid van beschermde soorten en nesten en aanwezige diersoorten. De beschermde planten- en diersoorten worden gemarkeerd om te voorkomen dat deze worden weggemaaid. Tevens heeft de maaiaannemer een meldplicht jegens de opdrachtgever, waarbij hij de locatie en beschermde soort doorgeeft.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,de burgemeester,
Ilma MerxJan van Zanen