Schrif­te­lijke vragen Kap- en snoei­werk­zaam­heden bij spoor tijdens broed­seizoen


Indiendatum: 10 jun. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

ProRail voert op 10 en 11 juni 2020, tijdens het broedseizoen, kap- en snoeiwerkzaamheden uit rond het spoor (zie bijlage 1, onderstaand). Bezorgde bewoners hebben de Partij voor de Dieren hierop geattendeerd. Zij geven aan dat het aannemelijk is dat het aan te pakken groen gebruikt wordt als nestgelegenheid, aangezien er veel vogels verblijven.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Heeft ProRail een vergunning aangevraagd voor de kap- en snoeiwerkzaamheden? Heeft de gemeente die vergunning verleend?
  2. Op de gemeentelijke website staat dat vergunde bomenkap niet mag worden uitgevoerd in het broedseizoen, tussen 15 maart en 15 juli (zie bijlage 2, onderstaand). Controleert de gemeente hierop?
  3. Heeft de gemeente ProRail, of aannemer VolkerRail, benaderd over de aangekondigde kapwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke bestuursrechtelijke maatregelen treft de gemeente richting ProRail, of aannemer VolkerRail, voor de kap- en snoeiwerkzaamheden tijdens het broedseizoen?
  5. Hoe voorkomt het college dat kap- en snoeiwerkzaamheden rond het spoor in de toekomst tijdens het broedseizoen plaatsvinden?

Robin Smit
Partij voor de Dieren