Schrif­te­lijke vragen Behoud groene oase Bezui­den­hout­seweg 67


Indiendatum: dec. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de renovatie van het Binnenhof is voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer der Staten Generaal gekozen voor het voormalig ministerie gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67. Voor de tijdelijke huisvesting wordt het pand verbouwd. Bij het oude ministerie van Buitenlandse Zaken is nu een kapvergunning verleend voor 21 bomen. Dit vindt plaats in een zeer versteend gebied. Zo verdwijnt een groene oase die nu water opvangt en hittestress tegengaat. Dit alles voor het realiseren van een bouwplaats en eventuele aanpassingen aan de entree. De Partij voor de Dieren had dit onderwerp willen aankaarten tijdens een rondvraag vanwege het spoedeisende karakter. De verantwoordelijke wethouder is echter op dienstreis naar China. Daarom stelt de Partij schriftelijke vragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 • 1) Is er een kapvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwterrein (voor de aan- en afvoer van het materiaal, opslag van het materiaal en uitvoering van werkzaamheden?)
 • 2) Hoeveel bomen moeten specifiek worden verwijderd voor de aanleg van het bouwterrein? En hoeveel bomen voor de daadwerkelijke nieuwbouw?
 • 3) Waarom is er geen andere locatie gekozen voor het bouwterrein, zodat dit kleine waardevolle groene gebied behouden kan blijven?
 • 4) Ziet het college ook de waarde van het unieke en waardevolle groengebied op de verder overwegend versteende locatie? Zo nee, waarom niet?
 • 5) Is het college bereid om zich in te zetten om dit groene gebied te beschermen zodat een groene entree behouden blijft, om zo hittestress en nog meer verstening in een versteend gebied te voorkomen?
 • 6) Waarom wordt een vergunning verleend voor de kap van de bomen terwijl op andere plekken ook entrees kunnen worden gerealiseerd zonder dat daarvoor het waardevolle groene gebied aangetast moet worden?
 • 7) Nu worden alle bomen gekapt. Waarom wordt niet een aantal bomen verplant?
 • 8) Er komen niet evenveel bomen terug waardoor de groene ruimte verdwijnt. Waarom wordt het gebied niet opnieuw voorzien van evenveel bomen en ander groen?
 • 9) Hoe zorgt het college ervoor dat op deze plek een groene ruimte terugkomt zodat de hittestress en wateroverlast niet toeneemt?
 • 10) Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving de arbeidsproductiviteit (door onder andere betere focus) bevordert. Hoe zorgt het college dat ondanks het verdwijnen van het groen een prettige leefomgeving blijft bestaan?
 • 11) Kan het college deze vragen met spoed beantwoorden en geen onomkeerbare stappen te nemen op de locatie zolang de vragen nog niet naar de gemeenteraad zijn gestuurd?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 5 december 2018 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens de renovatie van het Binnenhof is voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer der Staten Generaal gekozen voor het voormalige ministerie gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67. Voor de tijdelijke huisvesting wordt het pand verbouwd. Bij het oude ministerie van Buitenlandse Zaken is nu een kapvergunning verleend voor 21 bomen. Dit vindt plaats in een zeer versteend gebied. Zo verdwijnt een groene oase die nu water opvangt en hittestress tegengaat. Dit alles voor het realiseren van een bouwplaats en eventuele aanpassingen aan de entree. De Partij voor de Dieren had dit onderwerp willen aankaarten tijdens een rondvraag vanwege het spoedeisende karakter. De verantwoordelijke wethouder is echter op dienstreis naar China. Daarom stelt de Partij schriftelijke vragen.

1. Is er een kapvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwterrein (voor de aanen afvoer van het materiaal, opslag van het materiaal en uitvoering van werkzaamheden?)

Ja.

2. Hoeveel bomen moeten specifiek worden verwijderd voor de aanleg van het bouwterrein? En hoeveel bomen voor de daadwerkelijke nieuwbouw?

Voor de aanleg van het bouwterrein moeten 7 bomen worden verwijderd (4 bolesdoorns, 1 venijnboom 2 moseiken). Voor de nieuwbouw zijn 14 moerascipressen niet te handhaven. Voor alle bomen is een kapvergunning aangevraagd en verleend.

3. Waarom is er geen andere locatie gekozen voor het bouwterrein, zodat dit kleine waardevolle groene gebied behouden kan blijven?

Voor de nieuwe inrichting van het gebouw voor tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer is een extra ingang nodig waarin gasten kunnen worden ontvangen. Die ingang komt in het binnengebied en daarom is de tuin met vijver en bomen niet te handhaven.

4. Ziet het college ook de waarde van het unieke en waardevolle groengebied op de verder overwegend versteende locatie? Zo nee, waarom niet?

Het College vindt het groen van de stad waardevol. Het belang van groen, ook op deze locatie wordt ook zeker erkent en dit belang is ook meegenomen in het besluit. Echter aan het (tijdelijk) kunnen huisvesten van de Tweede Kamer wordt meer gewicht gegeven (zie verder het antwoord op vraag 6). Wel is door het RVB aangegeven dat zij zal investeren in een groene entree.

5. Is het college bereid om zich in te zetten om dit groene gebied te beschermen zodat een groene entree behouden blijft, om zo hittestress en nog meer verstening in een versteend gebied te voorkomen?

De mogelijkheden tot behoud van de groene entree is beperkt (zie antwoord op vraag 6). Het is terrein van RVB, daarover heeft de Gemeente in die zin geen zeggenschap. Wel is door het RVB aangegeven dat zij zal investeren in een groene entree, waarvoor zij voornemens is een opdracht aan de gemeente te geven om hiervoor een plan op te stellen.

6. Waarom wordt een vergunning verleend voor de kap van de bomen terwijl op andere plekken ook entrees kunnen worden gerealiseerd zonder dat daarvoor het waardevolle groene gebied aangetast moet worden?

Veiligheid is voor RVB een belangrijk aspect in de overweging van de locatie van de ingangen. Om de grote aantallen bezoekers goed en veilig te kunnen ontvangen is aan het bestaande pand aan de stationszijde een bezoekersentree en een centrale hal ter plaatse van de vijver toegevoegd. Vanwege het bijzondere karakter van het gebruik door de Tweede Kamer is er ook daadwerkelijk behoefte aan dergelijke uitbreidingen. De verwachting is dat de bezoekers voornamelijk gebruik zullen maken van het openbaar vervoer. Kamerleden en medewerkers zullen gebruik maken van de bestaande hoofdingang aan de Bezuidenhoutseweg. Ook de verschillende, bestaande ingangen rondom het gebouw van o.a. de expeditie, de parkeergarage van personeel en de VIP-garage, blijven gehandhaafd. De bezoekersentree is voorzien van de nodige veiligheidsvoorzieningen. Vanuit de centrale hal is via roltrappen en liften de publieke tribune bereikbaar van waaruit de vergaderingen van de Tweede Kamer kunnen worden waargenomen. Zowel de bezoekersentree als de centrale hal is gesitueerd binnen het bestemmingsvlak van de kantoorbestemming. Het realiseren van een bezoekersentree met centrale hal elders aan het pand is vanwege de grote bezoekersstromen en veiligheidseisen niet wenselijk.

7. Nu worden alle bomen gekapt. Waarom wordt niet een aantal bomen verplant?

De aanvrager heeft op verzoek van de gemeente een verplantbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Voor de vier bolesdoorns en de twee moseiken was de conclusie dat deze bomen na het verplanten in conditie sterk achteruit zouden gaan waardoor verplanten een negatief advies meekrijgt. Voor de 14 moerascipressen is de situatie erg gecompliceerd. De bomen staan in een bijzondere groeiplaats, in bakken die in een betonnen vijver staan, net boven de waterlijn. In die bakken hebben de bomen zich met hun wortels verankerd en een deel van de wortels heeft zich buiten de bakken ontwikkeld. Voor het verplanten van deze 15 tot 20 meter hoge bomen zal een aanzienlijk deel van de wortels, ook de luchtwortels, moeten worden verwijderd. De vervangende groeiplaats moet eveneens waterrijk zijn wat de verankering met name door de hoogte van de bomen en de beperkte wortelkluit te risicovol maakt. Door deze beperkingen is er op een nieuwe locatie te weinig kans op succesvol aanslaan van de bomen. Daarom is besloten om ook voor deze bomen een kapvergunning af te geven.

8. Er komen niet evenveel bomen terug waardoor de groene ruimte verdwijnt. Waarom wordt het gebied niet opnieuw voorzien van evenveel bomen en ander groen?

De ruimte op het binnenterrein is hiervoor te beperkt al zal – in het op te stellen plan voor de buitenruimte - gestreefd worden naar goede balans tussen groen en verharding op het entreeplein. Door optimalisatie van de bouwlogistiek zijn de dikste 2 Moerascipressen en de dikste boom, een moeraseik gespaard.

9. Hoe zorgt het college ervoor dat op deze plek een groene ruimte terugkomt zodat de hittestress en wateroverlast niet toeneemt?

Het RVB heeft in het PvE van de buitenruimte aangegeven te investeren in een groene entree.

10. Uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving de arbeidsproductiviteit (door onder andere betere focus) bevordert. Hoe zorgt het college dat ondanks het verdwijnen van het groen een prettige leefomgeving blijft bestaan?

De buitenruimte wordt op dat aspect ingericht door RVB. Het is immers ook de verantwoordelijkheid van het RVB. Overigens blijft de voorste waterbak met 2 moerascipressen gehandhaafd.

11. Kan het college deze vragen met spoed beantwoorden en geen onomkeerbare stappen te nemen op de locatie zolang de vragen nog niet naar de gemeenteraad zijn gestuurd?

Vanwege het verzoek om een voorlopige voorziening zullen er geen kapactiviteiten plaatsvinden tot en met de datum van uitspraak van de voorlopige voorziening op 10 januari 2019. De uitspraak volgt binnen 2 weken na 10 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Herkennen signalen van huiselijk geweld door onderhoudsmedewerkers van woningcorporaties

Lees verder

Schriftelijke vragen Red een dier uit de brand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer