Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Paleis­plein


Indiendatum: jan. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op de website van de gemeente Den Haag staat een artist’s impression van het nieuwe Paleisplein voor Paleis Noordeinde. Het valt de Partij voor de Dieren op dat er vijf bomen verdwijnen, maar dat desondanks wordt gesproken van een “vergroening”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met de pagina “Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat: herinrichting” op de website van de gemeente Den Haag[1]?
  • 2) Op de pagina staat een artist’s impression van het aangepakte Paleisplein. Daarop zijn vijf bestaande bomen niet weergegeven. Kan het college bevestigen dat het van plan is deze vijf bomen te verwijderen?
  • 3) De gemeentelijke website geeft aan: “Het plein dat het Noordeinde, de Hoogstraat en de Heulstraat met elkaar verbindt, wordt ruimer en groener. […] Het plein toont nu grijs en grauw, maar wordt straks een groen rustpunt in hartje centrum.” Kan het college aangeven hoe de kap van vijf bestaande, beeldbepalende bomen bijdraagt aan de vergroening van het Paleisplein?
  • 4) Is er al een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de vijf bomen? Is het college van plan deze vergunning, wanneer deze wordt aangevraagd, te verlenen?
  • 5) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat deze beeldbepalende bomen bijdragen aan de groene uitstraling van de omgeving, dat zij hittestress helpen tegengaan, dat zij een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, en dat zij een toevluchtsoord vormen voor dieren?
  • 6) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het onwenselijk is dat deze bomen gekapt worden?
  • 7) Is het college bereid de kap van deze vijf beeldbepalende bomen te heroverwegen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/herinrichting-noordeinde-heulstraat-en-hoogstraat.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=noordeinde

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 26 mrt. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 3 januari 2019 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op de website van de gemeente Den Haag staat een artist’s impression van het nieuwe Paleisplein voor Paleis Noordeinde. Het valt de Partij voor de Dieren op dat er vijf bomen verdwijnen, maar dat desondanks wordt gesproken van een “vergroening”.

1. Is het college bekend met de pagina “Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat: herinrichting” op de website van de gemeente Den Haag1?

Ja, het college is bekend met deze pagina.

2. Op de pagina staat een artist’s impression van het aangepakte Paleisplein. Daarop zijn vijf bestaande bomen niet weergegeven. Kan het college bevestigen dat het van plan is deze vijf bomen te verwijderen?

Het vorig college heeft op 3 maart 2018 een besluit genomen over de herinrichting van het Paleisplein (RIS 299295). Hierin is opgenomen voor de herinrichting dat drie bomen worden verplant en twee gekapt. De ontwerpopgave voor het plein met het Wilhelminamonument ligt hieraan ten grondslag. Het monument is symmetrisch en groots van opzet. Dit vraag om een rustig, terughoudend ontwerp dat recht doet aan deze symmetrie. De kap van de twee krimlindes en verplanten van de drie lindes maken dit gewenste beeld rondom het Wilhelminamonument mogelijk. Daarnaast zijn door het verwijderen van de drie lindes de gevel en de ramen van de Gotische zaal beter zichtbaar. Op deze manier wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan alle aspecten van de ontwerpopgave voor het plein.

Uit nader onderzoek is gebleken dat het verplanten van de drie lindes zoals eerder aangenomen toch niet mogelijk is. Op de beoogde locatie in de Paleisstraat voor de te verplanten bomen zullen in plaats daarvan drie nieuwe bomen worden geplant. Voor één krimlinde is na overleg met deskundigen gebleken dat deze mogelijk verplantbaar is. Er wordt een nader onderzoek opgestart naar de mogelijke verplantbaarheid voordat een eventuele kapaanvraag voor deze boom wordt ingezet.

3. De gemeentelijke website geeft aan: “Het plein dat het Noordeinde, de Hoogstraat en de Heulstraat met elkaar verbindt, wordt ruimer en groener. […] Het plein toont nu grijs en grauw, maar wordt straks een groen rustpunt in hartje centrum.” Kan het college aangeven hoe de kap van vijf bestaande, beeldbepalende bomen bijdraagt aan de vergroening van het Paleisplein?

Het ontwerp gaat uit van het vervangen van de huidige grijze bestrating door gazon zodat de onderdelen van het monument beter uit de verf komen en de plek een zachtere uitstraling krijgt. Naast het gazon worden ook hagen geplant bij het monument en langs de gevel van de Gotische zaal zodat de plek niet alleen lichter wordt, maar ook een kleinschaligere inrichting krijgt. Voor de nieuwe inrichting wordt ca 500 m2 gras, 35 m2 hagen en 110 m2 beplanting op het plein en langs de gevel van de Raad van State aangebracht. Daarmee wordt het een aantrekkelijke, lichte en groene verblijfsplek in de binnenstad. Het behoud van het Wilhelminamonument en de aanwezige beeldbepalende monumentale bomen (de Postzegelboom en de beuk van Wilhelmina) zijn daarvoor als randvoorwaarde gesteld. Naast de vergroening van het Paleisplein zijn meerdere aspecten als uitgangspunt meegegeven voor het ontwerp van de herinrichting. Dit gaat om onder meer over het maken van een plek met meer verblijfskwaliteit en het beter zichtbaar maken van de historische omgeving. Het ontwerp is samen met de belangrijkste stakeholders rondom het plein, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf en de Raad van State tot stand gekomen. Daarnaast is overleg geweest met de erven van Van Emden, de oorspronkelijke ontwerper van het Wilhelminamonument.

4. Is er al een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van de vijf bomen? Is het college van plan deze vergunning, wanneer deze wordt aangevraagd, te verlenen?

Nee, er is nog geen vergunning aangevraagd. Als er een aanvraag komt, wordt deze op de gebruikelijke wijze getoetst en afgedaan.

5. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat deze beeldbepalende bomen bijdragen aan de groene uitstraling van de omgeving, dat zij hittestress helpen tegengaan, dat zij een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, en dat zij een toevluchtsoord vormen voor dieren?

Het vorig college deelt de mening dat bomen deze bijdrage leveren. In het geval van het Paleisplein is een bredere afweging gemaakt, waarin de verblijfskwaliteit van de plek en uitstraling van het Wilhemina-monument ook meegenomen zijn. Daarbij wordt verharding verwijderd en groen toegevoegd. Daarnaast worden ook drie nieuwe bomen geplant nabij het Paleisplein in de Paleisstraat en zijn bij de herinrichting van het Noordeinde, Heulstraat en Hoogstraat extra groenvakken en bomen geplaatst.

6. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het onwenselijk is dat deze bomen gekapt worden?

Het college heeft in het kader van het besluit over het ontwerp reeds een afweging gemaakt over deze vijf bomen.

7. Is het college bereid de kap van deze vijf beeldbepalende bomen te heroverwegen?

Ten opzichte van het eerder genomen collegebesluit heeft nader onderzoek uitgewezen dat één krimlinde mogelijk verplantbaar is. Het college ziet geen aanleiding om de voorgenomen kap nogmaals te heroverwegen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Incidenten vuurstapels Jaarwisseling 2018/2019

Lees verder

Schriftelijke vragen Onderzoek verbod op terrasverwarmers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer