Schrif­te­lijke vragen Bomenkap West­vlietweg 148 (Buiten­plaats Zeerust)


Indiendatum: mrt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de omgeving van familiepark Drievliet worden vele honderden bomen gekapt. Eerst voor de aanleg van de Rotterdamsebaan, daarna voor de aanleg van een watergang, en nu voor de aanleg van een park. De bosrijke achtertuin van Buitenplaats Zeerust (Westvliegweg 148), dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland, wordt volgens de vergunningaanvraag rigoureus uitgedund.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 • Is het college bekend met de aanvraag omgevingsvergunning 201902406[1]?
 • Het plangebied bevindt zich in Natuurnetwerk Nederland. Hoe borgt het college dat de natuurwaarden van de locatie niet worden aangetast?

De Partij voor de Dieren hoopt dat dit college zich in zal zetten om deze omgeving van de grote kaplust te behoeden en kijkt kritisch naar de vergunningsvoorwaarden voor bomenkap in het algemeen.

 • Kunt u aangeven hoe de verwerking van deze vergunningprocedure verloopt? Welk bestuursorgaan toetst welke aspecten van de vergunningaanvraag?
 • Moet de initiatiefnemer ook een vergunning aanvragen bij de provincie?
 • Wordt iedere boom individueel beoordeeld, of de aanvraag als geheel?
 • Wat doet het college om deze bomenkap te beperken? Wat doet het college om de effecten van deze bomenkap op het Natuurnetwerk Nederland te beperken?
 • Kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen aan kapvergunningen voor gebieden in Natuurnetwerk Nederland? Zo ja, welke?
 • Hoeveel bomen zijn in het recente verleden en worden in de nabije toekomst in totaal in de omgeving van familiepark Drievliet gekapt? Hiermee wordt onder meer gedoeld op de bomenkap gerelateerd aan de projecten Rotterdamsebaan, Nieuw-Vredenoord, en Buitenplaats Zeerust.
 • Hoe gaat de gemeente om met meerdere parallelle of kort opeenvolgende vergunningaanvragen voor bomenkap in hetzelfde gebied? Hoe behoudt de gemeente de natuurwaarden in het gebied in zo’n geval?
 • Hoe, wanneer en door wie worden de voorwaarden voor een kapvergunning vastgesteld? Waar zijn deze vastgelegd en waar kunnen Hagenaren deze vinden? Welke mogelijkheden zijn er voor het tussentijds aanpassen van de voorwaarden voor een kapvergunning?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-28367.html

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 2 apr. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 4 maart 2019 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de omgeving van familiepark Drievliet worden vele honderden bomen gekapt. Eerst voor de aanleg van de Rotterdamsebaan, daarna voor de aanleg van een watergang, en nu voor de aanleg van een park. De bosrijke achtertuin van Buitenplaats Zeerust (Westvliegweg 148), dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland, wordt volgens de vergunningaanvraag rigoureus uitgedund.

1. Is het college bekend met de aanvraag omgevingsvergunning 201902406?1

Ja.

2. Het plangebied bevindt zich in Natuurnetwerk Nederland. Hoe borgt het college dat de natuurwaarden van de locatie niet worden aangetast?

Voor wat betreft de beoordeling van de aanvraag tot het kappen via de WABO is het college van Burgemeester en wethouders (hierna: college) bevoegd gezag. Om de vergunning te kunnen verlenen heeft het college toestemming nodig van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (hierna: GS) met betrekking tot activiteiten in het Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN). Voor het verkrijgen van die toestemming dienen ecologische onderzoeken en een onderbouwing aangeleverd te worden waaruit blijkt dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden (c.q. natuurwaarden) van het gebied.

De Partij voor de Dieren hoopt dat dit college zich in zal zetten om deze omgeving van de grote kaplust te behoeden en kijkt kritisch naar de vergunningsvoorwaarden voor bomenkap in het algemeen.

3. Kunt u aangeven hoe de verwerking van deze vergunningprocedure verloopt? Welk bestuursorgaan toetst welke aspecten van de vergunningaanvraag?

De aanvraag is ingediend bij het college. Namens hen beoordelen de vakinhoudelijke afdelingen binnen de Gemeente Den Haag de verschillende aangevraagde activiteiten.

Met betrekking tot de activiteit kap volgt eerst een toets op volledigheid. Wanneer het college de aanvraag als volledig heeft beoordeeld wordt er intern advies ingewonnen. Bij een positieve beoordeling wordt toestemming van GS gevraagd, zie ook de beantwoording van vraag 2.

4. Moet de initiatiefnemer ook een vergunning aanvragen bij de provincie?

Nee, dit verloopt via de WABO-aanvraag bij de gemeente. Overigens moet de provincie wel toestemming verlenen wanneer er sprake is van een activiteit in een NNN-gebied.

5. Wordt iedere boom individueel beoordeeld, of de aanvraag als geheel?

Beide, zowel op niveau van de individuele boom als de voorgenomen kap in zijn geheel.

6. Wat doet het college om deze bomenkap te beperken? Wat doet het college om de effecten van deze bomenkap op het Natuurnetwerk Nederland te beperken?

De noodzaak van de kap moet voor elke individuele boom door de aanvrager aangetoond dan wel aannemelijk worden gemaakt.

7. Kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen aan kapvergunningen voor gebieden in Natuurnetwerk Nederland? Zo ja, welke?

Door de opname in NNN is er al sprake van een extra bescherming door de toets bij GS. Het college kan geen extra voorwaarden stellen aan kapvergunningen vanwege hogere regelgeving.

8. Hoeveel bomen zijn in het recente verleden en worden in de nabije toekomst in totaal in de omgeving van familiepark Drievliet gekapt? Hiermee wordt onder meer gedoeld op de bomenkap gerelateerd aan de projecten Rotterdamsebaan, Nieuw-Vredenoord, en Buitenplaats Zeerust.

De volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

 • Rotterdamsebaan waterberging, aangevraagd 463 bomen
  • Voor de waterberging wordt een storting in het bomenfonds opgelegd
 • Nieuw-Vredenoord, aangevraagd 53 bomen (particulier terrein)
  • Voor Nieuw-Vredenoord wordt een gelijkwaardige herplant voorgeschreven
 • Buitenplaats Zeerust, aangevraagd 226 bomen (particulier terrein)
  • Voor Buitenplaats Zeerust geldt dat de bomenkap een dunning inhoudt vanuit bosbouwkundig opzicht om de groeiomstandigheden van de overige bomen te verbeteren. De selectie van de bomen heeft in nauw overleg met een ecoloog plaatsgevonden.

T.b.v. de Rotterdamsebaan zijn sinds 2015 695 bomen gekapt en 1.766 bomen worden herplant.

9. Hoe gaat de gemeente om met meerdere parallelle of kort opeenvolgende vergunningaanvragen voor bomenkap in hetzelfde gebied? Hoe behoudt de gemeente de
natuurwaarden in het gebied in zo’n geval?

In principe worden vergunningen individueel beoordeeld. Vakinhoudelijke deskundigen van de gemeente en de provincie zien toe op de samenhang binnen het gebied. Zij baseren zich daarbij op het gemeentelijke en provinciale groenbeleid.

10. Hoe, wanneer en door wie worden de voorwaarden voor een kapvergunning vastgesteld? Waar zijn deze vastgelegd en waar kunnen Hagenaren deze vinden? Welke mogelijkheden zijn er voor het tussentijds aanpassen van de voorwaarden voor een kapvergunning?

De voorwaarden voor het verlenen van een kapvergunning zijn vastgelegd in de APV. De APV wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Voorwaarden die aan een kapvergunning kunnen worden verbonden zijn:

 • Kappen gedurende het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli is niet toegestaan.
 • Compensatie van de te kappen bomen middels een herplantplicht of storting in het gemeentelijk Bomenfonds.
 • Dat van de kapvergunning pas gebruik mag worden gemaakt nadat b.v. een relevante bouwvergunning ook is afgegeven.
 • Beperking van de geldigheidsduur tot 18 maanden vanaf het onherroepelijk worden van de kapvergunning.
 • De kapvergunning treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken.

De voorwaarden zijn opgenomen in de artikelen 2:91 tot en met 2:93 van de APV, raadpleegbaar via www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gebiedsgerichte ontheffing Wet natuurbescherming

Lees verder

Schriftelijke vragen Week Zonder Vlees

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer