Schrif­te­lijke vragen Circulair en biobased bouwen


Indiendatum: 6 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 8% van de broeikasgasuitstoot (bijlage 1). Er is dus veel klimaat- en milieuwinst te behalen met een overstap naar duurzame bouwmaterialen. De Nederlandse bouwsector is momenteel maar 8% circulair en van alle toegepaste materialen in de sector is 4% biobased (bijlage 2).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er veel milieuwinst valt te behalen door circulair en biobased te bouwen?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat circulair en biobased bouwen voor een lagere CO2 uitstoot zorgt?

3) Wat doet het college om circulair bouwen te stimuleren?

4) Wat doet het college om biobased bouwen te stimuleren?

5) Wat ziet het college als voornaamste redenen dat biobased bouwen nog niet breder ingezet wordt? Hoe wil het college hiermee omgaan?

6) In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat er een uitvoeringsplan komt rond circulair bouwen. Wanneer komt deze?

7) Den Haag heeft de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen getekend. Kan worden aangegeven welk vervolg het college hieraan heeft gegeven?

8) Kan het college aangeven op welke manier met de Provincie Zuid-Holland op dit thema wordt samengewerkt? Werkt Den Haag bijvoorbeeld mee aan de transitieagenda ‘Biobased Bouwen Zuid-Holland’, of wordt er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden of pilot projecten in samenwerking met de provincie?

De instrumenten voor gemeenten om circulair en biobased bouwen af te dwingen lijken over het algemeen beperkt.

9) Klopt het dat de gemeente biobased en circulair bouwen met het huidige instrumentarium over het algemeen niet kan verplichten voor nieuwbouw?

10) Is het college met het Rijk in overleg over biobased en circulair bouwen? Zo ja, kan dit toegelicht worden? Verwacht het college aanvullende sturing vanuit het Rijk? Pleit de gemeente landelijk voor meer mogelijkheden om hierop te sturen?

11) De gemeente kan wel eisen stellen op haar eigen grond. Stelt ze op haar eigen grond eisen aan biobased en circulair bouwen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

12) Is het college bereid strengere regels te stellen voor haar eigen grond op het gebied van biobased en circulair bouwen?

13) Een van de mogelijkheden is om voor eigen grond te kiezen voor een hogere MPG-score (MilieuPrestatie Gebouwen). Is het college bereid om voor haar eigen grond een minimale score te hanteren van 0,5? Zo nee, waarom niet?

14) Stelt het college eisen in prestatieafspraken op het gebied van biobased en circulair bouwen?

In het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling die met steun van de Provincie Zuid-Holland
is ontwikkeld wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop door gemeenten gestuurd kan
worden.

15) Wat vindt het college van dit kompas?

16) Kan het college aangeven welke elementen hiervan door Den Haag toegepast worden?


Robert Barker
Partij voor de Dieren