Schrif­te­lijke vragen Circulair en biobased bouwen


Indiendatum: 6 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 8% van de broeikasgasuitstoot (bijlage 1). Er is dus veel klimaat- en milieuwinst te behalen met een overstap naar duurzame bouwmaterialen. De Nederlandse bouwsector is momenteel maar 8% circulair en van alle toegepaste materialen in de sector is 4% biobased (bijlage 2).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er veel milieuwinst valt te behalen door circulair en biobased te bouwen?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat circulair en biobased bouwen voor een lagere CO2 uitstoot zorgt?

3) Wat doet het college om circulair bouwen te stimuleren?

4) Wat doet het college om biobased bouwen te stimuleren?

5) Wat ziet het college als voornaamste redenen dat biobased bouwen nog niet breder ingezet wordt? Hoe wil het college hiermee omgaan?

6) In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat er een uitvoeringsplan komt rond circulair bouwen. Wanneer komt deze?

7) Den Haag heeft de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen getekend. Kan worden aangegeven welk vervolg het college hieraan heeft gegeven?

8) Kan het college aangeven op welke manier met de Provincie Zuid-Holland op dit thema wordt samengewerkt? Werkt Den Haag bijvoorbeeld mee aan de transitieagenda ‘Biobased Bouwen Zuid-Holland’, of wordt er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden of pilot projecten in samenwerking met de provincie?

De instrumenten voor gemeenten om circulair en biobased bouwen af te dwingen lijken over het algemeen beperkt.

9) Klopt het dat de gemeente biobased en circulair bouwen met het huidige instrumentarium over het algemeen niet kan verplichten voor nieuwbouw?

10) Is het college met het Rijk in overleg over biobased en circulair bouwen? Zo ja, kan dit toegelicht worden? Verwacht het college aanvullende sturing vanuit het Rijk? Pleit de gemeente landelijk voor meer mogelijkheden om hierop te sturen?

11) De gemeente kan wel eisen stellen op haar eigen grond. Stelt ze op haar eigen grond eisen aan biobased en circulair bouwen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

12) Is het college bereid strengere regels te stellen voor haar eigen grond op het gebied van biobased en circulair bouwen?

13) Een van de mogelijkheden is om voor eigen grond te kiezen voor een hogere MPG-score (MilieuPrestatie Gebouwen). Is het college bereid om voor haar eigen grond een minimale score te hanteren van 0,5? Zo nee, waarom niet?

14) Stelt het college eisen in prestatieafspraken op het gebied van biobased en circulair bouwen?

In het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling die met steun van de Provincie Zuid-Holland
is ontwikkeld wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop door gemeenten gestuurd kan
worden.

15) Wat vindt het college van dit kompas?

16) Kan het college aangeven welke elementen hiervan door Den Haag toegepast worden?


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 mrt. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 6 maart 2023 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 8% van de broeikasgasuitstoot (bijlage 1). Er is dus veel klimaat- en milieuwinst te behalen met een overstap naar duurzame bouwmaterialen. De Nederlandse bouwsector is momenteel maar 8% circulair en van alle toegepaste materialen in de sector is 4% biobased (bijlage 2).

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er veel milieuwinst valt te behalen door circulair en biobased te bouwen?
Ja, het college onderschrijft de noodzaak van circulair en biobased bouwen.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat circulair en biobased bouwen voor een lagere CO2 uitstoot zorgt?
Ja, het college erkent dat circulair en biobased bouwen over het algemeen voor een lagere CO2- uitstoot zorgt.

3. Wat doet het college om circulair bouwen te stimuleren?
Gebouwniveau - (sloop)nieuwbouw:

Het college is bezig met het opstellen van een beleidskader Duurzaam Bouwen (voor nieuwbouw), waar de belangrijkste indicatoren voor circulair bouwen een plek krijgen (zie ook afdoening motie Bouw Waterbesparend RIS (314188)). Met de komst van het beleidskader Duurzaam Bouwen worden onze ambities duidelijk en daarmee is het advies richting ontwikkelende partijen voortaan scherper vormgegeven.

Openbare ruimte:
Ook binnen onze eigen opdrachten in de openbare ruimte zetten we in op meer circulariteit. We hebben hiertoe onder andere het Betonakkoord onderschreven dat voorziet in meer circulair materiaalgebruik in beton. We kopen standaard asfalt met een hoog percentage hergebruikt materiaal.

In het tweede kwartaal van 2023 komt het college met een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) dat het huidige Actieplan MVI (RIS 305068) zal vervangen. Hierin wordt nadrukkelijk ingegaan op de mogelijkheden die de gemeente heeft om circulair bouwen in de openbare ruimte te bevorderen.

4. Wat doet het college om biobased bouwen te stimuleren?
In het beleidskader Duurzaam Bouwen (voor nieuwbouw), krijgen de belangrijkste indicatoren voor
biobased bouwen een plek. Ook in het nieuwe MVOI zal aandacht worden besteed aan het gebruik van biobased materialen voor onze eigen opdrachten.

5. Wat ziet het college als voornaamste redenen dat biobased bouwen nog niet breder ingezet
wordt? Hoe wil het college hiermee omgaan?

Biobased bouwen kan, zonder grondpositie, niet worden afgedwongen door de gemeente. Het college is vaak afhankelijk van de bereidheid van ontwikkelaars om hierop in te zetten. Met een aangescherpt beleidskader kan de gemeente wel nadrukkelijker inzetten op een goede communicatie van onze ambities op het gebied van biobased en circulair bouwen.

6. In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat er een uitvoeringsplan komt rond circulair
bouwen. Wanneer komt deze?

Er komt een werkagenda circulaire economie waarin de bouw, als sector die relatief veel grondstoffen gebruikt, een belangrijk aandeel zal hebben. Het beleidskader Duurzaam Bouwen en het Actieplan MVOI zullen hierop aansluiten. De ambitie is om de werkagenda circulaire economie voor de zomer gereed te hebben.

7. Den Haag heeft de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen getekend. Kan worden
aangegeven welk vervolg het college hieraan heeft gegeven?

Voor de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is in 2022 meegedaan aan een intervisietraject
waarbij de deelnemende steden een concrete casus inbrengen voor circulair en biobased bouwen. Dit jaar komt vanuit Den Haag een deelproject van Dreven, Gaarden en Zichten in aanmerking. Mocht het project geschikt worden bevonden dan wordt het project inhoudelijk en procesmatig ondersteund waardoor we circulair/biobased bouwen bevorderen.

8. Kan het college aangeven op welke manier met de Provincie Zuid-Holland op dit thema wordt
samengewerkt? Werkt Den Haag bijvoorbeeld mee aan de transitieagenda ‘Biobased Bouwen
Zuid-Holland’, of wordt er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden of pilot projecten in
samenwerking met de provincie?

Op een aantal vlakken wordt samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland op dit thema. De
gemeente is aangesloten bij het netwerk van de transitieagenda ‘Biobased Bouwen Zuid-Holland’. De gemeente is op de hoogte van de verschillende subsidiemogelijkheden die voorbijkomen vanuit de Provincie Zuid-Holland en probeert hier dan ook gebruik van te maken. De gemeente doet
bijvoorbeeld een proef met sorghum als 100% circulair en natuurlijk materiaal voor na-isolatie van
bestaande woningen.

De instrumenten voor gemeenten om circulair en biobased bouwen af te dwingen lijken over het
algemeen beperkt.

9. Klopt het dat de gemeente biobased en circulair bouwen met het huidige instrumentarium over
het algemeen niet kan verplichten voor nieuwbouw?

Dat klopt.

10. Is het college met het Rijk in overleg over biobased en circulair bouwen? Zo ja, kan dit
toegelicht worden? Verwacht het college aanvullende sturing vanuit het Rijk? Pleit de gemeente
landelijk voor meer mogelijkheden om hierop te sturen?

De gemeente is met het Rijk in overleg over biobased en circulair bouwen. De gemeente trekt samen met de andere G4-gemeenten op om bij het Rijk aan te dringen om scherpere normen en betere instrumenten om te komen tot meer circulair en biobased bouwen.
Specifieke voorbeelden zijn:
• Het aanscherpen van de (MilieuPrestatie Gebouwen) standaard én gelijktijdig verbeteren van
de methode en randvoorwaarden
• De markt perspectief bieden naar 2024-2030 toe. Nu helderheid aan de markt bieden is
belangrijk voor het maken van investeringen en stimuleren van innovatie
• Het meenemen van een koolstofbudget om binnen de 1,5 graden opwarming te blijven
• Het opschalen van het aanbod van biobased materialen

11. De gemeente kan wel eisen stellen op haar eigen grond. Stelt ze op haar eigen grond eisen aan
biobased en circulair bouwen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Tot op heden gebeurt dit niet of nauwelijks, ook vanwege het ontbreken van duidelijk geformuleerde ambities. Daarom leggen we deze ambitie vast in het Beleidskader Duurzaam Bouwen. In een vervolgstap gaan we na op welke wijze we deze ambities kunnen verankeren in onze werkprocessen.

12. Is het college bereid strengere regels te stellen voor haar eigen grond op het gebied van
biobased en circulair bouwen?

Zie het antwoord op vraag 11.

13. Een van de mogelijkheden is om voor eigen grond te kiezen voor een hogere MPG-score
(MilieuPrestatie Gebouwen). Is het college bereid om voor haar eigen grond een minimale score
te hanteren van 0,5? Zo nee, waarom niet?

Het college erkent het belang van het uitvragen van een betere MPG-score in de woningbouw. We
zullen in het beleidskader Duurzaam Bouwen ingaan op de vraag welke MPG-scores in welke situaties passend zijn om de ambities ten aanzien van duurzaamheid en haalbaarheid van projecten te realiseren.

14. Stelt het college eisen in prestatieafspraken op het gebied van biobased en circulair bouwen?

Het college stelt (nog) geen eisen in de vorm van prestatieafspraken voor biobased en circulair
bouwen. In het beleidskader Duurzaam Bouwen zullen we ingaan op de vraag of en op welke wijze we prestatieafspraken over biobased en circulair bouwen kunnen maken.

In het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling die met steun van de Provincie Zuid-Holland is
ontwikkeld wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop door gemeenten gestuurd kan
worden.
15. Wat vindt het college van dit kompas?

Het college vindt het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling een overzichtelijk document waarin
helder staat beschreven welke stappen genomen kunnen worden om een circulaire
gebiedsontwikkeling te bevorderen.

16. Kan het college aangeven welke elementen hiervan door Den Haag toegepast worden?

Het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling bevat een groot aantal uitgangspunten en te nemen
stappen om te komen tot een circulaire gebiedsontwikkeling. De eerste stap is altijd om de ambities helder te formuleren in beleid. Door middel van het beleidskader Duurzaam Bouwen en het MVOI geven we invulling aan die eerste stap. Vanuit daar gaan we het integreren in de gebieds- en gebouwontwikkelingen. Afhankelijk van de grondpositie wordt vervolgens de gewenste strategie bepaald en toegewerkt naar een integrale duurzame ontwikkeling.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen