Schrif­te­lijke vragen Manifest afval­pro­bleem Laak


Indiendatum: 7 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Nog altijd zien bewoners van Laak het afvalprobleem in hun wijk niet verbeteren, ondanks eerdere inzet van de gemeente. Bewoners van Laak roepen daarom op tot actie. Zij hebben aan de hand van bewonerservaringen een manifest opgesteld met verbeterpunten voor het afvalprobleem in hun wijk. Zo noemen bewoners dat het proces en de logistiek van het ophalen van afval beter moet en dat het afval vaker opgehaald moet worden. Ook de communicatie moet beter en overbewoning moet worden aangepakt.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Gerritsen, Bingol, Faid, Klokkenburg, Arp, Ahraui, Icar en Bos de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het manifest van de bewoners in Laak?

2) Welke extra acties gaat het college ondernemen naar aanleiding van de punten die de bewoners van Laak aanstippen in het manifest?

3) De raad is in afwachting van het concept actieplan Laak. Bevat actieplan Laak oplossingen voor alle problemen die worden genoemd in het manifest?

4) Kan het college toelichten op welke wijze verschillende eenheden van de reinigingsdienst met elkaar samenwerken?

5) Kan het college toelichten of veegwagens wel of geen melding moeten doen van bijplaatsingen of grofvuil plaatsingen? Zo nee, waarom niet?

6) Glas op straat kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Kan het college toelichten of meldingen over glasafval voorrang krijgen ten opzichte van andere afvalmeldingen?

7) Kan het college uiteenzetten hoe vaak er wordt gecontroleerd op bijplaatsingen in Laak?

8) Kan het college toelichten of er door handhaving proactief gecontroleerd wordt op bijplaatsingen of wordt er alleen gecontroleerd wanneer er een melding wordt gedaan?

9) Kan het college verduidelijken of de reinigingsdienst ook zicht heeft op minder toegankelijke plekken in de stad, bijvoorbeeld achter bedrijfsgebouwen om te voorkomen dat dit afvalstortplekken worden? Zo ja, hoe gaat de reinigingsdienst dan te werk?

10) Welke acties onderneemt het college nu om inwoners, maar ook verhuurders in de wijk te informeren over afval?

11) Op welke wijze betrekt het college verhuurders bij het verantwoordelijk stellen voor duidelijke communicatie over afval bij het aantreden van nieuwe huurders?

12) Klopt het dat de dienst die de ORACs leegt geen bijplaatsingen ophaalt?

13) De door bewoners genoemde hotspots zijn al vaak aan bod gekomen. Wordt er bij de toekomstige herinrichting van de van Musschenbroekstraat ook gekeken naar de inrichting van het Pasteurplein om op deze manier een einde te maken aan de afval hotspot ter plaatse?

14) Zijn er plekken in Laak waar de ORAC’s onevenredig vaak vol zitten? Zo ja, is onderzocht of
hier of in de nabije omgeving extra ORAC’s geplaatst kunnen worden?

15) In de ene helft van de wijk zijn ORAC’s geplaatst, aan de andere kant wordt huisvuil op straat
aangeboden. Kan het college toelichten of er een evaluatie heeft plaatsgevonden wat voor soort
gevolgen dit heeft en welk van de twee een beter systeem is voor deze wijk? Zo nee, is het
college bereid een evaluatie te doen?

Laak is niet alleen een woonwijk, maar ook een wijk met veel bedrijvigheid, horeca en buurtsupers. Al deze bedrijvigheid levert ook afval op in de wijk. Zo wordt er door buurtsupers en andere kleine
winkels en horeca nog altijd gebruikgemaakt van plastic tasjes. Ook flesjes, blikjes en anders
verpakkingsmateriaal komen vaak rondom winkels op straat terecht wanneer afvalbakken vol zitten.


16) Welke acties onderneemt het college om het gebruik van plastic tasjes in buurtsupers en op
markten tegen te gaan?

17) Rondom buurtsupers, bedrijven en drukke plekken ligt veel afval op de grond. Om dit te
voorkomen zijn afvalbakken van belang. Is het college bereid om meer afvalbakken en/of
grotere afvalbakken rondom deze plekken in de openbare ruimte te plaatsen?

18) Bedrijven zoals, buurtsupers en avondwinkels zijn verantwoordelijk voor de afval die 25 meter
rondom hun bedrijf op straat ligt. Op welke wijze wordt deze maatregel in Laak ingezet?

Ook sigarettenpeuken worden in grote hoeveelheden teruggevonden in de openbare ruimte.


19) Bedrijven moeten er actief voor zorgen dat er geen sigarettenpeuken rondom hun bedrijf op
straat terecht komen, is het college bereid te voorzien in (muur)asbakken voor horeca en
buurtsupers in Laak?

20) Is het college bereid om asbaktegels op drukke plekken waar veel mensen samenkomen in de
openbare ruimte te plaatsen, zodat er minder peuken op straat en in de goot terecht komen?
Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

21) Kan het college toelichten op welke wijze er momenteel aandacht wordt besteed aan
voorlichting over afval op scholen in Den Haag?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Ismet Bingöl
CDA
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Lesley Arp
SP
Samir Ahraui
PvdA

Nur Icar Isabel Bos
DENK GroenLinks