Schrif­te­lijke vragen Diesel bij olie­bollen en demon­straties


Indiendatum: 30 dec. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de Koekamp worden rond deze tijd oliebollen gebakken. Hier is stroom voor nodig en daarvoor wordt een dieselaggregaat gebruikt. Ook bij demonstraties op de Koekamp wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Gebruik van elektriciteitsvoorzieningen wordt namelijk (vaak) niet toegestaan. Dit terwijl gebruik van het elektriciteitsnet minder milieuvervuilend is en voor minder geluidsoverlast zorgt.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Fatima Faïd, Haagse Stadspartij, de volgende vragen:

  1. Vindt het college het wenselijk dat dieselaggregaten in de openbare ruimte worden gebruikt? Hoe verhoudt dit zich tot de inzet van het college om klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidsoverlast te beperken?
  2. Is het college bekend met het onderzoek ‘Luchtkwaliteit nabij dieselaggregaten’ (uitgevoerd door de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht en onderdeel van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid), waaruit blijkt dat dieselaggregaten een grote lokale bijdrage kunnen leveren aan roet- en ultrafijnstofconcentraties?
  3. Kan het college aangeven of er inderdaad door demonstranten en ondernemers geen gebruik mag worden gemaakt van een elektriciteitsaansluiting?
  4. Indien de gemeente gebruik niet toestaat, waarom mogen organisatoren en ondernemers geen gebruik maken van het stroomnet? Is het college bereid het gebruik van het stroomnet mogelijk te maken door het faciliteren van openbare stroompunten?
  5. Vindt het college het wenselijk dat door organisatoren en ondernemers gebruik wordt gemaakt van dieselaggregaten, terwijl er een stroomnet in de buurt ligt?
  6. Kan het college ingaan of het mogelijk is om in de vergunningsvoorwaarden (bijvoorbeeld door aanpassing van de verordening straathandel) gebruik van het stroomnet te verplichten om onnodig gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan? Als het mogelijk is, is het college dan ook bereid om waar mogelijk dit bij de vergunningverlening als verplichte voorwaarde te stellen?
  7. Kan het college de huidige aanleg van de insteekhaven bij de Koekamp aangrijpen om een elektriciteitsaansluiting (van voldoende omvang en kracht) te realiseren bij de Koekamp voor gebruik door ondernemers en demonstraties? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij