Schrif­te­lijke vragen Diesel bij olie­bollen en demon­straties


Indiendatum: 30 dec. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de Koekamp worden rond deze tijd oliebollen gebakken. Hier is stroom voor nodig en daarvoor wordt een dieselaggregaat gebruikt. Ook bij demonstraties op de Koekamp wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Gebruik van elektriciteitsvoorzieningen wordt namelijk (vaak) niet toegestaan. Dit terwijl gebruik van het elektriciteitsnet minder milieuvervuilend is en voor minder geluidsoverlast zorgt.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Fatima Faïd, Haagse Stadspartij, de volgende vragen:

  1. Vindt het college het wenselijk dat dieselaggregaten in de openbare ruimte worden gebruikt? Hoe verhoudt dit zich tot de inzet van het college om klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidsoverlast te beperken?
  2. Is het college bekend met het onderzoek ‘Luchtkwaliteit nabij dieselaggregaten’ (uitgevoerd door de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht en onderdeel van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid), waaruit blijkt dat dieselaggregaten een grote lokale bijdrage kunnen leveren aan roet- en ultrafijnstofconcentraties?
  3. Kan het college aangeven of er inderdaad door demonstranten en ondernemers geen gebruik mag worden gemaakt van een elektriciteitsaansluiting?
  4. Indien de gemeente gebruik niet toestaat, waarom mogen organisatoren en ondernemers geen gebruik maken van het stroomnet? Is het college bereid het gebruik van het stroomnet mogelijk te maken door het faciliteren van openbare stroompunten?
  5. Vindt het college het wenselijk dat door organisatoren en ondernemers gebruik wordt gemaakt van dieselaggregaten, terwijl er een stroomnet in de buurt ligt?
  6. Kan het college ingaan of het mogelijk is om in de vergunningsvoorwaarden (bijvoorbeeld door aanpassing van de verordening straathandel) gebruik van het stroomnet te verplichten om onnodig gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan? Als het mogelijk is, is het college dan ook bereid om waar mogelijk dit bij de vergunningverlening als verplichte voorwaarde te stellen?
  7. Kan het college de huidige aanleg van de insteekhaven bij de Koekamp aangrijpen om een elektriciteitsaansluiting (van voldoende omvang en kracht) te realiseren bij de Koekamp voor gebruik door ondernemers en demonstraties? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

Indiendatum: 30 dec. 2021
Antwoorddatum: 8 feb. 2022

De raadsleden de heer Barker en mevrouw Faïd hebben op 30 december 2021 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bij de Koekamp worden rond deze tijd oliebollen gebakken. Hier is stroom voor nodig en daarvoor wordt een dieselaggregaat gebruikt. Ook bij demonstraties op de Koekamp wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Gebruik van elektriciteitsvoorzieningen wordt namelijk (vaak) niet toegestaan. Dit terwijl gebruik van het elektriciteitsnet minder milieuvervuilend is en voor minder geluidsoverlast zorgt.

1. Vindt het college het wenselijk dat dieselaggregaten in de openbare ruimte worden gebruikt? Hoe verhoudt dit zich tot de inzet van het college om klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidsoverlast te beperken?


Het college vindt dat dit niet bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. De gemeente Den Haag zet zich in tegen het gebruik van vervuilende dieselvoertuigen door het instellen van de milieuzones, het plaatsen van laadpalen en het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven.

2. Is het college bekend met het onderzoek ‘Luchtkwaliteit nabij dieselaggregaten’ (uitgevoerd door de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht en onderdeel van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid1), waaruit blijkt dat dieselaggregaten een grote lokale bijdrage kunnen leveren aan roet- en ultrafijnstofconcentraties?

Ja.

3. Kan het college aangeven of er inderdaad door demonstranten en ondernemers geen gebruik mag worden gemaakt van een elektriciteitsaansluiting?

De gemeente stimuleert duurzaam energieverbruik en wil dit waar mogelijk faciliteren. Het is echter niet verboden om gebruik te maken van een dieselaggregaat. De Koekamp is niet aangewezen als evenementenlocatie en mede daarom is daar op dit moment is geen elektriciteitsaansluiting beschikbaar. Waar stroompunten aanwezig zijn, kunnen ondernemers en organisatoren uiteraard onder voorwaarden (veiligheid, betaling van stroom) hiervan gebruik maken.

4. Indien de gemeente gebruik niet toestaat, waarom mogen organisatoren en ondernemers geen gebruik maken van het stroomnet? Is het college bereid het gebruik van het stroomnet mogelijk te maken door het faciliteren van openbare stroompunten?

Het college onderzoekt waar het mogelijk is om stroompunten te plaatsen. Het stimuleren om gebruik te maken van elektriciteit zorgt ook voor een positieve bijdrage aan het tegengaan van stikstofuitstoot, dat ook een ambitie is in het duurzaamheidsbeleid.

5. Vindt het college het wenselijk dat door organisatoren en ondernemers gebruik wordt gemaakt van dieselaggregaten, terwijl er een stroomnet in de buurt ligt?

Zie antwoord vraag 3.

6. Kan het college ingaan of het mogelijk is om in de vergunningsvoorwaarden (bijvoorbeeld door aanpassing van de verordening straathandel) gebruik van het stroomnet te verplichten om onnodig gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan? Als het mogelijk is, is het college dan ook bereid om waar mogelijk dit bij de vergunningverlening als verplichte voorwaarde te stellen?

Het is niet mogelijk om dergelijke voorwaarden op te nemen in de Verordening straathandel Den Haag 2017. Wel kan worden uitgezocht in hoeverre in de gemeentelijke regelgeving regels kunnen worden gesteld aan het gebruik van dieselaggregaten.

7. Kan het college de huidige aanleg van de insteekhaven bij de Koekamp aangrijpen om een elektriciteitsaansluiting (van voldoende omvang en kracht) te realiseren bij de Koekamp voor gebruik door ondernemers en demonstraties? Zo nee, waarom niet?

Een elektriciteitsaansluiting nabij de Koekamp is wenselijk. Er wordt onderzocht wat nodig is om dit op korte termijn te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen