Schrif­te­lijke vragen Voortgang There­si­akerk


Indiendatum: 23 dec. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de raad zich uitgesproken voor een ander plan rond de Theresiakerk door middel van het weigeren van de Verklaring van Geen Bedenkingen. Op deze wijze is de sloop van dit beeldbepalend gebouw voorkomen en is ingezet op behoud. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er nog geen alternatief plan die is goedgekeurd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is betreffende het plan bij de Theresiakerk?
  2. Is het ondertussen vastgelegd dat het kerkgebouw wordt gerenoveerd in plaats van gesloopt?
  3. Klopt het dat er in overleg met de buurt een plan voor behoud is uitgewerkt, maar het belangrijkste wat vertraging veroorzaakt de invulling van de parkeernorm is?
  4. Gesproken wordt over inzet van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat om de parkeerbehoefte in te vullen. Kan het college aangeven of het klopt dat dit gebouw behouden wordt, maar de school gaat verhuizen?
  5. Wat zijn de gevolgen van het opheffen van het schoolplein en het vervangen door een parkeerterrein voor het groen? Moeten hier bomen voor worden gekapt?
  6. Is de verhuizing van de school volledig ingegeven door parkeerbehoeften? Heeft het college ook gekeken naar mogelijkheden om de parkeernorm aan te passen?
  7. Hoe verhouden de problemen rond de parkeergarage aan de Apeldoornselaan zich met de plannen rond de kerk aangezien eerder gesproken is om daar een deel van de parkeerbehoefte op te vangen?
  8. Kan het college meer informatie geven over het plan om de Theresiakerk te renoveren alsook woningen toe te voegen in de omliggende gebouwen? Wanneer worden deze plannen naar verwachting uitgevoerd?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 dec. 2021
Antwoorddatum: 22 feb. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 23 december 2021 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de raad zich uitgesproken voor een ander plan rond de Theresiakerk door middel van het weigeren van de Verklaring van Geen Bedenkingen. Op deze wijze is de sloop van dit beeldbepalend gebouw voorkomen en is ingezet op behoud. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er nog geen alternatief plan die is goedgekeurd.

1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is betreffende het plan bij de Theresiakerk?

Ja. In de voortgangsbrief over de Theresiakerk d.d. 9 februari 2021 (RIS 907793) is een toelichting gegeven op het aangepaste planvoorstel voor de Theresiakerk waarbij de kerk behouden blijft en in de kerk een supermarkt en maatschappelijke functie wordt gevestigd. Bij dit planvoorstel was een parkeeroplossing voorzien op het schoolplein achter de kerk. Hierop is onderzocht of het mogelijk is om op het binnenterrein achter de Theresiakerk op de begane grond te parkeren en daarboven een schoolplein te realiseren. Hierover waren forse twijfels bij de gemeente en het schoolbestuur van het Westerbeek College.

Hierom en vanwege het op termijn beschikbaar komen van een alternatieve locatie voor het Westerbeek College in het schoolgebouw aan de Haviklaan 1 wordt nu de variant onderzocht waarbij het Westerbeek College verhuist naar de Haviklaan 1 en de school en schoollocatie aan de Kootwijkstraat beschikbaar komen.

Bij dit onderzoek wordt nagegaan of het schoolgebouw verkocht kan worden voor verbouw tot woningen en het schoolplein verkocht kan worden aan de ontwikkelaar van de Theresiakerk voor de mogelijke realisatie van een parkeerterrein voor het verbouwplan voor de Theresiakerk.

Bij verkoop van het schoolgebouw en het schoolplein zal de opbrengst hiervan aangewend worden voor verbouwwerkzaamheden aan het schoolgebouw aan de Haviklaan 1. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Ter toelichting hierop zijn hier de tekeningen bijgevoegd van de kadastrale situatie en het verkavelingsmodel van ontwikkelaar Kavel Vastgoed waarbij nog werd uitgegaan van de realisatie van een schoolplein bovenop het parkeerterrein.

2. Is het ondertussen vastgelegd dat het kerkgebouw wordt gerenoveerd in plaats van gesloopt?


Nee. De inspanningen van de ontwikkelaar, de buurt en de gemeente zijn erop gericht om de kerk te behouden. Met de actuele planaanpassing zoals bij punt 1. benoemd wordt de realisatiekans voor het behoud van de Theresiakerk vergroot.

3. Klopt het dat er in overleg met de buurt een plan voor behoud is uitgewerkt, maar het belangrijkste wat vertraging veroorzaakt de invulling van de parkeernorm is?


Het klopt dat in overleg met een plangroep met vertegenwoordigers uit de buurt het plan voor behoud van de Theresiakerk is uitgewerkt, met een supermarkt en een nader in te vullen maatschappelijke functie. Om het plan te kunnen realiseren is op dit moment de parkeeroplossing een belangrijk aandachtspunt.

4. Gesproken wordt over inzet van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat om de
parkeerbehoefte in te vullen. Kan het college aangeven of het klopt dat dit gebouw behouden
wordt, maar de school gaat verhuizen?


Zie 1. Het onderzoek naar verhuizing van het Westerbeek College en hergebruik van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is nog niet afgerond. Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van behoud van het schoolgebouw waarbij in het schoolgebouw woningen worden gerealiseerd.

5. Wat zijn de gevolgen van het opheffen van het schoolplein en het vervangen door een
parkeerterrein voor het groen? Moeten hier bomen voor worden gekapt?


Op het schoolplein staan geen bomen, maar voor de bereikbaarheid van dit binnenterrein met het
huidige schoolplein zullen bomen op het perceel van het kerkgebouw gekapt moeten worden. Voor het versterken van de groene uitstraling van dit binnenterrein zal de gemeente voorwaarden stellen aan de nieuwe inrichting, waarbij de gemeente uitgaat van een groene invulling van het voorgestelde dak op het binnenterrein.

6. Is de verhuizing van de school volledig ingegeven door parkeerbehoeften? Heeft het college ook gekeken naar mogelijkheden om de parkeernorm aan te passen?


De beoogde verhuizing van de school is ingegeven door de wens van de raad om de Theresiakerk te behouden, zoals gemeld in de voortgangsbrief met de stand van zaken Theresiakerk (RIS307793 d.d. 9 februari 2021) en de afdoening van de hierbij aangenomen moties (RIS 304062, RIS 304063 en RIS 304064). Bij behoud van de kerk dient voldaan te worden aan het vigerend gemeentelijk parkeerbeleid (Regeling Autoparkeernormen Den Haag 2021, RIS 309940).

7. Hoe verhouden de problemen rond de parkeergarage aan de Apeldoornselaan zich met de
plannen rond de kerk aangezien eerder gesproken is om daar een deel van de parkeerbehoefte
op te vangen?


De parkeergarage aan de Apeldoornselaan (VAB) is geen onderdeel van de planontwikkeling voor de Theresiakerk. De planontwikkeling van de Theresiakerk dient in zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien en daarvoor dient een adequate parkeeroplossing te worden gerealiseerd.

8. Kan het college meer informatie geven over het plan om de Theresiakerk te renoveren alsook
woningen toe te voegen in de omliggende gebouwen? Wanneer worden deze plannen naar
verwachting uitgevoerd?

Zie 1.
Bij het huidige planvoorstel van Kavel Vastgoed is nieuwbouw van woningen voorzien ter plaatse van de huidige pastorie. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Bij het beschikbaar komen van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is hier verbouw met woningen voorzien door een nog nader te selecteren ontwikkelaar. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. Volgens opgave van ontwikkelaar Kavel Vastgoed is de start van de van de renovatie van het
kerkgebouw en realisatie van het parkeerterrein mogelijk vanaf begin 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Buurtbewoners niet gehoord

Lees verder

Schriftelijke vragen Diesel bij oliebollen en demonstraties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer