Schrif­te­lijke vragen Buurt­be­woners niet gehoord


Indiendatum: 22 dec. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen weken ontvingen de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren meldingen van bezorgde bewoners in stadsdeel Laak. Zij voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, de politie en de brandweer bij klachten over privé gebruik van de openbare ruimte, open vuur, luide muziek, schade aan publieke infrastructuur, plantsoeninrichting en intimidatie o.a. in de Damasstraat.

Hierover stellen de leden Wijsmuller, Haagse Stadspartij, en Barker, Partij voor de Dieren overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

 1. Kan het college aangeven of zij op de hoogte is van de klachten uit de buurt over de bovenstaande zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet zij eraan?

Bij een bezoek aan de wijk bleken de lage hekjes van het middenplantsoen van de Allard Piersonlaan ter hoogte van de Damasstraat verwijderd. Daardoor wordt deze strook aan beide zijden nu gebruikt als parkeerplaats. Ook is aan de sporen in het gras te zien dat men dit stuk plantsoen gebruikt als doorsteek.

 1. Kan het college aangeven sinds wanneer dit hekje verwijderd is?
 2. Wanneer en door wie is er toestemming gegeven het hekwerk te verwijderen?
 3. Is er door bewoners melding gedaan van het verdwenen hekwerk?
 4. Is het college het met de indieners eens dat het erop lijkt dat met het verdwijnen van het hekwerk een extra parkeerplek is ontstaan? Is het toegestaan hier te parkeren?
 5. Hoeveel parkeerbonnen voor foutparkeren zijn er gegeven voor het parkeren op het gras?
 6. Kan het college toezeggen deze schade zo spoedig mogelijk te herstellen? Zo ja, wanneer is dat?

Ook in het hekwerk rondom het plantsoen in de Damasstraat zelf (ter hoogte van nummer 207) zijn hekken verwijderd.

 1. Kan het college aangeven wanneer deze hekken zijn verwijderd?
 2. Wie heeft hiervoor toestemming gegeven?
 3. Kan het college aangeven hoeveel het onderhoud van de verschillende publieke voorzieningen zoals straatverlichting, hekwerken, opruimen van afval en stookresten de gemeente in deze wijk kost? Welke inzet heeft daarvan betrekking op deze straat?

In het middenplantsoen ter hoogte van nummer 207 wordt op zeer regelmatige basis open vuur gestookt. Uit de gegevens die de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben gezien blijkt dat er onder andere plastic, meubels, scooters en fietsen op het vuur hebben gelegen.

 1. Hoeveel meldingen van open vuur en harde muziek zijn er in het afgelopen jaar binnengekomen bij politie en gemeente gerelateerd aan de Damasstraat? Graag een compleet overzicht en daarbij ook de genomen acties van gemeente of politie.

Volgens de bewoners worden meldingen niet serieus genomen en komt ook de politie en brandweer bijna nooit. Als zij al komen, worden de overlastgevers niet weggestuurd. Er wordt aangegeven dat de situatie gedoogd wordt.

 1. In de APV van de gemeente Den Haag is in afdeling 5 een verbod op vuur stoken opgenomen. Waarom wordt dit niet gehandhaafd?
 2. Vaak wordt er, als bewoners het vuur willen melden, door de hulpdiensten gevraagd hoe hoog het vuur is. Kan het college aangeven waarom de hoogte van het vuur van belang is als er een totaalverbod geldt?
 3. Kan het college aangeven of er inderdaad sprake is van een gedoogsituatie in de Damasstraat? Zo ja, waar is deze op gebaseerd? Wie heeft hier toestemming voor gegeven?
 4. Heeft de burgemeester op basis van de APV afdeling 5, artikel 5.34 3 een ontheffing gegeven? Zo ja, onder welke voorwaarden? Geldt die ontheffing het hele jaar door?

Volgens de gegevens is er op veel verschillende momenten in de week (alle dagen en momenten van dag) sprake van open vuur. Daardoor wordt men bijvoorbeeld midden in de nacht wakker van een brandlucht.

 1. Tot hoever strekt het gedogen door de gemeente en politie? Mag er gevaarlijk materiaal worden verbrand met giftige dampen tot gevolg? Hoe vaak in de week mag men hier gedoogd open vuur maken? En tussen welke tijden is dat dan?
 2. Vorige week was de recent geplante boom het middelpunt van het open vuur ( zie foto 3). Hoe gaat het college voorkomen dat deze boom sterft doordat zij midden in het open vuur staat?
 3. Ook worden de boompalen in het vuur gestoken. Hoe gaat het college voorkomen dat er gemeentelijk bezit wordt opgebrand?
 4. Kan het college aangeven of er ook in andere delen van Den Haag een open vuur gedoogbeleid is? Zo ja waar? En waarom?
 5. Kan het college aangeven wie er verantwoordelijk is voor de afvoer van brandresten en de daarmee samenhangende kosten?

Met grote evenementen zoals voetbaltoernooien, oud en nieuw en sinterklaas wordt er in Den Haag soms samen op straat gekeken naar wedstrijden of feest gevierd.

 1. Kan het college aangeven wat de regels zijn voor het gebruik van de publieke ruimte voor deze activiteiten? Welke regels gelden er voor het opzetten van tenten in de publieke ruimte zoals parken of middenbermen?
 2. Volgens artikel 2:10 van de APV is het verboden voor langere tijd tenten in de openbare ruimte te plaatsen zonder vergunning. Kan het college aangeven hoe het dan kan dat er tijdens evenementen in de Damasstraat, zoals het recente EK, een grote tent van zo’n 10 x 5 meter voor meerdere maanden wordt neergezet?
 3. Is hier volgens het college ook sprake van een gedoogsituatie? Gelden deze gedoogregels ook in andere delen van Den Haag?
 4. Zijn er in het afgelopen jaar meldingen binnengekomen bij gemeente of politie over het gebruik van het plantsoen als plek om zowel binnen of buiten de tent te feesten? Zo ja, wanneer was dat en welke actie is er toen ondernomen? Kan het college aangeven welke regels gelden er voor het gebruik van de openbare ruimte voor feesten?
 5. Kan het college aangeven tot hoe laat harde muziek gedoogd wordt op straat?
 6. Kan het college aangeven over welke vergunningen een buurtfeest moet beschikken?
 7. Kan het college uiteenzetten wat de afspraken zijn als bewoners straatversiering ophangen, zoals honderden plastic vlaggetjes? Worden er afspraken gemaakt over het opruimen hiervan?
 8. Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen van de straatversiering om er voor te zorgen dat er geen sprake is van grootschalige plasticvervuiling?
 9. Wat is de rol van de gemeente als straatversiering niet wordt opgeruimd? Komt de gemeente opruimen?

Uit de verhalen van de bewoners blijkt dat er onder andere langs de deuren gegaan wordt om geld op te halen voor versieringen en feestmateriaal. Bewoners ervaren dit als intimiderend.

 1. Kent het college deze verhalen ook? Wat is de reactie van het college hierop?
 2. Hoe beoordeelt het college het feit dat de bewoners ondanks het vele melden niet tevreden zijn over de afhandeling van de ingediende klachten?
 3. Hoe beoordeelt het college het feit dat bewoners na het indienen van klachten bij gemeente of bellen van de politie worden achtervolgd en geconfronteerd door buurtbewoners? En dat dit zelfs leidt tot het bekogelen van huizen met vuurwerk? Welke acties gaat het college uitvoeren om dit voortaan te voorkomen?
 4. Heeft de gemeente in het verleden zowel financieel of materieel bijgedragen aan activiteiten in de Damasstraat? Zo ja, op basis van welke regeling was dat en waar bestond die steun uit?

Indiendatum: 22 dec. 2021
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

De raadsleden mevrouw Bos en de heren Barker en Wijsmuller hebben op 22 december 2021 een brief met daarin drieëndertig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Afgelopen weken ontvingen de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en GroenLinks meldingen van bezorgde bewoners in stadsdeel Laak. Zij voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, de politie en de brandweer bij klachten over privé gebruik van de openbare ruimte, open vuur, luide muziek, schade aan publieke infrastructuur, plantsoeninrichting en intimidatie o.a. in de Damasstraat. Hierover stellen de leden Wijsmuller, Haagse Stadspartij, Barker, Partij voor de Dieren en Isabel Bos, GroenLinks overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college aangeven of zij op de hoogte is van de klachten uit de buurt over de bovenstaande zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet zij eraan?

Het college is op de hoogte van meldingen met betrekking tot het verwijderen van hekken rond en parkeren in het groen. Daarnaast is bekend dat er meldingen zijn gedaan bij de politie en de gemeente over vuur(tonnen) in de openbare ruimte en geluidoverlast. De meldingen zijn door de gemeente en/ of de politie in behandeling genomen.

In het voorjaar van 2021 heeft het stadsdeel de situatie ter plaatse onderzocht en is gesproken met eenaantal bewoners over o.a. de parkeerproblematiek en het parkeren in het plantsoen. In de dagen voor de jaarwisseling zijn door de politie en het stadsdeel afspraken gemaakt met bewoners over het gebruik van vuurtonnen en het samenkomen rond het vuur. Er is gemonitord of bewoners zich aan de afspraken hielden.

Bij een bezoek aan de wijk bleken de lage hekjes van het middenplantsoen van de Allard Piersonlaan ter hoogte van de Damasstraat verwijderd. Daardoor wordt deze strook aan beide zijden nu gebruikt als parkeerplaats (zie foto’s 1 en 2). Ook is aan de sporen in het gras te zien dat men dit stuk plantsoen gebruikt als doorsteek.

2. Kan het college aangeven sinds wanneer dit hekje verwijderd is?

Nee, het college weet niet precies wanneer dit hekje is verwijderd. De eerste melding hierover kwam op

3. Wanneer en door wie is er toestemming gegeven het hekwerk te verwijderen?

Er is door de gemeente geen toestemming of opdracht gegeven om het hekwerk te verwijderen. Het stadsdeel heeft geconstateerd dat het hekwerk is verwijderd en is hierover in gesprek gegaan met de bewoners.

4. Is er door bewoners melding gedaan van het verdwenen hekwerk?


Ja, er zijn drie meldingen van bewoners binnengekomen over het verdwenen hekwerk.

5. Is het college het met de indieners eens dat het erop lijkt dat met het verdwijnen van het
hekwerk een extra parkeerplek is ontstaan? Is het toegestaan hier te parkeren?

Nee, want het betreft nog steeds een plantsoen. Het is bovendien niet ingericht als een parkeerplek. Het is daarom niet toegestaan om daar te parkeren. Sinds 2021 zijn in de APV een aantal bepalingen (artikel 5:10A, artikel 5:11 en artikel 5:33) opgenomen ten aanzien parkeerexcessen, waaronder parkeren in het groen. Volgens artikel 5:11 lid 1 APV is het verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

6. Hoeveel parkeerbonnen voor foutparkeren zijn er gegeven voor het parkeren op het gras?


Om plantsoenen, groenstroken en groengebieden te beschermen kunnen fysieke maatregelen genomen worden (zoals in dit geval met de voethekjes) of kan er handhavend worden opgetreden. Er zijn in deze situatie geen parkeerbonnen uitgeschreven, omdat de focus in de mogelijke interventies lag op een fysieke maatregel (het hekwerk).

7. Kan het college toezeggen deze schade zo spoedig mogelijk te herstellen? Zo ja, wanneer is dat?

Ja, het hekwerk zal zo snel mogelijk worden teruggeplaatst en het groen zal worden hersteld.
Ook in het hekwerk rondom het plantsoen in de Damasstraat zelf (ter hoogte van nummer 207) zijn
hekken verwijderd.

8. Kan het college aangeven wanneer deze hekken zijn verwijderd?

Zie de beantwoording onder vraag 2.

9. Wie heeft hiervoor toestemming gegeven?

Zie de beantwoording onder vraag 3.

10. Kan het college aangeven hoeveel het onderhoud van de verschillende publieke voorzieningen
zoals straatverlichting, hekwerken, opruimen van afval en stookresten de gemeente in deze wijk
kost? Welke inzet heeft daarvan betrekking op deze straat?

Nee, de kosten voor onderhoud in de openbare ruimte is niet inzichtelijk te maken op wijk, buurt en
straatniveau.

In het middenplantsoen ter hoogte van nummer 207 wordt op zeer regelmatige basis open vuur
gestookt (zie foto 3). Uit de gegevens die de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben
gezien blijkt dat er onder andere plastic, meubels, scooters en fietsen op het vuur hebben gelegen.

11. Hoeveel meldingen van open vuur en harde muziek zijn er in het afgelopen jaar binnengekomen
bij politie en gemeente gerelateerd aan de Damasstraat? Graag een compleet overzicht en
daarbij ook de genomen acties van gemeente of politie.


Het college is op de hoogte van 1 melding en 1 terugbelverzoek bij de gemeente. De bewoners die de melding en het terugbelverzoek hebben gedaan, zijn teruggebeld. Hen is uitgelegd dat de gemeente en de politie met bewoners de afspraak hebben gemaakt dat de vuurtonnen in principe mogen worden gebruikt in de dagen voor en tijdens de jaarwisseling ter verhoging van de sfeer. Ditzelfde geldt op andere plekken in de stad rond de jaarwisseling. De vuurtonnen mochten niet leiden tot gevaar, overlast of hinder. Open vuren waren niet toegestaan. In aanloop naar de jaarwisseling is door de gemeente en hulpdiensten hierop toegezien en zijn bewoners hierop aangesproken.

De politie heeft in 2021 m.b.t vuur/ brand en geluidsoverlast in totaal 30 meldingen ontvangen vanuit de directe omgeving van de Damasstraat. Het gaat hier om zowel meldingen in de openbare ruimte als achter de voordeur. De meeste meldingen zijn afkomstig uit de maanden juni en december, ten tijde van het EK en in aanloop naar de jaarwisseling. In principe worden alle meldingen door de politie opgevolgd. Tijdens drukke periodes, zoals tijdens de jaarwisseling is prioritering soms noodzakelijk waardoor niet alle meldingen direct kunnen worden opgepakt.

Volgens de bewoners worden meldingen niet serieus genomen en komt ook de politie en brandweer bijna nooit. Als zij al komen, worden de overlastgevers niet weggestuurd. Er wordt aangegeven dat de situatie gedoogd wordt.

12. In de APV van de gemeente Den Haag is in afdeling 5 een verbod op vuur stoken opgenomen.
Waarom wordt dit niet gehandhaafd?

Er worden wel degelijk interventies gepleegd op afdeling 5 van de APV. Het gaat om informeringen
(aanspreken en uitleg geven over de regelgeving), formele waarschuwingen en bestuurlijke boetes.
Tegen excessen wordt opgetreden.

13. Vaak wordt er, als bewoners het vuur willen melden, door de hulpdiensten gevraagd hoe hoog
het vuur is. Kan het college aangeven waarom de hoogte van het vuur van belang is als er een
totaalverbod geldt?


De meldkamer vraagt altijd door om een gedegen risico-inschatting te kunnen maken om vervolgens de inzet van de hulpdiensten te bepalen.

14. Kan het college aangeven of er inderdaad sprake is van een gedoogsituatie in de Damasstraat?
Zo ja, waar is deze op gebaseerd? Wie heeft hier toestemming voor gegeven?


Er is geen sprake van een gedoogsituatie, zie de beantwoording onder vraag 12.

15. Kan het college aangeven of de burgemeester op basis van de APV afdeling 5, artikel 5.34 3 een ontheffing heeft gegeven? Zo ja, onder welke voorwaarden? Geldt die ontheffing het hele jaar
door?


Ja, de burgemeester heeft geen ontheffing verleend.

Volgens de gegevens is er op veel verschillende momenten in de week (alle dagen en momenten van dag) sprake van open vuur. Daardoor wordt men bijvoorbeeld midden in de nacht wakker van een brandlucht.

16. Tot hoever strekt het gedogen door de gemeente en politie? Mag er gevaarlijk materiaal worden verbrand met giftige dampen tot gevolg? Hoe vaak in de week mag men hier gedoogd open vuur maken? En tussen welke tijden is dat dan?


Er is geen gedoogbeleid, zie de beantwoording onder vraag 12.

17. Vorige week was de recent geplante boom het middelpunt van het open vuur (zie foto 3). Hoe
gaat het college voorkomen dat deze boom sterft doordat zij midden in het open vuur staat?


De boom is inmiddels dood en zal worden vervangen.

18. Ook worden de boompalen in het vuur gestoken. Hoe gaat het college voorkomen dat er
gemeentelijk bezit wordt opgebrand?


Dit kan het college niet altijd voorkomen. Indien er vandalisme aan gemeentelijke eigendommen is
gepleegd, kan hiervan aangifte worden gedaan en kan worden geprobeerd de schade te verhalen op de daders.

19. Kan het college aangeven of er ook in andere delen van Den Haag een open vuur gedoogbeleid
is? Zo ja waar? En waarom?


Er zijn plaatsen waar ruimte is voor maatwerk, maar ook daar geldt dat er bij excessen opgetreden
wordt.

20. Kan het college aangeven wie er verantwoordelijk is voor de afvoer van brandresten en de
daarmee samenhangende kosten?


De gemeente is opdrachtgever voor de afvoer van brandresten en draagt daarvoor de kosten. Na de jaarwisseling worden op 1 januari brandresten opgeruimd en afgevoerd door HMS met hulp van een externe partij. Op een later moment wordt de brandplek gereinigd door de medewerkers van het Veegbedrijf. Schade aan het wegdek wordt later hersteld in opdracht van de betreffende beheerder.

Met grote evenementen zoals voetbaltoernooien, oud en nieuw en sinterklaas wordt er in Den Haag soms samen op straat gekeken naar wedstrijden of feest gevierd.

21. Kan het college aangeven wat de regels zijn voor het gebruik van de publieke ruimte voor deze
activiteiten? Welke regels gelden er voor het opzetten van tenten in de publieke ruimte zoals
parken of middenbermen?

Indien er sprake is van een besloten, niet voor vermaak bestemde activiteit in de openbare ruimte,
dient een vergunning ingebruikname openbare grond te worden aangevraagd. Voor kleine eendaagse evenementen met een zeer geringe impact op de openbare ruimte, zoals buurt -en straatfeesten tot maximaal 250 bezoekers, kan worden volstaan met een melding. De gemeente toetst vervolgens of de gemelde activiteit volgens de in de APV neergelegde criteria kan worden aangemerkt als meldingsplichtig evenement. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de eindtijd, eventuele afsluitingen van omliggende wegen, de aanwezigheid van bouwsels en of de activiteit politiecapaciteit vergt. Bij een melding mogen uitsluitend kleine gecertificeerde bouwsels worden geplaatst, zoals een partytent.

22. Volgens artikel 2:10 van de APV is het verboden voor langere tijd tenten in de openbare ruimte
te plaatsen zonder vergunning. Kan het college aangeven hoe het dan kan dat er tijdens
evenementen in de Damasstraat, zoals het recente EK, een grote tent van zo’n 10 x 5 meter voor
meerdere maanden wordt neergezet?

In de Damasstraat is er tijdens het EK 1 tent geplaatst voor eigen gebruik in het plantsoen. Hierbij was geen sprake van een evenement. Indien er alleen 1 of meer voorwerpen, zoals een springkussen of (party)tent voor eigen gebruik of passerend publiek wordt geplaatst, dan gelden de regels van ingebruikname openbare ruimte. Een voorwerp, in dit geval de tent, mag dan tot 9 weken in openbare ruimte staan. Zover bekend heeft de tent er alleen gestaan ten tijde van het EK, dus 4 weken.

23. Is hier volgens het college ook sprake van een gedoogsituatie? Gelden deze gedoogregels ook in andere delen van Den Haag?

Nee, er is geen sprake van een gedoogsituatie.

24. Zijn er in het afgelopen jaar meldingen binnengekomen bij gemeente of politie over het gebruik
van het plantsoen als plek om zowel binnen of buiten de tent te feesten? Zo ja, wanneer was dat
en welke actie is er toen ondernomen? Kan het college aangeven welke regels er gelden voor het
gebruik van de openbare ruimte voor feesten?

In 2021 heeft de gemeente vier meldingen binnengekregen. De meldingen (25 mei, 28 mei, 6 juni, 20 juni) hadden betrekking op harde muziek/ illegaal feesten in/ rondom de tent voorafgaand/ ten tijde van het EK voetbal in 2021. Naar aanleiding van meldingen in mei is door de Handhavingsorganisatie een proces-verbaal opgemaakt van de situatie. De situatie is door de gemeente en de politie besproken met bewoners, er zijn afspraken gemaakt over overlast en er is opgetreden bij excessen.

25. Kan het college aangeven tot hoe laat harde muziek gedoogd wordt op straat?

Harde muziek wordt niet gedoogd. Zie de beantwoording onder vraag 12.

26. Kan het college aangeven over welke vergunningen een buurtfeest moet beschikken?

Zie de beantwoording onder vraag 21.

27. Kan het college uiteenzetten wat de afspraken zijn als bewoners straatversiering ophangen,
zoals honderden plastic vlaggetjes? Worden er afspraken gemaakt over het opruimen hiervan?

Het is gebruikelijk dat bewoners die hun straat versieren, de versiering na afloop ook weer opruimen.

28. Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen van de straatversiering om er voor te zorgen dat
er geen sprake is van grootschalige plasticvervuiling?


De bewoners die de versiering ophangen zijn verantwoordelijk voor het opruimen.

29. Wat is de rol van de gemeente als straatversiering niet wordt opgeruimd? Komt de gemeente
opruimen?


De gemeente spreekt de bewoners hierop aan. Versiering die desondanks toch in de openbare ruimte terecht komt als zwerfvuil, wordt door de straatreinigingsdiensten verwijderd.

Uit de verhalen van de bewoners blijkt dat er onder andere langs de deuren gegaan wordt om geld
op te halen voor versieringen en feestmateriaal. Bewoners ervaren dit als intimiderend.

30. Kent het college deze verhalen ook? Wat is de reactie van het college hierop?


Het is niet ongebruikelijk dat bewoners die iets willen organiseren, langs de deuren gaan om te vragen of medebewoners op vrijwillige basis mee willen betalen aan het feest of de benodigde versieringen. Het is aan de bewoners zelf om te beslissen of zij wel of geen bijdrage willen geven. Het college vindt het vervelend als dit als intimiderend wordt ervaren door bewoners.

31. Hoe beoordeelt het college het feit dat de bewoners ondanks het vele melden niet tevreden zijn over de afhandeling van de ingediende klachten?


Het college betreurt het als de bewoners niet tevreden zijn over de afhandeling van de meldingen en het stadsdeel biedt aan hierover in gesprek te gaan met deze bewoners.

32. Hoe beoordeelt het college het feit dat bewoners na het indienen van klachten bij gemeente of
bellen van de politie worden achtervolgd en geconfronteerd door buurtbewoners? En dat dit
zelfs leidt tot het bekogelen van huizen met vuurwerk? Welke acties gaat het college uitvoeren
om dit voortaan te voorkomen?

Het college is bekend met deze klachten van bewoners en heeft ze ook in behandeling. Er zijn geen meldingen bekend dat bewoners achtervolgd worden en/of dat huizen bekogeld worden.

33. Heeft de gemeente in het verleden zowel financieel of materieel bijgedragen aan activiteiten in
de Damasstraat? Zo ja, op basis van welke regeling was dat en waar bestond die steun uit?


Op verzoek van een stichting uit de wijk zijn tijdens het EK Voetbal in 2021 oranje perkplanten
geleverd om het plantsoen op de Damasstraat te verfraaien. Dit is gefinancierd uit de reguliere
groenbudgetten. Verder zijn er in de afgelopen jaren geen activiteiten gefinancierd specifiek voor de Damasstraat.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen