Schrif­te­lijke vragen Asfalt door ecolo­gische zone


Indiendatum: 3 jan. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het kader van het project ‘Mariahoeve Knapt Op’ wordt overwogen het wandelpad achter Isabellaland te asfalteren. Echter, dit pad bevindt zich deels vlak naast en deels in de ecologische verbindingszone (Schenkzone).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of er inderdaad plannen liggen om in en/of vlak naast de ecologische zone extra asfalt aan te leggen?
  2. Welk effect heeft het asfalteren van dit wandelpad op de natuur en in hoeverre zal het asfalteren zorgen dat het voetpad door fietsers en bromfietsers zal worden gebruikt?
  3. Hoe verhoudt het aanleggen van asfalt wandelpaden zich met het feit dat in Park Marlot en het Haagse Bos juist niet is gekozen voor voetpaden van asfalt? Waarom wordt hier in Mariahoeve vanaf geweken?
  4. Klopt het dat het Wijkberaad de wens heeft dit pad te vernieuwen zonder dat hier asfalt wordt aangelegd gegeven de gevolgen voor de natuur?
  5. Is het college bereid om het pad inderdaad op een andere manier aan te pakken zonder dat het pad wordt geasfalteerd met alle gevolgen voor de natuur van dien?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Indiendatum: 3 jan. 2022
Antwoorddatum: 9 feb. 2022

De raadsleden de heer Barker en de heer Smit, Partij voor de Dieren, hebben op 27 december 2021 een brief met daarin 5 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het kader van het project ‘Mariahoeve Knapt Op’ wordt overwogen het wandelpad achter Isabellaland te asfalteren. Echter, dit pad bevindt zich deels vlak naast en deels in de ecologische verbindingszone (Schenkzone).

1. Kan het college aangeven of er inderdaad plannen liggen om in en/of vlak naast de ecologische zone extra asfalt aan te leggen?

De gemeenteraad is in oktober 2020 akkoord gegaan met het raadsvoorstel (RIS306953) betreffende de uitvoering van de Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve. Hierin is ook het voorstel om groot onderhoud te plegen aan het voetpad Isabellaland opgenomen (bijlage 7, resultaat stemming per wijk). In bijlage 8 is opgenomen dat het asfalteren van de voetpaden Isabellaland betreft, daar waar nu half verharde paden liggen. Het college kiest ervoor om het VO uit te voeren.

2. Welk effect heeft het asfalteren van dit wandelpad op de natuur en in hoeverre zal het asfalteren zorgen dat het voetpad door fietsers en bromfietsers zal worden gebruikt?

In de huidige situatie liggen er half verharde voetpaden en ontstaat er door het asfalteren geen uitbreiding van verhard oppervlak en geen extra negatief effect. Gezien het geringe oppervlak t.o.v. het areaal aan de ecologische zone, zal dit geen impact hebben op de ecologische potentie van deze zone.

Afgezien van het feit dat het niet toegestaan is om hier te (brom-)fietsen, sluit het pad ook niet aan op een route. Ten opzichte van de huidige situatie is geen ander gebruik te verwachten.

3. Hoe verhoudt het aanleggen van asfalt wandelpaden zich met het feit dat in Park Marlot en het Haagse Bos juist niet is gekozen voor voetpaden van asfalt? Waarom wordt hier in Mariahoeve vanaf geweken?

Vanuit bewoners is een aantal plekken in de wijk aangewezen, die door achterstallig onderhoud onder andere verouderd en of versleten zijn. Zo ook de paden bij Isabellaland. De paden liggen lager dan het omliggende gebied, waardoor ze snel onder water komen te staan en transformeren in een modderpoel. Het pad wordt afgestrooid en ingewalst met lichte steenslag om het ‘harde’ karakter van het asfalt te verzachten. Door deze beheer-vriendelijke aanpak, blijft de kwaliteit van de paden langer op orde en goed toegankelijk voor de bewoners. De materiaalkeuze in de directe woonomgeving kan door ondergrond en gebruik afwijken van de keuze in de twee grote groengebieden die worden benoemd.

Landgoed Marlot is een historisch groengebied waarbij de aanleg in landschapsstijl, veel ronde vormen bevat. Halfverharding sluit hier goed aan op de sfeer en beleving van het gebied. Daarnaast ligt landgoed Marlot op zand.

4. Klopt het dat het Wijkberaad de wens heeft dit pad te vernieuwen zonder dat hier asfalt wordt aangelegd gegeven de gevolgen voor de natuur?

Het wijkberaad heeft de voorkeur gegeven aan de toepassing van halfverharding. Gezien de onderhoudsknelpunten die door bewoners zijn benoemd is gekozen voor een verharding die langer goed blijft in de directe woonomgeving, stabiel is en comfortabel is voor de gebruiker.

5. Is het college bereid om het pad inderdaad op een andere manier aan te pakken zonder dat het pad wordt geasfalteerd met alle gevolgen voor de natuur van dien?

Zie antwoorden op vragen 1 en 2.
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen