Schrif­te­lijke vragen Schoon drink­water


Indiendatum: 5 jan. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het is essentieel dat er voldoende drinkwater beschikbaar is zonder vervuiling. Met een groeiende bevolking en een steeds groter gebruik van de ondergrond komt dit echter onder druk. Drinkwaterbedrijf Dunea luidt hierop de noodklok (zie bijlage 1).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Erkent het college dat de voorziening van schoon drinkwater een eerste levensbehoefte is en daarmee van maatschappelijk belang?

 2. Erkent het college ook dat het verzekeren van deze voorziening onder zowel de zorgplicht als voorzorgsplicht van de overheid valt (bijlage 2)?

 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat gezien de uitdagingen waar het Rijk voor staat, waaronder bevolkingsgroei, bronvervuiling, klimaatverandering en energietransitie, alle risico’s voor de voorziening van schoon drinkwater dienen te worden vermeden (bijlage 3)?

 4. Is het college op de hoogte van de CBS-prognose uit 2021 waarin is vastgesteld dat de Nederlandse drinkwaterproductie op korte en lange termijn flink moet worden opgeschaald en dat huidige bronnen niet aan deze vraag kunnen voldoen (bijlage 3)?

 5. Is het college op de hoogte van de brandbrief die op 5 oktober jl. door drinkwaterbedrijven en twaalf provincies naar het kabinet is verzonden (bijlage 4)?

 6. Hoe zet het college zich in om te zorgen dat ook met de toegenomen bevolking voldoende schoon drinkwater beschikbaar is?

 7. Stimuleert het college bewust watergebruik? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

 8. Is het college op de hoogte van de lopende pilots om nieuwe drinkwatervoorzieningen te verzekeren onder leiding van Dunea (bijlage 1)?

 9. Welke stappen onderneemt het college zelf om in de groeiende vraag naar schoon drinkwater te voorzien binnen de gemeentegrenzen?

Er zijn diverse manieren waarop keuzes ten behoeve van de energietransitie invloed hebben op drinkwatervoorzieningen. De risico’s verschillen per oplossing: sommige zijn echter onomkeerbaar en vormen een serieus probleem voor de leveringszekerheid van schoon drinkwater. Zo kunnen boringen zorgen voor lekkage tussen bodemlagen, wat kan zorgen voor vervuilde waterbronnen en poreuze kleilagen. Ook zijn boorspoelingen erg verontreinigend. Dit betekent een afname in geschikte drinkwatervoorzieningen. Daarnaast kunnen warmteleidingen warmte afgeven aan drinkwaterleidingen: deze temperatuurschommelingen tasten de kwaliteit van drinkwater flink aan en stimuleren legionellavorming (bijlages 2,5,6,7).

 1. Erkent het college de ernst van de benoemde risico’s die klimaatplannen voor drinkwaterbelangen vormen?

 2. Wat is het afwegingskader van het college wat betreft de maatregelen voor de energietransitie versus de voorzorgsplicht van drinkwatervoorzieningen?

 3. Hoe houdt het college rekening met de drinkwaterleidingen bij de aanleg van warmteleidingen? Is hier bij de aanleg van de Leiding door het Midden specifiek rekening mee gehouden?

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opsporingsvergunningen verleend aan vier bedrijven voor geothermie in de regio Holland Rijnland in gebieden die dienen of gereserveerd zijn voor waterwinning en grondwaterbescherming. In reactie op deze keuze heeft Dunea 29 september jl. officieel bezwaar ingediend (zie bijlage 1).

 1. Erkent het college dat het opnemen van de drinkwatervoorziening in zijn klimaatplannen van maatschappelijk belang is voor duurzame beleidsvorming en regelgeving? Zo ja, is het college voornemens dit actief te doen?

 2. Hoe beschermt het college (toekomstige) drinkwaterbronnen tegen boringen ten behoeve van geothermie?

 3. Is het college op de hoogte van de verleende opsporingsvergunningen voor geothermie? In hoeverre liggen deze in de gemeente Den Haag en hebben deze invloed op de Haagse drinkwatervoorziening?

 4. Hoe gaat de gemeente om met dergelijke verzoeken en activiteiten in de buurt in gebieden die dienen of gereserveerd zijn voor waterwinning en grondwaterbescherming?

 5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voorzien in alternatieve energiebronnen niet ten koste van drinkwaterbronnen mag gaan, en dat oplossingen zoals geothermie daarom niet in de buurt van drinkwatervoorzieningen toegestaan zouden mogen worden?

 6. Is het college in gesprek met de vergunninghouders wat betreft de geplande mijnbouwactiviteiten op de vitale en beschermde gebieden binnen de gemeentegrenzen? Zo ja, heeft het college een overzicht van de plannen en risico’s voor de regionale drinkwatervoorziening? Zo ja, kan het college delen wat deze zijn?

Voordat de vergunninghouders over kunnen gaan op proefboringen en verdere mijnbouwactiviteiten in de regio, benodigen zij nog andere vergunningen welke onder andere verleend moeten worden door de gemeente (bijlage 8).

 1. Is de gemeente voornemens om samen met de vergunningshouders tot een overeenkomst te komen dat in lijn is met het Dunea advies (bijlage 1)? Zo ja, op welke manier is zij van plan dit te waarborgen?


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren