Schrif­te­lijke vragen Massaal aange­spoeld zeeleven


Indiendatum: 12 jan. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, In de ochtend van 10 januari 2022 regende het berichten bij de Partij voor de Dieren over de massaal aangespoelde vissen, zeesterren, zee-egels, krabben, palingen en andere zeedieren op een stuk van het Zuiderstrand. Vaker spoelen er dieren aan maar niet zoveel op dezelfde plek. Dit is door de bezorgde mensen nog niet eerder zo gezien.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de massaal aangespoelde zeedieren op een stuk van het Zuiderstrand (zie bijlage 1)?

2) Hoe heeft het college gehandeld op basis van de aangespoelde zeedieren? Met welke organisaties heeft de gemeente contact opgenomen? Een aantal tipgevers hebben inmiddels melding gemaakt bij diverse instanties zoals de NVWA en het Dutch Wildlife Health Centre.

3) Is de oorzaak van dit dierenleed al bekend bij het college? Zo nee, is het college bereid die informatie met de raad te delen zodra dit bekend is?

4) Indien uit onderzoek blijkt dat het geen natuurverschijnsel betreft wat doet het college dan om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen?

5) Wat is het gemeentelijke beleid in soortgelijke calamiteiten? Welke afspraken heeft het college gemaakt met derde partijen om deze dieren in nood te helpen?

6) Als er nog geen beleid is, is het college dan bereid een plan op te stellen voor de aanpak van toekomstige strandingen van zeedieren aan de Haagse kust?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 jan. 2022
Antwoorddatum: 2 feb. 2022

Het raadslid de heer Smit heeft op 11 januari 2022 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de ochtend van 10 januari 2022 regende het berichten bij de Partij voor de Dieren over de massaal aangespoelde vissen, zeesterren, zee-egels, krabben, palingen en andere zeedieren op een stuk van het Zuiderstrand. Vaker spoelen er dieren aan maar niet zoveel op dezelfde plek. Dit is door de bezorgde mensen nog niet eerder zo gezien.

1. Is het college bekend met de massaal aangespoelde zeedieren op een stuk van het Zuiderstrand (zie bijlage 1)?

Ja, dit is bij het college bekend.

2. Hoe heeft het college gehandeld op basis van de aangespoelde zeedieren? Met welke organisaties heeft de gemeente contact opgenomen?

Het aanspoelen op het strand van kleine in of op de zeebodem levende dieren is een normaal verschijnsel dat hoort bij het ecosysteem van het strand. Voor sommige vogelsoorten is dit “zeebanket” een essentieel onderdeel van hun voedselvoorziening. Tijdens stormen worden soms forse delen van de zeebodem omgewoeld en kan de hoeveelheid aangevoerd “zeebanket” omvangrijke proporties aannemen. Het college ziet dan ook geen aanleiding om te veronderstellen dat het aanspoelen van genoemde dieren een andere oorzaak heeft dan het stormachtige weer van 9 januari 2022. Verdere actie is dan ook niet ondernomen.

Een aantal tipgevers hebben inmiddels melding gemaakt bij diverse instanties zoals de NVWA en het Dutch Wildlife Health Centre.

3. Is de oorzaak van dit dierenleed al bekend bij het college? Zo nee, is het college bereid die informatie met de raad te delen zodra dit bekend is?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Indien uit onderzoek blijkt dat het geen natuurverschijnsel betreft wat doet het college dan om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen?

Zie het antwoord op vraag 6.

5. Wat is het gemeentelijke beleid in soortgelijke calamiteiten? Welke afspraken heeft het college gemaakt met derde partijen om deze dieren in nood te helpen?

Zie het antwoord op vraag 6.

6. Als er nog geen beleid is, is het college dan bereid een plan op te stellen voor de aanpak van toekomstige strandingen van zeedieren aan de Haagse kust?

Calamiteiten op zee vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Ten aanzien van het omgaan met aangespoelde ongewervelde dieren en vissen is in 2017 met de AVN afgesproken om buiten het strandseizoen deze niet direct te verwijderen, maar als voedsel voor vogels achter te laten. Dit is beleidsmatig geconcretiseerd in de Nota Stadsnatuur (RIS305824, pagina 39). Ten aanzien van gestrande vogels en zeezoogdieren geldt dat hier de dierenambulance de regie voert. Bij gestrande zeezoogdieren heeft de dierenambulance nauw overleg met de stichting EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen