Schrif­te­lijke vragen Boomblad en GFT voor lokale initi­a­tieven


Indiendatum: 11 jan. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag wordt in het laatste kwartaal van het jaar honderdduizenden kilo’s boomblad van straat verwijderd. Vanuit ecologisch oogpunt is het voor zowel dieren als beplanting wenselijk boomblad zo veel mogelijk te laten liggen, maar vanwege verkeersveiligheid en toegankelijkheid zijn er situaties waarbij boomblad van straat verwijderd wordt. De gemeente sluit voor de verwerking hiervan een overeenkomst, waarbij bladafval is ingedeeld in “Perceel 2 Transport en verwerking van groente-, fruit- en tuinafval”. De huidige contractperiode loopt vanaf 1 maart 2020 en de overeenkomst is afgesloten met Indaver. In de aanbestedingsvoorwaarden staat dat de gemeente het recht heeft om “jaarlijks eventueel 10% van de ingezamelde hoeveelheid GFT aan lokale initiatieven ter beschikking te stellen”. Ook wordt aangegeven dat er na 2 jaar een overleg is, waarbij gekeken wordt “of dit percentage kan worden verhoogd indien de ontwikkelingen rond circulaire initiatieven daartoe aanleiding geven”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de voorwaarden uit de aanbesteding worden uitgevoerd in de overeenkomst met Indaver? Zo niet, waarom niet?
 2. Op welke locatie vindt de verwerking van gemeentelijk bladafval plaats?
 3. Kan het college bevestigen dat er rond maart 2022 een evaluerend overleg tussen de gemeente en Indaver plaatsvindt, waarbij gekeken wordt of het percentage van 10% van de ingezamelde hoeveelheid GFT, dat eventueel beschikbaar is voor lokale circulaire initiatieven, wordt verhoogd?
 4. Wat zijn de overwegingen en de inzet vanuit de gemeente voor dit overleg?
 5. In welke mate is er sinds de start van de huidige contractperiode gebruik gemaakt van het ter beschikking stellen van ingezamelde GFT aan lokale initiatieven? Hoe kijkt het college hier tegenaan?

  In de aanbestedingsvoorwaarden staat ook dat de gemeente van de opdrachtnemer inzicht krijgt, onder meer door kwartaalrapportages en jaarrapportages, in de daadwerkelijke wijze van transport en de daadwerkelijke verwerking van GFT.

 6. Wordt er in deze rapportage over boombladeren uit de publieke ruimte als aparte categorie gerapporteerd, losstaand van overig GFT?
 7. Kan het college de meest recente kwartaal- en jaarrapportage met de raad delen? Zo niet, waarom niet, en hoe gaat het college de raad hier dan over informeren?
 8. Kan het college toelichten of het kansen ziet om boombladeren die uit de publieke ruimte worden verwijderd en gecomposteerd, in grotere mate aan lokale initiatieven zoals volkstuinverenigingen, stadstuinen, etc. te doen toekomen?


  Robert Barker
  Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 jan. 2022
Antwoorddatum: 9 feb. 2022

Het gemeenteraadslid, de heer Barker heeft op 11 januari 2022 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Den Haag wordt in het laatste kwartaal van het jaar honderdduizenden kilo’s boomblad van straat verwijderd. Vanuit ecologisch oogpunt is het voor zowel dieren als beplanting wenselijk boomblad zo veel mogelijk te laten liggen, maar vanwege verkeersveiligheid en toegankelijkheid zijn er situaties waarbij boomblad van straat verwijderd wordt. De gemeente sluit voor de verwerking hiervan een overeenkomst, waarbij bladafval is ingedeeld in “Perceel 2 Transport en verwerking van groente-, fruit- en tuinafval”. De huidige contractperiode loopt vanaf 1 maart 2020 en de overeenkomst is afgesloten met Indaver. In de aanbestedingsvoorwaarden staat dat de gemeente het recht heeft om “jaarlijks eventueel 10% van de ingezamelde hoeveelheid GFT aan lokale initiatieven ter beschikking te stellen”. Ook wordt aangegeven dat er na 2 jaar een overleg is, waarbij gekeken wordt “of dit percentage kan worden verhoogd indien de ontwikkelingen rond circulaire initiatieven daartoe aanleiding geven”.

1. Kan het college bevestigen dat de voorwaarden uit de aanbesteding worden uitgevoerd in de overeenkomst met Indaver? Zo niet, waarom niet?

De voorwaarden uit de aanbesteding zijn doorvertaald in de overeenkomst met Indaver en worden als zodanig dus uitgevoerd.

2. Op welke locatie vindt de verwerking van gemeentelijk bladafval plaats?

De verwerking van gemeentelijk bladafval vindt plaats op locatie Moerdijk (locatie van Indaver).

3. Kan het college bevestigen dat er rond maart 2022 een evaluerend overleg tussen de gemeente en Indaver plaatsvindt, waarbij gekeken wordt of het percentage van 10% van de ingezamelde hoeveelheid GFT, dat eventueel beschikbaar is voor lokale circulaire initiatieven, wordt verhoogd?

Wij kunnen bevestigen dat er rond maart 2022 een evaluerend overleg tussen de gemeente en Indaver plaatsvindt. Hierin bespreken we ook de mogelijkheid om het percentage dat beschikbaar gehouden wordt voor lokale circulaire initiatieven, eventueel te verhogen.

4. Wat zijn de overwegingen en de inzet vanuit de gemeente voor dit overleg?

De inzet is om het percentage ter beschikking stelling van GFT aan lokale initiatieven te verhogen indien en in zoverre er reëel uitzicht is op afname van ingezameld GFT door lokale circulaire initiatieven. Wij zullen Indaver vragen mee te denken over lokale circulaire initiatieven. Ook zullen wij in het overleg met Indaver afspraken proberen te maken om in maart 2023 een volgend evaluerend gesprek te hebben en dan opnieuw de kansen voor afname voor lokale circulaire initiatieven te bespreken.

5. In welke mate is er sinds de start van de huidige contractperiode gebruik gemaakt van het ter beschikking stellen van ingezamelde GFT aan lokale initiatieven? Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Er zijn gesprekken gevoerd met bedrijven om te onderzoeken hoe het ingezamelde GFT lokaal verwerkt kan worden tot een hoogwaardig product. Uit deze gesprekken is gebleken dat de mogelijkheden hiervoor zeer beperkt zijn, vanwege de veelzijdige samenstelling van het huishoudelijk GFT en de logistieke uitdaging om specifieke stromen als fruitschillen apart in te zamelen. Voor lokale circulaire initiatieven zijn specifieke deelstromen namelijk kansrijker dan het gemengd samengesteld GFT zoals wij dat inzamelen. Momenteel wordt onderzocht of het programma ‘Start-up in Residence’ een mogelijkheid biedt om samen met bedrijven met deze vraag aan de slag te gaan.

In de aanbestedingsvoorwaarden staat ook dat de gemeente van de opdrachtnemer inzicht krijgt, onder meer door kwartaalrapportages en jaarrapportages, in de daadwerkelijke wijze van transport en de daadwerkelijke verwerking van GFT.

6. Wordt er in deze rapportage over boombladeren uit de publieke ruimte als aparte categorie gerapporteerd, losstaand van overig GFT?

In de rapportage wordt apart gerapporteerd over de hoeveelheden bladafval per maand aangeleverd door de gemeente Den Haag.

7. Kan het college de meest recente kwartaal- en jaarrapportage met de raad delen? Zo niet, waarom niet, en hoe gaat het college de raad hier dan over informeren?

Ja, de rapportages kunnen worden gedeeld met de raad, als zij dit wenst. Omdat de rapportages bedrijfsgevoelige informatie bevatten, kunnen we deze echter alleen onder geheimhouding verstrekken.

8. Kan het college toelichten of het kansen ziet om boombladeren die uit de publieke ruimte worden verwijderd en gecomposteerd, in grotere mate aan lokale initiatieven zoals volkstuinverenigingen, stadstuinen, etc. te doen toekomen?

Het college is graag bereid de kansen te onderzoeken. We zullen met vertegenwoordigers van lokale initiatieven hierover in gesprek gaan en de uitkomst rapporteren in de Voortgangsbrief Duurzaamheid.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen