Schrif­te­lijke vragen Boomblad en GFT voor lokale initi­a­tieven


Indiendatum: 11 jan. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag wordt in het laatste kwartaal van het jaar honderdduizenden kilo’s boomblad van straat verwijderd. Vanuit ecologisch oogpunt is het voor zowel dieren als beplanting wenselijk boomblad zo veel mogelijk te laten liggen, maar vanwege verkeersveiligheid en toegankelijkheid zijn er situaties waarbij boomblad van straat verwijderd wordt. De gemeente sluit voor de verwerking hiervan een overeenkomst, waarbij bladafval is ingedeeld in “Perceel 2 Transport en verwerking van groente-, fruit- en tuinafval”. De huidige contractperiode loopt vanaf 1 maart 2020 en de overeenkomst is afgesloten met Indaver. In de aanbestedingsvoorwaarden staat dat de gemeente het recht heeft om “jaarlijks eventueel 10% van de ingezamelde hoeveelheid GFT aan lokale initiatieven ter beschikking te stellen”. Ook wordt aangegeven dat er na 2 jaar een overleg is, waarbij gekeken wordt “of dit percentage kan worden verhoogd indien de ontwikkelingen rond circulaire initiatieven daartoe aanleiding geven”.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de voorwaarden uit de aanbesteding worden uitgevoerd in de overeenkomst met Indaver? Zo niet, waarom niet?
 2. Op welke locatie vindt de verwerking van gemeentelijk bladafval plaats?
 3. Kan het college bevestigen dat er rond maart 2022 een evaluerend overleg tussen de gemeente en Indaver plaatsvindt, waarbij gekeken wordt of het percentage van 10% van de ingezamelde hoeveelheid GFT, dat eventueel beschikbaar is voor lokale circulaire initiatieven, wordt verhoogd?
 4. Wat zijn de overwegingen en de inzet vanuit de gemeente voor dit overleg?
 5. In welke mate is er sinds de start van de huidige contractperiode gebruik gemaakt van het ter beschikking stellen van ingezamelde GFT aan lokale initiatieven? Hoe kijkt het college hier tegenaan?

  In de aanbestedingsvoorwaarden staat ook dat de gemeente van de opdrachtnemer inzicht krijgt, onder meer door kwartaalrapportages en jaarrapportages, in de daadwerkelijke wijze van transport en de daadwerkelijke verwerking van GFT.

 6. Wordt er in deze rapportage over boombladeren uit de publieke ruimte als aparte categorie gerapporteerd, losstaand van overig GFT?
 7. Kan het college de meest recente kwartaal- en jaarrapportage met de raad delen? Zo niet, waarom niet, en hoe gaat het college de raad hier dan over informeren?
 8. Kan het college toelichten of het kansen ziet om boombladeren die uit de publieke ruimte worden verwijderd en gecomposteerd, in grotere mate aan lokale initiatieven zoals volkstuinverenigingen, stadstuinen, etc. te doen toekomen?


  Robert Barker
  Partij voor de Dieren