Schrif­te­lijke vragen Dim de oogver­blin­dende Russische ambassade


Indiendatum: 10 feb. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Omwonenden en Wijkoverleg Zorgvliet hebben de Partij voor de Dieren gewezen op de ongelooflijk felle schijnwerpers bij de Russische ambassade. Deze veroorzaken overlast voor omwonenden in de omgeving. Daarnaast schijnen ze op het plantsoen voor de Andries Bickerweg. Dit is volgens de gemeente Den Haag een foerageergebied voor vleermuizen. Ook werpen schijnwerpers licht op Park Sorghvliet, onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en tevens foerageergebied voor vleermuizen. Gesprekken van omwonenden met de ambassade en de gemeente om de lampen te dimmen blijven vruchteloos. De Partij voor de Dieren wil het college middels deze schriftelijke vragen oproepen te bemiddelen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de klachten van omwonenden en van Wijkoverleg Zorgvliet over de fel uitstralende schijnwerpers van de Russische ambassade?

  2. Heeft het college er begrip voor dat deze schijnwerpers overlast voor omwonenden kunnen veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

  3. Deelt het college de mening dat deze lampen de natuur, waaronder vleermuizen, kunnen verstoren? Zo nee, waarom niet?

  4. De Visie op Licht (RIS298658) specificeert: “Nabij Ecologische verbindingszones en in overig groen (aandachtsgebieden vleermuizen) passen we licht toe zonder directe lichtuitstraling op ecozones of water.” Deelt het college de mening dat de schijnwerpers van de Russische ambassade niet conform (de doelstellingen van) dit beleid zijn? Zo nee, waarom niet?

  5. Deelt het college de mening dat het voor omwonenden en de natuur wenselijk zou zijn de lampen te dimmen of te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

  6. De ambassade beweert dat de lampen op aanraden van de politie zijn geplaatst. Kan het college dit bevestigen? Welk doel is hiermee gediend? Zijn er andere oplossingen mogelijk om dit doel te bereiken?

  7. Is het college bereid te bemiddelen tussen de omwonenden, de Russische ambassade en (eventueel) de politie, met als doel het bereiken van een oplossing die recht doet aan de overlast voor omwonenden en natuur? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren