Schrif­te­lijke vragen Dim de oogver­blin­dende Russische ambassade


Indiendatum: 10 feb. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Omwonenden en Wijkoverleg Zorgvliet hebben de Partij voor de Dieren gewezen op de ongelooflijk felle schijnwerpers bij de Russische ambassade. Deze veroorzaken overlast voor omwonenden in de omgeving. Daarnaast schijnen ze op het plantsoen voor de Andries Bickerweg. Dit is volgens de gemeente Den Haag een foerageergebied voor vleermuizen. Ook werpen schijnwerpers licht op Park Sorghvliet, onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en tevens foerageergebied voor vleermuizen. Gesprekken van omwonenden met de ambassade en de gemeente om de lampen te dimmen blijven vruchteloos. De Partij voor de Dieren wil het college middels deze schriftelijke vragen oproepen te bemiddelen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de klachten van omwonenden en van Wijkoverleg Zorgvliet over de fel uitstralende schijnwerpers van de Russische ambassade?

  2. Heeft het college er begrip voor dat deze schijnwerpers overlast voor omwonenden kunnen veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

  3. Deelt het college de mening dat deze lampen de natuur, waaronder vleermuizen, kunnen verstoren? Zo nee, waarom niet?

  4. De Visie op Licht (RIS298658) specificeert: “Nabij Ecologische verbindingszones en in overig groen (aandachtsgebieden vleermuizen) passen we licht toe zonder directe lichtuitstraling op ecozones of water.” Deelt het college de mening dat de schijnwerpers van de Russische ambassade niet conform (de doelstellingen van) dit beleid zijn? Zo nee, waarom niet?

  5. Deelt het college de mening dat het voor omwonenden en de natuur wenselijk zou zijn de lampen te dimmen of te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

  6. De ambassade beweert dat de lampen op aanraden van de politie zijn geplaatst. Kan het college dit bevestigen? Welk doel is hiermee gediend? Zijn er andere oplossingen mogelijk om dit doel te bereiken?

  7. Is het college bereid te bemiddelen tussen de omwonenden, de Russische ambassade en (eventueel) de politie, met als doel het bereiken van een oplossing die recht doet aan de overlast voor omwonenden en natuur? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 10 februari 2021 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Omwonenden en Wijkoverleg Zorgvliet hebben de Partij voor de Dieren gewezen op de ongelooflijk felle schijnwerpers bij de Russische ambassade. Zie de volgende pagina voor een impressie. Deze veroorzaken overlast voor omwonenden in de omgeving. Daarnaast schijnen ze op het plantsoen voor de Andries Bickerweg. Dit is volgens de gemeente Den Haag een foerageergebied voor vleermuizen. Ook werpen schijnwerpers licht op Park Sorghvliet, onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en tevens foerageergebied voor vleermuizen. Gesprekken van omwonenden met de ambassade en de gemeente om de lampen te dimmen blijven vruchteloos. De Partij voor de Dieren wil het college middels deze schriftelijke vragen oproepen te bemiddelen.

1. Is het college bekend met de klachten van omwonenden en van Wijkoverleg Zorgvliet over de fel uitstralende schijnwerpers van de Russische ambassade?

Ja.

2. Heeft het college er begrip voor dat deze schijnwerpers overlast voor omwonenden kunnen veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft hier begrip voor.

3. Deelt het college de mening dat deze lampen de natuur, waaronder vleermuizen, kunnen verstoren? Zo nee, waarom niet?

Het college deelt deze zorgen in algemene zin en heeft daarom het in het beleid voor openbare verlichting (de Visie op Licht en de bijbehorende Richtlijn Licht op Natuur (RIS298658)) regels opgenomen over hoe om te gaan met verlichting in relatie tot de natuur.

4. De Visie op Licht (RIS298658) specificeert: “Nabij Ecologische verbindingszones en in overig groen (aandachtsgebieden vleermuizen) passen we licht toe zonder directe lichtuitstraling op ecozones of water.” Deelt het college de mening dat de schijnwerpers van de Russischeambassade niet conform (de doelstellingen van) dit beleid zijn? Zo nee, waarom niet?

De benoemde verlichting is geen onderdeel van de openbare verlichting van de gemeente en valt daarom buiten de invloedssfeer van de gemeente. Het college deelt de mening dat de overlast voor mens en natuur tot een minimum moet worden beperk en is van mening dat het belangrijk is om een goede balans te vinden, waarbij de veiligheid wordt geborgd en tevens overlast voor mens en natuur wordt voorkomen.

5. Deelt het college de mening dat het voor omwonenden en de natuur wenselijk zou zijn de lampen te dimmen of te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Het college is in overleg getreden met de ambassade, de politie en omwonenden met als doel om te bemiddelen tussen de betrokken partijen en een oplossing te vinden voor de situatie, zodanig dat de overlast voor natuur en mens tot een minimum wordt beperkt. Er is regelmatig contact over de stand van zaken.

6. De ambassade beweert dat de lampen op aanraden van de politie zijn geplaatst. Kan het college dit bevestigen? Welk doel is hiermee gediend? Zijn er andere oplossingen mogelijk om dit doel te bereiken?

De politie heeft geen concreet advies gegeven over de plaatsing van lampen in de huidige vorm, maar heeft in algemene zin geadviseerd over het belang van goede buitenverlichting in relatie tot camerabewaking. Bij de Russische ambassade wordt de bewakingsmaatregel mede uitgevoerd met behulp van camerabewaking. Voor het effectief toepassen daarvan is goede verlichting noodzakelijk. De overlast, zoals beschreven, wordt door slechts een paar lampen veroorzaakt. Er zijn alternatieven mogelijk om dit tot een minimum te beperken.

7. Is het college bereid te bemiddelen tussen de omwonenden, de Russische ambassade en (eventueel) de politie, met als doel het bereiken van een oplossing die recht doet aan de overlast voor omwonenden en natuur? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 5.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen