Schrif­te­lijke vragen Er is geen planeet B


Indiendatum: 12 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vandaag is het Dutch Overshoot Day. Als iedereen zou leven zoals we dat in Nederland doen, zou vandaag de grens van wat de Aarde ons in een jaar aan grondstoffen kan bieden bereikt zijn. Elk jaar is deze dag eerder. Eerder deze maand luidde de IPCC wederom de alarmklok in een nieuw klimaatrapport. De klimaatcrisis vraagt om radicale verandering, ook in de politiek en het bestuur.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan de burgemeester zich voorstellen dat ontzettend veel mensen zich grote zorgen maken over de klimaatcrisis? Heeft u begrip voor hun wanhoop en boosheid, aangezien de overheid waaronder de gemeente Den Haag volstrekt te weinig doet om de klimaatcrisis te bestrijden, terwijl tegelijkertijd de klimaatcrisis steeds ernstiger en onomkeerbare vormen aanneemt?[1][2]

 2. Wat zegt de burgemeester tegen burgers en wetenschappers die bestuurlijk Nederland er terecht op aanspreken dat de klimaatdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld niet eens voldoende zijn om zich aan de belofte te houden die Nederland zelf heeft gemaakt met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en het daaruit voortvloeiende Haags Klimaatpact?[3]

 3. Heeft de burgemeester gezien dat Nederlandse klimaatwetenschappers al ontzettend lang pleiten voor veel meer actie, maar dat zij het gevoel hebben dat de politiek hun oproepen telkens naast zich neerlegt?[4] Wat wilt u tegen deze wetenschappers zeggen?

 4. Heeft de burgemeester kennis genomen van het laatste IPCC rapport [5]? Wat vindt u ervan dat mensen geboren in 2020 een zeer grote kans hebben in een catastrofale wereld oud te worden, vergeleken met mensen die in 1961 geboren zijn [6]? Hoe reflecteert u op het verschil van geboortejaar van uw generatie richting mensen die nu geboren worden?

 5. Hoe duidt de burgemeester de oproep van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties dat “het tijd is om te stoppen met de medogenloze en zinloze strijd tegen de natuur en de duurzame toekomst te leveren die het klimaat nodig heeft, en onze kinderen en kleinkinderen verdienen”[7]? Op welke manier gaat u als hoeder van de lokale democratie en de bestuurlijke integriteit hier gevolg aan geven? [8]

 6. Erkent de burgemeester dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van het Haagse gemeentebestuur het beschermen van het welzijn en de gezondheid van de eigen burgers is? Erkent u dat wanneer de aarde steeds verder opwarmt, u deze verantwoordelijkheid niet meer kunt waarmaken?

 7. Denkt de burgemeester dat een ordentelijk verloop van het maatschappelijk leven in de openbare ruimte mogelijk is bij een zeespiegelstijging van meer dan een meter aan het eind van deze eeuw? Zo niet, op welke manier geeft u dan invulling aan uw verantwoordelijkheid om een veilige leefomgeving aan Haagse burgers te bieden? Denkt u hierbij ook aan mensen die nu jong zijn?

 8. Op welke manier vervult u uw taak als burgemeester uit artikel 170 van de Gemeentewet “een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten” als het gaat om het gemeentelijk klimaatbeleid? Bent u van mening dat er sprake is van tijdige voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid?

 9. Beschouwt de burgemeester een klimaatneutraal 2030 als een willekeurig beleidsdoel? Wat voorziet u eigenlijk voor scenario als we dat in Den Haag niet halen?

 10. Hoe wilt de burgemeester de klimaatcrisis een rol geven in het voorzitten van de collegevergaderingen en de raadsvergaderingen? Ziet u ruimte om bijvoorbeeld frequent te rapporteren over hoe de gemeente invulling geeft aan de crisisaanpak, zoals bijvoorbeeld u de gemeentelijke communicatie intensiveerde ten tijde van covid-19? Of vindt u het opportuun de ernst van de situatie te blijven negeren?

 11. Is de burgemeester in het kader van de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid bereid om al het beleid te toetsen op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf, waarin de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven. Zo niet, hoe dan?

 12. Hoe wil de burgemeester de klimaatcrisis integreren in uw rol als ‘burgervader’? Wat biedt u inwoners die zich oprecht zorgen maken over de klimaatcrisis?

 13. Erkent de burgemeester dat draagvlak creëren voor stevige klimaatmaatregelen begint met het schetsen van het eerlijke verhaal over de klimaatcrisis, net als de burgemeester van Londen [9], en de ernst van de gevolgen voor huidige en toekomstige generaties Nederlanders?[10]

 14. Kan de burgemeester toelichten hoeveel werkbezoeken over de urgentie van de klimaatcrisis gingen?

 15. Kan de burgemeester toelichten hoe volgens u het aantal bestuurlijke vliegreizen per jaar zich verhoudt met de klimaatcrisis? Hoeveel uitstoot acht u redelijk nog toe te voegen aan de uitstoot die u als bestuurder heeft gemaakt?

 16. Op welke manier zet de burgemeester zich als voorzitter van de VNG in om gemeenten te ondersteunen bij het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering?

 17. Hoe agendeert de burgemeester de klimaatcrisis in zijn rol als co-president United Cities and Local Governments?

 18. Wat zegt de burgemeester binnen zijn rol als co-president United Cities and Local Governments tegen steden die nu al lijden onder dodelijke rampen als gevolg van de klimaatcrisis, terwijl de stad waarvan u burgemeester bent de eigen klimaatdoelen niet gaat halen?

 19. Heeft de burgemeester door dat niet alleen de klimaatcrisis een groot risico is voor het leefbaar houden van de aarde, maar dat hetzelfde ook geldt voor de natuurcrisis? [11] Kunt u toelichten hoe vanuit de wetenschap gewezen wordt op de relatie tussen de klimaat- en de natuurcrisis, dat deze crises in essentie met elkaar samenhangen en dat wanneer de natuurcrisis effectief bestreden wordt, we daarmee ook klimaatcrisis bestrijden? [12]

 20. Is de burgemeester persoonlijk bezorgd over de steeds groter wordende klimaatcrisis? Voelt u – even los van uw politieke verantwoordelijkheid – de dreiging van de klimaat- en natuurcrisis als iets dat u in uw persoonlijke leven ook echt kan raken? Kunt u daarop reflecteren?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 apr. 2023
Antwoorddatum: 27 jun. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 12 april 2023 een brief met daarin twintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vandaag is het Dutch Overshoot Day. Als iedereen zou leven zoals we dat in Nederland doen, zou vandaag de grens van wat de Aarde ons in een jaar aan grondstoffen kan bieden bereikt zijn. Elk jaar is deze dag eerder. Eerder deze maand luidde de IPCC wederom de alarmklok in een nieuw klimaatrapport. De klimaatcrisis vraagt om radicale verandering, ook in de politiek en het bestuur. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan de burgemeester zich voorstellen dat ontzettend veel mensen zich grote zorgen maken over de klimaatcrisis? Heeft u begrip voor hun wanhoop en boosheid, aangezien de overheid waaronder de gemeente Den Haag volstrekt te weinig doet om de klimaatcrisis te bestrijden, terwijl tegelijkertijd de klimaatcrisis steeds ernstiger en onomkeerbare vormen aanneemt?[1][2]
Het college van burgemeester en wethouders (hierna college) kan zich zeker inleven in de zorgen die leven onder de bevolking over de klimaatcrisis en deelt deze zorg. We kunnen ons echter niet vinden in de bewering dat we volstrekt te weinig doen. Het coalitieakkoord heeft hoge ambities welke concreet gestalte krijgen in de komende werkagenda's. In de werkagenda's worden de ambities vertaald naar concrete acties voor de komende jaren.

2. Wat zegt de burgemeester tegen burgers en wetenschappers die bestuurlijk Nederland er terecht op aanspreken dat de klimaatdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld niet eens voldoende zijn om zich aan de belofte te houden die Nederland zelf heeft gemaakt met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en het daaruit voortvloeiende Haags Klimaatpact?[3]
De inzet van het college is ambitieuzer dan de nationale doelstellingen die afgeleid zijn van de internationale doelstellingen van het Parijs akkoord. Met de deelname aan de EU-missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden horen we bij de koplopers in Europa.

3. Heeft de burgemeester gezien dat Nederlandse klimaatwetenschappers al ontzettend lang
pleiten voor veel meer actie, maar dat zij het gevoel hebben dat de politiek hun oproepen telkens
naast zich neerlegt?[4] Wat wilt u tegen deze wetenschappers zeggen?

Ja, het college is zich bewust van de oproep tot meer actie. De gemeente Den Haag zet de komende jaren fors in om grote stappen te zetten richting een klimaatneutraal Den Haag.

4. Heeft de burgemeester kennisgenomen van het laatste IPCC rapport [5]? Wat vindt u ervan dat
mensen geboren in 2020 een zeer grote kans hebben in een catastrofale wereld oud te worden,
vergeleken met mensen die in 1961 geboren zijn [6]? Hoe reflecteert u op het verschil van
geboortejaar van uw generatie richting mensen die nu geboren worden?

Ja, het college heeft kennisgenomen van het laatste IPCC rapport. Het feit dat een volgende generatie in een mogelijk minder aantrekkelijke wereld kan leven trekt het college zich aan. Wij werken daarom aan een leefbare en toekomstbestendige stad.

5. Hoe duidt de burgemeester de oproep van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties dat
“het tijd is om te stoppen met de medogenloze en zinloze strijd tegen de natuur en de duurzame
toekomst te leveren die het klimaat nodig heeft, en onze kinderen en kleinkinderen
verdienen”[7]? Op welke manier gaat u als hoeder van de lokale democratie en de bestuurlijke
integriteit hier gevolg aan geven? [8].

Zie antwoord vraag 4.

6. Erkent de burgemeester dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van het Haagse
gemeentebestuur het beschermen van het welzijn en de gezondheid van de eigen burgers is?

Erkent u dat wanneer de aarde steeds verder opwarmt, u deze verantwoordelijkheid niet meer
kunt waarmaken? Zie antwoorden vraag 2, 3 en 4.

7. Denkt de burgemeester dat een ordentelijk verloop van het maatschappelijk leven in de
openbare ruimte mogelijk is bij een zeespiegelstijging van meer dan een meter aan het eind van
deze eeuw? Zo niet, op welke manier geeft u dan invulling aan uw verantwoordelijkheid om een
veilige leefomgeving aan Haagse burgers te bieden? Denkt u hierbij ook aan mensen die nu jong
zijn?

De gemeente Den Haag werkt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie Zuid
Holland en het Rijk aan een strategie om tijdig de juiste maatregelen te treffen zodat de stad blijft
functioneren als de zeespiegel stijgt. Vanuit hun verantwoordelijkheid heeft het Hoogheemraadschap verschillende scenario's en oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Als gemeente verkennen we momenteel de risico's en kansen van die oplossingsrichtingen om duidelijk te krijgen welke onze voorkeur heeft.

8. Op welke manier vervult u uw taak als burgemeester uit artikel 170 van de Gemeentewet “een
tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit
voortvloeiende besluiten” als het gaat om het gemeentelijk klimaatbeleid? Bent u van mening
dat er sprake is van tijdige voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid?

Het gemeentelijke beleid wordt vormgegeven door het college en is vastgesteld in het coalitieakkoord. Verduurzaming van de stad neemt hier een prominente plek in.

9. Beschouwt de burgemeester een klimaatneutraal 2030 als een willekeurig beleidsdoel? Wat
voorziet u eigenlijk voor scenario als we dat in Den Haag niet halen?

Het college beschouwt dit niet als willekeurig doel, maar als een ambitie waar we ons samen met 100 andere steden in Europa aan gecommitteerd hebben en wat ook in ons coalitieakkoord opgenomen is.

10. Hoe wilt de burgemeester de klimaatcrisis een rol geven in het voorzitten van de
collegevergaderingen en de raadsvergaderingen? Ziet u ruimte om bijvoorbeeld frequent te
rapporteren over hoe de gemeente invulling geeft aan de crisisaanpak, zoals bijvoorbeeld u de
gemeentelijke communicatie intensiveerde ten tijde van covid-19? Of vindt u het opportuun de
ernst van de situatie te blijven negeren?

Zie alle voorgaande antwoorden over de inzet van het college.

11. Is de burgemeester in het kader van de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van
beleid bereid om al het beleid te toetsen op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf,
waarin de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven. Zo niet, hoe dan?

Het college neemt duurzaamheid integraal mee bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van
beleid.

12. Hoe wilt de burgemeester de klimaatcrisis integreren in uw rol als ‘burgervader’? Wat biedt u
inwoners die zich oprecht zorgen maken over de klimaatcrisis?

Het college luistert naar de zorgen van alle inwoners van Den Haag, ook naar inwoners die zich zorgen maken over het klimaat.

13. Erkent de burgemeester dat draagvlak creëren voor stevige klimaatmaatregelen begint met het
schetsen van het eerlijke verhaal over de klimaatcrisis, net als de burgemeester van Londen [9],
en de ernst van de gevolgen voor huidige en toekomstige generaties Nederlanders?[10]

Het college erkent dat het creëren van draagvlak belangrijk is voor het verduurzamen van de stad. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het beleid en de uitvoering daarvan.

14. Kan de burgemeester toelichten hoeveel van uw werkbezoeken over de urgentie van de
klimaatcrisis gingen?

De wethouder duurzaamheid draagt primair binnen het college het belang van het bestrijden van
klimaatverandering uit.

15. Kan de burgemeester toelichten hoe volgens u het aantal bestuurlijke vliegreizen per jaar zich
verhoudt met de klimaatcrisis? Hoeveel uitstoot acht u redelijk nog toe te voegen aan de uitstoot
die u als bestuurder heeft gemaakt?

Het college zet in op zo weinig mogelijk vervoersbewegingen die een negatieve invloed hebben op het klimaat. Desalniettemin zijn vliegreizen niet altijd te vermijden.

16. Op welke manier zet de burgemeester zich als voorzitter van de VNG in om gemeenten te
ondersteunen bij het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering?

De VNG komt met regelmaat bijeen om belangrijke onderwerpen te bespreken, zo ook de
verduurzamingopgave. Wethouder Kapteijns heeft zitting in de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu van de VNG.

17. Hoe agendeert de burgemeester de klimaatcrisis in uw rol als co-president United Cities and
Local Governments?

De rol als co-president van United Cities and Local Governments vervult de burgemeester vanuit de VNG.

18. Wat zegt de burgemeester binnen uw rol als co-president United Cities and Local Governments
tegen steden die nu al lijden onder dodelijke rampen als gevolg van de klimaatcrisis, terwijl de
stad waarvan u burgemeester bent de eigen klimaatdoelen niet gaat halen?

Het college draagt uit dat elke stap naar verduurzaming er één is naar het einddoel. Het tempo wordt mede bepaald door factoren buiten een gemeentelijke organisatie of de invloed van het college.

19. Heeft de burgemeester door dat niet alleen de klimaatcrisis een groot risico is voor het leefbaar
houden van de aarde, maar dat hetzelfde ook geldt voor de natuurcrisis? [11] Kunt u toelichten
hoe vanuit de wetenschap gewezen wordt op de relatie tussen de klimaat- en de natuurcrisis,
dat deze crises in essentie met elkaar samenhangen en dat wanneer de natuurcrisis effectief
bestreden wordt, we daarmee ook klimaatcrisis bestrijden? [12]

Ja, het college erkent dat deze twee crisis met elkaar samenhangen. Het college heeft oog voor beide oplossingen in de uitvoering van het beleid.

20. Is de burgemeester persoonlijk bezorgd over de steeds groter wordende klimaatcrisis? Voelt u
even los van uw politieke verantwoordelijkheid – de dreiging van de klimaat- en natuurcrisis
als iets dat u in uw persoonlijke leven ook echt kan raken? Kunt u daarop reflecteren?

De uitvoering van het beleid van het college is gebaseerd op feitelijke inzichten en niet op persoonlijke inzichten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,

Ilma Merx Robert van Asten