Schrif­te­lijke vragen Er is geen planeet B


Indiendatum: 12 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vandaag is het Dutch Overshoot Day. Als iedereen zou leven zoals we dat in Nederland doen, zou vandaag de grens van wat de Aarde ons in een jaar aan grondstoffen kan bieden bereikt zijn. Elk jaar is deze dag eerder. Eerder deze maand luidde de IPCC wederom de alarmklok in een nieuw klimaatrapport. De klimaatcrisis vraagt om radicale verandering, ook in de politiek en het bestuur.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan de burgemeester zich voorstellen dat ontzettend veel mensen zich grote zorgen maken over de klimaatcrisis? Heeft u begrip voor hun wanhoop en boosheid, aangezien de overheid waaronder de gemeente Den Haag volstrekt te weinig doet om de klimaatcrisis te bestrijden, terwijl tegelijkertijd de klimaatcrisis steeds ernstiger en onomkeerbare vormen aanneemt?[1][2]

 2. Wat zegt de burgemeester tegen burgers en wetenschappers die bestuurlijk Nederland er terecht op aanspreken dat de klimaatdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld niet eens voldoende zijn om zich aan de belofte te houden die Nederland zelf heeft gemaakt met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en het daaruit voortvloeiende Haags Klimaatpact?[3]

 3. Heeft de burgemeester gezien dat Nederlandse klimaatwetenschappers al ontzettend lang pleiten voor veel meer actie, maar dat zij het gevoel hebben dat de politiek hun oproepen telkens naast zich neerlegt?[4] Wat wilt u tegen deze wetenschappers zeggen?

 4. Heeft de burgemeester kennis genomen van het laatste IPCC rapport [5]? Wat vindt u ervan dat mensen geboren in 2020 een zeer grote kans hebben in een catastrofale wereld oud te worden, vergeleken met mensen die in 1961 geboren zijn [6]? Hoe reflecteert u op het verschil van geboortejaar van uw generatie richting mensen die nu geboren worden?

 5. Hoe duidt de burgemeester de oproep van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties dat “het tijd is om te stoppen met de medogenloze en zinloze strijd tegen de natuur en de duurzame toekomst te leveren die het klimaat nodig heeft, en onze kinderen en kleinkinderen verdienen”[7]? Op welke manier gaat u als hoeder van de lokale democratie en de bestuurlijke integriteit hier gevolg aan geven? [8]

 6. Erkent de burgemeester dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van het Haagse gemeentebestuur het beschermen van het welzijn en de gezondheid van de eigen burgers is? Erkent u dat wanneer de aarde steeds verder opwarmt, u deze verantwoordelijkheid niet meer kunt waarmaken?

 7. Denkt de burgemeester dat een ordentelijk verloop van het maatschappelijk leven in de openbare ruimte mogelijk is bij een zeespiegelstijging van meer dan een meter aan het eind van deze eeuw? Zo niet, op welke manier geeft u dan invulling aan uw verantwoordelijkheid om een veilige leefomgeving aan Haagse burgers te bieden? Denkt u hierbij ook aan mensen die nu jong zijn?

 8. Op welke manier vervult u uw taak als burgemeester uit artikel 170 van de Gemeentewet “een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten” als het gaat om het gemeentelijk klimaatbeleid? Bent u van mening dat er sprake is van tijdige voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid?

 9. Beschouwt de burgemeester een klimaatneutraal 2030 als een willekeurig beleidsdoel? Wat voorziet u eigenlijk voor scenario als we dat in Den Haag niet halen?

 10. Hoe wilt de burgemeester de klimaatcrisis een rol geven in het voorzitten van de collegevergaderingen en de raadsvergaderingen? Ziet u ruimte om bijvoorbeeld frequent te rapporteren over hoe de gemeente invulling geeft aan de crisisaanpak, zoals bijvoorbeeld u de gemeentelijke communicatie intensiveerde ten tijde van covid-19? Of vindt u het opportuun de ernst van de situatie te blijven negeren?

 11. Is de burgemeester in het kader van de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid bereid om al het beleid te toetsen op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf, waarin de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven. Zo niet, hoe dan?

 12. Hoe wil de burgemeester de klimaatcrisis integreren in uw rol als ‘burgervader’? Wat biedt u inwoners die zich oprecht zorgen maken over de klimaatcrisis?

 13. Erkent de burgemeester dat draagvlak creëren voor stevige klimaatmaatregelen begint met het schetsen van het eerlijke verhaal over de klimaatcrisis, net als de burgemeester van Londen [9], en de ernst van de gevolgen voor huidige en toekomstige generaties Nederlanders?[10]

 14. Kan de burgemeester toelichten hoeveel werkbezoeken over de urgentie van de klimaatcrisis gingen?

 15. Kan de burgemeester toelichten hoe volgens u het aantal bestuurlijke vliegreizen per jaar zich verhoudt met de klimaatcrisis? Hoeveel uitstoot acht u redelijk nog toe te voegen aan de uitstoot die u als bestuurder heeft gemaakt?

 16. Op welke manier zet de burgemeester zich als voorzitter van de VNG in om gemeenten te ondersteunen bij het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering?

 17. Hoe agendeert de burgemeester de klimaatcrisis in zijn rol als co-president United Cities and Local Governments?

 18. Wat zegt de burgemeester binnen zijn rol als co-president United Cities and Local Governments tegen steden die nu al lijden onder dodelijke rampen als gevolg van de klimaatcrisis, terwijl de stad waarvan u burgemeester bent de eigen klimaatdoelen niet gaat halen?

 19. Heeft de burgemeester door dat niet alleen de klimaatcrisis een groot risico is voor het leefbaar houden van de aarde, maar dat hetzelfde ook geldt voor de natuurcrisis? [11] Kunt u toelichten hoe vanuit de wetenschap gewezen wordt op de relatie tussen de klimaat- en de natuurcrisis, dat deze crises in essentie met elkaar samenhangen en dat wanneer de natuurcrisis effectief bestreden wordt, we daarmee ook klimaatcrisis bestrijden? [12]

 20. Is de burgemeester persoonlijk bezorgd over de steeds groter wordende klimaatcrisis? Voelt u – even los van uw politieke verantwoordelijkheid – de dreiging van de klimaat- en natuurcrisis als iets dat u in uw persoonlijke leven ook echt kan raken? Kunt u daarop reflecteren?

Robert Barker

Partij voor de Dieren