Schrif­te­lijke vragen Haags voed­sel­beleid


Indiendatum: 11 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Voedselraad heeft met het college en de raad een discussiepaper gedeeld, als aanzet voor het gesprek over de actualisering van het Haags voedselbeleid (bijlage 1). Hierin doen zij een reeks aanbevelingen voor het bevorderen van het aanbod van gezond en duurzaam voedsel in de stad.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college op hoofdlijnen reageren op dit discussiepaper?

2) Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat het tijd is om menselijke (voedsel)systemen aan te passen aan de realiteit van de aarde en niet andersom?

3) Onderschrijft het college het sociale aspect van een lokale voedselvoorziening, bijvoorbeeld stadslandbouw?

4) Kan het college aangeven op welke manier de aanbevelingen van de Voedselraad mee worden genomen in de actualisering van de voedselstrategie?

5) Op welke manier ondersteunt de gemeente bestaande en nieuwe initiatieven rondom duurzame en gezonde voeding?

6) Kan het college aangeven hoe zij aankijken tegen het uitbreiden van composteringsinitiatieven?

7) Kan het college aangeven welk aandeel van het aanbod bij de gemeente en gemeentelijke instellingen plantaardig is?

8) Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat reclames voor ongezond voedsel, zoals vleesproducten, averechts werken en tegengegaan dienen te worden, naar voorbeeld van Haarlem en Noord-Holland?

In het discussiepaper wordt ook het belang van educatie en scholen benadrukt. Ze stellen voor om gezond ontbijt en lunch aan te bieden en schooltuinen aan te leggen. Eind 2022 opende een eerste Tiny Forest bij de De La Rey school.

9) Kan het college aangeven of er plannen zijn om meer Tiny Forests aan te leggen in samenwerking met scholen? Zo ja, wat is de stand van zaken van deze plannen?

10) Welke mogelijkheden ziet het college om te sturen in het aanbod van (fastfood) voedsel in de stad naast de net gepubliceerde inperking van fastfoodrestaurants op bepaalde plekken (RIS313176)?

11) Is het college bereid om bij de Rijksoverheid te pleiten voor het beprijzen van de schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu van voedselproducten?

De raad heeft in 2019 het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ (RIS302821) aangenomen. Hiermee werd voedsel een onderdeel van de Programmabrief Duurzaamheid. Deze programmabrief wordt nu vervangen door de werkagenda’s.

12) Kan het college per dictumpunt aangeven wat de stand van zaken is rond het uitvoeren van dit raadsbesluit?

13) Kan het college een overzicht geven van de acties die dit jaar in gang worden gezet op het gebied van het stimuleren van duurzaam voedsel?

14) Op welke manier wordt structureel invulling gegeven aan het informeren van de raad over de voortgang van de acties rondom het voedselbeleid binnen de nieuwe werkagenda’s?

Robert Barker

Partij voor de DierenIndiendatum: 11 apr. 2023
Antwoorddatum: 7 jun. 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 7 april 2023 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Haagse Voedselraad (HVR) heeft met het college en de raad een discussiepaper gedeeld, als aanzet voor het gesprek over de actualisering van het Haags voedselbeleid (bijlage 1). Hierin doen zij een reeks aanbevelingen voor het bevorderen van het aanbod van gezond en duurzaam voedsel in de stad.

1. Kan het college op hoofdlijnen reageren op dit discussiepaper?

Het college vindt de aanbevelingen uit de discussiepaper van de HVR zeer waardevol. Net als de HVR hecht het college aan een duurzaam, gezond en sociaal Den Haag. Naast de inzet op mobiliteit-, grondstof- en energietransitie is daarmee de inzet op de voedseltransitie ook van belang. De HVR vindt participatie, een gezonde voedselomgeving, een duurzame voedselproductie, het belang van korte ketens en circulaire economie en innovatief ondernemerschap belangrijke thema’s hiervoor. De HVR vraagt onder andere om het stimuleren van voedseleducatie, kooklessen, de mogelijkheid tot schooltuinen dichtbij of op het schoolplein, groene buurttuinen en een voedselteam bij de gemeente. Het college verkent deze aanbevelingen en zal deze betrekken bij de actualisatie van de voedselstrategie.

2. Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat het tijd is om menselijke (voedsel)systemen aan te passen aan de realiteit van de aarde en niet andersom?

Het college begrijpt de zienswijze van de HVR en begrijpt dat de HVR het voedselsysteem wil aanpassen, omdat dit belangrijk is voor milieu, flora en fauna.

3. Onderschrijft het college het sociale aspect van een lokale voedselvoorziening, bijvoorbeeld stadslandbouw?

Het college onderschrijft dit. De GGD gaat onderzoeken of dit aspect meetbaar gemaakt kan worden. Dit onderzoek wordt gedaan bij een nieuwe buurttuin in de Schilderswijk.

4. Kan het college aangeven op welke manier de aanbevelingen van de Voedselraad mee worden genomen in de actualisering van de voedselstrategie?

Zie ook het antwoord op vraag 1. De gemeente is in gesprek met een afvaardiging van de HVR hoe we deze aanbevelingen kunnen meenemen in de actualisering van de voedselstrategie.

5. Op welke manier ondersteunt de gemeente bestaande en nieuwe initiatieven rondom duurzame en gezonde voeding?

Het college ondersteunt initiatieven en onderneemt activiteiten op verschillende onderdelen: Educatie over voedsel door o.a. Natuur en Milieu Educatie en GGD, ondersteuning voedselinitiatieven (stad en regio) en ondernemers en via de voorbeeldrol. Voor initiatieven die de gemeente ondersteunt, zie het hoofdstuk grondstoffen in de voortgangsbrief Duurzaamheid 2022 RIS315401. Dit conform het raadsbesluit horende bij het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; een tandje erbij’. Bij de actualisatie van de voedselstrategie komen de bestaande en nieuwe activiteiten aan bod. Zie ook de beantwoording van vraag 10.

6. Kan het college aangeven hoe zij aankijken tegen het uitbreiden van composteringsinitiatieven?

Dit gaat het college onderzoeken via de werkagenda circulaire economie. Uiteraard kan iedereen nu ook al aan de slag; zie bijvoorbeeld Wormenhotels (milieueducatiedenhaag.nl) of tips over zelf composteren. Daarnaast kan je in sommige wijken een gft-container krijgen en om je afval te scheiden en te laten ophalen op bepaalde dagen. Welke manier van inzamelen in een buurt van toepassing is staat op de website van de gemeente Den Haag. Van een deel van het ingezamelde gft wordt dan compost en/of biogas gemaakt.

7. Kan het college aangeven welk aandeel van het aanbod bij de gemeente en gemeentelijke instellingen plantaardig is?

Op dit moment bestaat het assortiment bij de bedrijfsrestaurants van het Spui, de Leyweg en de bestelde producten van de banquetingmap (lunch, borrels, etc.) uit circa 46% vegetarisch, 16% plantaardig/veganistisch, 16% biologisch, 12% Fairtrade en 10% vlees/vis.

8. Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat reclames voor ongezond voedsel, zoals vleesproducten, averechts werken en tegengegaan dienen te worden, naar voorbeeld van Haarlem en Noord-Holland?

Het reclamebeleid wordt momenteel geactualiseerd. In de huidige reclamecontracten volgen we de landelijke richtlijnen van de Stichting Reclame Code (SRC). De verwachting is dat het concept reclamebeleid dit jaar gereed is.

In het discussiepaper wordt ook het belang van educatie en scholen benadrukt. Ze stellen voor om gezond ontbijt en lunch aan te bieden en schooltuinen aan te leggen. Eind 2022 opende een eerste Tiny Forest bij de De La Rey school.

9. Kan het college aangeven of er plannen zijn om meer Tiny Forests aan te leggen in samenwerking met scholen? Zo ja, wat is de stand van zaken van deze plannen?

In de Nota Stadsbomen RIS307827 is het doel gesteld 5% meer kroonoppervlak te realiseren. We willen meer blad voor de stad. Het realiseren van meer Haagse bosjes, waar Tiny Forests onder vallen, draagt bij aan dit doel. Op pagina 49 van de nota wordt dit beschreven. Het college staat dan ook open voor dergelijke initiatieven vanuit de scholen. In Wijkpark De Verademing is het Spiraalbos aangelegd, groen in de vorm van een spiraal. Leerlingen van De Klimop en buurtbewoners hielpen met de aanplant van bomen, struiken en bloembollen. Op het Beijersveld is een Tiny-Forest aangelegd samen met De La Reyschool. Het college staat open voor dergelijke initiatieven.

Zo kunnen schoolpleinen groen of groen-blauw worden (zie o.a. RIS304176). Sinds 2019 kunnen schoolbesturen een gemeentelijke bijdrage voor ontwerpkosten voor een groen-blauw schoolplein aanvragen.

10. Welke mogelijkheden ziet het college om te sturen in het aanbod van (fastfood) voedsel in de stad naast de net gepubliceerde inperking van fastfoodrestaurants op bepaalde plekken (RIS313176)?

Het college lobbyt samen met de G4 en andere partijen om de btw op groente en fruit af te schaffen en voor landelijke juridische instrumentaria om te kunnen sturen op een gezondere voedselomgeving.

Daarnaast werken we aan meer bewustwording bij de inwoners van Den Haag, bijvoorbeeld via de activiteiten van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) maar ook via de workshop ‘goed eten voor weinig geld’ met een financieel trainer en een diëtiste. Ook is er een supermarktsafari waar geïnteresseerden aan mee kunnen doen. Tijdens een supermarkttour krijgen deelnemers opdrachten, om zo stapsgewijs gezonder te gaan eten.

11. Is het college bereid om bij de Rijksoverheid te pleiten voor het beprijzen van de schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu van voedselproducten?

Zie het antwoord op vraag 10.

De raad heeft in 2019 het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ (RIS302821) aangenomen. Hiermee werd voedsel een onderdeel van de Programmabrief Duurzaamheid. Deze programmabrief wordt nu vervangen door de werkagenda’s.

12. Kan het college per dictumpunt aangeven wat de stand van zaken is rond het uitvoeren van dit raadsbesluit?

Bij de actualisatie van de voedselstrategie wordt de uitvoering en monitoring meegenomen in de geest van dit raadbesluit horende bij het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’.

Hieronder een reactie per dictum.

I. Duurzaam voedsel op te nemen als onderdeel van de duurzaamheidsambities;

Het onderwerp duurzaam voedsel wordt onderdeel van de ambities die bij de actualisatie van de voedselstrategie horen.

II. Duurzaam voedsel blijvend op te nemen als onderdeel van de jaarlijkse Programmabrief Duurzaamheid en daarmee ook als onderdeel van de jaarlijkse Voortgangsbrief Duurzaamheid;

Bij de actualisatie van de voedselstrategie wordt het proces en de vorm van informeren meegenomen.

III. In vervolg op de gemeentelijke voedselstrategie in de programmabrief duurzaamheid 2020 de volgende punten toe te voegen en concreet te maken waar deze nog niet zijn genoemd:

Bij de actualisatie van de voedselstrategie wordt het stimuleren van duurzaam en gezond voedsel en bijhorende initiatieven meegenomen. Alle artikel a t/m h zullen daarbij meegenomen worden.

In de programmabegroting 2023 zijn activiteiten benoemd, denk aan de duurzaamheidskringen, de subsidieregeling Duurzame Wijkactie, de activiteiten van het stadslandbouwloket en de lessen en activiteiten van Natuur en Milieu Educatie, zoals schooltuinieren, de smakelijke moestuin en de week tegen voedselverspilling. Ook ondersteunt het college de HVR en Ons eten.

IV. Samenwerking binnen de regio, provincie en rijk op het gebied van duurzaam voedsel waar mogelijk te initiëren en te stimuleren.

Via onder andere de citydeal gezonde en duurzame voedselomgeving werken we samen met andere gemeenten, het rijk en provincie Zuid-Holland. Met de partners van Greenport, Groen Fonds MiddenDelfland en North Sea Farmers wordt ook aan de voedseltransitie gewerkt.

13. Kan het college een overzicht geven van de acties die dit jaar in gang worden gezet op het gebied van het stimuleren van duurzaam voedsel?

Zie beantwoording van vraag 10 en vraag 12. Bij de actualisatie van de voedselstrategie wordt het stimuleren van duurzaam voedsel en bijhorende (nieuwe) activiteiten meegenomen.

14. Op welke manier wordt structureel invulling gegeven aan het informeren van de raad over de voortgang van de acties rondom het voedselbeleid binnen de nieuwe werkagenda’s?

Bij de actualisatie van de voedselstrategie wordt op het proces en de vorm van informeren richting de gemeenteraad ingegaan.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretarisde burgemeester
Ilma MerxJan van Zanen