Schrif­te­lijke vragen Haags voed­sel­beleid


Indiendatum: 11 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Voedselraad heeft met het college en de raad een discussiepaper gedeeld, als aanzet voor het gesprek over de actualisering van het Haags voedselbeleid (bijlage 1). Hierin doen zij een reeks aanbevelingen voor het bevorderen van het aanbod van gezond en duurzaam voedsel in de stad.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college op hoofdlijnen reageren op dit discussiepaper?

2) Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat het tijd is om menselijke (voedsel)systemen aan te passen aan de realiteit van de aarde en niet andersom?

3) Onderschrijft het college het sociale aspect van een lokale voedselvoorziening, bijvoorbeeld stadslandbouw?

4) Kan het college aangeven op welke manier de aanbevelingen van de Voedselraad mee worden genomen in de actualisering van de voedselstrategie?

5) Op welke manier ondersteunt de gemeente bestaande en nieuwe initiatieven rondom duurzame en gezonde voeding?

6) Kan het college aangeven hoe zij aankijken tegen het uitbreiden van composteringsinitiatieven?

7) Kan het college aangeven welk aandeel van het aanbod bij de gemeente en gemeentelijke instellingen plantaardig is?

8) Is het college het met de Haagse Voedselraad eens dat reclames voor ongezond voedsel, zoals vleesproducten, averechts werken en tegengegaan dienen te worden, naar voorbeeld van Haarlem en Noord-Holland?

In het discussiepaper wordt ook het belang van educatie en scholen benadrukt. Ze stellen voor om gezond ontbijt en lunch aan te bieden en schooltuinen aan te leggen. Eind 2022 opende een eerste Tiny Forest bij de De La Rey school.

9) Kan het college aangeven of er plannen zijn om meer Tiny Forests aan te leggen in samenwerking met scholen? Zo ja, wat is de stand van zaken van deze plannen?

10) Welke mogelijkheden ziet het college om te sturen in het aanbod van (fastfood) voedsel in de stad naast de net gepubliceerde inperking van fastfoodrestaurants op bepaalde plekken (RIS313176)?

11) Is het college bereid om bij de Rijksoverheid te pleiten voor het beprijzen van de schadelijke gevolgen voor gezondheid en milieu van voedselproducten?

De raad heeft in 2019 het initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ (RIS302821) aangenomen. Hiermee werd voedsel een onderdeel van de Programmabrief Duurzaamheid. Deze programmabrief wordt nu vervangen door de werkagenda’s.

12) Kan het college per dictumpunt aangeven wat de stand van zaken is rond het uitvoeren van dit raadsbesluit?

13) Kan het college een overzicht geven van de acties die dit jaar in gang worden gezet op het gebied van het stimuleren van duurzaam voedsel?

14) Op welke manier wordt structureel invulling gegeven aan het informeren van de raad over de voortgang van de acties rondom het voedselbeleid binnen de nieuwe werkagenda’s?

Robert Barker

Partij voor de Dieren