Schrif­te­lijke vragen Fiets­vlonders in Haagse wijken


Indiendatum: jun. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de zevende editie van het Nationaal Fietscongres heeft de inzending de fietsvlonder de Tour de Force Innovatieprijs 2018 gewonnen. Met het gebruik van kunststof fietsvlonders bekijkt de gemeente Rotterdam waar ruimte gecreëerd kan worden voor extra fietsrekken. Op de vlonders zijn 10 fietsrekken gemonteerd. Als uit praktijk blijkt dat de fietsvlonders goed gebruikt worden en klachten uitblijven, dan wordt de autoparkeerplaats getransformeerd tot permanente fietsrekken. [1] De gemeente Rotterdam heeft de fietsvlonders inmiddels ook ingezet om te verkennen of er plek is voor groenvoorzieningen en speelplekken. Ook vindt het initiatief al navolging in andere gemeenten, zoals Amsterdam.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het fietsparkeerproject ‘de fietsvlonders’ van de gemeente Rotterdam?

2) Wat vindt het college van het project fietsvlonders?

In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven te gaan experimenteren met vergelijkbare initiatieven als leefstraten en vrijstraten.

3) Is het college met mijn fractie van mening dat de fietsvlonders kunnen helpen bij het realiseren van meer fietsparkeerplekken in gestapelde wijken? Zo nee, waarom niet?

4) Is het college bereid om in wijken waar meer behoefte is aan fietsparkeerplekken de fietsvlonders in te zetten? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om het voorbeeld van de gemeente Rotterdam te volgen en de platforms ook in te zetten om locaties voor groenvoorzieningen en speelplekken in wijken te verkennen? Zo nee, waarom niet?

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] https://www.gemeente.nu/ruimte...

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 31 jul. 2018

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 28 juni 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens de zevende editie van het Nationaal Fietscongres heeft de inzending de fietsvlonder de Tour de Force Innovatieprijs 2018 gewonnen. Met het gebruik van kunststof fietsvlonders bekijkt de gemeente Rotterdam waar ruimte gecreëerd kan worden voor extra fietsrekken. Op de vlonders zijn 10 fietsrekken gemonteerd. Als uit de praktijk blijkt dat de fietsvlonders goed gebruikt worden en klachten uitblijven, dan wordt de autoparkeerplaats getransformeerd tot permanente fietsrekken. De gemeente Rotterdam heeft de fietsvlonders inmiddels ook ingezet om te verkennen of er plek is voor groenvoorzieningen en speelplekken. Ook vindt het initiatief al navolging in andere gemeenten, zoals Amsterdam.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het fietsparkeerproject ‘de fietsvlonders’ van de gemeente Rotterdam?

Ja, het college kent dit project.

2. Wat vindt het college van het project fietsvlonders? In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven te gaan experimenteren met vergelijkbare initiatieven als leefstraten en vrijstraten.

Het college vindt de inzet van fietsvlonders in Rotterdam interessant genoeg om deze pilot te volgen. Fietsvlonders zijn wellicht toepasbaar voor het bieden van extra fietsparkeercapaciteit in tijdelijke situaties, zoals in geval van pilots met vrijstraten en leefstraten maar ook bij evenementen. Wij nemen dan ook graag kennis van de bevindingen vanuit de gemeente Rotterdam.

3. Is het college met mijn fractie van mening dat de fietsvlonders kunnen helpen bij het realiseren van meer fietsparkeerplekken in gestapelde wijken? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat fietsvlonders mogelijk tijdelijk in te zetten zijn in wijken met veel gestapelde woningen om te onderzoeken of er voldoende behoefte en draagvlak is voor het definitief opheffen van een parkeerplaats voor de realisatie van fietsparkeervoorzieningen.

4. Is het college bereid om in wijken waar meer behoefte is aan fietsparkeerplekken de fietsvlonders in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college gaat de mogelijkheid onderzoeken om een pilot te houden met fietsvlonders in woonstraten met een groot tekort aan fietsparkeervoorzieningen.

5. Is het college bereid om het voorbeeld van de gemeente Rotterdam te volgen en de platforms ook in te zetten om locaties voor groenvoorzieningen en speelplekken in wijken te verkennen? Zo nee, waarom niet?

Het college ziet hiervoor zeker de mogelijkheden en wil onderzoeken waar en onder welke voorwaarden vlonders kunnen worden ingezet voor het versterken van de kwaliteit van de buitenruimte en het bieden van tijdelijke aanvullende fietsparkeervoorzieningen. Zo wordt er gekeken of de vlonders toepasbaar zijn in de pilot met Vrijstraten in Den Haag. De ervaringen van de gemeente Rotterdam met de inzet van vlonders zullen hierbij worden meegenomen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Peter Hennephof
de locoburgemeester,
Richard de Mos

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Haags gft-afval in de vuilverbranding

Lees verder

Schriftelijke vragen Sloop monument en bomenkap aan Plein 1813

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer