Schrif­te­lijke vragen Gevolgen padel in Maria­hoeve


Indiendatum: 1 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op verschillende momenten is in de raad gesproken over padel en over de overlast voor omwonenden en voor dieren. Nu zijn er nieuwe plannen voor 7 padelbanen in Mariahoeve. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de plannen voor de aanleg van de padelbanen in Mariahoeve?

  2. In hoeverre heeft het college ervoor zorggedragen dat omwonenden en natuurverenigingen betrokken zijn bij deze plannen?

Voor het plan voor 4 padelbanen aan het Kleine Loo 12 is op 9 augustus een vergunning verleend. De padelbanen bevinden zich dichtbij woningen en een ecologische zone.

3. Wie is de eigenaar van de grond waarop de banen komen?

4. Op hoeveel meter staan de dichtstbijzijnde woningen bij de padelbanen in Kleine Loo 12? Is dit minder dan de 200 meter die de Nederlandse Stichting Geluidshinder als richtlijn stelt?

5. Kan het college aangeven welke maatregelen getroffen worden om het geluid voor omwonenden te beperken?

6. Op hoeveel meter van de Britse school bevinden de padelbanen aan het Kleine Loo 12 zich?

7. Aangezien de Britse school veel dichterbij is dan 200 meter: welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de leerlingen? Kan het college aangeven welke maatregelen worden getroffen om het geluid voor leerlingen te beperken?

8. Kan het college aangeven of een geluidspredictieonderzoek uitgevoerd is, zoals vastgelegd per motie (RIS311599)? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

9. Kan het college toelichten waarom in de verstrekte vergunning niets over geluid is opgenomen?

10. Is onderzocht wat de gevolgen voor de naastgelegen ecologische zones is? Is hierbij ingegaan op geluid, licht en het effect van de glazen wanden? Zo niet, waarom niet?

11. Is een natuuronderzoek verricht? Is bijvoorbeeld onderzocht of er in de buurt vogels broeden of vleermuizen aanwezig zijn? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

12. Kan het college aangeven in hoeverre invulling is gegeven aan de motie Laat de padelbanen geen kerkhof worden (RIS312321)? Gaat het college dit nog doen?

13. Welke maatregelen worden bij deze padelbanen genomen om dier en natuur te beschermen?

14. Kan het college aangeven of voor deze plannen bomen worden gekapt of ander groen verdwijnt?

Op 22 juli is een aanvraag gedaan voor nog eens 3 padelbanen bij het Kleine Loo 1.

15. Wie is de eigenaar van de grond waarop de banen komen?

16. Op hoeveel meter staan de dichtsbijzijnde woningen bij de padelbanen in Kleine Loo 1? Is dit minder dan de 200 meter die de geluidshinderstichting als richtlijn stelt?

17. Kan het college aangeven welke maatregelen getroffen worden om het geluid voor omwonenden te beperken?

18. Is een geluidspredictieonderzoek uitgevoerd voor dit project, zoals vastgelegd per motie (RIS311599)?

19. Is onderzocht wat de gevolgen van de naastgelegen ecologische zones is? Kan hierbij worden ingegaan op geluid, licht en de glazen wanden?

20. Is een natuuronderzoek verricht? Is bijvoorbeeld onderzocht of er in de buurt vogels broeden of vleermuizen aanwezig zijn? Zo ja, kan het college dit delen?

21. In hoeverre is invulling gegeven aan de motie Laat de padelbanen geen kerkhof worden (RIS312321)?

22. Welke maatregelen worden bij deze padelbanen genomen om dier en natuur te beschermen?

23. Kan het college wachten met het afgeven van een mogelijke vergunning totdat de raad over deze vragen heeft kunnen spreken?

24. Kan het college aangeven of voor deze plannen bomen worden gekapt of ander groen verdwijnt?

Rond de twee padelbanen liggen meerdere stroken van de ecologische zone. Deze loopt achter woningen, tennisbanen en de Britse school.

25. Wat doet het college om de kwaliteit van deze zone te beschermen?

26. Hoe zorgt het college ervoor dat mensen die omliggende percelen bezitten de zone niet aantasten?

27. Specifiek hebben we zorgen over het effect van de nieuwe bouwwerken, kades en asfaltering van het groen ter hoogte van Haverkamp 15 en 17. Kan het college aangeven in hoeverre dit is toegestaan en welk effect dit heeft op de natuur en waterhuishouding?

28. Kunnen deze vragen door het college worden beantwoord voor de commissiebehandeling op 21 september 2022?

Robert Barker
Partij voor de Dieren