Schrif­te­lijke vragen Gevolgen padel in Maria­hoeve


Indiendatum: 1 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op verschillende momenten is in de raad gesproken over padel en over de overlast voor omwonenden en voor dieren. Nu zijn er nieuwe plannen voor 7 padelbanen in Mariahoeve. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de plannen voor de aanleg van de padelbanen in Mariahoeve?

  2. In hoeverre heeft het college ervoor zorggedragen dat omwonenden en natuurverenigingen betrokken zijn bij deze plannen?

Voor het plan voor 4 padelbanen aan het Kleine Loo 12 is op 9 augustus een vergunning verleend. De padelbanen bevinden zich dichtbij woningen en een ecologische zone.

3. Wie is de eigenaar van de grond waarop de banen komen?

4. Op hoeveel meter staan de dichtstbijzijnde woningen bij de padelbanen in Kleine Loo 12? Is dit minder dan de 200 meter die de Nederlandse Stichting Geluidshinder als richtlijn stelt?

5. Kan het college aangeven welke maatregelen getroffen worden om het geluid voor omwonenden te beperken?

6. Op hoeveel meter van de Britse school bevinden de padelbanen aan het Kleine Loo 12 zich?

7. Aangezien de Britse school veel dichterbij is dan 200 meter: welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de leerlingen? Kan het college aangeven welke maatregelen worden getroffen om het geluid voor leerlingen te beperken?

8. Kan het college aangeven of een geluidspredictieonderzoek uitgevoerd is, zoals vastgelegd per motie (RIS311599)? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

9. Kan het college toelichten waarom in de verstrekte vergunning niets over geluid is opgenomen?

10. Is onderzocht wat de gevolgen voor de naastgelegen ecologische zones is? Is hierbij ingegaan op geluid, licht en het effect van de glazen wanden? Zo niet, waarom niet?

11. Is een natuuronderzoek verricht? Is bijvoorbeeld onderzocht of er in de buurt vogels broeden of vleermuizen aanwezig zijn? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

12. Kan het college aangeven in hoeverre invulling is gegeven aan de motie Laat de padelbanen geen kerkhof worden (RIS312321)? Gaat het college dit nog doen?

13. Welke maatregelen worden bij deze padelbanen genomen om dier en natuur te beschermen?

14. Kan het college aangeven of voor deze plannen bomen worden gekapt of ander groen verdwijnt?

Op 22 juli is een aanvraag gedaan voor nog eens 3 padelbanen bij het Kleine Loo 1.

15. Wie is de eigenaar van de grond waarop de banen komen?

16. Op hoeveel meter staan de dichtsbijzijnde woningen bij de padelbanen in Kleine Loo 1? Is dit minder dan de 200 meter die de geluidshinderstichting als richtlijn stelt?

17. Kan het college aangeven welke maatregelen getroffen worden om het geluid voor omwonenden te beperken?

18. Is een geluidspredictieonderzoek uitgevoerd voor dit project, zoals vastgelegd per motie (RIS311599)?

19. Is onderzocht wat de gevolgen van de naastgelegen ecologische zones is? Kan hierbij worden ingegaan op geluid, licht en de glazen wanden?

20. Is een natuuronderzoek verricht? Is bijvoorbeeld onderzocht of er in de buurt vogels broeden of vleermuizen aanwezig zijn? Zo ja, kan het college dit delen?

21. In hoeverre is invulling gegeven aan de motie Laat de padelbanen geen kerkhof worden (RIS312321)?

22. Welke maatregelen worden bij deze padelbanen genomen om dier en natuur te beschermen?

23. Kan het college wachten met het afgeven van een mogelijke vergunning totdat de raad over deze vragen heeft kunnen spreken?

24. Kan het college aangeven of voor deze plannen bomen worden gekapt of ander groen verdwijnt?

Rond de twee padelbanen liggen meerdere stroken van de ecologische zone. Deze loopt achter woningen, tennisbanen en de Britse school.

25. Wat doet het college om de kwaliteit van deze zone te beschermen?

26. Hoe zorgt het college ervoor dat mensen die omliggende percelen bezitten de zone niet aantasten?

27. Specifiek hebben we zorgen over het effect van de nieuwe bouwwerken, kades en asfaltering van het groen ter hoogte van Haverkamp 15 en 17. Kan het college aangeven in hoeverre dit is toegestaan en welk effect dit heeft op de natuur en waterhuishouding?

28. Kunnen deze vragen door het college worden beantwoord voor de commissiebehandeling op 21 september 2022?

Robert Barker
Partij voor de DierenIndiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 9 nov. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 1 september 2022 een brief met daarin achtentwintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op verschillende momenten is in de raad gesproken over padel en over de overlast voor omwonenden en voor dieren. Nu zijn er nieuwe plannen voor 7 padelbanen in Mariahoeve. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de plannen voor de aanleg van de padelbanen in Mariahoeve?
Ja, wij zijn bekend met deze plannen.

2) In hoeverre heeft het college ervoor zorggedragen dat omwonenden en natuurverenigingen betrokken zijn bij deze plannen?
Het college heeft geen communicatie georganiseerd naar omwonenden of natuurverenigingen. Dat is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het betreft een reguliere aanvraag om omgevingsvergunning die past in het bestemmingsplan. Communicatie van het college zou ook onjuiste verwachtingen kunnen oproepen, zie verder het antwoord op vraag 9.

De padelbanen worden aangelegd op gronden die nu in gebruik zijn als tennisbanen. Als de initiatiefnemer het gebruik wil wijzigen, is hij ook verantwoordelijk voor het informeren en eventueel betrekken van derden bij het bouwplan. Het college heeft wel de Omgevingsdienst Haaglanden (hierna: ODH) geïnformeerd over de op komst zijnde padelbanen, zodat zij kunnen beoordelen of hier andere vergunningen, toestemmingen of ontheffingen noodzakelijk zijn voor het hebben en gebruiken van padelbanen.

Voor het plan voor 4 padelbanen aan het Kleine Loo 12 is op 9 augustus een vergunning verleend. De padelbanen bevinden zich dichtbij woningen en een ecologische zone.

3) Wie is de eigenaar van de grond waarop de banen komen?
Gemeente Den Haag is eigenaar van de betreffende gronden. Vanuit die hoedanigheid is ook aan de initiatiefnemer meegegeven dat er voorwaarden gelden aan het verlenen van privaatrechtelijke toestemming voor padel, met name voorwaarden op het punt van geluid en natuur overeenkomstig de aangenomen motie: “Geef invulling aan de eigenaarsrol bij padel” (RIS313380).

4) Op hoeveel meter staan de dichtstbijzijnde woningen bij de padelbanen in Kleine Loo 12? Is dit
minder dan de 200 meter die de Nederlandse Stichting Geluidshinder als richtlijn stelt?

De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 50 meter van een padelbaan.

5) Kan het college aangeven welke maatregelen getroffen worden om het geluid voor
omwonenden te beperken?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De initiatiefnemer heeft een geluidsrapport laten opstellen.
Hieruit blijkt dat er maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de wettelijke geluidsnormen worden overschreden. Daarnaast moet er uiterlijk vier weken voor ingebruikname van de padelbanen een melding worden ingediend conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de te treffen maatregelen zodat de geluidsnormen niet worden overschreden.

6) Op hoeveel meter van de Britse school bevinden de padelbanen aan het Kleine Loo 12 zich?

De dichtstbijzijnde padelbaan ligt op circa 17 meter van de school.

7) Aangezien de Britse school veel dichterbij is dan 200 meter: welke gevolgen heeft deze
ontwikkeling voor de leerlingen? Kan het college aangeven welke maatregelen worden
getroffen om het geluid voor leerlingen te beperken?

De school is net als de omliggende woningen aan te merken als een geluidsgevoelig object op grond van de Wet geluidhinder. Dat betekent dat in de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, net als bij de omliggende woningen, ook in relatie tot de school moet worden aangegeven dat en op welke wijze aan de wettelijke geluidsnormen wordt voldaan.

8) Kan het college aangeven of een geluidspredictieonderzoek uitgevoerd is, zoals vastgelegd per
motie (RIS311599)? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

Ja, dat is uitgevoerd en het onderzoek is als bijlage bij deze brief meegestuurd.

9) Kan het college toelichten waarom in de verstrekte vergunning niets over geluid is opgenomen?

Geluid is geen toetsingsgrond volgens artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Dit artikel geldt voor aanvragen om omgevingsvergunning, die passen in het bestemmingsplan en bevat een gesloten stelsel van toetsings- en weigeringsgronden. Het geluid wordt beoordeling in de milieuprocedure, de melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

10) Is onderzocht wat de gevolgen voor de naastgelegen ecologische zones is? Is hierbij ingegaan op geluid, licht en het effect van de glazen wanden? Zo niet, waarom niet?

Nee, net als bij geluid maken de mogelijke gevolgen van de aanleg en het gebruik van padelbanen ten aanzien van licht in beginsel geen onderdeel uit van de beoordeling van de aanvraag om
omgevingsvergunning. Uitzondering is de situatie waarin er sprake is van vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming, omdat er mogelijk significante effecten zijn op beschermde soorten of een beschermd natuurgebied (Natura 2000, artikel 2.2aa Besluit omgevingsrecht). Daarvan is in dit geval geen sprake, omdat het sportterrein, ook waar de padelbanen zijn voorzien, in de huidige situatie al wordt verlicht via de lichtmasten die daar aanwezig zijn rond de tennisbanen.

11) Is een natuuronderzoek verricht? Is bijvoorbeeld onderzocht of er in de buurt vogels broeden of vleermuizen aanwezig zijn? Zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

Nee, ook een flora- en faunaonderzoek is bij dit plan niet aan de orde. Zie ook het antwoord op vraag 9 en 10.

12) Kan het college aangeven in hoeverre invulling is gegeven aan de motie Laat de padelbanen
geen kerkhof worden (RIS312321)? Gaat het college dit nog doen?

Naar aanleiding van deze motie wordt onder meer onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van
padelbanen voor natuur. Dit onderzoek is nodig om in gezamenlijkheid met andere partijen na te gaan welke maatregelen effectief zijn voor deze specifieke situatie. Zie verder het antwoord op vraag 9 en 10.

13) Welke maatregelen worden bij deze padelbanen genomen om dier en natuur te beschermen?

Uit het onderzoek over dit bouwplan volgt op dit moment niet dat er voor dier en natuur maatregelen moeten worden genomen. Dat kan nog wel blijken uit het onderzoek en de uitkomst van de motie zoals genoemd onder vraag 12. Als dat aan de orde is, wordt dat teruggekoppeld aan vergunninghouder om daar een nadere invulling aan te geven.

14) Kan het college aangeven of voor deze plannen bomen worden gekapt of ander groen
verdwijnt?

Voor de aanleg van deze padelbanen is het niet nodig om bomen te kappen of ander groen te
verwijderen. Op verzoek van de huurder van het terrein is er wel een vergunning verleend voor het
kappen van een berkenboom die in slechte staat is.

Op 22 juli is een aanvraag gedaan voor nog eens 3 padelbanen bij het Kleine Loo 1.
15) Wie is de eigenaar van de grond waarop de banen komen?

De gemeente is eigenaar van de betreffende gronden.

16) Op hoeveel meter staan de dichtsbijzijnde woningen bij de padelbanen in Kleine Loo 1? Is dit
minder dan de 200 meter die de geluidshinderstichting als richtlijn stelt?

De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 115 meter van een gevraagde padelbaan.

17) Kan het college aangeven welke maatregelen getroffen worden om het geluid voor
omwonenden te beperken?

De initiatiefnemer is gevraagd om de aanvraag aan te vullen. De aanvraag bevatte slechts een
situatietekening waarop de gevraagde padelbanen zijn aangegeven. Dat is onvoldoende om de
aanvraag te kunnen beoordelen aan de diverse toetsingsgronden die gelden voor een deze aanvraag. Er is geen gehoor aan gegeven aan het verzoek om de aanvraag aan te vullen. De aanvraag is daarom op 5 oktober 2022 buiten behandeling gesteld. Verder is vanuit de rol van de gemeente als verhuurder van de grond ook aan de initiatiefnemer meegegeven dat er voorwaarden gelden aan het verlenen van privaatrechtelijke toestemming voor padel.

18) Is een geluidspredictieonderzoek uitgevoerd voor dit project, zoals vastgelegd per motie
(RIS311599)?

Nee dit onderzoek is niet aangeleverd. Zie ook het antwoord op vraag 17.

19) Is onderzocht wat de gevolgen van de naastgelegen ecologische zones is? Kan hierbij worden
ingegaan op geluid, licht en de glazen wanden?

Nee, dit is niet onderzocht. Zie ook het antwoord op vraag 17.

20) Is een natuuronderzoek verricht? Is bijvoorbeeld onderzocht of er in de buurt vogels broeden of vleermuizen aanwezig zijn? Zo ja, kan het college dit delen?

Nee, dit is niet onderzocht. Zie ook het antwoord op vraag 17 en 19.

21) In hoeverre is invulling gegeven aan de motie Laat de padelbanen geen kerkhof worden
(RIS312321)?

Zie het antwoord op vraag 17 en vraag 13.

22) Welke maatregelen worden bij deze padelbanen genomen om dier en natuur te beschermen?

Zie het antwoord op vraag 17.

23) Kan het college wachten met het afgeven van een mogelijke vergunning totdat de raad over
deze vragen heeft kunnen spreken?

Er is op dit moment geen aanvraag om omgevingsvergunning meer in behandeling voor padelbanen bij het Kleine Loo 1.

24) Kan het college aangeven of voor deze plannen bomen worden gekapt of ander groen
verdwijnt?

Dat is op dit moment niet bekend. Rond de twee padelbanen liggen meerdere stroken van de ecologische zone. Deze loopt achter woningen, tennisbanen en de Britse school.

25) Wat doet het college om de kwaliteit van deze zone te beschermen?

Zie het antwoord op vraag 17 en 20.

26) Hoe zorgt het college ervoor dat mensen die omliggende percelen bezitten de zone niet
aantasten?

In het geldende bestemmingsplan hebben de gronden een “groenbestemming”. Dat betekent dat de gronden bedoeld zijn voor het groenstroken met planten en bomen en de daarbij behorende
voorzieningen. Het is dan ook niet toegestaan om bijvoorbeeld de gronden in de groenstrook te
gebruiken of bebouwen voor eigen genot.

Grenzend aan de groenstrook zijn onder meer woningen gelegen met bijbehorende tuinen en erven. Op die gronden is het toegestaan om deze te gebruiken en bebouwen voor het eigen woongenot. Bouwwerken die in het “achtererfgebied” worden gebouwd, zijn volgens de Wabo veelal vergunningsvrij. Het achtererfgebied is het deel van het perceel dat is gelegen op meer dan 1 meter achter de voorgevel van de woning. Net als bij de padelbanen geldt ook voor deze bebouwing, dat het vergunningsvrij bouwen op grond van de Wabo niet betekent dat er geen regels gelden. Om de natuur of het water te beschermen kan het zijn dat er een toestemming, ontheffing of vergunning nodig is op grond van de Wnb of de Keur van het Hoogheemraadschap. Als er beschermde soorten aanwezig zijn geldt de Wet natuurbescherming.

27) Specifiek hebben we zorgen over het effect van de nieuwe bouwwerken, kades en asfaltering
van het groen ter hoogte van Haverkamp 15 en 17 (zie bijlage). Kan het college aangeven in
hoeverre dit is toegestaan en welk effect dit heeft op de natuur en waterhuishouding?

Voor veel van deze bouwwerken geldt dat deze zonder omgevingsvergunning gerealiseerd kunnen
worden. Dat lijkt ook het geval voor de bouwwerken op de foto die is meegestuurd.

28) Kunnen deze vragen door het college worden beantwoord voor de commissiebehandeling op
21 september 2022?

Helaas is dat niet gelukt.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bomen kappen voor bouwverkeer

Lees verder

Schriftelijke vragen Dreigende massale bomenkap in Madestein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer