Schrif­te­lijke vragen Dreigende massale bomenkap in Madestein


Indiendatum: 6 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 1 september 2022 werden mondeling vragen gesteld over de plannen voor het landschapspark. Niet op alle vragen kwam toen een duidelijke beantwoording. Om die reden stelt overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde het raadslid Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

In de notitie boomcontrole uit januari 2021 wordt gesteld dat een actualiserend onderzoek noodzakelijk zal zijn omdat er inmiddels twee broedseizoenen zijn geweest sinds de meest recente scan. In de notitie staat “Indien de bomen niet vóór volgend broedseizoen gekapt worden, dient er wederom een onderzoek naar de aanwezige natuurwaarde gedaan te worden.” Het gaat bijvoorbeeld om het in kaart brengen van vleermuis verblijfplaatsen en vogelnesten. Bij de aanvraag van de vergunning lijkt dit de meest recente ecologische rapportage die als bijlage is bijgevoegd.

1) Kan het college aangeven of dit actualiserende onderzoek heeft plaatsgehad en zo ja wanneer?

2) Als het actualiserende onderzoek niet heeft plaatsgevonden, is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de werkzaamheden niet van start mogen gaan totdat het onderzoek geweest is en daar naar gehandeld kan worden?

3) Als het actualiserende onderzoek wel heeft plaatsgevonden, kan het college deze rapportage met de raad delen?

Bij de beantwoording tijdens de rondvraag stelde de wethouder Buitenruimte dat de relevante stikstofdepositie berekeningen voor dit project te vinden zouden zijn bij de documenten van de vergunningaanvraag.

4) Kan het college aangeven of dit klopt? Zo ja, wie heeft het onderzoek uitgevoerd en hoe is het getiteld? Kan het college dit document naar de raad sturen?

Bij de beantwoording tijdens de rondvraag stelde de wethouder Buitenruimte dat boomveren bomen zijn die jong worden aangeplant.

5) Kan het college bevestigen dat de 1066 geplande boomveren om jonge bomen gaat?

6) Kan het college bevestigen dat het niet om boomveren gaat, zijnde lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie hangen?

7) Kan het college toelichten waarom gesproken wordt over boomveren, gegeven dat het gezien de gangbare betekenis van dit concept verwarring kan veroorzaken?

Bij de beantwoording tijdens de rondvraag noemde de wethouder Buitenruimte het Stedenbouwkundig plan aangenaam Haags met RIS256697 en het onherroepelijke bestemmingsplan Madestein dat in 2015 door de raad vastgesteld zou zijn. Andere documenten ter onderbouwing van het plan zijn Herinrichting Landschapspark Madestein (RIS283365), het Voorontwerp Kwaliteitsimpuls Landschapspark Madestein (RIS311976) en Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Vroondaal Noord II en Aanvulling Beeldkwaliteitsplan Vroondaal Zuid (RIS299323).


8) Kan het college bevestigen dat het met uitzondering van het bestemmingsplan Madestein, in al
deze gevallen om collegebesluiten gaat, die niet naar de raad zijn gestuurd en niet door de
raad zijn vastgesteld? Zo niet, waarom niet?

9) Kan het college bevestigen dat in het bestemmingsplan Madestein geen kaders staan voor de
herinrichting van het landschapspark (of het recreatiegebied)? Zo niet, waarom niet (wat zijn
dan de kaders)?

10) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de kaders voor het landschapspark
Madestein niet door de raad besproken noch door de raad vastgesteld zijn? Zo niet, waarom
niet?

11) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeenteraad een kaderstellende
rol heeft?

12) Is het college gegeven de ingrijpende voorgestelde maatregelen en de voorgestelde kap van
464 bomen bereid om geen onomkeerbare stappen te zetten, zoals het kappen van bomen,
totdat we in de raad over het totale plan hebben kunnen spreken?

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 sep. 2022
Antwoorddatum: 19 okt. 2022

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft 5 september een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 1 september 2022 werden mondeling vragen gesteld over de plannen voor het landschapspark. Niet op alle vragen kwam toen een duidelijke beantwoording.

In de notitie boomcontrole uit januari 2021 wordt gesteld dat een actualiserend onderzoek noodzakelijk zal zijn omdat er inmiddels twee broedseizoenen zijn geweest sinds de meest recente scan. In de notitie staat “Indien de bomen niet vóór volgend broedseizoen gekapt worden, dient er wederom een onderzoek naar de aanwezige natuurwaarde gedaan te worden.1” Het gaat bijvoorbeeld om het in kaart brengen van vleermuis verblijfplaatsen en vogelnesten. Bij de aanvraag van de vergunning lijkt dit de meest recente ecologische rapportage die als bijlage is bijgevoegd.

1) Kan het college aangeven of dit actualiserende onderzoek heeft plaatsgehad en zo ja wanneer?
In oktober 2021 heeft er een actualiserend onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van het Landschapspark Madestein.

2) Als het actualiserende onderzoek niet heeft plaatsgevonden, is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de werkzaamheden niet van start mogen gaan totdat het onderzoek geweest is en daar naar gehandeld kan worden?
Zie de beantwoording van vraag 1. Deze vraag is niet van toepassing.

3) Als het actualiserende onderzoek wel heeft plaatsgevonden, kan het college deze rapportage met de raad delen?
Het actualiserende onderzoek behoort tot de bijlagen van de verleende kapvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘Kappen’ en ‘Verplanten’). Het betreft bijlage 8d “Actualisatie Eco-effectscan Landschapspark Madestein te Den Haag” en bijlage 8 Notitie Boomcontrole 18 oktober 2021.

Bij de beantwoording tijdens de rondvraag stelde de wethouder Buitenruimte dat de relevante stikstofdepositie berekeningen voor dit project te vinden zouden zijn bij de documenten van de vergunningaanvraag.

4) Kan het college aangeven of dit klopt? Zo ja, wie heeft het onderzoek uitgevoerd en hoe is het getiteld? Kan het college dit document naar de raad sturen?
Er is geen stikstofdepositieberekening uitgevoerd specifiek voor de vergunningaanvraag voor de beoogde kapwerkzaamheden zelf. Dit is omdat er voor een kapvergunning een partiële vrijstelling geldt. Een stikstofdepositieberekening niet valt onder de te beoordelen documenten bij een kapvergunning en vormt geen grondslag voor de beoordeling van een kapvergunning.

Bij de beantwoording tijdens de rondvraag stelde de wethouder Buitenruimte dat boomveren bomen zijn die jong worden aangeplant.

5) Kan het college bevestigen dat de 1066 geplande boomveren om jonge bomen gaat?
De 1066 geplande boomveren betreffen jonge bomen.

6) Kan het college bevestigen dat het niet om boomveren gaat, zijnde lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie hangen?
De geplande boomveren zijn geen lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan. Het gaat hierom jonge bomen, welke met hun wortels in de grond staan. De boomveren zullen minimaal de maten 150 – 175 cm hebben.

7) Kan het college toelichten waarom gesproken wordt over boomveren, gegeven dat het gezien de gangbare betekenis van dit concept verwarring kan veroorzaken?
De naam boomveer is een gebruikelijke benaming voor jonge aanplant van bomen in bosverband. Helaas heeft de door u aangehaalde innovatieve technische boomconstructie eenzelfde naam gekregen, die daardoor voor enige verwarring kan zorgen.

Bij de beantwoording tijdens de rondvraag noemde de wethouder Buitenruimte het Stedenbouwkundig plan aangenaam Haags met RIS256697 en het onherroepelijke bestemmingsplan Madestein dat in 2015 door de raad vastgesteld zou zijn. Andere documenten ter onderbouwing van het plan zijn Herinrichting Landschapspark Madestein (RIS283365), het Voorontwerp Kwaliteitsimpuls Landschapspark Madestein (RIS311976) en Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Vroondaal Noord II en Aanvulling Beeldkwaliteitsplan Vroondaal Zuid (RIS299323).

8) Kan het college bevestigen dat het met uitzondering van het bestemmingsplan Madestein, in al deze gevallen om collegebesluiten gaat, die niet naar de raad zijn gestuurd en niet door de raad zijn vastgesteld? Zo niet, waarom niet?
De (kaderstellende) besluitvorming over deze kwaliteitsimpuls heeft plaatsgevonden. Namelijk op 12 februari 2013 is door het college het Projectdocument Gebiedsontwikkeling Vroondaal vastgesteld. Tevens is hierover de commissie Ruimte geïnformeerd (RIS256697). Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad eerst ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Madestein-Vroondaal, waarin de wijzigingen ten aanzien van de ontwikkeling van Vroondaal integraal zijn verwerkt (RIS269828). Op 21 mei 2015 heeft de raad wederom ingestemd met dit bestemmingsplan (RIS281921) en de daarin verwerkte Staat van Wijzigingen op grond van een tussenuitspraak van de Raad van State.

Op 18 juni 2015 heeft het college ingestemd met de herinrichting Landschapspark Madestein (RIS283365) als uitwerking van de gestelde kaders.

Op 5 april 2022 is door het college ingestemd met het ‘Voorontwerp voor de kwaliteitsimpuls voor het Landschapspark Madestein’ (RIS311976) en met de uitwerking naar het Definitief Ontwerp. Gezien deze eerder genomen (kaderstellende) besluiten omtrent het Landschapspark is het VO van het Landschapspark als uitwerking van de reeds gestelde kaders concreet uitgewerkt en op 5 april jl. vastgesteld door het college.

9) Kan het college bevestigen dat in het bestemmingsplan Madestein geen kaders staan voor de herinrichting van het landschapspark (of het recreatiegebied)? Zo niet, waarom niet (wat zijn dan de kaders)?
Nee, dit klopt niet. De uitgangspunten van het Stedenbouwkundig Plan Vroondaal Aangenaam Haags 2012 (RIS256697) zijn opgenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan Madestein-Vroondaal. Op 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad eerst ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Madestein-Vroondaal, waarin de wijzigingen ten aanzien van de ontwikkeling van Vroondaal integraal zijn verwerkt (RIS269828). Op 21 mei 2015 heeft de raad wederom ingestemd met dit bestemmingsplan (RIS281921) en de daarin verwerkte Staat van Wijzigingen op grond van een tussenuitspraak van de Raad van State.

10) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de kaders voor het landschapspark Madestein niet door de raad besproken noch door de raad vastgesteld zijn? Zo niet, waarom niet?
Het college is het hier niet mee eens. Zoals bij vraag 9 is toegelicht zijn de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig Plan Vroondaal Aangenaam Haags 2012 (RIS256697) opgenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan Madestein welke door de gemeenteraad is vastgesteld.

11) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeenteraad een kaderstellende rol heeft?
Correct.

12) Is het college gegeven de ingrijpende voorgestelde maatregelen en de voorgestelde kap van 464 bomen bereid om geen onomkeerbare stappen te zetten, zoals het kappen van bomen, totdat we in de raad over het totale plan hebben kunnen spreken?
Het college wenst voortgang te geven aan de kapwerkzaamheden gezien de specifieke omstandigheden rondom de kap, te weten de zeer beperkte werkzame periodes en de verkregen subsidie met eindtermijn, conform het besluit RIS311976. Gezien de krappe termijnen van het kunnen verrichten van de kapwerkzaamheden en gezien de uiterst zorgvuldig doorlopen voorbereiding van de procedure en totstandkoming van de bij de kapvergunning behorende documenten en de intensieve afstemming met belangenorganisaties wenst het college de verleende kapvergunning doorgang te laten vinden en de werkzaamheden op te (laten) starten.

Daarnaast zal uitstel van de kapwerkzaamheden betekenen dat de gehele planning door de zeer beperkte werkzame periodes opgesoupeerd wordt en er geen verdere vertraging door onverwachte tegenvallers kan worden verdragen en dat de planning voor het tijdig realiseren van de werkzaamheden in het Scharnier (onderdeel van de verkregen provinciale subsidie) in het geding kan komen.

Uiteraard doet het college ook recht aan de mogelijkheid van een bezwaarprocedure. De bezwaarschriften die zijn ontvangen tegen de verleende kapvergunning zullen daarom eerst in behandeling worden genomen voor er zal worden overgegaan tot kapwerkzaamheden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,

Ilma Merx. Anne Mulder