Schrif­te­lijke vragen Bomen kappen voor bouw­verkeer


Indiendatum: 1 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aan de Parkweg wordt een appartementencomplex gebouwd en voor dit project is een kapvergunning aangevraagd. Een van de bomen waarvoor de vergunning is aangevraagd is een oude en beeldbepalende straatboom van de gemeente. Het gaat om een Amerikaanse linde met stamdiameter van 60 cm. Vaker komt het voor dat de gemeente toestemming geeft haar bomen te kappen voor bouwplannen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de aanvraag voor een kapvergunning om een Amerikaanse linde van de gemeente te kappen?

 2. Is het college ermee bekend dat buurtbewoners hier bezwaar tegen maken? Wat vindt het college van deze bezwaren?

 3. Kan het college aangeven of zij toestemming heeft gegeven om een kapaanvraag in te dienen voor haar lindeboom? Zo ja, waarom heeft ze dit gedaan?

 4. Kan het college aangeven wat het afwegingskader is om toestemming aan derden te geven voor de kap van gemeentelijke bomen? Waar is dit kader te vinden?

 5. Is het college voornemens om de kapvergunning te verlenen voor de Amerikaanse linde? Zo ja, waarom?

 6. Klopt het dat de ontwikkelaar deze boom slechts wil kappen voor bouwwerkzaamheden? Waaruit blijkt dat kap noodzakelijk is voor de bouw?

 7. Klopt het dat op het perceel meer bomen staan die slechts worden gekapt vanwege bouwwerkzaamheden en dus niet op het bouwvak staan? Kan het college aangeven waarom er dan het voornemen is om deze te kappen?

 8. Omwonenden geven aan dat ook zonder deze boom te kappen er genoeg ruimte is voor de bouw. Kan het college hierop ingaan?

 9. Kan het college aangeven wat het afwegingskader is om een vergunning te verlenen voor de kap van bomen ten behoeve van bouwwerkzaamheden? Hoe wordt aangetoond dat kap echt noodzakelijk is voor de bouw? Waar is dit kader te vinden?

 10. Is het college bereid deze vergunning niet af te geven, in elk geval totdat de raad over de antwoorden op deze vragen heeft kunnen spreken?

  Robert Barker
  Partij voor de Dieren
  Leonie Gerritsen
  Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 19 okt. 2022

De raadsleden de heer Barker en mevrouw Gerritsen hebben op 1 september 2022 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan de Parkweg wordt een appartementencomplex gebouwd en voor dit project is een kapvergunning aangevraagd. Een van de bomen waarvoor de vergunning is aangevraagd is een oude en beeldbepalende straatboom van de gemeente. Het gaat om een Amerikaanse linde met stamdiameter van 60 cm. Vaker komt het voor dat de gemeente toestemming geeft haar bomen te kappen voor bouwplannen.

1. Is het college bekend met de aanvraag voor een kapvergunning om een Amerikaanse linde van de gemeente te kappen?
Ja.

2. Is het college ermee bekend dat buurtbewoners hier bezwaar tegen maken? Wat vindt het college van deze bezwaren?
Het college is op de hoogte van de bezwaren van de omwonenden. De aanvraagprocedure loopt momenteel en in dat kader kan er op dit moment nog geen bezwaar worden ingediend. Zodra de procedure is afgerond, kunnen de omwonenden bezwaar tegen het besluit indienen.

3. Kan het college aangeven of zij toestemming heeft gegeven om een kapaanvraag in te dienen voor haar lindeboom? Zo ja, waarom heeft ze dit gedaan?
Het gaat om een aanvraag van 7 bomen in totaal, waarvan 1 boom, de Amerikaanse linde, eigendom is van de gemeente. De aanvrager heeft in het kader van de aanvraag vooralsnog geen privaatrechtelijke toestemming van de gemeente als eigenaar van deze boom overgelegd. De aanvrager zal hier in het kader van de ingediende aanvraag op worden gewezen en een herstelmogelijkheid worden geboden. Een dergelijke toestemming zal door de gemeente enkel worden afgegeven indien op voorhand duidelijk is dat de kap van deze boom noodzakelijk is. Daarnaast zullen de belangen die de bepalingen in de APV beogen te beschermen, worden meegenomen in het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen te verlenen.

4. Kan het college aangeven wat het afwegingskader is om toestemming aan derden te geven voor de kap van gemeentelijke bomen? Waar is dit kader te vinden?
Zie antwoord bij vraag 9.

5. Is het college voornemens om de kapvergunning te verlenen voor de Amerikaanse linde? Zo ja, waarom?

6. Klopt het dat de ontwikkelaar deze boom slechts wil kappen voor bouwwerkzaamheden? Waaruit blijkt dat kap noodzakelijk is voor de bouw?

Ad. 5 en 6
Dat is op dit moment nog niet te zeggen. De aanvraag is op dit moment nog in behandeling. De aanvrager dient aan te kunnen tonen dat de kap noodzakelijk is voor de bouwwerkzaamheden en er geen alternatieven zijn waarbij de bomen behouden kunnen worden. De aanvrager dient een Bomen Effect Analyse (BEA) uit te laten voeren. Dit is een onderzoek waaruit blijkt wat de effecten van de uit te voeren werkzaamheden zijn op de bomen en het boombehoud, opgesteld door een daartoe bevoegd en deskundig bedrijf. Verder dient de aanvrager een verplantbaarheidsonderzoek uit te voeren alvorens er een besluit genomen kan worden.

7. Klopt het dat op het perceel meer bomen staan die slechts worden gekapt vanwege bouwwerkzaamheden en dus niet op het bouwvak staan? Kan het college aangeven waarom er dan het voornemen is om deze te kappen?

8. Omwonenden geven aan dat ook zonder deze boom te kappen er genoeg ruimte is voor de bouw. Kan het college hierop ingaan?

Ad. 7 en 8
Het gaat om 7 bomen in totaal, waarvan 1 boom, de Amerikaanse linde, eigendom van de gemeente is. Het gaat volgens de aanvrager om bomen die direct van invloed zijn op de bouwwerkzaamheden. De aanvrager dient aan te tonen dat de kap van de bomen noodzakelijk is en er geen alternatieven zijn waarbij de bomen behouden kunnen worden.

De kap van de bomen moet volgens de aanvrager ruimte bieden voor opslag, transport, bouwketen en hijswerkzaamheden op het bouwperceel. Als de bomen zouden blijven dan verplaatsen diverse activiteiten zich naar de openbare weg. Hierdoor ontstaat er verkeersoverlast, oponthoud en veiligheidsrisico’s voor de omgeving. Vanuit het toezicht op de bouw en vanuit wegbeheer is het laden en lossen vanaf de openbare weg een ongewenste situatie.

9. Kan het college aangeven wat het afwegingskader is om een vergunning te verlenen voor de kap van bomen ten behoeve van bouwwerkzaamheden? Hoe wordt aangetoond dat kap echt noodzakelijk is voor de bouw? Waar is dit kader te vinden?
Ad. 4 en 9
Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Kappen’ kan worden verleend indien de noodzaak voor het kappen van de boom voldoende aannemelijk is gemaakt en het belang van de aanvrager zwaarder weegt dan de belangen die de boom vertegenwoordigt.

Op grond van artikel 2.2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag kan besloten worden een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Kappen’ te verlenen of te weigeren. Dit kan in het belang van: 1. natuur-, educatieve en milieuwaarden;
2. belevings- en gebruikswaarden.

Bij de besluitvorming omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning worden onder andere de aangeleverde gegevens, de rapporten, de eerdere besluitvorming en de advisering betrokken. Op basis van de beoordeling van het volledige dossier vindt er een zorgvuldige afweging van de belangen plaatst. Op basis van deze zorgvuldige afweging wordt besloten om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Kappen’ te verlenen of te weigeren.

Indien de bomen verwijderd moeten worden voor werkzaamheden, dan verzoeken wij in beginsel om een Bomen Effect Analyse (BEA).
Dit is een onderzoek waaruit blijkt wat de effecten van de uit te voeren werkzaamheden zijn op de bomen en het boombehoud, opgesteld door een daartoe bevoegd en deskundig bedrijf. Uit de BEA zal dan blijken of er een noodzaak is.

Het afwegingskader is niet vastgelegd, maar het betreft een vaste uitvoeringspraktijk. Afhankelijk van de voorliggende feiten, omstandigheden en belangen kan een besluit worden genomen. Op voorhand kunnen er geen uitspraken over de uitkomst worden gedaan.

10. Is het college bereid deze vergunning niet af te geven, in elk geval totdat de raad over de antwoorden op deze vragen heeft kunnen spreken?
De aanvraag dient op basis van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen te worden afgehandeld. Deze wettelijke bepalingen kennen geen mogelijkheid voor opschorting van het aangevraagde besluit tot dat raadsvragen zijn beantwoord.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen