Schrif­te­lijke vragen Bomen kappen voor bouw­verkeer


Indiendatum: 1 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aan de Parkweg wordt een appartementencomplex gebouwd en voor dit project is een kapvergunning aangevraagd. Een van de bomen waarvoor de vergunning is aangevraagd is een oude en beeldbepalende straatboom van de gemeente. Het gaat om een Amerikaanse linde met stamdiameter van 60 cm. Vaker komt het voor dat de gemeente toestemming geeft haar bomen te kappen voor bouwplannen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de aanvraag voor een kapvergunning om een Amerikaanse linde van de gemeente te kappen?

 2. Is het college ermee bekend dat buurtbewoners hier bezwaar tegen maken? Wat vindt het college van deze bezwaren?

 3. Kan het college aangeven of zij toestemming heeft gegeven om een kapaanvraag in te dienen voor haar lindeboom? Zo ja, waarom heeft ze dit gedaan?

 4. Kan het college aangeven wat het afwegingskader is om toestemming aan derden te geven voor de kap van gemeentelijke bomen? Waar is dit kader te vinden?

 5. Is het college voornemens om de kapvergunning te verlenen voor de Amerikaanse linde? Zo ja, waarom?

 6. Klopt het dat de ontwikkelaar deze boom slechts wil kappen voor bouwwerkzaamheden? Waaruit blijkt dat kap noodzakelijk is voor de bouw?

 7. Klopt het dat op het perceel meer bomen staan die slechts worden gekapt vanwege bouwwerkzaamheden en dus niet op het bouwvak staan? Kan het college aangeven waarom er dan het voornemen is om deze te kappen?

 8. Omwonenden geven aan dat ook zonder deze boom te kappen er genoeg ruimte is voor de bouw. Kan het college hierop ingaan?

 9. Kan het college aangeven wat het afwegingskader is om een vergunning te verlenen voor de kap van bomen ten behoeve van bouwwerkzaamheden? Hoe wordt aangetoond dat kap echt noodzakelijk is voor de bouw? Waar is dit kader te vinden?

 10. Is het college bereid deze vergunning niet af te geven, in elk geval totdat de raad over de antwoorden op deze vragen heeft kunnen spreken?

  Robert Barker
  Partij voor de Dieren
  Leonie Gerritsen
  Partij voor de Dieren