Schrif­te­lijke vragen Ontwerp­be­stem­mingsplan Steen­zicht en Ruimzicht


Indiendatum: 1 sep. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 augustus 2022 werd gesproken over het ontwerpbestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht. Niet op alle vragen kwam toen een duidelijke beantwoording. Om die reden stellen overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de raadsleden Gerritsen, Partij voor de Dieren, Arp, SP, en Faïd, Haagse Stadspartij, de volgende vragen:

  1. In het projectdocument voor Dreven, Gaarden en Zichten (RIS311092) wordt aangegeven ‘Per deelplan wordt een deelovereenkomst gesloten waarin partijen afspraken maken over het programma, de condities waaronder grond wordt ingebracht en de condities waaronder wordt uitgegeven (dus ook de uitgifteprijs).’ Is de deelovereenkomst tussen Staedion, Heijmans en de gemeente al getekend voor de ontwikkeling in Steenzicht en Ruimzicht? Kan het college deze overeenkomst voor dit specifieke gebied naar de raad toesturen?

  2. Is de samenwerkingsovereenkomst met Staedion en Heijmans inmiddels getekend? Kan deze ter inzage worden gelegd?

  3. In het projectdocument voor Dreven, Gaarden en Zichten (RIS311092) wordt verder aangegeven dat door de deelovereenkomsten de investeringsrisico’s beperkt zijn. Specifiek wordt gesteld: ‘Bij het sluiten van elke deelovereenkomst kan opnieuw herijkt worden in hoeverre de resultaten van dit deelplan het totale project zowel financieel als programmatisch op koers houden voor het gewenste eindresultaat.’ Kan het college de financiële gevolgen en risico’s voor het plan Steenzicht en Ruimzicht aangeven?

  4. In het projectdocument wordt aangegeven dat het marktprogramma aangemeld wordt bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Heeft de notificatie al plaatsgevonden? Wat is de status hiervan? Wanneer wordt hier een resultaat verwacht?

  5. Kan het college het prenotificatiedocument en/of het notificatiedocument naar de raad sturen?

  6. Welk effect heeft het voor de uitvoering van het plan Steenzicht en Ruimzicht als er nog geen goedkeuring is voor de staatssteun?

Naast over de financiële risico’s en staatssteun werden ook vragen gesteld over het aantal woningen, de parkeernorm en de bodemverontreiniging.

7. Er wordt in het ontwerpbestemmingsplan aangegeven dat er circa 310 woningen zullen komen. Kan het college aangeven of er een minimum en een maximum gesteld is aan het aantal woningen?

8. Er wordt gesteld dat er circa 60% sociale woningen komen, maar in de planregels staat dat de verplichting is om 54% te realiseren. Kan het college toelichten waarom de eis slechts 54% is?

9. Gegeven de variabele woningen en variabel percentage sociale huur; hoe wordt volgens het college geborgd dat van de nieuw toe te voegen woningen 30% sociaal is?

10. Kan het college aangeven waarom niet vastgelegd is dat 114 sociale woningen terugkomen plus een eis dat minimaal 30% van de extra toe te voegen woningen sociaal is?

11. Kan het college de berekening aan de raad sturen van het aantal parkeerplaatsen dat benodigd is om aan de parkeernorm te voldoen?

12. Kan het college toelichten hoe is het aantal van een tekort van 70 parkeerplaatsen gekomen is?

13. Kan de rapportage worden toegestuurd over de verontreiniging van de bodem met zware metalen, minerale olie, PAK, PCB, PFAS en Asbest?

14. Wat is de reden dat in dit gebied zoveel (lichte) verontreiniging is?

15. Kan de reactie van de omgevingsdienst op de verontreiniging met deze stoffen door het college aan de raad worden verstrekt?


Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij