Schrif­te­lijke vragen Discri­mi­ne­rende posters in openbare ruimte


Indiendatum: 31 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Deze week verschenen er posters in de openbare ruimte van meerdere steden, ook in Den Haag, van de organisatie ‘gendertwijfel’. Deze organisatie verwijst op de posters naar een website met opruiende informatie over de aanstaande transgenderwetgeving. Onderzoek wijst uit dat juist trans personen veel vaker te maken krijgen met geweld en discriminatie in de samenleving, blijkt uit onderzoek van Movisie.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Smit en Gerritsen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de posters van het manifest ‘gendertwijfel’ die in de openbare ruimte te vinden zijn?

 2. Kan het college uiteenzetten wat het proces is als een organisatie reclame wil maken in de openbare ruimte in Den Haag? Vindt tijdens dit proces een inhoudelijke toetsing door gemeente of reclame-exploitant plaats?

 3. Klopt het dat er geen enkel gemeentelijk kader is gesteld door de gemeente Den Haag dat er op toeziet dat er geen discriminerende of schadelijke uitingen worden gedaan door middel van reclame uitingen in de openbare ruimte?

 4. Is het college het met de indieners eens dat het verstrekken van onvolledige en eenzijdige informatie over de aanstaande transgenderwet schadelijk kan zijn voor trans personen?

 5. Vindt het college reclame-uitingen in de openbare ruimte toelaatbaar die
  - desinformatie bevatten of hiernaar verwijzen;
  - discriminerend zijn of hiernaar verwijzen;
  - de veiligheid van een bepaalde groep in het geding brengen;

  Zo niet, wat heeft het college voor mogelijkheden om hierop te handhaven? Kan het college toelichten wat zij doet om dit soort uitingen in de openbare ruimte te voorkomen?

6. Hoe kijkt het college naar de uitlatingen van de organisatie ‘gendertwijfel’ tegen de achtergrond van de beleidsnota “Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd”?

7. Is het college bereid om een melding te maken bij de onafhankelijke Nederlandse Reclame Code Commissie om deze reclame uiting aan te melden als discriminerende uitlating? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de JCDecaux over deze posters? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om duidelijker beleid te maken over uitingen in de openbare ruimte die schadelijk en/of discriminatoir van aard zijn?

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren