Schrif­te­lijke vragen Discri­mi­ne­rende posters in openbare ruimte


Indiendatum: 31 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Deze week verschenen er posters in de openbare ruimte van meerdere steden, ook in Den Haag, van de organisatie ‘gendertwijfel’. Deze organisatie verwijst op de posters naar een website met opruiende informatie over de aanstaande transgenderwetgeving. Onderzoek wijst uit dat juist trans personen veel vaker te maken krijgen met geweld en discriminatie in de samenleving, blijkt uit onderzoek van Movisie.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Smit en Gerritsen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de posters van het manifest ‘gendertwijfel’ die in de openbare ruimte te vinden zijn?

 2. Kan het college uiteenzetten wat het proces is als een organisatie reclame wil maken in de openbare ruimte in Den Haag? Vindt tijdens dit proces een inhoudelijke toetsing door gemeente of reclame-exploitant plaats?

 3. Klopt het dat er geen enkel gemeentelijk kader is gesteld door de gemeente Den Haag dat er op toeziet dat er geen discriminerende of schadelijke uitingen worden gedaan door middel van reclame uitingen in de openbare ruimte?

 4. Is het college het met de indieners eens dat het verstrekken van onvolledige en eenzijdige informatie over de aanstaande transgenderwet schadelijk kan zijn voor trans personen?

 5. Vindt het college reclame-uitingen in de openbare ruimte toelaatbaar die
  - desinformatie bevatten of hiernaar verwijzen;
  - discriminerend zijn of hiernaar verwijzen;
  - de veiligheid van een bepaalde groep in het geding brengen;

  Zo niet, wat heeft het college voor mogelijkheden om hierop te handhaven? Kan het college toelichten wat zij doet om dit soort uitingen in de openbare ruimte te voorkomen?

6. Hoe kijkt het college naar de uitlatingen van de organisatie ‘gendertwijfel’ tegen de achtergrond van de beleidsnota “Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd”?

7. Is het college bereid om een melding te maken bij de onafhankelijke Nederlandse Reclame Code Commissie om deze reclame uiting aan te melden als discriminerende uitlating? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de JCDecaux over deze posters? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om duidelijker beleid te maken over uitingen in de openbare ruimte die schadelijk en/of discriminatoir van aard zijn?

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 31 aug. 2022
Antwoorddatum: 19 okt. 2022

De raadsleden de heer Smit en mevrouw Gerritsen hebben op 31 augustus 2022 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Deze week verschenen er posters in de openbare ruimte van meerdere steden, ook in Den Haag, van de organisatie ‘gendertwijfel’. Deze organisatie verwijst op de posters naar een website met opruiende informatie over de aanstaande transgenderwetgeving. Onderzoek wijst uit dat juist trans personen veel vaker te maken krijgen met geweld en discriminatie in de samenleving, blijkt uit onderzoek van Movisie.

1. Is het college bekend met de posters van het manifest ‘gendertwijfel’ die in de openbare ruimte te vinden zijn?
Ja.

2. Kan het college uiteenzetten wat het proces is als een organisatie reclame wil maken in de openbare ruimte in Den Haag? Vindt tijdens dit proces een inhoudelijke toetsing doorgemeente of reclame-exploitant plaats?
De toetsing vindt plaats door de reclame-exploitant. Zij toetsen aan de richtlijnen van de landelijke Stichting Reclame Code.

3. Kan het college aangeven of het klopt dat er geen enkel gemeentelijk kader is gesteld door de gemeente Den Haag dat erop toeziet dat er geen discriminerende of schadelijke uitingen worden gedaan door middel van reclame-uitingen in de openbare ruimte?
Het kader dat is gesteld is dat de gemeente de Stichting Reclame Code volgt. Indien een reclame-uiting voldoet aan de richtlijnen van de Nederlandse Reclame Code, is een reclame toegestaan.

4. Is het college het met de indieners eens dat het verstrekken van onvolledige en eenzijdige informatie over de aanstaande transgenderwet schadelijk kan zijn voor trans personen?
Het college is het hiermee eens.

5. Vindt het college reclame-uitingen in de openbare ruimte toelaatbaar die - desinformatie bevatten of hiernaar verwijzen;
- discriminerend zijn of hiernaar verwijzen;
- de veiligheid van een bepaalde groep in het geding brengen.
Zo niet, wat heeft het college voor mogelijkheden om hierop te handhaven? Kan het college toelichten wat zij doet om dit soort uitingen in de openbare ruimte te voorkomen?
Discriminatie en aanzetten tot geweld is bij wet verboden en ontoelaatbaar voor het college. Het college kan niet handhaven op deze uitingen.

6. Hoe kijkt het college naar de uitlatingen van de organisatie ‘gendertwijfel’ tegen de achtergrond van de beleidsnota “Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd”?
Het bevorderen van de veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie van trans- en genderdiverse personen is onderdeel van het huidige queer emancipatiebeleid. De uitlatingen van de organisatie ‘gendertwijfel’ dragen niet bij aan dit beleid. We betreuren de uitlatingen dan ook.

7. Is het college bereid om een melding te maken bij de onafhankelijke Nederlandse Reclame Code Commissie om deze reclame-uiting aan te melden als discriminerende uitlating? Zo nee, waarom niet?
Het college heeft begrepen dat er inmiddels meldingen zijn gedaan bij de Reclame Code Commissie. Op 13 september jl. is door de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan over deze uiting. De klacht is afgewezen met onder andere het argument dat de uiting vrijheid van meningsuiting is en daarmee ligt in feite de vraag voor welke mening over het wetsvoorstel dient te prevaleren. Dit is onderdeel van het maatschappelijke en politieke debat.

8. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de JCDecaux over deze posters? Zo nee, waarom niet?
Nee, hier is getuige beantwoording vraag 7 geen aanleiding voor. Bij het opstellen van nieuw beleid voor buitenreclame zullen diverse onderwerpen tegen het licht gehouden worden

9. Is het college bereid om duidelijker beleid te maken over uitingen in de openbare ruimte die schadelijk en/of discriminatoir van aard zijn?
Bij het opstellen van nieuw beleid voor buitenreclame zullen diverse onderwerpen tegen het licht gehouden worden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen