Schrif­te­lijke vragen Maat­schap­pe­lijke functies Steen­wij­klaan 500


Indiendatum: 25 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aan de Steenwijklaan 500 doet een voormalige sportkantine nu dienst als een sociaal buurtcentrum. Deze activiteiten dreigen dakloos te worden. Daarnaast geven buurtbewoners aan dat er veel wilde eenden op dit terrein broeden en de vraag is hoe hier met nieuwe ontwikkelingen rekening mee wordt gehouden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Nur Icar, DENK, de volgende vragen:

1) In eerdere schriftelijke vragen (RIS312388) geeft het college aan dat de sociale functie van het huidige gebruik van de sportkantine belangrijk is voor de wijk Morgenstond. Hoe zet het college zich in om deze functie voor de wijk te behouden?

2) Kan het college aangeven welke activiteiten plaatsvinden aan de Steenwijklaan 500? Hoe zet het college zich in om deze activiteiten voor de buurt te behouden?

3) Er lijken nu gemeentelijke ontwikkelingen plaats te vinden die zorgen dat de maatschappelijke activiteiten aan de Steenwijklaan 500 niet meer kunnen plaatsvinden. Kan het college aangeven wat precies de plannen hier zijn en wat de planning hiervan is?

4) Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen van Hart voor Den Haag wordt aangegeven dat het zoeken naar een vervangende ruimte de verantwoordelijkheid is van de Stichting Buurtontwikkeling-Multimedia en dat het stadsdeel wel ondersteuning kan bieden. Waarom voelt het college niet méér verantwoordelijkheid voor een nieuwe plek voor zijn huidige huurder? Welke locaties zijn door het stadsdeel aangedragen als vervangende locatie? Zijn er überhaupt maatschappelijke ruimten die in de buurt in aanmerking komen?

5) Kan het college aangeven of het klopt dat rond de niet gebruikte sportvelden broedplaatsen voor wilde eenden zijn ontstaan? Indien eenden hier broeden; hoe wordt hier bij herontwikkelingen rekening mee gehouden? Worden deze broedlocaties ook in de toekomst in stand gehouden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Nur Icar
DENK