Schrif­te­lijke vragen Maat­schap­pe­lijke functies Steen­wij­klaan 500


Indiendatum: 25 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aan de Steenwijklaan 500 doet een voormalige sportkantine nu dienst als een sociaal buurtcentrum. Deze activiteiten dreigen dakloos te worden. Daarnaast geven buurtbewoners aan dat er veel wilde eenden op dit terrein broeden en de vraag is hoe hier met nieuwe ontwikkelingen rekening mee wordt gehouden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Nur Icar, DENK, de volgende vragen:

1) In eerdere schriftelijke vragen (RIS312388) geeft het college aan dat de sociale functie van het huidige gebruik van de sportkantine belangrijk is voor de wijk Morgenstond. Hoe zet het college zich in om deze functie voor de wijk te behouden?

2) Kan het college aangeven welke activiteiten plaatsvinden aan de Steenwijklaan 500? Hoe zet het college zich in om deze activiteiten voor de buurt te behouden?

3) Er lijken nu gemeentelijke ontwikkelingen plaats te vinden die zorgen dat de maatschappelijke activiteiten aan de Steenwijklaan 500 niet meer kunnen plaatsvinden. Kan het college aangeven wat precies de plannen hier zijn en wat de planning hiervan is?

4) Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen van Hart voor Den Haag wordt aangegeven dat het zoeken naar een vervangende ruimte de verantwoordelijkheid is van de Stichting Buurtontwikkeling-Multimedia en dat het stadsdeel wel ondersteuning kan bieden. Waarom voelt het college niet méér verantwoordelijkheid voor een nieuwe plek voor zijn huidige huurder? Welke locaties zijn door het stadsdeel aangedragen als vervangende locatie? Zijn er überhaupt maatschappelijke ruimten die in de buurt in aanmerking komen?

5) Kan het college aangeven of het klopt dat rond de niet gebruikte sportvelden broedplaatsen voor wilde eenden zijn ontstaan? Indien eenden hier broeden; hoe wordt hier bij herontwikkelingen rekening mee gehouden? Worden deze broedlocaties ook in de toekomst in stand gehouden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Nur Icar
DENK

Indiendatum: 25 aug. 2022
Antwoorddatum: 19 okt. 2022

De raadsleden de heren Barker en Icar hebben op 25 augustus 2022 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan de Steenwijklaan 500 doet een voormalige sportkantine nu dienst als een sociaal buurtcentrum. Deze activiteiten dreigen dakloos te worden. Daarnaast geven buurtbewoners aan dat er veel wilde eenden op dit terrein broeden en de vraag is hoe hier met nieuwe ontwikkelingen rekening mee wordt gehouden.

1. In eerdere schriftelijke vragen (RIS312388) geeft het college aan dat de sociale functie van het huidige gebruik van de sportkantine belangrijk is voor de wijk Morgenstond. Hoe zet het college zich in om deze functie voor de wijk te behouden?
Het stadsdeel Escamp subsidieert activiteiten die in de sportkantine plaatsvinden. Er worden activiteiten georganiseerd voor de wijken Morgenstond, Bouwlust en Vrederust.

2. Kan het college aangeven welke activiteiten plaatsvinden aan de Steenwijklaan 500? Hoe zet het college zich in om deze activiteiten voor de buurt te behouden?
Er worden verschillende activiteiten op thema’s als het tegengaan van eenzaamheid, het bevorderen van de sociale cohesie en gezondheid gesubsidieerd. Concrete activiteiten zijn o.a. ouderen in beweging, koken voor jong en oud, maatschappelijke ondersteuning, enkele seizoensgebonden activiteiten en een moestuinproject.

3. Er lijken nu gemeentelijke ontwikkelingen plaats te vinden die zorgen dat de maatschappelijke activiteiten aan de Steenwijklaan 500 niet meer kunnen plaatsvinden. Kan het college aangeven wat precies de plannen hier zijn en wat de planning hiervan is?
In de commissiebrief Schetsontwerp De Zichten (RIS311377) wordt aangegeven dat het sportpark wordt aangepakt door twee kunstgrasvelden en een accommodatie op de plek van het niet gebruikte honk/softbalveld te realiseren.

4. Bij de beantwoording van de eerder gestelde vragen van Hart voor Den Haag wordt aangegeven dat het zoeken naar een vervangende ruimte de verantwoordelijkheid is van de Stichting Buurtontwikkeling-Multimedia en dat het stadsdeel wel ondersteuning kan bieden. Waarom voelt het college niet méér verantwoordelijkheid voor een nieuwe plek voor zijn huidige huurder? Welke locaties zijn door het stadsdeel aangedragen als vervangende locatie? Zijn er überhaupt maatschappelijke ruimten die in de buurt in aanmerking komen?
Het stadsdeel bezit en of verhuurt geen panden. Er is een uitvraag gedaan bij de wijkpartners, zoals woningbouwcorporaties, of er leegstaande panden in bezit zijn voor deze maatschappelijke organisatie. Daarnaast heeft het stadsdeel ook de gemeentelijke centrale vastgoedorganisatie gevraagd naar een vervangend pand in en buiten Escamp. Helaas kwamen hier geen beschikbare alternatieve panden uit naar voren.

5. Kan het college aangeven of het klopt dat rond de niet gebruikte sportvelden broedplaatsen voor wilde eenden zijn ontstaan? Indien eenden hier broeden; hoe wordt hier bij herontwikkelingen rekening mee gehouden? Worden deze broedlocaties ook in de toekomst in stand gehouden?
Bij de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het sportcomplex wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de Flora- en faunawet. Onlangs is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat er op dit complex geen vaste broedplekken voor (een grote groep van) wilde eenden aanwezig zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen