Schrif­te­lijke vragen Uitfa­seren tank­sta­tions


Indiendatum: 15 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Petaluma, Californië, is het sinds 1 maart 2021 verboden om nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen te openen (bijlage 1). Het was de eerste stap van een groeiende beweging in de Verenigde Staten, die een kanteling wil bewerkstelligen naar een duurzaam vervoerssysteem (bijlage 2). Vier andere steden in de omgeving van Petaluma hebben dit duurzame beleid overgenomen, en het verspreidt zich ook naar de grote steden (bijlage 3). Zo heeft de Democraat Paul Koretz, lid van de gemeenteraad van Los Angeles, in mei 2021 een voorstel gepresenteerd om geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen te bouwen in zijn stad (bijlage 4, bijlage 5).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Hoeveel tankstations voor fossiele brandstoffen telt Den Haag op dit moment?

  2. Is het college bekend met plannen voor de ontwikkeling van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen in Den Haag?

  3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat in een klimaatneutraal Den Haag (per 2030) geen fossiele brandstoffen meer verkocht en gebruikt kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

  4. Welke beleidsbevoegdheden heeft de gemeente met betrekking tot (het reguleren van) tankstations voor fossiele brandstoffen, evenals oplaadpunten voor elektrische voertuigen en tankstations voor andere duurzame(re) brandstoffen?

  5. Kan het college schetsen hoe het de komende jaren omgaat met reeds bestaande tankstations voor fossiele brandstoffen? Waar is dit beleid vastgelegd?

  6. Is het college bereid om, in navolging van de duurzame beweging in Californië, met regelgeving te komen die tot doel heeft de ontwikkeling van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag niet toe te staan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  7. Is het college bereid om geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen via bestemmingsplanwijzigingen toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 aug. 2022
Antwoorddatum: 3 okt. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 15 augustus 2022 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Petaluma, Californië, is het sinds 1 maart 2021 verboden om nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen te openen (bijlage 1). Het was de eerste stap van een groeiende beweging in de Verenigde Staten, die een kanteling wil bewerkstelligen naar een duurzaam vervoerssysteem (bijlage 2). Vier andere steden in de omgeving van Petaluma hebben dit duurzame beleid overgenomen, en het verspreidt zich ook naar de grote steden (bijlage 3). Zo heeft de Democraat Paul Koretz, lid van de gemeenteraad van Los Angeles, in mei 2021 een voorstel gepresenteerd om geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen te bouwen in zijn stad (bijlage 4, bijlage 5).Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Hoeveel tankstations voor fossiele brandstoffen telt Den Haag op dit moment?
Op dit moment telt Den Haag 51 tankstations

2. Is het college bekend met plannen voor de ontwikkeling van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen in Den Haag?
Nee, er zijn op dit moment bij het college geen nieuwe initiatieven bekend voor tankstations voor fossiele brandstoffen in Den Haag.

3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat in een klimaatneutraal Den Haag (per 2030) geen fossiele brandstoffen meer verkocht en gebruikt kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
Nee; ook na 2030 zullen er nog voertuigen rijden die fossiele brandstof gebruiken. Wel is de verwachting dat met het ingezette beleid van o.a. mobiliteitstransitie (RIS310664) het aantal auto’s dat rijdt op fossiele brandstoffen tot een minimum is beperkt.

4. Welke beleidsbevoegdheden heeft de gemeente met betrekking tot (het reguleren van) tankstations voor fossiele brandstoffen, evenals oplaadpunten voor elektrische voertuigen en tankstations voor andere duurzame(re) brandstoffen?
Tankstations moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten en beschikken over een omgevingsvergunning. Daarop kan de gemeente/omgevingsdienst Haaglanden toetsen. Vanuit het ruimtelijk/omgevingsbeleid kan worden gestuurd op een goede positionering van tankstations, o.a. passend bij de verdichtingsopgave, mobiliteitsbeleid en de stedelijke groene hoofdstructuur. Voor (middel)grote motorbrandstofpunten leidt dit tot situering langs wegen van het hoofdwegennet en op bedrijfsterreinen. Voor LPG-stations geeft externe veiligheidsbeleid vanuit groepsrisico, nadere sturingsmogelijkheid.

5. Kan het college schetsen hoe het de komende jaren omgaat met reeds bestaande tankstations voor fossiele brandstoffen? Waar is dit beleid vastgelegd?
Het beleid hiervoor is vastgelegd in de nota Motorbrandstofverkooppunten 2011 (RIS170330). Er is in dit beleid geen groei voorzien in de ruimtebehoefte naar nieuwe tankstations. De opgave is vooral kwalitatief van aard waarbij het de uitdaging vormt om het aanbod zo vorm te geven, dat het bijdraagt aan versterking van de stedelijke kwaliteit en de verdichtingsopgave mogelijk maakt. Hierbij gelden de vigerende beleidskaders op het gebied van groen, externe veiligheid, verkeer, economie en duurzaamheid. Bij eventuele initiatieven (uitbreiding, verplaatsing of nieuwvestiging) heeft de gemeente een toetsende c.q. faciliterende rol.

Inmiddels is deze zomer gestart met het actualiseren van het beleid. Naar verwachting zal het college in het eerste kwartaal van 2023 een voorstel hiervoor aan de raad doen toekomen.

6. Is het college bereid om, in navolging van de duurzame beweging in Californië, met regelgeving te komen die tot doel heeft de ontwikkeling van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag niet toe te staan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Beleidskeuzes hieromtrent kunnen bij de eerder genoemde actualisatie van het motorbrandstofverkooppuntenbeleid in het eerste kwartaal van 2023 worden gemaakt.

7. Is het college bereid om geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen via bestemmingsplanwijzigingen toe te staan? Zo nee, waarom niet?
In het vigerende beleid is vastgelegd hoe het college nu met eventuele aanvragen voor nieuwe tankstations omgaat, namelijk “toetsend c.q. faciliterend”. Bij de actualisering van het beleid kan dit opnieuw worden bezien. Inzet van het college is om bij nieuwe aanvragen in overleg te treden met de aanvrager, in het kader van het nieuw vast te stellen beleid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verkrotting monumenten Spui

Lees verder

Schriftelijke vragen Maatschappelijke functies Steenwijklaan 500

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer