Schrif­te­lijke vragen Verkrotting monu­menten Spui


Indiendatum: 10 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De nieuwbouw aan het Spui is inmiddels afgerond, maar de panden die gerenoveerd zouden worden, zijn nog niet aangepakt. Dit is vreemd, want de afspraak was dat deze ontwikkelingen gelijktijdig zouden plaatsvinden. Verder is opvallend dat voor de nieuwbouw, waar de bestaande historische bebouwing aan de Gedempte Gracht voor is gesloopt, de vergunning nog steeds niet onherroepelijk is. De rechter heeft zelfs geoordeeld dat de gemeente dit besluit niet voldoende heeft onderbouwd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, en Fatima Faïd, HSP, de volgende vragen:

1) Kan het college aangeven wat het vindt van het feit dat het wederom op de vingers is getikt door een rechter vanwege een motiveringsgebrek?

2) Waarom heeft het college ervoor gekozen om de sloop van historische bebouwing in beschermd stadsgezicht zo slecht te motiveren?

3) Vindt het college het wenselijk dat bebouwing al is gesloopt en nieuwbouw is gepleegd ondanks dat nog geen sprake is van een onherroepelijke vergunning?

4) Indien de rechter het besluit van de gemeente uiteindelijk zou vernietigen, welke gevolgen heeft dit voor dit project?

Op 13 mei 2020 is een motie van de HSP (RIS305312) aangenomen waarin is uitgesproken dat voorkomen moet worden dat slechts een deel van het bouwblok wordt herontwikkeld en de overige monumentale panden verder verpauperen. Daarom is in die motie het college verzocht de integrale aanpak van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht strak te bewaken.

5) Kan het college aangeven hoe het staat met de renovatie van de monumentale panden? Wordt er überhaupt nog op ingezet om de panden op te knappen?

6) Wat is de reden dat de monumentale bebouwing nog steeds niet is gerenoveerd?

7) Kan het college reflecteren op de gevraagde integrale aanpak?

8) Wanneer wordt de nieuwbouw opgeleverd en wanneer wordt de gerenoveerde bestaande bebouwing opgeleverd?

9) Gaat het college handhaven op de verkrotting van deze panden aangezien niet aan de afgesproken renovatie van de monumenten is voldaan?

In de afdoening van de motie in september 2020 wordt aangegeven:

“De ontwikkelaar heeft in een brief d.d. 5 mei (bijlage) aan de raad laten weten dat de nieuwbouw en renovatie/restauratie van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht nadrukkelijk één project vormt, dat gelijktijdig wordt uitgevoerd. Het college ziet op dit moment geen aanleiding dat deze afspraak niet wordt nagekomen. De voorbereiding voor de aanpak van de monumentale panden aan het Spui is door de ontwikkelaar ook al gestart. In overleg met de afdeling Monumentenzorg wordt voor de monumentale panden gewerkt aan een restauratie-renovatie en herbestemmingsplan. Per pand wordt een ontwerp gemaakt. De ontwikkelaar verwacht om na de zomer de aanvragen omgevingsvergunning voor de monumenten te gaan indienen.

Het college zal de integrale aanpak van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht bewaken en de ontwikkelaar houden aan de met de PUK beoogde integrale aanpak. Het college zal de raad over de voortgang van de integrale aanpak in de programmabegroting informeren.”

10) Kan het college reflecteren op deze afdoening van de motie? Is de hierboven geciteerde formulering nog steeds accuraat?

11) Wordt in de ogen van het college de afspraak van een gelijktijdige uitvoering van het project nog steeds uitgevoerd door de ontwikkelaar?

12) Wat doet het college om de ontwikkelaar te houden aan de ‘integrale aanpak’?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
HSP

Indiendatum: 10 aug. 2022
Antwoorddatum: 20 sep. 2022

De raadsleden de heer Barker en mevrouw Faïd hebben op 10 augustus 2022 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De nieuwbouw aan het Spui is inmiddels afgerond, maar de panden die gerenoveerd zouden worden, zijn nog niet aangepakt. Dit is vreemd, want de afspraak was dat deze ontwikkelingen gelijktijdig zouden plaatsvinden. Verder is opvallend dat voor de nieuwbouw, waar de bestaande historische bebouwing aan de Gedempte Gracht voor is gesloopt, de vergunning nog steeds niet onherroepelijk is. De rechter heeft zelfs geoordeeld dat de gemeente dit besluit niet voldoende heeft onderbouwd.

1. Kan het college aangeven wat het vindt van het feit dat het wederom op de vingers is getikt door een rechter vanwege een motiveringsgebrek?
Wij betreuren het wanneer er besluiten worden vernietigd door de rechter of als deze gerepareerd moeten worden vanwege een motiveringsgebrek. Wij spannen ons in elke zaak in om een zo goed mogelijk besluit te nemen en dat besluit zorgvuldig te motiveren. In verhouding met het aantal besluiten dat wordt genomen op aanvragen om omgevingsvergunningen is het aantal gegronde uitspraken gering. Desalniettemin heeft het onze aandacht en bekijken wij wat er nodig is om dit naar de toekomst toe te voorkomen.

2. Waarom heeft het college ervoor gekozen om de sloop van historische bebouwing in beschermd stadsgezicht zo slecht te motiveren?
Van een slechte motivering ten aanzien van de sloop van historische bebouwing in beschermd stadsgezicht is geen sprake. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft geoordeeld of en hoe het bouwplan past in het rijksbeschermd stadsgezicht.

3. Vindt het college het wenselijk dat bebouwing al is gesloopt en nieuwbouw is gepleegd ondanks dat nog geen sprake is van een onherroepelijke vergunning?
Het is niet aan het college om daar iets van te vinden, maar aan vergunninghouder. In alle omgevingsvergunningen die worden verleend, wijzen wij de vergunninghouder erop dat het risicovol is om te starten met de bouw als de vergunning nog niet onherroepelijk is. Het is vervolgens aan de vergunninghouder of hij het risico wil nemen om toch te starten. Voor de vergunninghouder kunnen er natuurlijk ook andere belangen meewegen in zijn keuze om al dan niet te starten met bouwen zonder dat de vergunning onherroepelijk is.

4. Indien de rechter het besluit van de gemeente uiteindelijk zou vernietigen, welke gevolgen heeft
dit voor dit project?

Deze vraag is niet meer aan de orde. Op 17 augustus 2022 heeft de Afdeling de omgevingsvergunning vernietigd, maar de rechtsgevolgen daarvan in stand gelaten omdat het motiveringsgebrek lopende de beroepsprocedure naar het oordeel van de Afdeling voldoende is hersteld. Voor de ontwikkelaar en belanghebbende betekent het dat de werkzaamheden alsnog volgens de oorspronkelijke vergunning mogen worden uitgevoerd, zonder dat daarvoor een nieuw besluit nodig is.

Op 13 mei 2020 is een motie van de HSP (RIS305312) aangenomen waarin is uitgesproken dat
voorkomen moet worden dat slechts een deel van het bouwblok wordt herontwikkeld en de overige monumentale panden verder verpauperen. Daarom is in die motie het college verzocht de integrale aanpak van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht strak te bewaken.

5. Kan het college aangeven hoe het staat met de renovatie van de monumentale panden? Wordt
er überhaupt nog op ingezet om de panden op te knappen?

Vergunninghouder is gestart met de uitvoering van een aantal werkzaamheden aan de panden aan het Spui. Zo zijn de sloopwerkzaamheden van de niet monumentale delen van de panden afgerond, zijn er tijdelijke ondersteunende constructies aangebracht en zijn de begane grondvloeren verwijderd. De vergunninghouder is nu bezig met gunning van het werk om de bouw verder te voltooien.

6. Wat is de reden dat de monumentale bebouwing nog steeds niet is gerenoveerd?

Zie het antwoord op vraag 5. Daarnaast is de renovatie complex. De beschikbare ruimte op de
bouwplaats is beperkt en teveel bouwactiviteiten tegelijk uitvoeren kan leiden tot onherstelbare schade aan de te renoveren gebouwen. Verder is de omgevingsvergunning voor het renoveren later verleend dan de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. Er is daarom voor gekozen om eerst de nieuwbouw af te ronden en aansluitend te renoveren.

7. Kan het college reflecteren op de gevraagde integrale aanpak?

Er is naar onze mening sprake van een integrale aanpak als het gaat om het renoveren van de
gebouwen en het realiseren van nieuwbouw op de betreffende locatie. Zowel de nieuwbouw als de
renovatie wordt in één bouwstroom uitgevoerd. Ook al betekent dat niet dat de bouwactiviteiten
parallel worden uitgevoerd. Dat er sprake is van integraliteit blijkt onder meer uit de besluitvorming.
De aanvragen en vergunningen zijn in samenhang met elkaar beoordeeld en verleend. Daarnaast is er vanaf de start van de nieuwbouw gekeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de te renoveren
gebouwen. Daarvoor zijn voorzieningen getroffen en zijn de nodige besluiten genomen.

8. Wanneer wordt de nieuwbouw opgeleverd en wanneer wordt de gerenoveerde bestaande
bebouwing opgeleverd?

Oplevering voor de nieuwbouw staat gepland voor 6 september 2022. De planning voor de renovatie is om in het 4e kwartaal van dit jaar de werkzaamheden te hervatten, zodat het project medio de zomer van 2023 kan worden opgeleverd. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 5.

9. Gaat het college handhaven op de verkrotting van deze panden aangezien niet aan de
afgesproken renovatie van de monumenten is voldaan?

Nee, op dit moment is er voor ons geen reden of aanleiding tot handhaving.

In de afdoening van de motie in september 2020 wordt aangegeven:
“De ontwikkelaar heeft in een brief d.d. 5 mei (bijlage) aan de raad laten weten dat de nieuwbouw en renovatie/restauratie van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht nadrukkelijk één project vormt, dat gelijktijdig wordt uitgevoerd. Het college ziet op dit moment geen aanleiding dat deze afspraak niet wordt nagekomen. De voorbereiding voor de aanpak van de monumentale panden aan het Spui is door de ontwikkelaar ook al gestart. In overleg met de afdeling Monumentenzorg wordt voor de monumentale panden gewerkt aan een restauratie-renovatie en herbestemmingsplan. Per pand wordt een ontwerp gemaakt. De ontwikkelaar verwacht om na de zomer de aanvragen
omgevingsvergunning voor de monumenten te gaan indienen. Het college zal de integrale aanpak van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht bewaken en de ontwikkelaar houden aan de met de PUK beoogde integrale aanpak. Het college zal de raad over de voortgang van de integrale aanpak in de programmabegroting informeren.”

10. Kan het college reflecteren op deze afdoening van de motie? Is de hierboven geciteerde
formulering nog steeds accuraat?

Ja. De nieuwbouw en renovatie/restauratie van het bouwblok Spui-Gedempte Gracht is één project. De realisatie wordt gefaseerd door de ontwikkelaar uitgevoerd. Zie ook antwoorden op vragen 5 tot en met 8.

11. Wordt in de ogen van het college de afspraak van een gelijktijdige uitvoering van het project
nog steeds uitgevoerd door de ontwikkelaar?

Ja, zie hiervoor de antwoorden op de vragen 9 en 10.

12. Wat doet het college om de ontwikkelaar te houden aan de ‘integrale aanpak’?

Zie antwoord op vragen 9 en 10. Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat de
integrale aanpak niet door de ontwikkelaar wordt nagekomen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen 3D reclame in tram- en bushaltes

Lees verder

Schriftelijke vragen Uitfaseren tankstations

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer