Schrif­te­lijke vragen Gft-inza­meling in Ypenburg


Indiendatum: mei 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In een brief met kenmerk DPZ/2019.996 van 23 april 2019 informeert het college de bewoners van de Venen, Singels, Morgenweide en de Waterbuurt over het afbouwen van de ondergrondse inzameling van gft-afval. Het ingezamelde gft-afval is te vervuild met andere afvalfracties, zo stelt de brief.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. Het inzamelen van gft-afval middels ondergrondse containers is (was) uniek voor Ypenburg. Kunt u schetsen hoe deze praktijk is ontstaan?
  • 2. Heeft het college eerst andere oplossingen geprobeerd voor is besloten tot afbouw van de aparte inzameling, zoals voorlichting en/of handhaving? Zo ja, welke manieren heeft het college toegepast en op welk moment? Hoe werd duidelijk dat deze andere oplossingen onvoldoende zoden aan de dijk zetten? Zo nee, waarom niet?

Bewoners geven aan dat de restafvalcontainers vaak vol zitten, waardoor sommige bewoners zich gedwongen voelen hun afval in de gft-container te storten.

  • 3. Hoeveel bewoners zijn gemiddeld aangewezen op één ORAC in Ypenburg? Zijn dat meer bewoners per ORAC dan in andere Haagse wijken? Hoeveel signalen van overvolle restafvalcontainers heeft het college in het afgelopen jaar uit Ypenburg ontvangen? Worden de ORAC’s voldoende vaak geleegd?
  • 4. Hoeveel boetes zijn er in het afgelopen jaar uitgedeeld voor het aanbieden van ongeschikt afval in de gft-container?
  • 5. Voor hoeveel bewoners wordt het ondergronds inzamelen van gft-afval afgebouwd?

In de brief verzoekt het college bewoners die een minicontainer voor gft-afval willen ontvangen, dat aan te geven per mail of telefoon voor 15 mei 2019. Dit zou een alternatief zijn voor de ondergrondse gft-inzameling.

  • 6. Hoeveel bewoners hebben aangegeven gft apart te willen inzamelen met de minicontainers?
  • 7. Is het mogelijk de aparte inzameling van gft-afval alleen voort te zetten voor de huishoudens die dit willen (opt-in)? Bijvoorbeeld met een op aanvraag verkrijgbare minicontainer of met een op aanvraag verkrijgbare pas die toegang geeft tot de ondergrondse gft-container. Zo ja, is het college bereid deze mogelijkheid open te stellen? Zo nee, waarom niet?
  • 8. Wat gebeurt er als zowel de ondergrondse gft-inzameling wordt stopgezet, én er geen meerderheid gevonden wordt die minicontainers wenst? Stopt de gescheiden gft-inzameling dan geheel? Vindt het college dit een acceptabel scenario?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 9 jul. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 27 mei 2019 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In een brief met kenmerk DPZ/2019.996 van 23 april 2019 (zie de bijlage) informeert het college de bewoners van de Venen, Singels, Morgenweide en de Waterbuurt over het afbouwen van de ondergrondse inzameling van gft-afval. Het ingezamelde gft-afval is te vervuild met andere afvalfracties, zo stelt de brief.

1. Het inzamelen van gft-afval middels ondergrondse containers is (was) uniek voor Ypenburg. Kunt u schetsen hoe deze praktijk is ontstaan?

Ypenburg is een Vinex- locatie die vanaf 1997 is gebouwd door een samenwerkingsverband van de gemeenten Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Den Haag. Bij de bouw van de wijk is niet gekozen voor het verstrekken van minicontainers (kliko’s) voor grondgebonden woningen met een tuin, maar voor het plaatsen van ondergrondse containers voor rest- en gft-afval (respectievelijk 443 en 356 containers). In 2002 werd Ypenburg deel van de gemeente Den Haag door een herindeling.

2. Heeft het college eerst andere oplossingen geprobeerd voor is besloten tot afbouw van de aparte inzameling, zoals voorlichting en/of handhaving? Zo ja, welke manieren heeft het college toegepast en op welk moment? Hoe werd duidelijk dat deze andere oplossingen onvoldoende zoden aan de dijk zetten? Zo nee, waarom niet?

In het afgelopen jaar is overleg geweest met bewonersorganisaties, is extra voorlichting gegeven (o.a. via een facebookcampagne) en zijn alle gft-containers gestickerd om het verschil tussen de gft- en restafvalcontainers duidelijker te maken. Ook hebben alle bewoners in november 2018 een brief ontvangen.

Deze maatregelen hebben niet in heel Ypenburg geleid tot een verbetering van de kwaliteit van het gft. HMS (Haagse MilieuServices) hebben op verzoek van de gemeente verschillende routes gereden bij het legen van de containers om vast te kunnen stellen in welke buurten het gft vervuild was. In De Venen, Morgenweide, Singels en Waterbuurt was het gft structureel vervuild ondanks de diverse bovengenoemde voorlichtingsactiviteiten. In de buurten Bosweide en de Bras is het gft in de ondergrondse containers wel van voldoende kwaliteit.

Bewoners geven aan dat de restafvalcontainers vaak vol zitten, waardoor sommige bewoners zich gedwongen voelen hun afval in de gft-container te storten.

3. Hoeveel bewoners zijn gemiddeld aangewezen op één ORAC in Ypenburg? Zijn dat meer bewoners per ORAC dan in andere Haagse wijken? Hoeveel signalen van overvolle restafvalcontainers heeft het college in het afgelopen jaar uit Ypenburg ontvangen? Worden de ORAC’s voldoende vaak geleegd?

In Ypenburg zijn gemiddeld 22 huishoudens aangewezen op één ondergrondse restafvalcontainer. Het gemiddelde van Den Haag is 35 huishoudens per ondergrondse restafvalcontainer. In 2018 zijn in Ypenburg in totaal 207 meldingen ontvangen over de ondergrondse rest- en gft-containers. De containers worden wekelijks geleegd. Een derde van de containers wordt twee keer in de week geleegd op verzoek van de gemeente naar aanleiding van signalen uit de wijk. Bij meldingen over volle containers wordt extra geleegd.

4. Hoeveel boetes zijn er in het afgelopen jaar uitgedeeld voor het aanbieden van ongeschikt afval in de gft-container?

Er worden geen boetes uitgeschreven voor het aanbieden van ongeschikt afval in de gft-container. Handhaving van vervuiling van het gft-afval in de gft-container is praktisch niet uitvoerbaar. De boetes die worden gegeven zijn boetes voor afval dat gewoon op straat wordt gezet.

5. Voor hoeveel bewoners wordt het ondergronds inzamelen van gft-afval afgebouwd?

Voor de huishoudens in de buurten Bosweide en de Bras is blijven de ondergrondse containers voor gft-afval beschikbaar. Aan 7500 huishoudens in Ypenburg is aangeboden gft-afval op te halen via minicontainers.

In de brief verzoekt het college bewoners die een minicontainer voor gft-afval willen ontvangen, dat aan te geven per mail of telefoon voor 15 mei 2019. Dit zou een alternatief zijn voor de ondergrondse gft-inzameling.

6. Hoeveel bewoners hebben aangegeven gft apart te willen inzamelen met de minicontainers?

In totaal heeft 10% van de huishoudens laten weten een minicontainer voor gft te willen ontvangen. 20% van de huishoudens in Ypenburg heeft op de brief gereageerd. Bewoners kunnen op ieder moment alsnog een minicontainer aanvragen (https://www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijkafval/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm#aanvragen-vervangen-laten-ophalen).

7. Is het mogelijk de aparte inzameling van gft-afval alleen voort te zetten voor de huishoudens die dit willen (opt-in)? Bijvoorbeeld met een op aanvraag verkrijgbare minicontainer of met een op aanvraag verkrijgbare pas die toegang geeft tot de ondergrondse gft-container. Zo ja, is het college bereid deze mogelijkheid open te stellen? Zo nee, waarom niet?

Ja. De gemeente gaat begin oktober 2019 starten met het huis-aan-huis gescheiden inzamelen van het gft in de buurten De Venen, Morgenweide, Waterbuurt en Singels. Aan bewoners die hierom verzocht hebben wordt een minicontainer beschikbaar gesteld. HMS zal begin oktober 2019 starten met het om de week inzamelen van de minicontainers. De huidige ondergrondse gft-containers worden vanaf dat moment gebruikt voor restafval.

8. Wat gebeurt er als zowel de ondergrondse gft-inzameling wordt stopgezet, én er geen meerderheid gevonden wordt die minicontainers wenst? Stopt de gescheiden gft-inzameling dan geheel? Vindt het college dit een acceptabel scenario?

Zie de beantwoording van vraag 7.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer
de burgemeester,
Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Uitrol 5G

Lees verder

Schriftelijke vragen Maak afspraken met corporaties over groen dak en zonnepanelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer