Schrif­te­lijke vragen Goed­keuring voor kaalslag De Mient?


Indiendatum: 11 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 maart 2021 is de omgevingsvergunning voor het kappen van 158 bomen en het verplaatsen van 15 bomen verleend voor de realisatie van 70 parkeerplaatsen op de Mient. Bewoners hebben hiertegen bezwaar aangetekend, en maken al langer bezwaar tegen de dreigende kaalslag op de groene Mient. De petitie hiertegen is inmiddels al ruim 2.500 keer ondertekend.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de raadsleden Wijsmuller, Haagse Stadspartij, De Vuyst, GroenLinks, en Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven wat in het Definitief Ontwerp (DO) nu precies de bomenbalans is, in vergelijking met het Voorlopig Ontwerp (VO)? En hoeveel parkeerplaatsen worden er in het DO nu gerealiseerd?
 2. Uitgangspunt voor beleid is dat bomen niet worden gekapt tenzij het aantoonbaar echt niet anders kan. Kan het college aangeven hoe is aangetoond dat het echt niet anders kan, en op welke wijze dit in het kader van de vergunningsaanvraag is getoetst?
 3. Kan het college verklaren hoe het kan dat de omgevingsvergunning is afgegeven ten tijde van het broedseizoen?
 4. Hoe zijn de overleggen verlopen tussen de gemeente en de buurtbewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen deze plannen? Wat is er tijdens die overleggen besproken en welke vervolgstappen zijn daaruit voortgekomen?
 5. Kan het college aangeven of het ontwerp voor de Mient naar aanleiding van de gesprekken met buurtbewoners en de door hen aangedragen alternatieven is veranderd? Zo ja, op welke punten? Zo nee, waarom niet?
 6. Is de gemeente in gesprek gegaan met de begraafplaats Oud Eik en Duinen over het toevoegen van groen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
 7. In de commissievergadering op 14 januari 2021 heeft de wethouder toegezegd nog met aanvullende informatie te komen over de bomenkap en een vleermuisonderzoek. Kan het college aangeven wanneer we die informatie kunnen verwachten?
 8. Kan het college aangeven hoe het kan dat de vergunning al ruim twee maanden geleden is afgegeven terwijl de raad nog altijd wacht op aanvullende informatie?
 9. Kan het college aangeven wanneer het DO voor de raad ter inzage wordt gelegd zoals toegezegd in de commissievergadering van 14 januari 2021?
 10. Bij de besluitvorming over het VO vormde het omvormen en opwaarderen van de huidige groenstrook van +/- 5m breed en 400m lang, lopend langs de begraafplaats, tot een ecologische zone een unique sellingpoint. Tijdens een (digitale) informatieavond voor bewoners gaf het DO-team aan dat deze groenstrook geen ecologische zone genoemd mag worden. Is dit juist? Kan het college deze beleidswijziging toelichten?
 11. In de college brief “Nadere info n.a.v. behandeling VO Mient” (RIS 305405) staat: ‘Ook wil het college zich bij de uitwerking van VO naar DO het profiel van de Mient over de hele breedte zodanig optimaliseren dat de ecologische zone nog een of meerde decimeters in breedte kan toenemen.” Is het juist dat deze groene strook (voorheen ecozone) in het DO nog smaller is dan in het VO? Hoe verhoudt deze uitwerking zich tot voornoemde collegebrief?
 12. Er is nog steeds onduidelijkheid over de extra kapaanvraag voor 25 bomen in de voornoemde groene strook. Bij de DO-presentatie aan bewoners is aangegeven dat er niet gekapt wordt in deze strook, terwijl de extra kapaanvraag voor 25 bomen niet is ingetrokken vanwege uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Kan het college nu aangeven of en zo ja hoeveel bomen er in deze groene strook worden gekapt? Hoort deze strook nu wél of niet bij de herinrichting, en is er nog sprake van bomencompensatie op deze strook? Graag een heldere uitleg.
 13. De gemeente gaat gelijktijdig met de herinrichting van de Mient groot onderhoud uitvoeren op een aansluitend deel van de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Op dit deel blijven alle 43 bestaande bomen staan, waarbij het gaat om dezelfde soorten met vergelijkbare leeftijden, kwaliteit en levensverwachting als in de andere secties. Eerder werd beweerd dat groeiplaatsverbetering geen zin heeft in (met name) sectie 1, terwijl deze techniek nu wel zal worden toegepast in het aansluitende deel tussen Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Hoe kan staande worden gehouden dat dit in sectie 1 niet zou kunnen? Is het college bereid om de plannen aan te passen en bomen te sparen in sectie 1 door groeiplaatsverbetering toe te passen?
 14. Kan het college toezeggen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet totdat de raad de toegezegde aanvullende informatie heeft ontvangen en besproken?
 15. Kan het college bevestigen dat geen uitvoering wordt gegeven aan de kapvergunning totdat de bewoners alle bezwaarmogelijkheden hebben gebruikt en de vergunning onherroepelijk is?


Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Maarten de Vuyst
GroenLinks

Indiendatum: 11 mei 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

De raadsleden de heren Smit, Wijsmuller en De Vuyst hebben op 11 mei 2021 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 31 maart 2021 is de omgevingsvergunning voor het kappen van 158 bomen en het verplaatsen van 15 bomen verleend voor de realisatie van 70 parkeerplaatsen op de Mient. Bewoners hebben hiertegen bezwaar aangetekend, en maken al langer bezwaar tegen de dreigende kaalslag op de groene Mient. De petitie hiertegen is inmiddels al ruim 2.500 keer ondertekend.

1. Kan het college aangeven wat in het Definitief Ontwerp (DO) nu precies de bomenbalans is, in vergelijking met het Voorlopig Ontwerp (VO)? En hoeveel parkeerplaatsen worden er in het DO nu gerealiseerd?

Het voorontwerp gaat uit van een sluitende bomenbalans. Dit is exclusief een extra bomenrij in het talud bij de sportvelden. Door bij de sportvelden extra bomen te planten ontstaat een positieve bomenbalans. In het DO (exclusief mogelijk enkele extra bomen op de begraafplaats, zie vraag 6) is de totale balans +22 bomen. Zie tabel.

Ten opzichte van de huidige situatie met 304 parkeerplaatsen komen er 67 parkeerplaatsen bij. In het Voorontwerp waren dat er 70. Bij de uitwerking van het VO in het DO is gebleken dat van de beoogde 70 er 3 parkeerplaatsen zich voor een uitrit of te dicht bij een bocht bevonden. Het nieuwe aantal parkeerplaatsen bedraagt 371.

2. Uitgangspunt voor beleid is dat bomen niet worden gekapt tenzij het aantoonbaar echt niet anders kan. Kan het college aangeven hoe is aangetoond dat het echt niet anders kan, en op welke wijze dit in het kader van de vergunningsaanvraag is getoetst?

Wij verwijzen u hiervoor naar het raadsbesluit uit 2020: vaststelling voorontwerp herinrichting Mient en omstreken en bijlagen (RIS 305092). Hierin staat aangeven en door het noodzakelijke onderzoek onderbouwd (waaronder een Bomen Effect Analyse), dat de meeste bomen langs de Mient gekapt worden vanwege het te vervangen riool en vanwege beheerproblemen. In de uitwerking tot het DO heeft dit geleidt tot: bomen die op het riool staan kunnen niet gehandhaafd blijven (53 bomen). Uit een uitgevoerd Bomen Effect Analyse is gebleken dat 69 bomen in slechte conditie verkeren en vervanging geboden is. Tot slot zijn er 36 bomen die om andere redenen gekapt moeten worden, waarvan 22 vanwege wijzigingen in het straatprofiel, hemelwaterafvoer, en het verbreden van de rijstrook en/of parkeerplaats t.b.v. de verkeersveiligheid. 11 bomen moeten worden gekapt voor het uitbuigen van de rijbaan en/of verbreden uitritten t.b.v. de verkeersveiligheid. Het herpositioneren van de bushalte gaat ten koste van 3 bomen. Het huidige plan kan, zoals in het raadsbesluit is aangegeven, alleen gerealiseerd worden als de 158
bomen worden gekapt. Dit geldt ook voor de bomen in de parkeervakken langs de groenstrook; ook indien er besloten zou zijn om hier geen parkeervakken te realiseren leidt de rioolvervanging en de werkzaamheden om te komen tot het vereiste rijbaanprofiel, tot een dusdanige aantasting van de boomwortels, dat de bomen dit niet zouden overleven.

Bij het indienen van de kapaanvraag zijn diverse rapportages toegevoegd (zie ook vraag 7), waaraan bij de beoordeling van de aanvraag zorgvuldig getoetst is. Er is een Bomen Effect Analyse uitgevoerd waarbij de algemene boomgegevens, de boombeoordelingskenmerken en de verplantbaarheid in kaart zijn gebracht. Bomen die behouden kunnen worden, blijven gehandhaafd. Er is een ecologische Quickscan uitgevoerd en er heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden voor vleermuizen en een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het protocol is onderdeel van de verleende kapvergunning.

Uit het advies van de groenbeheerder blijkt dat de toekomstverwachting van de bomen varieert van slecht naar redelijk. Bij een aantal bomen is sprake van een kleine standplaats, wat leidt tot slechte groei. In de toekomst gaat dit ten koste van de vitaliteit van de bomen. Bij het beoordelen van de aanvraag heeft de groenbeheerder rekening gehouden met drie aanvraagredenen: het vervangen van het riool, veiligheid, onderhoud en wortelopdruk en de herinrichting. Alles overwegende heeft de groenbeheerder geen bezwaar tegen het afgeven van vergunning voor het kappen van 158 bomen, het verplanten van 15 bomen en aanplanten van 180 vervangende bomen.

3. Kan het college verklaren hoe het kan dat de omgevingsvergunning is afgegeven ten tijde van
het broedseizoen?

Zowel voor vergunningen die tijdens het broedseizoen, alsook die (vlak) voor het broedseizoen, worden afgegeven geldt dat, behoudens noodsituaties, er tijdens het broedseizoen geen gebruik van gemaakt mag worden. De kapvergunning zal dus pas na het broedseizoen gebruikt worden.

4. Hoe zijn de overleggen verlopen tussen de gemeente en de buurtbewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen deze plannen? Wat is er tijdens die overleggen besproken en welke vervolgstappen zijn daaruit voortgekomen?

Er is via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd met de wijk. Te denken valt dan aan: (nieuws)brieven, inloopavonden, gesprekken (o.a. met wijkberaad en de organisatie ‘Eerlijk Plan Mient’) en het plaatsen van het DO, inclusief bomenplan en uitnodiging voor de inloopavond op de website van het wijkberaad. De uitzending is terug te zien via gemeentelijke website. Tijdens de inloopavonden en inspraakperiode is gelegenheid geweest om vragen te stellen en alternatieven aan te dragen. Met ‘Eerlijk Plan Mient’ is meermaals overlegd. Zie ook vraag 5.

5. Kan het college aangeven of het ontwerp voor de Mient naar aanleiding van de gesprekken met buurtbewoners en de door hen aangedragen alternatieven is veranderd? Zo ja, op welke punten? Zo nee, waarom niet?

Op basis van de zienswijzen die binnengekomen zijn tijdens de inspraakperiode tussen 21 oktober en 8 december 2019 is in de nota van beantwoording behorend bij het VO besluit toegezegd bij de uitwerking het ontwerp aan te passen op:

 1. 1. In het talud langs het water bij de sportvelden is ruimte gevonden om een extra bomenrij te planten.
  2. We zullen op het trottoir langs het fietspad tussen de Kornoeljestraat en de Laan van Eik en Duinen een ecologisch waardevolle haag toepassen bestaande uit verschillende soorten heesters.
  3. De breedte van het trottoir in de Appelstraat langs de fietsenwinkel blijft ongewijzigd. Bij de uitwerking van het voorontwerp tot een definitief ontwerp is rekening gehouden met de toegezegde ontwerpaanpassingen.

Op basis van de in oktober 2020 (enkele maanden na vaststelling van het ontwerp door de Raad) aangeboden petitie ‘Eerlijk plan Mient’ zijn er diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers hiervan. Op een tweetal vlakken is het ontwerp aangepast. Met het oog op de snelheid en de verkeersveiligheid worden verkeersdrempels aangebracht. Daarnaast wordt, in het kader van vergroening, in de parkeerstrook langs de begraafplaats een halfverharding/grasbeton tegels toegepast. Ook gaat de gemeente het gebruik na herinrichting monitoren. Indien daaruit zou blijken dat de parkeerplekken bij de begraafplaats voortdurend leeg staan dan zal de halfverharding
verwijderd worden en (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de groenstrook.

6. Is de gemeente in gesprek gegaan met de begraafplaats Oud Eik en Duinen over het toevoegen van groen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Ja op basis van het overleg is afgesproken dat er op de begraafplaats aan de zijde Mient 3 bomen zullen worden toegevoegd. Hiervoor wordt een ontwerp opgesteld.

7. In de commissievergadering op 14 januari 2021 heeft de wethouder toegezegd nog met aanvullende informatie te komen over de bomenkap en een vleermuisonderzoek. Kan het college aangeven wanneer we die informatie kunnen verwachten?

De informatie is meegestuurd met de aanvraag van de volgende verleende kapvergunningen in de
Mient, ter inzage gelegd en daarmee openbaar geworden:

• Kapvergunning herinrichting Mient: Het kappen van 158 bomen en het verplanten van 15 bomen, staande in de openbare ruimte op de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Thorbeckelaan

Gepubliceerd op 29 maart 2021 en vervolgens 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen Bij de bijbehorende vergunningsaanvraag is onder andere het DO-bomenplan voor de herinrichting en de vleermuizenstudie bijgevoegd. (Aanvullend onderzoek vleermuizen de Mient in Den Haag en een ecologisch werkprotocol inzake bomenkap in leefomgeving van vleermuizen) .

• Kapvergunning onderhoud groenstrook: Het kappen van 21 esdoorns, 2 iepen en 2 acacia's (stamdiameters 10-45 cm) staande op de groenstrook langs de Mient gelegen tussen de Laan van Eik en Duinen en de Kornoeljestraat.

Gepubliceerd op 12 mei 2021 en waarna het 6 weken ter inzage ligt. Bij de bijbehorende vergunningsaanvraag is het onderzoek in de groenstrook bij het kerkhof bijgevoegd: (bijlage 1 -3 een bomenlijst, tekening en foto’s, bijlage 4 Taxatie/waardebepaling diverse bomen, Mient te Den Haag en 5 Memo toelichting aanvraag kapvergunning: groenstrook langs De Mient).

Op de website van het wijkberaad vruchtenbuurt staat sinds 8 april 2021 het definitief ontwerp en het bomenplan. Op het bomenplan worden te planten soorten vermeld, reeds geplante bomen, te kappen bomen en te verplanten bomen. Zie ook: Status herinrichting Mient –Wijkberaad Vruchtenbuurt (wijkberaad-vruchtenbuurt.nl). Volledigheidshalve hebben wij, mede naar aanleiding van deze vragen, deze informatie naar de raadsfracties gestuurd.

8. Kan het college aangeven hoe het kan dat de vergunning al ruim twee maanden geleden is afgegeven terwijl de raad nog altijd wacht op aanvullende informatie?

De informatie is naar de raadsfracties gestuurd. Zie vraag 7. Wij merken hierbij graag op dat met het raadsbesluit uit 2020: vaststelling voorontwerp herinrichting Mient en omstreken (RIS 305092) het projectbesluit genomen is en dat het afgeven van kapvergunningen vervolgens tot de bevoegdheid van het college behoort.

9. Kan het college aangeven wanneer het DO voor de raad ter inzage wordt gelegd zoals toegezegd in de commissievergadering van 14 januari 2021?

De informatie is naar de raadsfracties gestuurd. Zie vraag 7.

10. Bij de besluitvorming over het VO vormde het omvormen en opwaarderen van de huidige groenstrook van +/- 5m breed en 400m lang, lopend langs de begraafplaats, tot een ecologische zone een unique sellingpoint. Tijdens een (digitale) informatieavond voor bewoners gaf het DOteam aan dat deze groenstrook geen ecologische zone genoemd mag worden. Is dit juist? Kan het college deze beleidswijziging toelichten?

Het betreft een groenstrook waarvan we de ecologische waarde gaan opwaarderen en wordt daarom ecologische zone genoemd. Het betreft hier (ook na het verbeteren van de ecologische waarde) echter geen formele ecologische hoofdstructuur. Een ecologische hoofdstructuur kent hogere natuurwaarden, meer biodiversiteit en verbindt veelal de grote groengebieden in Den Haag.

11. In de college brief “Nadere info n.a.v. behandeling VO Mient” (RIS 305405) staat: ‘Ook wil het college zich bij de uitwerking van VO naar DO het profiel van de Mient over de hele breedte zodanig optimaliseren dat de ecologische zone nog een of meerde decimeters in breedte kan toenemen.” Is het juist dat deze groene strook (voorheen ecozone) in het DO nog smaller is dan in het VO? Hoe verhoudt deze uitwerking zich tot voornoemde collegebrief?

De groene strook (ecozone) is in het VO even breed als in het DO.

12. Er is nog steeds onduidelijkheid over de extra kapaanvraag voor 25 bomen in de voornoemde groene strook. Bij de DO-presentatie aan bewoners is aangegeven dat er niet gekapt wordt in deze strook, terwijl de extra kapaanvraag voor 25 bomen niet is ingetrokken vanwege uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Kan het college nu aangeven of en zo ja hoeveel bomen er in deze groene strook worden gekapt? Hoort deze strook nu wél of niet bij de herinrichting, en is er nog sprake van bomencompensatie op deze strook? Graag een heldere uitleg.

Zoals ook al door de wethouder in de commissie aangegeven behoort de onderhoudskap van deze 25 bomen niet tot de scope van het herinrichtingsproject de Mient en zou ook nadien uitgevoerd kunnen worden. Bij een schouw van het groen is gebleken dat hier onderhoud nodig is van een aantal bomen, die concurrentiekrachtig zijn maar hier eigenlijk niet gewenst zijn. De bomen die gekapt worden zaaien zich erg snel uit. Het betreft hier veelal doorgeschoten esdoorns die door achterstallig onderhoud uitgegroeid zijn tot kapvergunningsplichtige bomen. De kapvergunning voor 25 bomen is aangevraagd om dit onderhoud te kunnen plegen. Compensatie van deze 25 te kappen bomen geschiedt door het storten van een bijdrage in het bomenfonds. Vanuit het herinrichtingsproject zullen als onderdeel van de vervanging/compensatie ook extra bomen gepland worden in de groenstrook Het betreft Lijsterbes, gewone vogelkers en eenstijlige meidoorn, soorten die samen met de stadsecoloog zijn bepaald om de ecologische waarden in de strook te verhogen. Deze extra bomen kunnen ook geplant worden zonder dat eerst de onderhoudskap plaats vindt.

Het gebied rond de begraafplaats Oud Eik en Duinen bevindt zich op een oude strandwal. De oude strandwallen die het landschap van Den Haag hebben gevormd, bestaan uit zandgrond. Van nature zou hier duinbos zijn ontstaan. Op dit moment wordt de strook echter gedomineerd door de gewone esdoorn. Deze boomsoort is zeer concurrentiekrachtig waardoor uiteindelijk een zeer monotone begroeiing ontstaat. We streven naar soorten met een grotere diversiteit. Door de diversiteit aan boom- en struiksoorten te verhogen zullen allerlei insecten vogels en kleine zoogdieren daarvan profiteren. Soorten die van nature in duinbossen voorkomen zijn de hazelaar, eenstijlige meidoorn, wilde liguster, vlier, gewone vogelkers en aalbes.

13. De gemeente gaat gelijktijdig met de herinrichting van de Mient groot onderhoud uitvoeren op een aansluitend deel van de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Op dit deel blijven alle 43 bestaande bomen staan, waarbij het gaat om dezelfde soorten met vergelijkbare leeftijden, kwaliteit en levensverwachting als in de andere secties. Eerder werd beweerd dat groeiplaatsverbetering geen zin heeft in (met name) sectie 1, terwijl deze techniek nu wel zal worden toegepast in het aansluitende deel tussen Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Hoe kan staande worden gehouden dat dit in sectie 1 niet zou kunnen? Is het college bereid om de plannen aan te passen en bomen te sparen in sectie 1 door groeiplaatsverbetering toe te passen?

De werkzaamheden die plaats gaan vinden op het her in te richten deel van de Mient (tussen Thorbeckestraat & Laan van Eik en Duinen) en het deel tussen de Laan van Eik en Duinen en de Kamperfoeliestraat, zijn anders van aard. Dit heeft ook gevolgen voor de te treffen maatregelen voor het groen.

Op het stuk tussen de Laan van Eik en Duinen en de Kamperfoeliestraat, dat buiten de scope van het raadsbesluit valt maar meegaat met de uitvoering om werk met werk te maken, worden werkzaamheden uitgevoerd die veel minder ingrijpend van aard zijn. Hier wordt het riool niet vervangen, vindt enkel groot onderhoud plaats en blijft het profiel ongewijzigd. De deklaag wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt (groot onderhoud wegen). Hoewel bij de groenbeheerder de verwachting bestaat dat hier na verloop van tijd ook vervanging nodig zal zijn geven de aard van de werkzaamheden hier nu geen urgentie toe. Voor deze bomen is ook geen BEA uitgevoerd.
Het huidige plan kan, zoals in het raadsbesluit is aangegeven, alleen gerealiseerd worden als de 158 bomen in sectie 1 worden gekapt. Dit geldt ook voor de bomen in de parkeervakken langs de groenstrook; ook indien er besloten zou zijn om hier geen parkeervakken te realiseren leidt de rioolvervanging en de werkzaamheden om te komen tot het vereiste rijbaanprofiel, tot een dusdanige aantasting van de boomwortels, dat de bomen dit niet zouden overleven. '

14. Kan het college toezeggen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet totdat de raad de
toegezegde aanvullende informatie heeft ontvangen en besproken?

De informatie is beschikbaar gesteld. Er zijn inmiddels diverse bezwaren tegen de kapvergunning binnen gekomen.
We wachten het advies van de bezwarencommissie af. Zie ook vraag 15.

15. Kan het college bevestigen dat geen uitvoering wordt gegeven aan de kapvergunning totdat de bewoners alle bezwaarmogelijkheden hebben gebruikt en de vergunning onherroepelijk is?

Het college wacht met de uitvoering tot na de uitspraak van de Adviescommissie bezwaarschriften.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma Merx
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bebouwing bij Catshuis

Lees verder

Schriftelijke vragen Inzetten op duurzame winterterrassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer