Schrif­te­lijke vragen Goed­keuring voor kaalslag De Mient?


Indiendatum: 11 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 maart 2021 is de omgevingsvergunning voor het kappen van 158 bomen en het verplaatsen van 15 bomen verleend voor de realisatie van 70 parkeerplaatsen op de Mient. Bewoners hebben hiertegen bezwaar aangetekend, en maken al langer bezwaar tegen de dreigende kaalslag op de groene Mient. De petitie hiertegen is inmiddels al ruim 2.500 keer ondertekend.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de raadsleden Wijsmuller, Haagse Stadspartij, De Vuyst, GroenLinks, en Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven wat in het Definitief Ontwerp (DO) nu precies de bomenbalans is, in vergelijking met het Voorlopig Ontwerp (VO)? En hoeveel parkeerplaatsen worden er in het DO nu gerealiseerd?
 2. Uitgangspunt voor beleid is dat bomen niet worden gekapt tenzij het aantoonbaar echt niet anders kan. Kan het college aangeven hoe is aangetoond dat het echt niet anders kan, en op welke wijze dit in het kader van de vergunningsaanvraag is getoetst?
 3. Kan het college verklaren hoe het kan dat de omgevingsvergunning is afgegeven ten tijde van het broedseizoen?
 4. Hoe zijn de overleggen verlopen tussen de gemeente en de buurtbewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen deze plannen? Wat is er tijdens die overleggen besproken en welke vervolgstappen zijn daaruit voortgekomen?
 5. Kan het college aangeven of het ontwerp voor de Mient naar aanleiding van de gesprekken met buurtbewoners en de door hen aangedragen alternatieven is veranderd? Zo ja, op welke punten? Zo nee, waarom niet?
 6. Is de gemeente in gesprek gegaan met de begraafplaats Oud Eik en Duinen over het toevoegen van groen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
 7. In de commissievergadering op 14 januari 2021 heeft de wethouder toegezegd nog met aanvullende informatie te komen over de bomenkap en een vleermuisonderzoek. Kan het college aangeven wanneer we die informatie kunnen verwachten?
 8. Kan het college aangeven hoe het kan dat de vergunning al ruim twee maanden geleden is afgegeven terwijl de raad nog altijd wacht op aanvullende informatie?
 9. Kan het college aangeven wanneer het DO voor de raad ter inzage wordt gelegd zoals toegezegd in de commissievergadering van 14 januari 2021?
 10. Bij de besluitvorming over het VO vormde het omvormen en opwaarderen van de huidige groenstrook van +/- 5m breed en 400m lang, lopend langs de begraafplaats, tot een ecologische zone een unique sellingpoint. Tijdens een (digitale) informatieavond voor bewoners gaf het DO-team aan dat deze groenstrook geen ecologische zone genoemd mag worden. Is dit juist? Kan het college deze beleidswijziging toelichten?
 11. In de college brief “Nadere info n.a.v. behandeling VO Mient” (RIS 305405) staat: ‘Ook wil het college zich bij de uitwerking van VO naar DO het profiel van de Mient over de hele breedte zodanig optimaliseren dat de ecologische zone nog een of meerde decimeters in breedte kan toenemen.” Is het juist dat deze groene strook (voorheen ecozone) in het DO nog smaller is dan in het VO? Hoe verhoudt deze uitwerking zich tot voornoemde collegebrief?
 12. Er is nog steeds onduidelijkheid over de extra kapaanvraag voor 25 bomen in de voornoemde groene strook. Bij de DO-presentatie aan bewoners is aangegeven dat er niet gekapt wordt in deze strook, terwijl de extra kapaanvraag voor 25 bomen niet is ingetrokken vanwege uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Kan het college nu aangeven of en zo ja hoeveel bomen er in deze groene strook worden gekapt? Hoort deze strook nu wél of niet bij de herinrichting, en is er nog sprake van bomencompensatie op deze strook? Graag een heldere uitleg.
 13. De gemeente gaat gelijktijdig met de herinrichting van de Mient groot onderhoud uitvoeren op een aansluitend deel van de Mient tussen de Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Op dit deel blijven alle 43 bestaande bomen staan, waarbij het gaat om dezelfde soorten met vergelijkbare leeftijden, kwaliteit en levensverwachting als in de andere secties. Eerder werd beweerd dat groeiplaatsverbetering geen zin heeft in (met name) sectie 1, terwijl deze techniek nu wel zal worden toegepast in het aansluitende deel tussen Kamperfoeliestraat en de Laan van Eik en Duinen. Hoe kan staande worden gehouden dat dit in sectie 1 niet zou kunnen? Is het college bereid om de plannen aan te passen en bomen te sparen in sectie 1 door groeiplaatsverbetering toe te passen?
 14. Kan het college toezeggen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet totdat de raad de toegezegde aanvullende informatie heeft ontvangen en besproken?
 15. Kan het college bevestigen dat geen uitvoering wordt gegeven aan de kapvergunning totdat de bewoners alle bezwaarmogelijkheden hebben gebruikt en de vergunning onherroepelijk is?


Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Maarten de Vuyst
GroenLinks