Schrif­te­lijke vragen Bebouwing bij Catshuis


Indiendatum: 11 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 15 april is een ontwerpbeschikking gepubliceerd voor de bouw van een kantoorgebouw, het aanleggen van 30 parkeerplaatsen en het kappen van 6 bomen (kenmerk: 201917988)[1]. Deze bouw zou plaatsvinden bij het Rijksmonument het Catshuis, in het Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet en deze ontwikkelingen gaan ten koste van het groen. Het gebied is namelijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Verschillende bewoners en belangengroepen zijn tegen deze plannen in het geweer gekomen.[2]

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadleden Barker, Kapteijns en Bos de volgende vragen:

1) Klopt het dat de gemeente wil meewerken aan de bouw van een kantorengebouw en de aanleg van 30 parkeerplaatsen in het groen?

2) Kan het college het voorlopig ontwerp of een bouwtekening met de raad delen met de precieze locatie van de plannen?

3) Is hier gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag in het geheim of vertrouwelijk te behandelen? Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot de grote waarde van dit stuk Den Haag voor de stad?

4) Kan het college aangeven hoe het bouwen in het groen en de bomenkap zich verhoudt tot de groene ambities van het college?

5) Klopt het dat de bouw plaatsvindt in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en het Natuurnetwerk Nederland? Ziet het college dit niet bij uitstek als reden om niet mee te werken aan deze plannen?

6) Wat is de reden dat er niet gekozen is om in plaats van in het groen te bouwen, een kantoorruimte te huren?

7) In hoeverre vindt het college dat de bouw past binnen het beschermd stadsgezicht en de monumentale bebouwing?

Zorgvliet is aangewezen als beschermd stadsgezicht, zoals is bedoeld in de Monumentenwet.

8) Is het college met de indieners van mening dat de ontgroening en bebouwing afbreuk doet aan het groene en cultuurhistorische karakter van het landgoed en een aantasting is van het Rijksbeschermd Stadsgezicht?

9) Is het college het met de indieners eens dat het kappen van bomen, ook al is de bebouwing tijdelijk, een permanent karakter kent?

10) Is het college het eens dat het demonteren van de tuinmuur en toegangspoort nadelig uitpakt voor de monumentale waarden van deze locatie en dat het demonteren altijd zal zorgen voor verlies van monumentaal materiaal?

11) Is het college het met de indieners eens dat bebouwing in het groen (bestemming ‘tuin’) een precedent zou kunnen scheppen voor verdere bebouwing of zou kunnen resulteren in permanente bebouwing?

12) Is het college voornemens om het bestemmingsplan van Zorgvliet te wijzigen?

13) Is het college het met omwonenden, verschillende belangenverenigingen en de indieners eens dat bebouwing van dit historische en groene landgoed ongewenst is?


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns

GroenLinks

Peter Bos

Haagse Stadspartij


[1] Staatscourant 2021, 19693 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

[2] Woede over bouw fors kantoor in tuin Catshuis (denhaagcentraal.net)