Schrif­te­lijke vragen Maak haast met regen­wa­ter­opvang


Indiendatum: 6 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Amsterdam is op 22 april een nieuwe hemelwaterverordening door de gemeenteraad aangenomen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en grote verbouwingen het voortaan verboden wordt om vanaf een gebouw hemelwater in het openbaar riool of op de openbare ruimte te lozen, tenzij een hemelwaterberging is aangebracht. Hiermee wordt het riool ontlast, zal wateroverlast worden teruggedrongen en wordt de stad meer klimaatadaptief. Opgevangen regenwater kan worden gebruikt om uitdroging tegen te gaan in warme periodes.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit de volgende vragen:


1. Is het college bekend met het artikel ‘Alle Amsterdamse nieuwbouw moet voortaan water opvangen’ uit het Parool?

2. Is het college bekend met de aangenomen Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam houdende regels over het bergen van hemelwater?

3. Wat vindt het college van deze Amsterdamse ontwikkeling?

Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie opgenomen om in 2020 een bui van 60 mm in één uur aan te kunnen zonder dat schade aan huizen en vitale infrastructuur ontstaat. Deze norm is ook vastgelegd in de genoemde verordening. Voor gebieden met problemen op het gebied van wateroverlast zullen zelfs hogere normen worden gesteld.

4. Zijn er door de gemeente Den Haag duidelijke ambities gesteld over het opvangen van regenwater? Zo ja, wat zijn deze? Worden die behaald? Zo nee, waarom worden zulke ambities niet gesteld?

5. Hoeveel millimeter regenwater kan het Haagse riool per uur verwerken?

6. Is het college het met de indiener eens dat ook Den Haag een wateroverlast probleem heeft?

In het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’, staat dat ‘klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm blijft’. Er zijn echter geen duidelijke afspraken gemaakt over hemelwaterberging zoals nu o.a. in Amsterdam.

7. Is het college het met de indiener eens dat de nieuwe Amsterdamse hemelwaterverordening goed past bij de doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om naar Amsterdams voorbeeld een (nieuwe) hemelwaterverordening op te stellen? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om net als in Amsterdam een hemelwaterberging van 60 liter per m2 bebouwd oppervlak te verplichten bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties en hogere normen te stellen bij gebieden met wateroverlastproblemen?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 mei 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

Het raadslid de heer Barker heeft op 5 mei 2021 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Amsterdam is op 22 april een nieuwe hemelwaterverordening door de gemeenteraad aangenomen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en grote verbouwingen het voortaan verboden wordt om vanaf een gebouw hemelwater in het openbaar riool of op de openbare ruimte te lozen, tenzij een hemelwaterberging is aangebracht. Hiermee wordt het riool ontlast, zal wateroverlast worden terug gedrongen en wordt de stad meer klimaat adaptief. Opgevangen regenwater kan worden gebruikt om uitdroging tegen te gaan in warme periodes.

1. Is het college bekend met het artikel ‘Alle Amsterdamse nieuwbouw moet voortaan wateropvangen’ uit het Parool1?

Ja.

2. Is het college bekend met de aangenomen verordening van de raad van de gemeente Amsterdam houdende regels over het bergen van hemelwater2?

Ja.

3. Wat vindt het college van deze Amsterdamse ontwikkeling?

Het college volgt landelijke en lokale ontwikkelingen met betrekking tot de regelgeving op het gebied van hemelwater nauwlettend. Het college begrijpt dat Amsterdam kiest voor deze ontwikkeling omdat deze in het verlengde ligt van de mogelijkheden die de gemeente zelf heeft op openbaar terrein maar kiest zelf voor een andere lijn (zie ook antwoord op vraag 8).

Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie opgenomen om in 2020 een bui van 60 mm in één uur aan te kunnen zonder dat schade aan huizen en vitale infrastructuur ontstaat. Deze norm is ook vastgelegd in de genoemde verordening. Voor gebieden met problemen op het gebied van wateroverlast zullen zelfs hogere normen worden gesteld.

4. Zijn er door de gemeente Den Haag duidelijke ambities gesteld over het opvangen van regenwater? Zo ja, welke ambities zijn dit? Worden die gehaald? Zo nee, waarom worden zulke ambities niet gesteld?

Ja, in de Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig (collegebesluit van 25 mei 2021, RIS308745) zijn de ambities verwoord.

5. Hoeveel millimeter regenwater kan het Haagse riool per uur verwerken?

De rioolstelsels worden zodanig aangelegd dat een bui die ongeveer een keer per 2 jaar voorkomt waarbij een hoeveelheid van 20 mm regen in een uur valt, kan worden verwerkt zonder water op straat op te leveren.

6. Is het college het met de indiener eens dat ook Den Haag een wateroverlastprobleem heeft?

Bij extreme neerslag zijn er ook in Den Haag verschillende locaties die kwetsbaar zijn voor wateroverlast (zie denhaag.klimaatatlas.net voor een kaart met locaties met water op straat na een buivan 70 mm in een uur (de 070 klimaatbui in 2050)). Dat bij een dergelijke hoeveelheid neerslag water op straat blijft staan is niet altijd een wateroverlastprobleem. De straat met stoepranden is bedoeld als tijdelijke berging totdat het water weer weg kan via de riolering. Schade aan gebouwen en infrastructuur willen we zoveel mogelijk voorkomen. De klimaatadaptatiestrategie is er op gericht dat het risico op problemen op deze locaties niet groter wordt maar samen met andere maatregelen vermindert en uiteindelijk voorkomt. In het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’, staat dat ‘klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm blijft’. Er zijn echter geen duidelijke afsprakengemaakt over hemelwaterberging zoals nu o.a. in Amsterdam.

7. Is het college het met de indieners eens dat de nieuwe Amsterdamse hemelwaterverordening goed past bij de doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

De ideeën achter de hemelwaterverordening passen inderdaad bij de doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord. Er zijn echter meer mogelijkheden dan een verordening. Het college vindt een verordening alleen passend als het doel niet op een andere manier (door gemeentelijke maatregelen of stimulering van maatregelen op particulier terrein) bereikt kan worden.

8. Is het college bereid om naar Amsterdams voorbeeld een (nieuwe) hemelwaterverordening op te stellen? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college heeft de Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig (RIS308745) vastgesteld waardoor een hemelwaterverordening niet direct meer nodig is. Via prestatieafspraken en de Haagse omgevingsvisie wil het college de eisen en ambities uit deze Wegwijzer vastleggen met partijen in de stad.


9. Is het college bereid om net als in Amsterdam een hemelwaterberging van 60 liter per m2 bebouwd oppervlak te verplichten bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties en hogere normen te tellen bij gebieden met wateroverlastproblemen?

Onze gemeente stelt in genoemde Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig een vergelijkbare eis voor nieuwbouw. Onze gemeente stelt 50 liter per m2 omdat ook nog 20 liter per m2 (zie beantwoording van vraag 5) kan worden afgevoerd via de riolering zodat in totaal 70 liter kan worden verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma Merx
Jan van Zanen