Schrif­te­lijke vragen Maak haast met regen­wa­ter­opvang


Indiendatum: 6 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Amsterdam is op 22 april een nieuwe hemelwaterverordening door de gemeenteraad aangenomen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en grote verbouwingen het voortaan verboden wordt om vanaf een gebouw hemelwater in het openbaar riool of op de openbare ruimte te lozen, tenzij een hemelwaterberging is aangebracht. Hiermee wordt het riool ontlast, zal wateroverlast worden teruggedrongen en wordt de stad meer klimaatadaptief. Opgevangen regenwater kan worden gebruikt om uitdroging tegen te gaan in warme periodes.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit de volgende vragen:


1. Is het college bekend met het artikel ‘Alle Amsterdamse nieuwbouw moet voortaan water opvangen’ uit het Parool?

2. Is het college bekend met de aangenomen Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam houdende regels over het bergen van hemelwater?

3. Wat vindt het college van deze Amsterdamse ontwikkeling?

Amsterdam heeft in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016‐2021 de ambitie opgenomen om in 2020 een bui van 60 mm in één uur aan te kunnen zonder dat schade aan huizen en vitale infrastructuur ontstaat. Deze norm is ook vastgelegd in de genoemde verordening. Voor gebieden met problemen op het gebied van wateroverlast zullen zelfs hogere normen worden gesteld.

4. Zijn er door de gemeente Den Haag duidelijke ambities gesteld over het opvangen van regenwater? Zo ja, wat zijn deze? Worden die behaald? Zo nee, waarom worden zulke ambities niet gesteld?

5. Hoeveel millimeter regenwater kan het Haagse riool per uur verwerken?

6. Is het college het met de indiener eens dat ook Den Haag een wateroverlast probleem heeft?

In het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’, staat dat ‘klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm blijft’. Er zijn echter geen duidelijke afspraken gemaakt over hemelwaterberging zoals nu o.a. in Amsterdam.

7. Is het college het met de indiener eens dat de nieuwe Amsterdamse hemelwaterverordening goed past bij de doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om naar Amsterdams voorbeeld een (nieuwe) hemelwaterverordening op te stellen? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om net als in Amsterdam een hemelwaterberging van 60 liter per m2 bebouwd oppervlak te verplichten bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties en hogere normen te stellen bij gebieden met wateroverlastproblemen?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren