Schrif­te­lijke vragen Plastic afval bij bouw­pro­jecten


Indiendatum: 3 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij veel bouw- en renovatieprojecten wordt gebruikgemaakt van piepschuim als isolatiemateriaal, bijvoorbeeld in spouwmuren. Vooral Polystyreen parels (EPS parels, piepschuim bolletjes) zijn populair isolatiemateriaal. De bolletjes zijn van plastic en wegen weinig. Als zij tijdens de werkzaamheden niet worden afgevangen en wegwaaien, levert dit flinke plasticvervuiling op. Ook kunnen de korrels vrijkomen bij slecht gedichte muren. Het kost veel geld om dit weer op te ruimen en de korrels schaden de natuur. Uiteindelijk kunnen de korrels vergaan tot microplastics, want plastic verteert niet. Eenmaal in natuur of water terechtgekomen, is het bijna onmogelijk dit weer op te ruimen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de plasticvervuiling die bouw- en isolatieprojecten op dit moment met zich meebrengen?

 2. Kan het college een uiteenzetting geven van alle afspraken die er zijn tussen de gemeente en bouwbedrijven/aannemers over het gebruik en het opruimen van piepschuim bouwmateriaal?

 3. Kan het college een uiteenzetting geven van alle afspraken en juridische bepalingen die er zijn tussen de gemeente en bouwbedrijven/aannemers over het soort materiaal dat wordt gebruikt bij dit soort bouw- en renovatieprojecten? Is het mogelijk voor de gemeente om hier aanvullende regels te stellen?

Bij de verbouwing van een gemeentelijk pand van 2Samen (kinderopvang) aan de Gaslaan hebben bewoners gedocumenteerd waar zij plastic korrels op hebben moeten ruimen. Ook zijn de korrels in park de Verademing terechtgekomen.

 1. Is het college het met de indieners eens dat dit soort vervuiling bij het verduurzamen van gemeentelijke panden niet zou mogen plaatsvinden?

 2. Hoeveel van dit soort isolatieprojecten staan er momenteel nog op de planning?

 3. Gaat het college in het vervolg andere afspraken maken met bouwbedrijven en ondernemers om dit soort vervuiling tegen te gaan bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed? Zo ja, wat voor afspraken?

De indieners hebben meerdere berichten ontvangen van bewoners die melding hebben gedaan van plasticvervuiling door gebruik van piepschuim. Zij laten weten dat in sommige gevallen de gemeente langskomt om de EPS korrels op te ruimen, maar dat de plastic balletjes dan al grotendeels in het groen en in het water terecht zijn gekomen. De korrels verspreiden zich snel door de hele omgeving.

 1. Hoeveel meldingen van dit type afval zijn er binnengekomen bij de gemeente de afgelopen 3 jaar?

 2. Hoe is met deze meldingen omgegaan?

 3. Hoe lang duurt het voor de gemeente reageert op een dergelijke melding en hoe wordt het materiaal opgeruimd?

 4. Wat is het protocol rondom het opruimen van dit afval door de gemeente? Is het college van mening dat dit protocol afdoende is?

 5. Is het college het met de indieners eens dat het niet de taak van de gemeente zou moeten zijn om dit afval op te ruimen en dat die verantwoordelijkheid zou moeten liggen bij bouwbedrijven en aannemers?

 6. Is het mogelijk de kosten van het opruimen van dit materiaal te verhalen op de aannemers die de vervuiling hebben veroorzaakt?

Bij (grootschalige) bouw- en renovatieprojecten wordt vaak gebruikgemaakt van grote open afvalcontainers. Grote en kleine stukken piepschuim en EPS balletjes worden hier regelmatig weer uitgeblazen door de wind.

 1. Is het college het met de indieners eens dat piepschuim opvegen naast een open container dweilen met de kraan open is?

 2. Zijn er afspraken of regels over het gebruik van open afvalcontainers bij het weggooien/scheiden van plastic afval bij bouw- en renovatieprojecten? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, zou het college bereid zijn dit te gaan doen?

 3. Is het college bereid om het gebruik van open containers mee te nemen bij het verbeteren van het Haagse afvalbeleid? Zo ja, wat ziet het college hier voor kansen en beperkingen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Robert Barker
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 3 mei 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

De raadsleden de heren Smit en Barker hebben op 3 mei 2021 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bij veel bouw- en renovatieprojecten wordt gebruikgemaakt van piepschuim als isolatiemateriaal, bijvoorbeeld in spouwmuren. Vooral Polystyreen parels (EPS parels, piepschuim bolletjes) zijn populair isolatiemateriaal. De bolletjes zijn van plastic en wegen weinig. Als zij tijdens de werkzaamheden niet worden afgevangen en wegwaaien, levert dit flinke plasticvervuiling op. Ook kunnen de korrels vrijkomen bij slecht gedichte muren. Het kost veel geld om dit weer op te ruimen en de korrels schaden de natuur. Uiteindelijk kunnen de korrels vergaan tot microplastics, want plastic verteert niet. Eenmaal in natuur of water terechtgekomen, is het bijna onmogelijk dit weer op te ruimen.

1. Is het college op de hoogte van de plasticvervuiling die bouw- en isolatieprojecten op dit moment met zich meebrengen?

Het college is op de hoogte van plasticvervuiling, ook in de bouwsector.

2. Kan het college een uiteenzetting geven van alle afspraken die er zijn tussen de gemeente en bouwbedrijven/aannemers over het gebruik en het opruimen van piepschuim bouwmateriaal?

De gemeente heeft geen specifieke afspraken gemaakt over het gebruik van piepschuim met bouwbedrijven/aannemers, anders dan de gebruikelijke afspraken over duurzaamheid enmilieubeheer. Voor het opruimen van piepschuim is de geldende wet- en regelgeving van toepassing waaraan bouwbedrijven en aannemers zijn gehouden. Hierbij is het verboden om wat voor stof dan ook achter te laten. Het is daarmee niet nodig hier aparte afspraken over te maken.

3. Kan het college een uiteenzetting geven van alle afspraken en juridische bepalingen die er zijn tussen de gemeente en bouwbedrijven/aannemers over het soort materiaal dat wordt gebruikt bij dit soort bouw- en renovatieprojecten? Is het mogelijk voor de gemeente om hier aanvullende regels te stellen?

Over het gebruikte isolatiemateriaal bij isolatieprojecten zijn met bouwbedrijven/aannemers geen afspraken gemaakt en bestaan geen juridische beperkingen. Daarbij komt dat isolatieprojecten veelal onder het vergunningvrij bouwen valt. De gemeente kan geen aanvullende regels stellen over het soort materiaal dat wordt gebruikt.

Bij de verbouwing van een gemeentelijk pand van 2Samen (kinderopvang) aan de Gaslaan hebben bewoners gedocumenteerd waar zij plastic korrels op hebben moeten ruimen. Ook zijn de korrels in park De Verademing terechtgekomen.

4. Is het college het met de indieners eens dat dit soort vervuiling bij het verduurzamen van gemeentelijke panden niet zou mogen plaatsvinden?

Ja, het college is het ermee eens dat er nooit vervuiling mag plaatsvinden naar aanleiding van bouwactiviteiten, ook niet bij werkzaamheden aan gemeentelijke panden.

5. Hoeveel van dit soort isolatieprojecten staan er momenteel nog op de planning?

De gemeente kent geen aparte registratie van isolatieprojecten, daarom kunnen geen aantallen worden genoemd.

6. Gaat het college in het vervolg andere afspraken maken met bouwbedrijven en ondernemers om dit soort vervuiling tegen te gaan bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed? Zo ja, wat voor afspraken?

Bouwbedrijven en ondernemers moeten zich houden aan hetgeen Afvalstoffenverordening is opgenomen. Daar zijn geen aanvullende afspraken op nodig. De indieners hebben meerdere berichten ontvangen van bewoners die melding hebben gedaan van plasticvervuiling door gebruik van piepschuim. Zij laten weten dat in sommige gevallen de gemeente langskomt om de EPS korrels op te ruimen, maar dat de plastic balletjes dan al grotendeels in het groen en in het water terecht zijn gekomen. De korrels verspreiden zich snel door de hele omgeving.

7. Hoeveel meldingen van dit type afval zijn er binnengekomen bij de gemeente de afgelopen 3 jaar?

De gemeente kent geen aparte registratie van meldingen die gaan over plasticvervuiling door piepschuim.

8. Hoe is met deze meldingen omgegaan?

Wanneer grotere stukken piepschuim in de openbare ruimte worden aangetroffen, dan worden deze gerekend tot de categorie illegaal aangeboden grofvuil. Dat wordt vervolgens door de HMS verwijderd. Wanneer het piepschuim in kleine stukjes in de openbare ruimte ligt, wordt dit door de buurtserviceteams verwijderd. Wanneer zwerfafval of illegaal aangeboden grofvuil herleidbaar is tot privégronden, zoals bij een bouwplaats, wordt de uitvoerder van de bouwplaats aangesproken op de vervuiling.

9. Hoe lang duurt het voor de gemeente reageert op een dergelijke melding en hoe wordt het materiaal opgeruimd?

Meldingen van illegaal aangeboden grofvuil of zwerfafval zijn vaak op dezelfde dag of de dag erna al afgehandeld. De maximale termijn is drie dagen.

10. Wat is het protocol rondom het opruimen van dit afval door de gemeente? Is het college van mening dat dit protocol afdoende is?

Zie antwoord bij vraag 8 en 9.

11. Is het college het met de indieners eens dat het niet de taak van de gemeente zou moeten zijn om dit afval op te ruimen en dat die verantwoordelijkheid zou moeten liggen bij bouwbedrijven en aannemers?

Ja. Zie antwoord bij vraag 6.

12. Is het mogelijk de kosten van het opruimen van dit materiaal te verhalen op de aannemers die de vervuiling hebben veroorzaakt?

Als kan worden vastgesteld wie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de vervuiling, is het mogelijk dat kosten van opruiming kunnen worden verhaald. Dit zal per situatie afhankelijk zijn van aangetroffen feiten en omstandigheden. Bij (grootschalige) bouw- en renovatieprojecten wordt vaak gebruikgemaakt van grote open afvalcontainers. Grote en kleine stukken piepschuim en EPS balletjes worden hier regelmatig weer uitgeblazen door de wind.

13. Is het college het met de indieners eens dat piepschuim opvegen naast een open container dweilen met de kraan open is?

Ja.

14. Zijn er afspraken of regels over het gebruik van open afvalcontainers bij hetweggooien/scheiden van plastic afval bij bouw- en renovatieprojecten? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, zou het college bereid zijn dit te gaan doen?

In de Wet milieubeheer zijn er twee zorgplichten die als vangnet kunnen fungeren: artikel 10.1 en artikel 10.2. Met deze artikelen kan worden opgetreden bij het onzorgvuldig omgaan met afvalstoffen, voor zover niet op basis van een specifieke bepaling kan worden opgetreden. Als hier meldingen van worden gedaan zal er ook in deze gevallen worden opgetreden.

15. Is het college bereid om het gebruik van open containers mee te nemen bij het verbeteren van het Haagse afvalbeleid? Zo ja, wat ziet het college hier voor kansen en beperkingen?

Met het grondstoffenplan zal het college nader ingaan op meer hergebruik van de grondstoffen uit bedrijfsafval. Over de aanpak om tot het grondstoffenplan is de raad geïnformeerd (RIS305827).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma Merx
Jan van Zanen