Schrif­te­lijke vragen Plastic afval bij bouw­pro­jecten


Indiendatum: 3 mei 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij veel bouw- en renovatieprojecten wordt gebruikgemaakt van piepschuim als isolatiemateriaal, bijvoorbeeld in spouwmuren. Vooral Polystyreen parels (EPS parels, piepschuim bolletjes) zijn populair isolatiemateriaal. De bolletjes zijn van plastic en wegen weinig. Als zij tijdens de werkzaamheden niet worden afgevangen en wegwaaien, levert dit flinke plasticvervuiling op. Ook kunnen de korrels vrijkomen bij slecht gedichte muren. Het kost veel geld om dit weer op te ruimen en de korrels schaden de natuur. Uiteindelijk kunnen de korrels vergaan tot microplastics, want plastic verteert niet. Eenmaal in natuur of water terechtgekomen, is het bijna onmogelijk dit weer op te ruimen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de plasticvervuiling die bouw- en isolatieprojecten op dit moment met zich meebrengen?

 2. Kan het college een uiteenzetting geven van alle afspraken die er zijn tussen de gemeente en bouwbedrijven/aannemers over het gebruik en het opruimen van piepschuim bouwmateriaal?

 3. Kan het college een uiteenzetting geven van alle afspraken en juridische bepalingen die er zijn tussen de gemeente en bouwbedrijven/aannemers over het soort materiaal dat wordt gebruikt bij dit soort bouw- en renovatieprojecten? Is het mogelijk voor de gemeente om hier aanvullende regels te stellen?

Bij de verbouwing van een gemeentelijk pand van 2Samen (kinderopvang) aan de Gaslaan hebben bewoners gedocumenteerd waar zij plastic korrels op hebben moeten ruimen. Ook zijn de korrels in park de Verademing terechtgekomen.

 1. Is het college het met de indieners eens dat dit soort vervuiling bij het verduurzamen van gemeentelijke panden niet zou mogen plaatsvinden?

 2. Hoeveel van dit soort isolatieprojecten staan er momenteel nog op de planning?

 3. Gaat het college in het vervolg andere afspraken maken met bouwbedrijven en ondernemers om dit soort vervuiling tegen te gaan bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed? Zo ja, wat voor afspraken?

De indieners hebben meerdere berichten ontvangen van bewoners die melding hebben gedaan van plasticvervuiling door gebruik van piepschuim. Zij laten weten dat in sommige gevallen de gemeente langskomt om de EPS korrels op te ruimen, maar dat de plastic balletjes dan al grotendeels in het groen en in het water terecht zijn gekomen. De korrels verspreiden zich snel door de hele omgeving.

 1. Hoeveel meldingen van dit type afval zijn er binnengekomen bij de gemeente de afgelopen 3 jaar?

 2. Hoe is met deze meldingen omgegaan?

 3. Hoe lang duurt het voor de gemeente reageert op een dergelijke melding en hoe wordt het materiaal opgeruimd?

 4. Wat is het protocol rondom het opruimen van dit afval door de gemeente? Is het college van mening dat dit protocol afdoende is?

 5. Is het college het met de indieners eens dat het niet de taak van de gemeente zou moeten zijn om dit afval op te ruimen en dat die verantwoordelijkheid zou moeten liggen bij bouwbedrijven en aannemers?

 6. Is het mogelijk de kosten van het opruimen van dit materiaal te verhalen op de aannemers die de vervuiling hebben veroorzaakt?

Bij (grootschalige) bouw- en renovatieprojecten wordt vaak gebruikgemaakt van grote open afvalcontainers. Grote en kleine stukken piepschuim en EPS balletjes worden hier regelmatig weer uitgeblazen door de wind.

 1. Is het college het met de indieners eens dat piepschuim opvegen naast een open container dweilen met de kraan open is?

 2. Zijn er afspraken of regels over het gebruik van open afvalcontainers bij het weggooien/scheiden van plastic afval bij bouw- en renovatieprojecten? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, zou het college bereid zijn dit te gaan doen?

 3. Is het college bereid om het gebruik van open containers mee te nemen bij het verbeteren van het Haagse afvalbeleid? Zo ja, wat ziet het college hier voor kansen en beperkingen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Robert Barker
Partij voor de Dieren