Schrif­te­lijke vragen Gratis zonne­brand­crème op het strand


Indiendatum: 14 jun. 2023

Indiener: Caroline Verduin en Dennis Groenewold, D66 en Robin Smit, Partij voor de Dieren

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen weekend werden in Den Haag temperaturen tot wel 30 graden gemeten en hebben veel
stadsbewoners en bezoekers genoten van de Haagse stranden. In het coalitieakkoord is afgesproken om de Haagse preventie aanpak te verstevigen. Het beschermen van de Haagse inwoners tegen de gevaren van lange blootstelling aan de zon past binnen deze
preventie-aanpak. Meerdere gemeentes hebben besloten om gratis zonnebrandcrème aan te bieden (zie bijlage).

In de zomer van 2022 is in Den Haag al gratis zonnebrandcrème beschikbaar gesteld op verschillende recreatieve plekken in Den Haag, naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen (RIS308620). De fracties van D66 en Partij voor de Dieren gunnen alle Hagenaars en bezoekers een kans op goede bescherming tegen de felle zon.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Groenewold en Verduin (D66) en Smit (Partij voor de Dieren) de volgende vragen:

1. Ziet het college vanuit preventie een toegevoegde waarde in het beschikbaar stellen van
zonnebrandcrème aan bezoekers van onze Haagse stranden door samenwerkende partijen als
KWF, zorgverzekeraars, strandtenthouders en lokale ondernemers?

2. Kan het college aangeven wat de resultaten van de geplaatste zonnebrandautomaten in 2022
op de Grote Markt en een strandtent op Scheveningen zijn? Welke lessen neemt het college
hiervan mee?

3. Is het college bereid om (maatschappelijke) organisaties als het KWF, zorgverzekeraars,
strandtenthouders en lokale ondernemers aan te sporen om gratis zonnebrandcrème bij de
verschillende strandopgangen en strandtenten aan te bieden? Zo ja, kan de gemeente deze
actie dan zo spoedig mogelijk in gang zetten? Zo nee, waarom niet?

4. Als het college daartoe bereid is: kan zij bij de aanbieders van zonnebrandcrème ook het
belang en de wens van de milieuvriendelijkheid van de crème onder de aandacht brengen?

5. Als partijen bereid zijn om gratis zonnebrandcrème aan te bieden bij de Haagse strandopgangen en evt. strandtenten, kan het college dan aangeven of de gemeente een rol kan spelen in de communicatie over dit aanbod? Zo ja, hoe wordt hier invulling aan gegeven?

Caroline Verduin
D66
Dennis Groenewold
D66
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 jun. 2023
Antwoorddatum: 28 aug. 2023

De raadsleden mevrouw Verduin, de heer Groenewold en de heer Smit hebben op 14 juni 2023 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Afgelopen weekend werden in Den Haag temperaturen tot wel 30 graden gemeten en hebben veel stadsbewoners en bezoekers genoten van de Haagse stranden. In het coalitieakkoord is afgesproken om de Haagse preventieaanpak te verstevigen. Het beschermen van de Haagse inwoners tegen de gevaren van lange blootstelling aan de zon past binnen deze preventie-aanpak. Meerdere gemeentes hebben besloten om gratis zonnebrandcrème aan te bieden. In de zomer van 2022 is in Den Haag al gratis zonnebrandcrème beschikbaar gesteld op verschillende recreatieve plekken in Den Haag, naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen (RIS308620). De fracties van D66 en Partij voor de Dieren gunnen alle Hagenaars en bezoekers een kans op goede bescherming tegen de felle zon.

1. Ziet het college vanuit preventie een toegevoegde waarde in het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème aan bezoekers van onze Haagse stranden door samenwerkende partijen als KWF, zorgverzekeraars, strandtenthouders en lokale ondernemers?

Ja, het college ziet een toegevoegde waarde in het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème omdat hiermee de huid van bezoekers van onze Haagse stranden beschermd wordt tegen zowel UVA als UVB straling.

2. Kan het college aangeven wat de resultaten van de geplaatste zonnebrandautomaten in 2022 op de Grote Markt en een strandtent op Scheveningen zijn? Welke lessen neemt het college hiervan mee?

De zonnebrandautomaten in 2022 waren een gezamenlijk initiatief van ondernemers in Den Haag. De drie zonnebrandautomaten zijn toen geplaatst op eigen terrein van ondernemers en het gebruik is door Sundo geanalyseerd. De drie zonnebrandautomaten hebben geleid tot een totaal van 15762 smeerbeurten in de periode tussen mei 2022 en oktober 2022. Wat opviel was dat er meer smeerbeurten waren bij een hogere temperatuur, en niet zozeer bij een hogere zonkracht, terwijl het risico op verbranding vooral van de zonkracht afhangt. Het college neemt hiervan mee dat goede voorlichting nodig is en wil de mogelijkheid tot het verstrekken van gratis zonnebrand verder verkennen (zie hierna beantwoording vraag 3).

3. Het college bereid om (maatschappelijke) organisaties als het KWF, zorgverzekeraars, strandtenthouders en lokale ondernemers aan te sporen om gratis zonnebrandcrème bij de verschillende strandopgangen en strandtenten aan te bieden? Zo ja, kan de gemeente deze actie dan zo spoedig mogelijk in gang zetten? Zo nee, waarom niet?

Het college acht het verstandig om een aanpak gebaseerd op meerdere pijlers te starten. Hiervoor wil het college gebruikmaken van de mogelijkheid voor financiering vanuit het KWF. Het KWF heeft in 2023 de projectfinanciering Kanker Lokaal op de Kaart beschikbaar gesteld voor GGD’en om een aanpak voor kankerpreventie te ontwikkelen. De GGD Haaglanden heeft in overleg met o.a. gemeente Den Haag een vooraanvraag ingediend voor het terugdringen van huidkanker. Indien deze wordt goedgekeurd (uitsluitsel december 2023), zal het project begin 2024 starten. Het voorgenomen tweejarige project (2024 tot 2026) beslaat de volgende onderdelen:

1. Een regionale bewustwordingscampagne over de risico’s van zonschade en het belang van huidbescherming.

2. Advisering over en implementatie van zonwerende maatregelen en educatie op onder andere scholen en kinderopvang.

3. Advisering door de GGD over borging van een uv-beschermingsplan in gemeentelijk beleid. Dit zal leiden tot intensivering van de huidige interventies (RIS308620) en mogelijk ook uitbreiding van de bestaande interventies in de stad, het gratis verstrekken van zonnebrand is één van de opties.

4. Als het college daartoe bereid is: kan zij bij de aanbieders van zonnebrandcrème ook het belang en de wens van de milieuvriendelijkheid van de crème onder de aandacht brengen? Aandacht voor de milieuvriendelijkheid van de zonnebrandcrème zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van het projectplan.

5. Als partijen bereid zijn om gratis zonnebrandcrème aan te bieden bij de Haagse strandopgangen en evt. strandtenten, kan het college dan aangeven of de gemeente een rol kan spelen in de communicatie over dit aanbod? Zo ja, hoe wordt hier invulling aan gegeven?

De gemeente zou hierin een ondersteunende rol kunnen spelen op het gebied van communicatie. Denk hierbij aan inzet van Haagse media (zoals de stadskrant), inzet van de gemeentelijke kanalen op social media en mupi’s (verlichte digitale reclameborden) in de buurt van strandopgangen.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen