Schrif­te­lijke vragen Groene driehoek West­duinweg en van Boisot­straat


Indiendatum: jan. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de kruising Westduinweg en van Boisotstraat, naast de Oranjeschool, bevond zich tot voor kort een groene driehoek. Tijdens een informatieavond zijn buurtbewoners geïnformeerd over plannen om de driehoek opnieuw in te richten. Gedurende de bijeenkomst is medegedeeld dat het om een natuurvriendelijke speelplaats zou gaan waarbij ⅓ deel groen over zou blijven. De indeling en het gebruik van soorten groen is niet ter sprake gekomen. De herinrichting is recentelijk afgerond.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven wat een natuurvriendelijke speelplaats van een natuuronvriendelijke speelplaats onderscheidt?

2. Kan het college aangeven of de heringerichte driehoek voldoet aan alle eisen die aan een natuurvriendelijke speelplaats worden gesteld?

3. Is het college bekend met de informatieavond waarop het ontwerp voor de nieuwe speelplaats is gedeeld met omwonenden? Hoe is die verlopen?

4. Kan het college aangeven wat de reden is geweest om het huidige stuk groen te kappen voor de aanleg van een speelplaats en door wie is dat besloten?

5. Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter groen er is verdwenen? Komt dit terug in de directe omgeving?

6. Kan het college verhelderen wie de eigenaar is van het verdwenen stuk groen?

De indiener heeft signalen ontvangen van bewoners die het idee krijgen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd als zij om verheldering vragen over het ontwerp en het aanpassen van het ontwerp. Uiteindelijk is ervoor gekozen aanzienlijk minder groen te behouden.

7. Kan het college aangeven waarom het oorspronkelijke ontwerp is aangepast ten opzichte van het ontwerp dat de bewoners tijdens de informatieavond hebben gezien? Hoe is die wijziging gecommuniceerd richting omwonenden? Hoe zijn de omwonenden na de informatieavond betrokken bij de plannen?

8. Kan het college aangeven hoe besloten is welk groen toe te passen in de nieuwe inrichting? Wie is daar verantwoordelijk voor geweest?

Inmiddels is de bewoners toegezegd dat meer en nieuw groen wordt toegevoegd op de locatie.

9. Kan het college aangeven wat voor groen wordt toegevoegd en wanneer het nieuwe en extra groen wordt gerealiseerd op de locatie?

Robin Smit
Partij voor de Dieren