Schrif­te­lijke vragen Hand­having op houtrook


Indiendatum: 23 dec. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over handhaving op houtrookoverlast (Uitspraak 202107882/1/R1). Hierbij werd de gemeente Borsele op de vingers getikt, omdat zij niet adequaat heeft gehandeld bij een melding van houtrookoverlast.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de uitspraak van de Raad van State? Welke consequenties verbindt de gemeente hieraan voor het Haagse beleid?

2) Wanneer is volgens het college sprake van overmatige hinder als bedoeld in artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012?

Op de gemeentelijke website staat de mogelijkheid om overlast van houtstook te melden bij het meldpunt woonoverlast.

3) Kan het college aangeven op welke manier een melding van overlast wordt afgehandeld?

4) Hoeveel meldingen van overlast door houtstook worden gedaan?

5) Kan het college aangeven op welke manier er wordt vastgesteld dat er inderdaad overlast wordt veroorzaakt door houtstook?

6) Kan het college aangeven op welke manier er wordt gehandhaafd wanneer er overlast wordt vastgesteld als gevolg van houtstook?

7) Hoe vaak heeft het college in de afgelopen jaren overlast vastgesteld en trad het college op?

De vuurstapels tijdens de jaarwisseling vormen ook een grote bron van houtrook.

8) Welke maatregelen heeft het college genomen om te zorgen dat de vuurstapels niet voor houtrookoverlast zorgen?

9) Kan het college aangeven of het meldpunt woonoverlast ook bedoeld is voor inwoners die overlast van houtrook ervaren van de vuurstapels? Zo ja, is het college bereid daar actief over te communiceren?


Robert Barker

Partij voor de Dieren