Schrif­te­lijke vragen Stapels vuilnis achter tank­station


Indiendatum: 21 dec. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

Vorige week was er in het nieuws te lezen dat er grote hoeveelheden afval worden gedumpt achter het Esso-tankstation aan de Escamplaan.

 1. Kan het college bevestigen dat zij op de hoogte is van bovengenoemde situatie aan de Escamplaan?

 2. Is het college bekend met andere plekken in de stad waar soortgelijke problematiek plaatsvindt? Zo ja, welke plekken zijn dit?

 3. Kan het college uiteenzetten wie juridisch verantwoordelijk is voor het opruimen van dit type afval?

 4. Indien het Esso-tankstation juridisch verantwoordelijk is voor het (deels) opruimen van het afval, hoe handhaafde de gemeente daarop?

In het artikel van Omroep West zegt de gemeente het afval ook graag te willen opruimen, maar noemt verschillende ‘zaken’, zoals het afval dat door daklozen wordt achtergelaten zou het opruimen bemoeilijken en er wordt direct ook weer opnieuw afval gestort.

 1. Kan het college onderbouwen hoe ‘afval dat wordt achtergelaten door daklozen’ het opruimen bemoeilijkt?

 2. Kan het college bevestigen dat het grootste deel van het afval niet van daklozen afkomstig is?

 3. Als bekend is dat ‘daklozen die in de omgeving bivakkeren’, worden zij dan ook geholpen? Is er contact met deze mensen? Zo nee, waarom niet?

 4. Is het college het met de indiener eens dat de gemeente naast het afval opruimen ook de achterliggende oorzaak moet achterhalen van de afvaldumpingen?

 5. Heeft het college inzichtelijk wat de achterliggende oorzaak van het dumpen van afval bij het Esso-tankstation is? Zo nee, kan het college dan ook toezeggen te onderzoeken wat de oorzaak van de afvaldumpingen is?

 6. Kan het college toelichten of volle ORAC’s en bijplaatsingen in de omliggende wijken, zoals Bouwlust, Vrederust, Kraayenstein en Houtwijk bijdragen aan afvaldumpingen op dit soort plekken?

 7. In het artikel wordt genoemd dat afsluitbare of meer containers achter het tankstation een oplossing zouden kunnen zijn. Is dit inmiddels geregeld, zo nee, waarom niet?

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren


Indiendatum: 21 dec. 2022
Antwoorddatum: 7 mrt. 2023

Het raadslid mevrouw Gerritsen heeft op 21 december 2022 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vorige week was er in het nieuws te lezen dat er grote hoeveelheden afval worden gedumpt achter het Esso-tankstation aan de Escamplaan 11.

1. Kan het college bevestigen dat zij op de hoogte is van bovengenoemde situatie aan de Escamplaan?
Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2. Is het college bekend met andere plekken in de stad waar soortgelijke problematiek plaatsvindt? Zo ja, welke plekken zijn dit?
Zwerfvuil is een probleem dat zich in de gehele stad voordoet. Iedere casus kent zijn eigen oorzaak en oplossing.

3. Kan het college uiteenzetten wie juridisch verantwoordelijk is voor het opruimen van dit type afval?
In de basis is het schoonhouden van de openbare ruimte en het voorkomen van vervuiling een taak voor iedereen. Het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte is in zijn algemeenheid een taak van de gemeente. Het schoonhouden van de directe omgeving van een tankstation met een minimarket is binnen een straal van 25 meter de verantwoordelijkheid van de exploitant van het tankstation (Afvalstoffenverordening artikel 18, lid 2).

4. Indien het Esso-tankstation juridisch verantwoordelijk is voor het (deels) opruimen van het afval, hoe handhaafde de gemeente daarop?
De exploitant van het tankstation is aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Deze erkent zijn rol hierin. In een vervolgtraject kunnen zo nodig bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen.

In het artikel van Omroep West zegt de gemeente het afval ook graag te willen opruimen, maar noemt verschillende ‘zaken’, zoals het afval dat door daklozen wordt achtergelaten. Dat zou het opruimen van het afval bemoeilijken en wordt er direct weer opnieuw afval gestort achter het tankstation.

5. Kan het college onderbouwen hoe ‘afval dat wordt achtergelaten door daklozen’ het opruimen
bemoeilijkt?

Voor plekken waar dak- en thuisloze mensen verblijven bestaat de afspraak dat deze niet door de
medewerkers van de Haagse Straatorganisatie worden geschoond maar door een gespecialiseerd
bedrijf. Het inschakelen van dit bedrijf zorgde voor enige vertraging.

6. Kan het college bevestigen dat het grootste deel van het afval niet van daklozen afkomstig is?

Wij betreuren het dat in de berichtgeving de focus eenzijdig bij dak- en thuisloze mensen is gelegd als zijnde de veroorzakers van de vervuiling. Over hoe de vervuiling precies is ontstaan, bestaan meerdere hypothesen. Er zijn geen feiten op basis waarvan de veroorzakers van de vervuiling zonder twijfel kunnen worden aangewezen.

7. Als bekend is dat ‘daklozen die in de omgeving bivakkeren’, worden zij dan ook geholpen? Is er
contact met deze mensen? Zo nee, waarom niet?

Voor zover bekend zijn er geen “vaste” overnachtingsplekken nabij het Esso-tankstation. Het starten van een hulptraject voor deze mensen was daardoor niet mogelijk.

8. Is het college het met de indiener eens dat de gemeente naast het afval opruimen ook de
achterliggende oorzaak moet achterhalen van de afvaldumpingen?

Ja, het college is het hiermee eens.

9. Heeft het college inzichtelijk wat de achterliggende oorzaak van het dumpen van afval bij het
Esso-tankstation is? Zo nee, kan het college dan ook toezeggen te onderzoeken wat de oorzaak
van de afvaldumpingen is?

Dit is gedeeltelijk in zicht. De milieubeheerder van het stadsdeel heeft geconstateerd dat de
afvalbakken van het tankstation niet afgesloten kunnen worden. De afspraak is gemaakt dat dit wel zal gebeuren.

10. Kan het college toelichten of volle ORAC’s en bijplaatsingen in de omliggende wijken, zoals
Bouwlust, Vrederust, Kraayenstein en Houtwijk bijdragen aan afvaldumpingen op dit soort
plekken?

Voor zover bij de milieubeheerder van het stadsdeel bekend dragen de bijplaatsingen in omliggende wijken niet bij aan het ontstaan van zwerfvuil nabij het tankstation.

11. In het artikel wordt genoemd dat afsluitbare of meer containers achter het tankstation een
oplossing zouden kunnen zijn. Is dit inmiddels geregeld, zo nee, waarom niet?

Ja, hierover zijn afspraken gemaakt met de exploitant van het tankstation.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Informatie over Brede Welvaart in Zuidwest

Lees verder

Schriftelijke vragen Handhaving op houtrook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer