Schrif­te­lijke vragen Infor­matie over Brede Welvaart in Zuidwest


Indiendatum: 19 dec. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 15 november 2022 is een collegebesluit (RIS313617) gepubliceerd over de indiening van een aanvraag voor de Regiodeal vierde tranche, namens de Alliantieraad Zuidwest. De gemeente Den Haag levert het grootste deel van het gereserveerde budget namens de Alliantieraad Zuidwest.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Barker, Partij voor de Dieren, en Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

In de brief (RIS313617) wordt aangegeven dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd oog te hebben voor brede samenhang rondom het thema Brede Welvaart en om een onderbouwde inhoudelijke focus aan te brengen bij het indienen van de aanvraag.

1) Kan het college de ingediende aanvraag (inclusief alle aangeleverde documenten ter onderbouwing) aan de raad toesturen?

In de brief staat ook “onze aanvraag zal zeker bestaan uit een voorstel om de ontmoetingsruimten in de wijken te behouden, te versterken en het aantal verder uit te bereiden”. Op verschillende momenten wordt genoemd dat behouden en bestendigen belangrijk is. Ook wordt gesteld dat juist vanwege continuïteit en vertrouwen niet wordt ingezet op nieuwe initiatieven, maar op het versterken en uitbreiden van goede projecten.

2) Kan het college toelichten op welke ontmoetingsruimten wordt gedoeld?

3) Kunnen goed functionerende bestaande buurtcentra ervan uitgaan dat het college zorg draagt dat zij een plek kunnen behouden in Zuidwest?

4) Kan het college ingaan op de relatie tussen deze financiering en de Structuurvisie Zuidwest, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad toegestuurd zal worden?

5) Kan het college deze vragen beantwoorden voor het geplande debat in de commissie Samenleving over het 4e voortgangsbericht Regiodeal Den Haag Zuidwest (dit staat nu ingepland voor 26 januari 2023)?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 dec. 2022
Antwoorddatum: 24 jan. 2023

De raadsleden de heren Barker en Smit hebben op 19 december 2022 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 15 november 2022 is een collegebesluit (RIS313617) gepubliceerd over de indiening van een aanvraag voor de Regiodeal vierde tranche, namens de Alliantieraad Zuidwest. De gemeente Den Haag levert het grootste deel van het gereserveerde budget namens de Alliantieraad Zuidwest.

In de brief (RIS313617) wordt aangegeven dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd oog te hebben voor brede samenhang rondom het thema Brede Welvaart en om een onderbouwde inhoudelijke focus aan te brengen bij het indienen van de aanvraag.

1. Kan het college de ingediende aanvraag (inclusief alle aangeleverde documenten ter onderbouwing) aan de raad toesturen?
Ja, zie bijlage 1 & 2.

In de brief staat ook “onze aanvraag zal zeker bestaan uit een voorstel om de ontmoetingsruimten in de wijken te behouden, te versterken en het aantal verder uit te bereiden”. Op verschillende momenten wordt genoemd dat behouden en bestendigen belangrijk is. Ook wordt gesteld dat juist vanwege continuïteit en vertrouwen niet wordt ingezet op nieuwe initiatieven, maar op het versterken en uitbreiden van goede projecten.

2. Kan het college toelichten op welke ontmoetingsruimten wordt gedoeld?
De succesvolle Regiodeal projecten die zijn gestart, en alle andere succesvolle ontmoetingsplaatsen. Ontmoetingsplaatsen zijn o.a.: De Fietsenwinkel, De Participatiekeuken, Ontmoetingscentrum Twincklestraat, Pandje 4, Buurtkamer Vrederust, Buurtkamer Sterrenhoek, Wijkcentrum Bouwlust, Alle Kanten, Ontmoetingscentrum Morgenstond, Buurtkamer Vierhuis. KindCentrum De Bamboe, Wijkcentrum Moerwijk, Bij Betje, Buurtkamer de Luyk, Heeswijkplein 10, Jeugdhonk, Kies Sociale Supermarkt.

3. Kunnen goed functionerende bestaande buurtcentra ervan uitgaan dat het college zorg draagt dat zij een plek kunnen behouden in Zuidwest?
Als het rijk de aanvraag Regiodeal 4e tranche toekent, dan kan het college zorgdragen dat de bestaande buurtcentra behouden blijven. Indien de toekenning van deze aanvraag niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt, moeten er binnen de bestaande budgetten keuzes worden gemaakt.

4. Kan het college ingaan op de relatie tussen deze financiering en de Structuurvisie Zuidwest, die
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad toegestuurd zal worden?

Ja, de structuurvisie Zuidwest geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in hoofdlijnen aan en vormt hiermee de ruimtelijke vertaling van plannen van het Nationaal Programma Zuidwest.
Deze gewenste ruimtelijke ontwikkeling vraagt op tal van terreinen financiële investeringen, zoals op vastgoed (wonen, bedrijvigheid, voorzieningen), openbare ruimte (infrastructuur, groen, etc.) en
verduurzaming en energie. De financiële consequenties worden met de structuurvisie globaal
inzichtelijk gemaakt. Bij de uitwerking van de structuurvisie naar concrete projecten, moet de
financiële haalbaarheid worden aangetoond, en de investeringen van dekking worden voorzien. Voor bepaalde projecten kan gelden dat er dekking komt vanuit de Regiodeal middelen, afhankelijk van het project en het soort investering. Indien Regiodealgelden worden aangewend ter dekking van investeringslasten, zoals voorzien in de structuurvisie, kan er een relatie zijn.

5. Kan het college deze vragen beantwoorden voor het geplande debat in de commissie
Samenleving over het 4e voortgangsbericht Regiodeal Den Haag Zuidwest (dit staat nu
ingepland voor 26 januari 2023)?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen